5. (СУ) Защита на владението и държането

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

5. (СУ) Защита на владението и държането

от atanassoff » Сря Дек 26, 2007 4:21 pm

5. Защита на владението и държането.


1. Владелчески претенции – 75 и 76 ЗС

Владението е уредено, за да му бъде дадена защита. Целта е да се предотврати самоуправството. Защита се дава при всички видове владение (добросъвестно или не, квазивладение, съвладение). Уредени са две претенции: иск за защита на нарушено владение (75 ЗС) и иск за възстановяване на отнето владение или държане (76 ЗС).

1.1 Активно легитимиран по 75 ЗС е владелец владял непрекъснато повече повече от 6 месеца респ. съвладелец и квазивладелец (собственик и носител на ограничено вещно право), наследниците, както и кредиторите на владелеца или държателя по 134 ЗЗД.
С този иск се брани недвижим имот, вещно право или сервитут срещу всяко нарушение съответно срещу всеки нарушител към момента на извършването му. Нарушение по смисълът на 75 ЗС е действие (а не само оспорване), с което се накърнява фактическата власт, пречи се на владелеца. Не представляват нарушения: търпими действия или упражняване на права по договор с владелеца, упражняване на властнически правомощия (претърсване, въвод във владение и т.н.), предявяване на иск по 76 ЗС за защита на неправомерно владение.
Искът по 75 ЗС е вещен.
Той може да се предяви в 6-месечен давностен срок от нарушението, независимо дали владелецът знае за нарушението.

1.2 Иск по 76 ЗС може да предяви владелец и държател, без значение от срока на владението и държането.
Предмет на иска са движими и недвижими вещи. “Отнемане” на владението по 76 ЗС е всяко нарушение, а не само пълното лишаване от фактическа власт. Нарушението тук е квалифициран случай – то трябва да е извършено насилствено или по скрит начин. Насилие има, когато владелецът е възпрян да упражнява фактическата власт върху вещта било чрез физическо насилие върху личността, било чрез заплашване.
Ответник е лицето, отнело вещта, ако още е у него – този иск е личен.
Срокът за предявяване на иска е давностен - 6 месеца от узнаването или от прекратяване на насилието.

1.3 Защитата се осъщесвява чрез осъждане на ответника:
- да върне вещта (или да плати равностойността й);
- да прекрати нарушението
- да възстанови предишното състояние
При иск по 76 ЗС съдът може да наложи и глоба до 100 лв.

1.4 Производството по 294-296 ГПК е особено исково бързо производство. Компетен е районният съд. Решението подлежи на предварително изпълнение. Съществува възможност за съединяване на няколко владелчески претенции и с иск за обезщетение по 45 ЗЗД. Не се допуска предявяване на петиторни претенции или възражения – съдът разглежда само факта на владението и на нарушението.

2. Съдебно-административна защита – 126ж ГПК

Ищец може да бъде само владелец. Компетентен е районният съд. Предпоставки: владение на недвижими имот, отнето чрез насилие или по скрит начин. Искът може да бъде и срещу неизвестен извършител. Срокът за подаване на молбата е едномесечен.
При наличие на горните предпоставки районният съд в 7-дневен срок проверява изложените в молбата данни и издава или не издава заповед за възстановяване на владението. Срокът за обжалване е три дни, след което отново в 3-дневен срок се произнася и окръжния съд. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение по административен ред – от органите на полицията или от кмета. Съдът може да наложи глоба от 100 до 500 лв.

3. Други видове защита

3.1 Административна – изземване на имот, който се владее или държи без основание – ако е държавна собственост, със заповед на областния управител (80 ЗДС), а ако е общинска собственост – със заповед на кмета (65 ЗОС). За земеделските земи, собствеността на които е възстановена – със заповед на кмета (34 ЗСПЗЗ). Заповедите са индивидуални административни актове, които се обжалват по реда на АПК.
3.2 Самопомощ и самозащите – например при неизбежна отбрана.
3.3 Прокурорска защита – на основание 118 т.3 ЗСВ прокуратурата предприема действия за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права.

***
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 5. (СУ) Защита на владението и държанието

от Lady » Чет Ное 20, 2008 3:35 pm

Иск по чл. 75 ЗС:


Чл. 75. Владението на недвижим имот или на вещно право върху такъв имот, включително и върху сервитут, което е продължило непрекъснато повече от шест месеца, може да бъде защищавано срещу всяко нарушение. Искът може да се предяви в шестмесечен срок.


• С него е защитено от всяко нарушение законното неопорочено владение на недвижим имот, вещно право върху недвижим имот и съвкупност от движими вещи;

• Владението трябва да е продължавало поне шест месеца непрекъснато;

• Искът трябва да се предяви в срок от шест месеца;

• Искът по чл. 75 ЗС защитава, според изричния текст на закона, само владението, държателят не може да се ползва от него;

• Няма значение дали владението е правомерно или не.

Защитено е:

1. Владението на недвижим имот. Законът има предвид имоти, недвижими по природа;
2. Квазивладението на вещно право върху недвижими имоти;
3. Владението е защитено и когато то е върху вещи, които са извън гражданско обращение.


• Достатъчно е ищецът да докаже, че е владял в началото и в края на шестмесечния срок. Чл. 83 ЗС установява предположението , че този, който е владял в два момента, е владял и през времето между тях. Това предположение е оборимо.

• Искът се предявява, когато владението е нарушено. Нарушение на владението е всяко действие, с което се отстранява напълно или отчасти фактическата власт на владелеца върху вещта. Това може да стане било като нарушителят извършва сам действия върху имота, било като пречи на владелеца да извършва действия върху него. И заплашването може да представлява нарушение на владението, когато поради него владелецът се въздържа от действия. Нарушението може да се състои и в пълно отнемане на владението.


• Искът по чл. 75 ЗС има за предмет прекратяване на нарушението, респ.- възстановяване на отнетото владение.

• Искът по чл. 75 ЗС може да бъде съединен с иск за вредите и загубите, претърпени от ищеца поради нарушението на владението. Този иск произтича от чл. 62 ЗЗД; следователно той има предпоставка вина.Иск по чл.76 ЗС:

Чл. 76. Владелецът или държателят, на когото е отнета чрез насилие или по скрит начин движима или недвижима вещ, може в шестмесечен срок да иска връщането й от лицето, което я е отнело. Това не изключва правото на лицето, което е отнело вещта, да предяви иска по предходния член.

• Защитава всяко владение или държане, нарушено насилствено или по скрит начин;

• Искът трябва да се предяви в срок от шест месеца;

• Искът по чл. 76 ЗС може да се предяви както от владелец, така и от държател. Следователно този иск може да бъде воден например и от наемател или влогоприемател;

• Няма нужда владението или държането да е продължавало определено време : достатъчно е да е съществувало по време на нарушението;

• Този иск защитава владението и държането както на телесните вещи, така и на вещните права;

Насилствено е нарушението, което се извършва въпреки нежеланието на владелеца да го допусне. Има насилие, само когато владелецът е възпрян да упражнява фактическата власт върху вещта било чрез физическо насилие върху личността му, боло чрез заплащане;

• Нарушението е извършено по скрит начин, когато нарушителят е избрал за да го извърши време или начин, при които то мъчно може да дойде до знание на владелеца или държателя;

• Искът по чл.76 ЗС е личен иск: той се предявява само срещу лицето, което е извършило нарушението насилствено или по скрит начин. Няма значение дали ответникът е действал сам или чрез другиго, за себе си или за другиго;

• Предметът на иска по чл. 76 ЗС е премахване на нарушението , респ. връщане на владението. Следователно ако ответникът владее, от него се иска да възстанови владението на ищеца; ако вече не владее, притезанието се преобръща в притезание за обезщетение. Ако ответникът не владее, а само пречи на владението на ищеца, от него се иска да престане да пречи; на това трябва да бъде осъден;

• Заедно с връщането на владението могат да се искат и вредите и загубите, които ищецът е претърпял поради нарушението;

• Искът трябва да се предяви в срок от шест месеца от деня на нарушението.
Аватар
 
Мнения: 23

Re: 5. (СУ) Защита на владението и държанието

от mar4evoto » Пет Ное 13, 2009 10:50 am

мове ли да ми каже някой от каде мога да намеря по тази тема за курсова работа?Благодаря ви предварително!
 
Мнения: 1

Re: 5. (СУ) Защита на владението и държането

от ad_hoc » Пет Дек 11, 2009 12:51 pm

...При иск по 76 ЗС съдът може да наложи и глоба до 100 лв.

1.4 Производството по 294-296 ГПК е особено исково бързо производство ...

2. Съдебно-административна защита – 126ж ГПК ...


Имам коментар относно горепосочените редове...

1. По чл.360 ГПК: "Когато владението или държанието е било отнето чрез насилие или по скрит начин (чл.76 ЗС), съдът може да наложи на нарушителя и глоба до 1000 лв."

2. По новия ГПК членовете, които уреждат защитата и възстановяването на нарушено владение са: чл. 356 - 361 ГПК. Производството по чл. 356-361 ГПК е само особено. Вече не се разглежда по реда на бързото производство. Бързината е последица от ограничения предмет на делото - съдът проверява само фактите, свързани с владението/държането и нарушението му.

3. Съдебно-административната защита по чл. 126ж ГПК (отм.) отпада
Аватар
 
Мнения: 4


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron