8. Конституцията от 1991 – създаване и обща характерист...

Разработки по Конституционно право на Р България, съобразени с актуалното учебно съдържание.

8. Конституцията от 1991 – създаване и обща характерист...

от atanassoff » Чет Сеп 13, 2007 10:26 pm

Впр. 8 Конституцията от 1991 – създаване и обща характеристика

1. Националната кръгла маса започва работа от есента на 1989. Тя представлява форум, на който са представени БКП, БЗНС и други политически партии и граждански сдружения, част от които възстановени от 1947. Нейната задача е да се договорят мерките за трансформиране на политическата система на обществото чрез възприемане на редица демократични принципи и приемане на нова конституция. Въз основа на тези договорености се приемат промените в конституцията от 1971:
- премахва се чл. 1 и идеологизиращите текстове;
- възстановен е принципът на политически плурализъм;
- въвежда се принципът за разделение на властите (по-скоро като декларация);
- пролетта на 1990 г. се премахва ДС и се въвежда президентската институция.
Правомощията на ДС се разпределят между президента и НС. Налага се мораториум върху смъртното наказание.

2. Конституцията от 1991 се явява последица от договореностите на Националната кръгла маса. Приемането на новата конституция се осъществява от ВНС, избрано въз основа на закон, който да гарантира свободния и демократичен избор, предхождан от закон за политическите партии, осигуряващ достъп до политиката и до изборите на всички партии, които искат да издигнат кандидат.
От особено значение е, че българският преход към демокрация включва приемането на изцяло нова конституция, която да създаде юридическата рамка за развитие на националните процеси и да осигури стабилност на държавата по пътя на прехода.
Конституцията на България от 1991 е приета от VII ВНС, но то се различава по функциите си, тъй като действа като обикновено Народно събрание, защото приема и нови закони.
Републиканският характер на държавата не подлежи на съмнение – република с парламентарна форма на управление. Засилва се ролята на НС. Към парламента се формира конституционна комисия от парламентарни представители – юристи, които оформят окончателния проект, приет на 3 четения с мнозинство от 2/3.
Новата конституция възприема парламентарната форма на управление, като редица от институтите са взаимствани от конституциите на ФРГ, Гърция, Италия. Областта на правата и свободите е съобразена със Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека).

България сравнително бързо осъществява прехода в политическата сфера. За съжаление в икономическата сфера претърпява провал, но Конституцията не може да бъде обвинявана за това.
Конституцията от 1991 е една модифицирана европейска конституция. Тя предлага една модификация на парламентарния модел, който после е взаимстван и от други държави.

3. Конституция на Република българия
- Преамбюл
- ПЪРВА ГЛАВА Основни начала
- ВТОРА ГЛАВА Основни права и задължения на гражданите
- ТРЕТА ГЛАВА Народно събрание
- ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Президент на републиката
- ПЕТА ГЛАВА Министерски съвет
- ШЕСТА ГЛАВА Съдебна власт
- СЕДМА ГЛАВА Местно самоуправление и местна администрация
- ОСМА ГЛАВА Конституционен съд
- ДЕВЕТА ГЛАВА Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция
- ДЕСЕТА ГЛАВА Герб, печат, знаме, химн, столица
- Преходни и заключителни разпоредби
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 8. Конституцията от 1991 – създаване и обща характерист...

от haifisch » Сря Май 06, 2009 12:43 pm

КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991г. – СЪЗДАВАНЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


СЪЗДАВАНЕ

Най – новата фаза от конституционното развитие на България започва през есента на 1989г. - крахът на комунистическата система на обществено управление. Това е преходът към демократично управление и свободно гражданско общество в България. Свикана е национална кръгла маса , в която взимат участие представители на управляващата комунистическа партия и нейните съюзници и също така представители на нововъзникналата опозиция. Националната кръгла маса е своеобразен „предпарламент” , задачата й е да изчисти пътя към първите свободни избори след промяната , да компенсира дефицита на легитимност. Тя не е предвидена в нито един нормативен акт.
Работата на националната кръгла маса преминава през 2 фази :
1. Подписване на споразумение за преобразуване на политическата система. Конституцията от 1971г.е деидеологизирана
2. Създаване на условия за провеждане на избори за ВНС , което да приеме новата конституция на РБ , нов избирателен закон , Морален кодекс на политическата борба.

• До приемането на новата конституция действа тази от 1971г. но с някои съществени изменения – премахват се идеологизращите текстове , възстановен е принципа за политическия плурализъм , въвежда се принципа за разделението на властите , през 1990г. се премахва ДС и се въвежда президентската инситуция . Правомощията на ДС се разпределят между президента и НС.
• Приема се закон за политическите партии, осигуряващ достъп до политиката и до изборите на всички партии.

Най-трудният въпрос, който трябва да се реши е този за избирателната система. ВНС да се състои от 400 души, но не може да се вземе решение, каква да бъде избирателната система. Двеста от местата според твърди партийни листи (държавата се разделя на 31 избирателни района) , а останалите двеста – чрез мажоритарна система в рамките на два тура.
ВНС се свиква във Велико Търново . Приема се избирателен праг от 4%. ВНС приема новата и сега действаща конституция на 12 юли 1991г.
През периода 1990-1991г. в България се създава една от първите посткомунистически конституции. Предишната конституция не отговаря на изискванията на съвременността и именно поради тази причина се стига до извода да се създаде една нова конституция, която да отговаря на изискванията на съвремието. Чрез новата конституция трябва да се нормализира и стабилизира демократичния процес.
През есента на 1990г. във ВНС са внесени 16 проекта за нова конституция – 8 официални и 8 неофициални – от частни лица и организации.
През 1990-1991г. никой не си позволява да оспорва републиканската форма на държавата , парламентарната форма на управление е намерила израз в повечето проекти за конституция.
ВНС налага мораториум върху започналите процеси на приватизация , защото по този начин въпросът за собствеността остава открит. Централна тема е въпросът за преразпределението на частната собственост.
Конституцията е приета на 3-4 етапа плюс 1 окончателно официално подписване на проекта. 309 народни представители подписват проекта , надхвърлено е изискването за квалифицирано мнозинство (2/3 от всички народни представители – 400).
ВНС действа като орган на оригинерна учредителна власт , институция специално избрана за мисията да приеме новата конституция.
Възниква въпросът дали е необходим референдум за приемането на конституцията. БСП предлага ВНС с обикновено мнозинство да изнесе проект за конституция , който да бъде одобрен от народа. Другият вариант е ВНС да одобри проекта с квалифицирано мнозинство. Търси се една широка подкрепа на новата конституция. В крайна сметка ВНС е този орган , който одобрява конституцията с квалифицирано мнозинство.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991г.

- Органична – дава цялостна уредба на обществото. Основополагащо политическо решение.
- Либерално-демократичен тип – за разлика от ТК , КРБ’91г. е от типа на материалноправовите конституции. Тя съдържа в себе си един политически проект за бъдещото развитие на страната. Този проект е фиксиран в преамбюла й – България ще се изгражда и развива като демократична , правова и социална държава.
- Чл.1 , ал.1 провъзгласява България за Република с парламентарно управление.
В преамбюла се очертава кръгът от ценности , около които се обединява националната ни общност , като в съдържанието на общото благо се търси равновесие между началата на индивидуализма и колективизма . На основата на текста на преамбюла се развива една нова идея за общото благо . Без наличието на национално и индивидуално единство не може да се установи едно нормално функциониране на държавата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА Л-РА

Доц.Г.Близнашки :
„Основни ценности и принципи на КРБ” – сп.”Юридически свят” 2002г.
„Моделът на парламентарното управление в България” – сп. „Правна мисъл” 1994г.
Аватар
 
Мнения: 35


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта