Конспект по Трудово право (ПУ)

Трудови и осигурителни правоотношения. Субекти на трудовото и осигурително право. Разлика между трудово и служебно правоотношение. Задължително и доброволно осигуряване. Осигурителни вноски. Нормативна уредба.

Разработки по трудово право

Разработки по осигурително право

Конспект по Трудово право (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 7:09 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Въпросник по Трудово право

1. Предмет на регулиране на трудовото право
2. Метод на регулиране на трудовото право
3. Функции и система на трудовото право
4. Място на трудовото право в правната система. Отграничаване от други правни отрасли
5. Индивидуално и колективно трудово право
6. Основни принципи на трудовото право
7. Източници на трудовото право
8. Трудовоправни норми-обща правна характеристика и действие
9. Видове трудовоправни норми
10. Трудово правоотношение - значение, понятие, обща характеристика, видове
11. Индивидуално трудово правоотношение - понятие, правна характеристика
12. Работникът или служителят като страна в индивидуалното трудово правоотношение
13. Работодателят като страна в индивидуалното трудово правоотношение
14. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение - понятие, правна характеристика и видове
15. Трудов договор – понятие и правна характеристика
16. Сключване и съдържание на трудовия договор
17. Срочни трудови договори
18. Трудов договор за изпитване
19. Трудов договор за ученичество. Трудови договори за допълнителен труд
20. Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение
21. Конкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение
22. Недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово правоотношение
23. Определеност и стабилност на трудовото правоотношение. Изменение на трудовата функция
24. Изменение на мястото на работа
25. Индивидуалното трудово правоотношение и промените в работодателя
26. Трудова книжка
27. Работно време-понятие, видове. Работен ден и работна седмица
28. Извънреден труд. Разпределение и изчисляване на работното време
29. Почивки
30. Отпуски - понятие, правна характеристика и видове
31. Платен годишен отпуск
32. Ред и гаранции за упражняване на правото на отпуск
33. Трудово възнаграждение - понятие, системи и ред за определяне на неговия размер
34. Минимална и основна работна заплата. Допълнителни трудови възнаграждения. Особени случаи на трудово възнаграждение
35. Ред и гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение
36. Компенсационни плащания на работника или служителя по трудовото правоотношение
37. Безопасни и здравословни условия на труда - понятие, правна характеристика. Общи и отраслови правила
38. Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената му работа
39. Специална закрила на труда на непълнолетните работници и служители
40. Специална закрила на труда на жените
41. Специална закрила на труда на лицата с намалена трудоспособност
42. Социално-битово обслужване на работниците и служителите в предприятието
43. Професионална квалификация - понятие, правна характеристика
44. Придобиване и повишаване на професионалната квалификация. Преквалификация
45. Трудова дисциплина. Дисциплинарна отговорност
46. Дисциплинарни наказания и дисциплинарно производство
47. Имуществена отговорност на работника или служителя - понятие, предпоставки и видове. Пълна имуществена отговорност на работника или служителя
48. Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя - понятие, предпоставки, размер
49. Ред за осъществяване на имуществената отговорност на работника или служителя
50. Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето или смърт на работника или служителя
51. Имуществена отговорност на работодателя при нарушаване на трудовите права на работника или служителя
52. Общи основания за прекратяване на трудовия договор
53. Специфични основания за прекратяване на срочните трудови договори
54. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
55. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие - понятие, правна характеристика
56. Право на уволнение. Уволнение с предизвестие
57. Основания за уволнение с предизвестие по причини у работодателя
58. Основания за уволнение с предизвестие по причини у работника или служителя
59. Право на подбор. Масово уволнение
60. Уволнение без предизвестие
61. Прекратяване на изборното трудово правоотношение
62. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
63. Предварителна закрила при уволнение
64. Правна защита срещу незаконно уволнение – понятие и способи
65. Иск за отмяна на незаконно уволнение. Иск за възстановяване на работа
66. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение
67. Безработица - правна характеристика, понятие и кръг на безработните лица
68. Трудови права и задължения на безработните. Задължения на работодателите
69. Трудов стаж
70. Индивидуални трудови спорове - понятие, видове и ред за разглеждане
71. Колективно трудово правоотношение - понятие, правна характеристика, страни и съдържание
72. Правен режим на сдружаването на работниците и служителите
73. Правен режим на сдружаването на работодатели
74. Тристранно сътрудничество
75. Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието. Общо събрание
76. Колективно преговаряне – възникване и функции. Колективен трудов договор-правна уредба, същност, предмет, видове и страни
77. Колективен трудов договор - сключване, вписване, влизане в сила и изменение
78. Действие на колективния трудов договор
79. Искова защита срещу неизпълнение на колективния трудов договор. Недействителност на колективния трудов договор.
80. Колективни трудови спорове - понятие, правна характеристика, видове
81. Доброволно уреждане на колективните трудови спорове
82. Стачка - понятие, субекти, видове, правна природа
83. Ред и гаранции за провеждане на стачка
84. Законна и незаконна стачка
85. Правни последици от участието в законна и в незаконна стачка
86. Задължения на работодателя при стачка
87. Контрол за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения - същност, органи и техните права и задължения
88. Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредба на трудовите правоотношения
89. Юридически отговорности за нарушения на трудовото законодателство
90. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство - предпоставки, субекти, състави,видове.

Уч. 2004-2005 г.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по Трудово право (ПУ)

от edelvais » Вто Авг 19, 2008 1:13 pm

При кой преподавател?
Аватар
 
Мнения: 135

Re: Конспект по Трудово право (ПУ)

от Nelly » Пон Фев 09, 2009 4:20 pm

Проф. Мръчков (smile)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron