Конспект по Трудово право

Трудови и осигурителни правоотношения. Субекти на трудовото и осигурително право. Разлика между трудово и служебно правоотношение. Задължително и доброволно осигуряване. Осигурителни вноски. Нормативна уредба.

Разработки по трудово право

Разработки по осигурително право

Конспект по Трудово право

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:11 pm

ВЪПРОСНИК ПО ТРУДОВО ПРАВО


1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА НА ТРУДОВОТО ПРАВО КАТО ПРАВЕН ОТРАСЪЛ И КАТО НАУКА. ФУНКЦИИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО.
2. МЕТОД НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО.
3. ИЗТОЧНИЦИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО.
4. ВИДОВЕ ТРУДОВОПРАВНИ НОРМИ.
5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО.
6. ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ – ПОНЯТИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДОВЕ.
7. ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
8. РАБОТОДАТЕЛЯТ КАТО СТРАНА НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
9. 9.РАБОТНИКЪТ ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯТ КАТО СРАНА НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
10. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
11. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
12. ТРУДОВО ДОГОВОР – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
13. СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.
14. СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ.
15. ТРУДОВО ДОГОВОР ЗА ИЗПИТВАНЕ.
16. ТРУДОВО ДОГОВОР ЗА УЧЕНИЧЕСТВО. ТРУДОВО ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.
17. ТРУДОВО ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД.
18. ИЗБОРЪТ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
19.КОНКУРСЪТ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
20.ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ФУНКЦИЯ
21.ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯСТОТО НА РАБОТА.
22.ПРОМЕНИ В РАБОТОДАТЕЛЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
23.НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
24.РАБОТНО ВРЕМЕ.
25.ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД.
26.ПОЧИВКИ. ОТПУСКИ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДОВЕ.
27.ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК.
28.РЕД И ГАРАНЦИИ НА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТПУСК.
29.ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.30. ИНДИВИДУАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА – ПОНЯТИЕ, СЪСТАВКИ, НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ.
31.РЕД И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
32.КОМПЕНСАЦИОННИ И ГАРАНЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
33.БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
34.ОБЩИ И ОТРАСЛОВИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА.
35.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ.
36.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА НА ЖЕНИТЕ.
37.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ.
38.СОЦИАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.
39.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
40.ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ.
41.ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА.
42.ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА,ПРЕДПОСТАВКИ.
43.ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ. РЕД ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ.
44.ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ИЛИ СМЪРТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ.
45.ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
46.ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЩИ ПРЕДПОСТАВКИ, ВИДОВЕ.
47.ОГРАНЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ.
48.РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ.
49.ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.
50.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧНИЯ ТРУДОВОВ ДОГОВОР.
51.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
52.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
53.ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ.
54.УВОЛНЕНИЕ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
55.УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
56.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ ИЗБОР.
- 3-

57.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
58.ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ.
59.ПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
60.ИСК ЗА ОТМЯНА НА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ.
61.ИСК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА.
62.ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ.
63.ИСК ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
64.ТРУДОВИ ПРАВА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА.
65.ТРУДОВ СТАЖ. ТРУДОВА КНИЖКА.
66.ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДОВЕ.
67.РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ.
68. КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. СТРАНИ. СЪДЪРЖАНИЕ.
69.ПРАВЕН РЕЖИМ НА СДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ.
70.ПРАВЕН РЕЖИМ НА СДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ.
71.ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
72.КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРАНИ, СЪДЪРЖАНИЕ.
73.РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ , ДЕЙСТВИЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР.
74.КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ.
75.СПОСОБИ ЗА ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ.
76. СТАЧКА – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДОВЕ.
77.РЕД И ГАРАНЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЧКА.ЛОКАУТ. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ УЧАСТИЕТО В ЗАКОННА И НЕЗАКОННА СТАЧКА.
78.КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
79.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО СПАЗВАНЕТО НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
80.ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
81.ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ.
82.РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Доц. Ванюша Вичева Ангушева
Ст. ас. Гергана Бориславова Кирилова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron