Страница 1 от 1

Конспект по Авторско право (ПУ)

МнениеПубликувано на: Нед Сеп 23, 2007 6:29 pm
от Nelly
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО АВТОРСКО ПРАВО

1. Възникване и развитие на авторскоправната закрила.
2. Развитие и източници на българското авторско право.
3. Поява и развитие на международноправната закрила на авторското право. Обща характеристика на Бернската конвенция.
4. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континенталното разбиране за авторско право.
5. Обекти на закрила – според международните договори и според българския ЗАвтПСП
6. Особени закриляни обекти.
7. Носители на авторско право: автори, съавтори, наследници.
8. Носители на авторско право: върху непубликувани произведения, върху филми, върху особени видове обекти на авторското право. Юридическите лица като носители на авторско право.
9. Колективно управление на авторските права.
10. Съдържание на авторското право: общи положения. Неимуществени права: според Бернската конвенция и според българския закон.
11. Имуществени права: според Бернската конвенция и Договора на СОИС за авторско право.
12. Имуществени права според ЗАвтПСП.
13. Ограничения на авторското право.
14. Времетраене на авторското право.
15. Авторски договори: принципът на договорната свобода.
16. Издателски договори.
17. Договори за публикуване на произведения в периодичния печат.
18. Други авторски договори: договор за публично представяне, публично изпълнение, възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи.
19. Договори за създаване и използване на филми и други аудио- визуални произведения. Договори за използване на компютърни програми.
20. Закрила на сродните права: международноправна уредба.
21. Закрила на сродните права в българското право: права на артистите изпълнители.
22. Права на продуцентите на звукозаписи. Права на филмовите продуценти.
23. Права на радио- и телевизионните организации.
24. Права на производителите на бази данни.
25. Защита на авторското право и на сродните му права: наказателноправна защита.
26. Защита на авторското право и сродните му права: гражданскоправна защита.
27. Защита на авторското право и сродните му права: мерки на границата. Административнонаказателни разпоредби.
28. Директиви, хармонизиращи авторското право в Европейския съюз.
29. Договорите на СОИС за авторско право и за изпълненията и звукозаписите от 1996 година.
30. Споразумение за свързаните с търговията права върху интелектуална собственост /ТРИПС/.