Конспект по ПИС (СУ)

Авторско право. Обекти на интелектуалната собственост. Защита на авторските права. Нормативна уредба.

Конспект по ПИС (СУ)

от atanassoff » Сря Фев 04, 2009 2:25 pm

Юридически факултет – Софийски Университет Климент Охридски

Въпросник по правен режим на интелектуалната собственост
Февруари 2004 – Проф. Марков
___________________________________
*Обособен на части от екипа на Legaltheory-forums.org

Общи въпроси на интелектуалната собственост.

1. Предмет и право на ИС. Методология. Правото на ИС в системата на действащото право. Система на правото на ИС. Принципи на правото на ИС.
2. Нематериални блага. Примери. Ценност и правна релевантност. Характерни черти и юридическа класификация. Обекти на индустриалната собственост и интелектуалната собственост. Съпоставки между различни обекти на закрила. Закриляна и незакриляна материя от различните обекти на ИС.
3. Историческо развитие на закрилата на обектите на ИС. История на закрилата на ИС в България.
4. Източници. Основни черти на международните договори в областта на ИС. Днешото българско законодателство в контекста на хармонизация и приближаването към правото на ЕО / ЕС
5. Класическите доктрини на ИС и днешното състояние
6. Възникване на правата върху обектите на ИС. Първично възникване. Класификация на правопораждащите факти в патентното авторското и конкурентното право съобразно общата схема на юридическите факти в частното право. Правоприемство в областта на ИС.
7. Субекти на права на ИС. Правоспособност и дееспособност. Особености. Съпритежание на обекти на ИС. Съавтрство върху изобретения и произведения.
8. Общи черти на правата на ИС. Абсолютност и изключителност. Позитивен или негативен характер на съдържанието им. Двойнственността съществуване / упражняване на правата на ИС. Специфично съдържание на различните права на ИС.
9. Изчерпани права. Същност. Разделени пазари и успореден внос. Териториално и извънтериториално изчерпване. Глобално изчерпване.
10. Субекти на ИС, създадени за другиго. Титул на притежание за работодателя, възложителя и др.
11. Правонарушения (патентонарушения, нарушаване на авторското право, действия на нелоялна конкуренция и пр.)
12. Наказателноравна и административно наказателна защита на ИС. Правни средства (мерки) за защита.
13. Гражданскоправна защита на ИС. Правни средства.


Патентно право.

14. Изобретение. Нематериални обекти, които не се считат за изобретения. Доктрина на техническия ефект (патентоспособност на компютерните програми)
15. Патентоспособност. Промишлена приложимост и новост. Привилегия на новостта (гратисен период). Изобретателско равнище (неочевидност).
16. Непатентоспособност. Закрила на нови сортове растения UPOV и породи животни. Патентоспособностна биотехнологичните продукти и методи.
17. Полезен модел. Същност. Обекти, които не се закрилят като поезни модели. Съпоставки с изобретението, промишления дизайн и произведенията.
18. Същност на патента
19. Срок на действие. Прекратяване действието на патента (вкл. недействителност)
20. Права на патента. Граници. Обем на правната закрила. 21. Ограничения в изключителното право на патентопритежателя. Преждеползване. Законодателни основаня. Принудителна лицензия. Законодателни основания.
22. Заявка за патент. Заявление, описание, претенции. Структура на претенциите и видове претендиране. Обхват на правната закрила от патента. Доктрина на еквивалентите.
23. Приоритет. Видове приоритет. Единство
24. Производство пред патентното ведомство. Атакуване на решенията на патентното ведомство. Спорове в патентното право
25. Лицензен договор. Природа и същност. Страни. Предмет. Съществени елементи на договора
26. Лицензионен договор. Задължения на страните. Отговорност и граници. Приложимо право в арбитражната клауза.
27. Закрила на ноу-хау. Договор за отстъпване на ноу-хау.
28. Регионална закрила на изобретенията – Европейска патентна конвенция; Наднационална закрила на изобретенията – патент на Общността.
29. Международна закрила на изобретенията. Договорът за патентно коопериране РСТ. Договорът за патентно право – PLT


Авторско право.

(i) 30. Произведенията на литературата, изкуството и науката като обекти на авторското право.
31. Видове произведения. Първични произведения (литературни, музикални, сценични, фотография и т.н) Компютърни програми.
32. Вторични произведения. База данни. Особена закрила на производителите на база данни.
33. Промишлен дизайн.
34. Автори и други първични носители на авторски права. Авторът като физическо лице. Изключения от принципа. Авторство върху периодика, портрети, произведения на архитектурата, компютърни програми и база данни и др. отклонения.
35. Същност на субективното авторско право. Съдържателни дефиниции на авторското право. Функционални дефиниции на авторското право. Колизии между авторски и други абсолютни права.
36. Съдържание на авторското право – неимуществени права. Характеристика
37. Съдържание на авторското право – имуществени права. Характеристика. Право на възнаграждение на всеки вид използване.
38. Свободно използване на произведенията. Основания на законодателя
39. Времетраене и наследяване на авторското право. Времетраене на авторското право върху филми. Използване на произведенията след изтичане на срока на времетраене.
40. Договори с произведения. Използване на произведения. Принципи. Общи правила. Договор за използване на произведение.
41. Издателски договор
42. Договори за възпроизвеждане и разпространяване на звукозаписи
43. Договор за публично представяне
44. Договор за публично изпълненние
45. Договор за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство.
46. Договор за публикуване на периодично издание
47. Договори за използване на произведенията на изобазителното изкуство, фотографията (вкл. Аналогични фотографски произведения) и архитектурата.
48. съзадаване на филми и други аудио – визии. Договори за използване
49. Използване на компютърни програми. Права на крайния ползвател. Договори за издаване на компютърни програми.
50. Сродни права – възникване и закрила на общи положения.
51. Права на артистите изпълнители
52. Права на производителите на звукозаписи.
53. Права на производителите на филми и други аудио-визии.
54. Права на радио – операторите и телевизионните оператори. Отграничения от режима на далекосъобщителните оператори (особено при кабелните оператори).
55. Международна закрила на сродните права и проекти за развитие на правния режим на сродните права (WIPO). Нови сродни права.
56. Международно аврторско право. Съотношение между Бернска и Женевска конвенция.
57. Авторско право и сродни права в дигиталната ера
58. Предотвратяване на нелоялна конкуренция


Марки и географски означения.

59. Марки, обект на закрила, видове. Колизия
60. Регистрация на марките. Основания за отказ на регистрация.
61. Производство в Патентното ведомство по регистрация на марките. Спорове
62. Съдържание на правото върху търговската марка. Разпореждане с правото
63. Прекратяване действието на регистрацията, отменяне и заличаване на регистрацията, ограничение поради бездействие – последици.
64. Фирмени наименования. Противоречия в режима на МДоговори и по ТЗ
65. Географски означения. Интелектуална собственост и закрила на традиционните знания, умения и изразяване
66. Международна закрила на търговските марки, географски означения и промишлен дизайн
67. Закрила на топография на интегралните схеми.

Актуален към Февруари, 2009 г.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по ПИС (СУ)

от bonitaa » Вто Окт 20, 2009 4:55 pm

От къде се четат първите 13 въпроса? Проверявах във всички учебници, които доц. Марков ни посочи и нищо, така че ако някой знае нещо по въпроса да пише :)
Аватар
 
Мнения: 36


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron