Конспект по Вещно право

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Конспект по Вещно право

от Marv » Съб Яну 14, 2012 5:27 pm

ВЪПРОСНИК


по „ВЕЩНО ПРАВО“
1. Понятие за вещно право. Вещното право като обективно и като субективно право. Особености на субективните вещни права. Разграничаване на вещните права от други субективни права. Система и източници на ВП.

2. Понятие и обща характеристика на вещите. Видове вещи – разграничаване и правно значение.

3. Владение и държане. Определение, признаци, разграничаване. Способи за придобиване и изгубване. Видове владение.

4. Добросъвестно владение. Определение и признаци. Правни последици.

5. Защита на владението и държането. Иск за защита на нарушено владение (чл. 75 ЗС).Иск за защита на отнето владение (чл.76 ЗС).

6. Права на владелеца за разноските и подобренията, направени в чуждия имот. Права на добросъвестния и на недобросъвестния владелец.

7. Право на собственост. Определение и съдържание на ПС. Правомощия на собственика, характеристика на ПС като субективно право. Видове ПС.

8. Право на държавна собственост. Понятие, субекти, обекти. Режим на вещите, публична и частна държавна собственост.

9. Съдържание и упражняване на правото на държавна собственост. Право на стопанисване и управление. Разпореждане с имоти – частна държавна собственост.

10. Право на общинска собственост. Поява и развитие, субекти, обекти. Стопанисване и управление. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост. Концесии.

11. Правен режим на частната собственост. Субекти, обекти, съдържание.

12. Право на собственост върху земеделски земи, гори и води.

13. Съсобственост. Понятие, видове, способи за възникване. Права и задължения на съсобствениците. Управление и използуване на общата вещ. Прекратяване на собствеността.

14. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Способи за изкупуване. Правна същност на изкупуването. Предпоставки за изкупуване.

15. Етажна собственост. Понятие и правен режим. Възникване и прекратяване.

16. Права и задължения на етажните собственици върху общите части на сградата и върху отделните обекти в нея.

17. Управление на етажната собственост. Общо събрание – състав, правомощия, ред на работа. Управителен съвет (управител) – правомощия. Контрол върху решенията на ОС и на УС. Надзорен съвет.

18. Право на строеж. Понятие и правен режим. Съдържание. Придобиване и прекратяване. Особени случаи на право на строеж.

19. Право на надстрояване и пристрояване. Съдържание и учредяване. Вещноправни и облигационноправни последици.

20. Право на ползване. Понятие, обекти, съдържание. Придобиване и прекратяване на правото на ползване.

21. Сервитути. Понятие, правна уредба, видове, съдържание, прекратяване.

22. Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правна сделка.

23. Придобиване на давност. Придобивка и погасителна давност. Видове придобивна давност. Спиране и прекъсване на ПД. Действие на ПД.

23. Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владеене. Правилото на чл.78 от ЗС. Приложно поле. Елементи на физическия състав.

25. Придобиване на право на собственост чрез приращение, преработване, присъединяване. Правен режим на изгубените вещи, съкровищата.

26. Придобиване ПС чрез публична продан, по привидни сделки и чрез конститутивни съдебни решения.

27. Придобиване ПС чрез участие в ЖСК. Фактически състав на придобиване.

28. Придобиване на недвижим имот чрез групов строеж. Договорът за групов строеж – определение и характеристика. Съдържание, прекратяване.

29. Способи за прекратяване на вещни права – видове. Особени способи – конфискация и реституция.

30. Отчуждаване на имоти – частна собственост за държавни нужди. Предпоставки, ред за отчуждаване, правни последици. Придобиване на недвижим имот като обезщетение – правна същност на придобиването.

31. Отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди. Предпоставки, ред за отчуждаване, обезщетение. Правни последици.

32. Защита на ПС и другите вещни права. Видове защита. Вещно право на защита. Разграничаване между посесорна и петиторна защита.

33. Установителен иск за собственост. Ревандикационен иск. Приложно поле, предмет, страни, действие на съдебното решение.

34. Негативен иск. Иск за определяне на граници. Страни, предмет, действие.

35. Актове за недвижими имоти. Същност и функции на нотариалните удостоверения. Видове нотариални удостоверения.

36. Нотариален акт за сделки относно вещни права върху недвижими имоти. Констативен нотариален акт.

37. Устройство на територията.

38. Правен режим на кадастъра.

39. Имотен регистър – съдържание.

40. Вписване. Необходимост и правна уредба. Система на вписване. Актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

41. Правно значение и действие на вписването. Действие на вписването на искови молби, съдебни решения, ипотеки и откази от вещни права.

42. Актове за държавни и общински имоти. Актуване на имоти – държавна собственост. Обекти на актуване, органи и ред за актуване. Правна същност на актуването. Деактуване. Актуване на имоти – общинска собственост – обекти, органи, ред за актуване, деактуване.

Съставил: порф. д-р Георги Боянов

ЛИТЕРАТУРА:


Боянов Г., Вещно право, „Авалон“, С., 2004
2. Боянов Г., Вещните субективни права, „Стопанство“, С., 1998
Венедиков П., Система на българското вещно право. С., 1993.
Василев Л., Българско вещно право, 1956, ново издание с научен редактор и съставител Големинов Ч., В. 1996.
Венедиков П., Ново Вещно право, С., 1996.
Таджер В., Вещно право на НРБ, част IV – Владение, 1970.
 
Мнения: 26

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron