Страница 1 от 1

13. Правно положение на кмета

МнениеПубликувано на: Чет Юли 28, 2011 12:42 am
от Marv
13.Правно положение на кмета

Според проф. Д. Младенов в неговата монография „Кметската власт”, първообраз на кмета по българските земи е старейшината при славянската задруга. Фигурата му у нас съществува по време на Първото и Второто българско царство. Съществува и по време на османското присъствие, най-вече след вилаетската реформа и приемането на Хатихумаюна и Хатишерифа. Високата порта прави изключение и допуска български граждани да бъдат кметове, но въвежда имотен и образователен ценз, така че по-богатите са могли да бъдат кметове (мидюрин). Той винаги е бил първенец, затова винаги тази институция е възниквала по системата на пряката изборност.
Кметът е правна фигура на публичното право(конституционно и административно право).
Под действието на Търновската конституция се приемат две наредби-закони за селските и градските общини. Съгласно с тези актове кмета е бил в двойно правно положение. От една страна – общински орган, като изпълнителната власт в общината и е изпълнявал всички решения на Общинския съвет, освен това от друга страна той е имал и държавни функции. Бил е длъжностно лице по гражданско състояние и е влияел върху полицейската система, можел е да им дава указания.
През 1934г. се приемат две наредби-закони. Общинският съвет е обезличен, неговите функции са иззети и предоставени на кмета. Кметът става назначаем от министъра на вътрешните работи. Тук той става държавен орган. Така до 1945г. След това фигурата на кмета изчезва в нашите закони до 1978г. През 1978г. с едно изменение на Закона за народните съвети, се създаде орган кметство и вътре имаше един кмет, като част от колективния орган. Този кмет няма нищо общо с това, което Европа разбира и това, което България схваща. Тази година не може да се счита за възкръсване на кметската институция. Тя се възстановява по модела на Търновската конституция през 1991г. с приемането на Конституцията.
Въпреки многото промени, в момента единствено за кмета не се изисква бакалавърска степен. Начина на конституиране е по ЗМИ, по мажоритарната система, избира се пряко, полага се клетва и се подписва клетвен лист. Той както и президента и вицепрезидента, се избира по мажоритарна система. Мандата е 4 години. Но той единствен няма ограничение за броя мандати. Той е в двойно правно положение отново. Основен замисъл е, че той е орган на местното самоуправление в общината и като такъв, той изпълнява всички решения на OС. Правомощията му са в чл. 44 ЗМСМА, в това си качество той издава заповеди като юридически актове, които се отменят по чл. 45 ЗМСМА от самия общински съвет.
Наименованието “заповед” не бива да ни подвежда възможно е наименованието пак да е заповед но да не става дума за административен акт а просто юридическо волеизявление.
Второто му качество - като държавен орган (административен, на изпълнителната власт). За първи път се направи опит те да бъдат посочени по-подробно-чл. 45 ЗМСМА - това, че е длъжностно лице по гражданско състояние; може да дава разпореждания на началниците на полицейските служби; разрешаване на шествие или забраняването му. И в този случай той издава заповеди. Вече тези заповеди се отменят от областният управител.
„Това, което е царя в държавата, е кмета в общината”.
Чл. 45, ал. 5 ЗМСМА казва, че кметът може да върне решение на ОС, ако счита, че е незаконосъобразно, но ако ОС го прогласуват отново, той трябва да го изпълни. Също така обаче и ОС може да отменя актове на кмета.
Дейноста на кмета е несъвместима с ръководство на партия, търговска дейност по смисъла на ТЗ, не може да бъде общински съветник или народен представител, тъ като това противоречи на принципа за разделение на властите.
Функциите се прекратяват с изтичане на 4годишния срок, при смърт, при трайна невъзможност, оставка, която се подава пред Районните избирателни комисии.