Страница 1 от 1

27. Институцията омбудсман - същност, европейски модели. Евр

МнениеПубликувано на: Сря Юни 16, 2010 8:19 am
от iodine
27. Институцията омбудсман - същност, европейски модели. Европейски омбудсман

Омбудсман – идва от скандинавските страни.
Институцията омбудсман е нов институт, който има изключителни правозащитни функции. Възниква в Швеция през 1806 г. в резултат на борбата на парламента за стесняване влиянието на монархическата институция в сферата на изпълнителната власт и постепенната трансформация на формата на управление на Швеция в парламентарна монархия. Парламентът излъчва орган, който да осъществява контрол върху администрацията с цел да бъдат защитени правата на гражданите от държавните чиновници, които се назначават от монарха. За първи път целта на контролния орган е не само да преглежда и преценява законосъобразността в действията на администрацията, но и да осъществява преглед за т.нар. добро администриране, добро управление.В своята дейност различните органи откликват на молбите на гражданите и действат с оглед на индивидуалните права и постигането на добро управление. В зараждането си институцията се излъчва от парламента, като контролът, осъществяван от омбудсмана допълва парламентарния контрол върху изпълнителната власт.
Омбудсманът се смята за шведско творение. Всъщност шведите са заимствали института от римското публично право. Става въпрос за лица, избирани от плебса, които представляват интересите на римските бедни слоеве пред Сената. Това са народните трибуни. В шведския си вариант тази институция придобива ново значение. От Швеция този институт преминава в конституционните системи на останалите скандинавски страни, в годините след ВСВ - в страните от Европа. В момента функционира институцията омбудсман на Европейския съюз.
Омбудсманът се ситуира в системата на държавните органи като независим от изпълнителната власт орган. Неговата основна функция е да осъществява контрол върху администрацията, но не върху ръководния политически орган в лицето на Министерския съвет, а на административния апарат под него, при това върху всички елементи и нива на административните структури. По принцип той осъществява контрол както върху местната, така и върху централната държавна администрация на територията на съответната държава, т.е. контролът , който омбудсманът осъществява се различава от контрола на парламента, т.е. контролът на омбудсмана е юридически, а не политически контрол. Контролната функция на омбудсмана обаче подпомага парламентарния контрол. Особено за тази институция е свободата на преценка, коята омбудсмана притежава за осъществяване на контролни действия. Контролът на омбудсмана надхвърля изискването за законосъобразност на актовете и действията на администрацията и се разпростира и върху целесъобразността, т.е. правилността на актовете и действията на администрацията. При омбудсмана предмет на оценка е доброто администриране.
Дейността на омбудсмана обаче не е обща, неограничена като контролна дейност. Тя винаги се предизвиква от сигнал, жалба, отправена до омбудсмана за претендирано нарушаване или засягане на права и интереси на гражданите, т.е. при възникването си институцията има характера на парламентарен комисар, който се запознава с всички жалби, отправени до държавната администрация и прави проверки дали тези сигнали са действително за незаконосъобразни действия. Разширява се кръгът на лицата, които могат да отправят жалби – не само физически, но и юридически лица, т.е. всички субекти, които могат да бъдат засегнати от органи на администрацията при държавното управление. Предоставя се възможност на омбудсмана да действа служебно, т.е. сам да предизвиква проверки без да е сезиран, въз основа на информация, засегната от медиите, по въпроси от публичен интерес.
Съвременните конституционни системи не изграждат някакъв идеален модел на институцията, т.е. всяка отделна държава създава специфичен облик на институцията на омбудсмана, включително що се отнася до наименованието на органа – някъде той се нарича парламентарен комисар по правата, някъде-народен защитник или народна защита, в други случаи – омбудсман и т.н.
Като правило органът е едноличен, но в някои страни е възприета фигурата на колективния орган, например в Австрия и Испания.
По правило омбудсманът се избира от парламента с мандат, който съвпада с мандата на регистратурата, която го е излъчила. В други случаи той се назначава от държавния глава без срок. Омбудсманът не може да отменя административните актове, които атакува и които контролира, т.е. неговата функция е сигнална. Обикновено той сезира висшестоящия административен орган и го запознава с констатациите, които е получил от проверката и изисква висшестоящият административен орган да отмени акта, който по преценка на омбудсмана, незаконосъобразен или неправилен. Освен това омбудсманът има важна сигнална функция и по отношение на парламента, като на основата на неговите констатации парламентът може да приеме законодателни промени, които да дадат нова регламентация на дейността на държавната администрация. Омбудсманът изготвя годишен доклад, в който обобщава контролната си дейност в рамките на годината, който доклад има важни оценъчни характеристики, включително и предложения за реформиране на административната дейност. Този доклад се внася в парламента и се оповестява и се публикува в средствата за масово осведомяване. Целта е да се придобие една обща представа в обществото за начина, по който държавните органи осъществяват управлението.
В страните с утвърдени демократични традици, в които държавната администрация се изражда на принципа на кариерата, проверките и докладите на омбудсмана имат много важно значение, тъй като заемането на държавна служба и развитието на отделен държавен служител дават важна оценка за придобити умения и добра работа в администрацията. В тези системи обикновено около 80 % от персоналния състав на администрацията се запазва без оглед на това кои партии идват или си отиват от власт. Затова е много важно те да получават добра атестация за дейността си и за повишаване на своята професионална квалификация. Затова ефективността от работата на омбудсмана в тези държави е много висока.
В някои страни гражданите се обръщат пряко към омбудсмана, но в други архаични страни се изисква жалбата да бъде отправена до депутат, а той от своя страна я изпраща до омбудсмана. Като правило вече се утвърждава пряката жалба до омбудсмана от гражданите и юридическите лица.
Сред правомощията на омбудсмана постепенно навлизат и възможности да упражни законодателна инициатива н якои европейски модели, както и възможност да атакува конституционосъобразността на закони, приети от парламента и които накърняват права и свободи, коите Конституцията регламентира за гражданите. Такива правомощия има омбудсманът в Австрия, Испания и у нас.