8. Районен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

8. Районен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:11 am

8. Районен съд

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни делата в съответния район, определен от ВСС освен тези, които според закона са подсъдни на друг съд (напр., на окръжните съдилища като първа инстанция). Районите не съвпадат с административно-териториалното деление на страната. Обикновено в съдебния район влизат няколко общини. Съставът по разглеждане на дела на районния съд се състои от един съдия, най-често в началото на кариерата си, а в случаите определени със закон участват и двама съдебни заседатели. Районните съдилища правораздават по граждански наказателни и търговски дела. Броят на съдиите в даден районен съд се определя от ВСС в зависимост от района и общия брой на населението.

Заседателите предпазват съдията от стериотипност в съдебните решения (решаването на делата по аналогия с друго предходно дело). Съществува равнопоставеност между гласовете на съдията и заседетелите. Те участват само в наказателни дела и само в първоинстанционните съдилища. Заседателите трябва да са дееспособни български граждани, поне на 21 години, но не повече от 70. Юридическо образование не е необходимо, достатъчна е авторитетността на личността. Не трябва да са били осъждани за умишлено престъпление. Мандатът им е 5 години, предлагат се от общинските съвети, в случая за районните съдилища се определят от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд. Полагат клетва. Участват в съдебни заседания най-много за 60 дни на година, като се подбират с жребий.

Общото събрание на районния съд се състои от всички негови съдии, когато те са поне трима, а ако са по малко, те участват в общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район. Общото събрание анализира и обобщава практиката на съда, разглежда въпроси по предложение на председателя на съда или членовете му. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. То не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда.

Председателят осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка изготвя годишен доклад за съдебната дейност на съда. На всеки шест месеца предоставя на Инспектотата на ВСС обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горни инстанции, а на мин. на правосъдието образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. Уведомева последния и за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, чиято работа контролира (с други думи районните съдилища осъществяват надзор за законосъобразност на принудителни действия осъществявани от съдия-изпълнител, а също така и дела свързани с охранителни производства). Той свиква и ръководи споменатото общо събрание на съдиите. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в районния съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг районен съд, от окръжния съд или младши-съдия с поне две години стаж, който да заеме празното място при нужда.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта