Конспект по ОТП (СУ)

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

Конспект по ОТП (СУ)

от Lady_Croft » Чет Сеп 20, 2007 6:38 pm

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Юридически факултет


Въпросник по Обща теория на правото
Конспект по ОТП (СУ) - проф. д-р. Д. Милкова

1. Предмет на общата теория на правото. Обща характеристика. Структура.
2. Функции на общата теория на правото
3. Място на общата теория на правото в наукознанието и сред юридическите науки
4. Методология на общата теория на правото. Правопознание. Техника на юридическата наука.
(i) 5. Възникване и развитие на общата теория на правото

6. Доправна нормативна организация на обществото - обща характеристика
7. Възникване на правото - фактори, основни пътища. Теории.
8. Многоаспектна същност на правото. Основни битиета на същността на правото. Теории за същността на правото.
(i) 9. Императивно-атрибутивен характер на правото. Основни същностни характеристики на писаното право.
10. Цел и целесъобразност в правото
(i) 11. Право и ценности. Правото като ценностно-нормативно отражение на действиетлността. Правото като ценност.
(i) 12. Противоречия в правото
13. Приемствеността в правото - фактори и проявления
14. Право и общество. Относителна самостоятелност на правото.
15. Активна творческа роля на правото в обществото. Предели.
16. Право и икономика. Право и духовен живот на обществото. Право и политика.
(i) 17. Право и държава. Правова държава.
(i) 18. Правосъзнание, правна култура, правно възпитание

19. Право, общество, личност - обща характеристика
20. Права на човека - понятие, видове, защита
21. Правото в системата на нормативната организация на обществото - обща характеристика
(i) 22. Право и морал
(i) 23. Право и корпоративни норми, право и обичаи, право и религиозни норми

(i) 24. Основни правни системи на съвременността - обща характеристика
(i) 25. Романо-германската правна система
(i) 26. Система на общото право
(i) 27. Други правни системи на съвременността

28. Механизъм на правно регулиране. Понятие. Видове.
29. Източници на правото - обща характеристика. Основни видове.
30. Структура на правото - обща характеристика
31. Публично и частно право
32. Материално и процесуално право
33. Вътрешно и международно право. Право на европейската общност.
34. Система на правото - понятие, критерии
35. Основни елементи на системата на правото. Взаимоотношения.
36. Система на правото, система на законодателството, система на правните науки

37. Субекти на правото - обща характеристика
38. Правосубектност - правоспособност, дееспособност, деликтоспособност. Правен статут и правен статус.
39. Основни видове правни субекти
40. Индивидуални правни субекти - правосубектност, видове
41. Колективни правни субекти - правосубектност, видове
42. Държавата като особен субект на правото. Международни органи и организации като субекти на правото.
43. Представителство - понятие, основания, принципи
44. Видове представителство

45. Правни норми - обща характеристика
46. Структура на правната норма
47. Правни норми и правни предписания
48. Основни видове правни предписания
(i) 49. Принципи на правото

50. Юридически факти - обща характеристика. Теории.
51. Основни видове юридически факти
52. Правомерни юридически действия. Структура на правомерното юридическо действие.
53. Видове правомерни юридически действия
54. Неправомерни юридически действия. Видове. Заобикаляне на правото.
55. Фактически състав - понятие, видове
56. Правни последици при незавършен фактически състав
57. Презумпции в правото
58. Фикции в правото

59. Правни отношения - обща характеристика
60. Структура на правното отношение
61. Субективни юридически права и субективни юридически задължения - корелативна връзка
62. Видове правни отношения
63. Субективно юридическо право - понятие, теории
64. Структура на субективното юридическо право
65. Граници на осъществяване на субективното юридическо право. Злоупотреба с право.
66. Видове субективни права
67. Защита на субективните права

68. Формиране на правото и правотворчество
69. Етапи на правотворческия процес
70. Систематизацията в правото

71. Тълкуването в правото - понятие, основания. Теории.
72. Видове тълкуване в правото според субекта на тълкуването
73. Начини на тълкуване в правото
74. Тълкуване на обема на правните актове

75. Реализация на правото - понятие, форми на проявление. Видове.
76. Правоприлагане. Обща характеристика. Основания.
77. Етапи на правоприлагане. Правоприлагащ акт.
(i) 78. Прилагане на правото по аналогия

79. Юридически актове - обща характеристика
80. Юридическа сила и ранг на правните актове
81. Основни видове юридически актове
(i) 82. Нормативни юридически актове. Видове.
(i) 83. Индивидуални юридически актове. Видове.
84. Валидност на правните актове. Недействителност.

85. Действие на юридическите актове - обща характеристика
86. Действие на юридическите актове във времето. Времето като юридически факт. Влизане в сила на юридическите актове.
87. Загубване на юридическата сила на правните актове
88. Действие на юридическите актове занапред. Обратно действие на нормативните юридически актове.
89. Видове обратно действие на нормативните юридически актове

90. Юридическа техника - понятие, структура, видове

(i) 91. Държавната принуда в правото. Държавна принуда и правна принуда.
92. Юридическа отговорност. Обща характеристика. Основания.
93. Вина - понятие, форми
94. Функции на юридическата отговорност
95. Видове юридическа отговорност

2004 год.
проф. д-р. Д. Милкова
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Конспект по ОТП (СУ) - проф. д-р Р. Ташев, доц. д-р Т. Колев

от atanassoff » Чет Сеп 20, 2007 6:44 pm

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Юридически факултет


Конспект по Обща теория на правото
Конспект по ОТП (СУ) - проф. д-р Р. Ташев, доц. д-р Т. Колев

(#) А. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ПРАВОТО

(->) І. Науката ОТП. Понятие за правото | Изображение Към раздела >>

1. ОТП като наука. Възникване и развитие. Обща характеристика. Предмет и система.
2. ОТП в системата на юридическите науки. ОТП в системата на социалните науки.
3. Понятие за правото. Теории.
4. Определение на правото.
5. Право и държава. Право и морал. Право и принуда.

(->) ІІ. Правна система | Изображение Към раздела >>

6. Понятие за правна система. Видове. Граници на правната система.
7. Формиране и действие на националните правни системи (романо-германска и прецедентна).
8. Структура на правната система. Подсистема на правните норми. Правен отрасъл и правен институт.
9. Обективно и субективно право. Частно и публично право. Материално и процесуално право.
10. Система на международното публично право.
11. Правната система на Европейския съюз
12. Правната система и системата на законодателството. Систематизация на законодателството. Систематизация на съдебната практика.
13. Отношения между правните системи. “Инфра-право.”

(#) Б. ОБЕКТИВНО ПРАВО

(->) ІІІ. Източници на правото | Изображение Към раздела >>

14. Източник на правото. Понятие. Видове.
15. Конституцията като източник на правото.
16. Тълкувателните решения на Конституционния съд.
17. Международните договори като източници на правото.
18. Законът като основен източник на правото. Видове закони. Контрол за конституционност на законите.
19. Нормативните актове на изпълнителната власт. Предмет. Видове. Контрол за законосъобразност на нормативните актове на изпълнителната власт.
20. Правният обичай.
21. Масовите договори, нормаитвните съглашения и вътрешните регламенти на корпораитвните сдужения като източници на правото.
22. Съдебната практика и тълкувателните решения на ВКС и ВАС като източници на правото.
23. Правната доктрина.
24. Съдебният прецедент

(->) ІV. Правни норми и принципи | Изображение Към раздела >>

25. Понятие за правна норма. Теории за правните норми.
26. Правната норма в нормативно регулиране на обществото. Видове социални норми.
27. Морални норми. Регулативни особености. Ролята на справедливостта в правото.
28. Обичайни норми. Регулативни особености.
29. Структура на правната норма. Нормативна връзка.
30. Основни видове правни норми.
31. Правни принципи. Понятие. Теории.
32. Видове правни принципи.

(#) В. СУБЕКТИВНО ПРАВО

(->) V. Юридически факти | Изображение Към раздела >>

33. Юридически факти. Понятие. Теории.
34. Видове юридически факти според волевото съдържание. Юридически събития и юридически действия.
35. Видове юридически факти според съответствието с правните норми. Неправомерни юридически действия.
36. Правомерни юридически действия. Юридически актове - понятие и видове. Индивидуални юридически актове.
37. Други видове юридически факти.
38. Особени случаи на юридически факти.
39. Фактически състав. Понятие и видове.
40. Правни презумпции и фикции.

(->) VІ. Субективно право и правно отношение. | Изображение Към раздела >>

41. Понятие за субективно право. Теории.
42. Форми на субективното право.
43. Юридическо задължение. Форми. Връзка между субективното право и юридическото задължение.
44. Видове субективни права.
45. Защита на субективното право.
46. Правно отношение. Понятие. Теории.
47. Структура на правното отношение.
48. Видове правни отношения.

(->) VІІ. Субекти на правото | Изображение Към раздела >>

49. Понятие за субект на правото. Теории.
50. Правосубектност. Правен статут на субекта на правото. Видове субекти на правото.
51. Физическо лице. Понятие. Правосубектност на физическото лице.
52. Правна индивидуализация на физическото лице. Видове ФЛ.
53. Юридическо лице. Теории. Понятие за юридическо лице. Правосубектност на юридическото лице.
54. Правна индивидуализация на юридическото лице. Видове юридически лица.
55. Държавата като субект на правото. Теории.
56. Правосубектност на държавата. Форми.
57. Международните организации като субекти на правото.
58. Представителство. Понятие. Видове.

(->) VІII. Прилагане и тълкуване на правото. | Изображение Към раздела >>

59. Прилагане на правото. Понятие. Прилагане и реализация на правото. Форми на реализация
60. Действия по прилагане на правото. Юридически силогизъм.
61. Юридическо обосноваване. Теории. Истинност на юридическите съждения.
62. Понятие за тълкуването в правото.
63. Начини за тълкуване - понятие. Видове.
64. Процедура на тълкуването.
65. Езиков начин за тълкуване.
66. Логически и системен начини за тълкуване.
67. Исторически и функционален начини за тълкуване.
68. Видове тълкуване според субектите.
69. Аналогия в правото. Понятие. Тълкуване и аналогия.
70. Видове аналогия.

(->) IХ. Правонарушение и юридическа отговорност | Изображение Към раздела >>

71. Понятие за правонарушение.
72. Състав на правонарушението като основание за юридическа отговорност.
73. Обективна страна на правонарушението.
74. Субетивна страна на правонарушението. Вина.
75. Основни видове правонарушения.
76. Понятие за юридическа отговорност.
77. Видове юридическа отговорност.
78. Функции на юридическата отговорност.
79. Наказваща и праоввъзстановителна юридическа отговорност.
80. Юридическа отговорност по вътрешното и международното право.

(->) Х. Съвременни правни теории | Изображение Към раздела >>

81. Теория на естественото право. Общи характеристики.
82. Основни направления и етапи в развитието на теорията на естественото право (теологично, рационално, теорията за вродените права на човека).
83. Съвременната естественоправна теория.
84. Теория на правния позитивизъм. Позитивизмът като научен метод и философски подход. Общи характеристики на правния позитивизъм.
85. Основни направления и етапи в развитието на юридическия позитивизъм. Ранен (етатистки) позитивизъм. Нормативизъм.
86. Съвременен правен позитивизъм.
87. Други съвременни теории за правото (семантични, лингвистични и херменевтични).
88. Основни направления и етапи в развитието на българската правна теория.


(#) ЛИТЕРАТУРА:

(->) І. Учебна:

Ташев Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия, С., 2005 г.
Милкова Д., Обща теория на правото., С., 2002 г.
Торбов Ц., Обща теория на правото, С., 2002 г.
Ганев В., Обща теория на правото (Юридически факти и Субекти на правото)

(->) ІІ. Монографна:

Бойчев Г., Юридическа отговорност, С., 1995 г.
Вълчев Д., От апология на правната норма към теория на правния ред, С., 2003 г.
Георгиев В., Публични правоотношения, С., 1998 г.
Дуоркин Р., Да се отнасяме към правата сериозно, С., 2003 г.
Кели Дж., Кратка история на западната теория на правото, С., 1998.
Колев Т., Теория на правотворческата дейност, С., 2006 г.
Милкова Д., Юридическа техника, С., 2002 г.
Неновски Н., Конституцията: актуални въпроси на теорията и практиката, С., 2002 г.
Раз Дж., Понятието за правна система, С., 2005 г.
Стоилов Я., Държавната власт, С., 2001.
Ташев Р., Теория за правната система, С., 2006 г.
Торбов Ц., Основният принцип на правото. Право и справедливост, С., 1992
Тропер М., За една юридическа теория на държавата, С., 1998 г.
Хабермас Ю., Философия на езика и социалната теория, С., 1999 г.
Хайек Фр., Право, законодателство и свобода, т. І - ІІІ, С., 1996 г.Май, 2007 г.


проф. д-р Росен Ташев
проф. д-р Тенчо Колев
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от bg_pop » Чет Яну 24, 2008 2:08 pm

Да попитам при Милкова трудно ли се взима изпита!!!??
Разрешава ли да се изтеглят изпити,защото ще съм на бригада ?
Аватар
 
Мнения: 21

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от atanassoff » Чет Яну 24, 2008 2:41 pm

Изпитът минава супер лесно - дори и да не знаеш нищо (т.е. да си пълен идиот) ти пишат 6 и ти дават близалка като поощрителна награда.
Шегувам се за шестицата (пишат ти 5.50), а близалката трябва да си я заслужиш като изпееш песничка от 1-4 клас.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от northern-star » Чет Яну 24, 2008 7:58 pm

Бригадите, може би се сещаш, не са никак толерирани, така че ако решиш да разкриеш наистина защо искаш да си изтеглиш изпита, трябва да пипаш много внимателно. Защо не опиташ да се явиш със задочниците; или живот и здраве направо догодина - един мой колега си взе ОТП с една година закъснение (поради същата причина) и никак не съжаляваше..
Аватар
 
Мнения: 307

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от bg_pop » Сря Яну 30, 2008 11:31 am

atanassoff написа:Изпитът минава супер лесно - дори и да не знаеш нищо (т.е. да си пълен идиот) ти пишат 6 и ти дават близалка като поощрителна награда.
Шегувам се за шестицата (пишат ти 5.50), а близалката трябва да си я заслужиш като изпееш песничка от 1-4 клас.


е аз сериозно питам ти....
Но както и да е де :)
(party)
ще пробвам с близалката все пак :) (->)


А и да попитам конспекта на задочниците същите въпроси ли вклюичва или няко отпадат?
Аватар
 
Мнения: 21

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от chad » Нед Мар 09, 2008 10:17 pm

добре аз сега като не хода много по лекции по кой конспект да уча като незнам кой от двамата ще ме изпитва?
 
Мнения: 3

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от Lady_Croft » Пон Мар 10, 2008 1:21 am

Кристалната ми топка показва лека мъгла, чакаме проясняване...
Да, виждам букви...
О, кристалната топка каза "Осъзнай абсурда на въпроса си!" (fubar)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от chad » Пон Мар 10, 2008 1:58 pm

ясно ми е че цялата информация се препокрива и в двата конспекта.просто исках мнение по кой от двата е по лесно да се систематизира подготовката за изпита.мерси все пак за консултацията с кристалната топка.
 
Мнения: 3

Re: Конспект по ОТП (СУ)

от Lady_Croft » Пон Мар 10, 2008 8:00 pm

Ама моля, пак заповядай! (happy)
Сега сериозно - прекалено индивидуално е това за систематизацията. И в двата учебника материалът е доста ясно обособен на раздели, така че вече си остава въпрос на чисто лична преценка и възприятие да видиш по кой от двата начина материалът ти е по-лесно "смилаем".
Хайде, със здраве (wink)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта