КОНСПЕКТ по ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

КОНСПЕКТ по ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

от bmw_fen » Пон Окт 03, 2011 9:00 pm

КОНСПЕКТ

по ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

1. Предмет и система на ОТП като обществена наука. ОТП в системата на правните науки.
2. Историческо развитие на науката: енциклопедия на правото; философия на правото; обща теория на правото. Методология: правни школи. Семантична правна теория, синтетичен метод; юридически дискурс.
3. Подходи към изучаване на правото: описателен и обяснителен. Същина и смисъл на правото. Обществени отношения – предмет на правно регулиране.
4. Правото като проява на съзнание. Редът в общественият живот като обективен закон и неговото отражение в съзнанието. Диалогът като матрица на правото.
5. Волева същност на правото: правото като волеизявление. Воля, цели и интереси в правото. Обективното и субективното в правото.
6. Езикът на правото. Правни разпоредби – понятие, роля. Правна разпоредба, правна норма, акт на прилагане.
7. Видове правни разпоредби.
8. Нормативност на правото. Отмерване и нормиране на условия и последици чрез правни норми.
9. Правото като дължимо.
10. Институционалност на правото, особености.
11. Понятие за източник на правото. Правно семейство, континентална правна система. Система на източниците на българското право.
12. Нормативният акт в системата на източниците на правото: понятие, видове.
13. Конституцията и законите като източници на правото. Видове закони.
14. Подзаконови нормативни актове като източници на правото. Понятие, видове.
15. Строеж на нормативните актове: общи изисквания към правните разпоредби; групиране на правни разпоредби.
16. Източници на правото, които не са нормативни актове.
17. Йерархия на правните източници, понятие, роля.
18. Условия за въвеждане на нормативния акт в действащата правна система. Валидност, прогласяване на нищожност и отмяна поради неконституционосъобразност и незаконосъобразност на правни разпоредби.
19. Влизане в сила и действие на нормативния акт. Действие по място и по отношение на лицата.
20. Действие на нормативния акт във времето: безсрочно и за срок; отмяна. Обратно действие: ограничение и изключение. Действие спрямо заварени случаи.
21. Система на правото. Частно право и публично право; материално право и процесуално право; критерии за разграничаване. Вътрешна обособеност на дяловете на правото: правни отрасли; правни институти.
22. Структура на правото: юридическа; езикова; логическа. Логически модели на правото: правна норма; правен диалог; правно явление; правен ред.
23. Правни субекти. Понятие. Родова, видова, подвидова и индивидуална персонификация. Видове юридически лица. Представителство: понятие, видове.
24. Правен субект и правно качество. Правосубектност: понятие, видове.
25. Правна норма. Понятие.Правна разпоредба, видове. Норма, правен принцип, правна догма.
26. Видове правни норми: по отрасли; по определеност; по значимост.
27. Юридически факти. Понятие. Правно значимото поведение като нормативна причина и като нормативна последица.
28. Видове юридически факти: правно релевантни и правно ирелевантни факти. Юридически събития и юридически действия. Значение на мълчанието; конклудентни действия. Юридически постъпки. Правосъобразни и правонесъобразни юридически факти: правонарушения – понятие; правни аномалии.
29. Прости и сложни юридически факти. Фактически състави. Положителни и отрицателни юридически факти.
30. Видове юридически факти според правните последици.
31. Юридически фикции и юридически презумпции. Понятие, видове.
32. Действие на юридическите факти. Недействителност на юридическите факти – видове. Действие на недействителни юридически факти.
33. Юридически дискурс. Понятие; компоненти. Разпределителна функция на дискурса: правото като отмерена свобода и несвобода; правоспособност, дееспособност, правопритежание, деликтоспособност. Регулативна функция на дискурса: дискурсна връзка; съотносимост на позициите - взаимност и насрещност.
34. Предмет на дискурса. Блага: понятие, критерии. Видове блага.
35. Дискурсно правно качество. Правосубектност и дискурсно качество: разлика в тяхната роля; логическо съотношение между тях. Юридически факт и правосубектност; юридически факт и дискурсно качество.
36. Дискурсна правна позиция: понятие. Форми на волята и деяния. Човешкото поведение като деяние: психическа и фактическа страна на деянието. Модели заложени в правната позиция.
37. Субективно право. Понятие. Правомощие, видове. Прекратяване, ограничаване и отнемане на субективни права. Право на защита. Право и интерес.
38. Видове субективни права.
39. Правни задължения. Понятие. Задължение и вземане; престация. Разграничаване от императивите. Видове юридически задължения.
40. Императиви. Понятие. Видове – заповеди и забрани.
41. Правомерни и неправомерни императиви. Право на съпротива: понятие, основания, видове. Право на неподчинение.
42. Правно явление: понятие. Правното явление като система от правни редове. Правното явление като последователност от правни състояния. Правен институт.
43. Видове правни редове.
44. Реализиране на правото. Понятие. Реализирането на правото като силогизъм и като фактическо поведение.
45. Тълкуване на правото. Критика на закона. Тълкуване и интерпретация.
46. Видове тълкуване според субекта и според обема.
47. Начини на тълкуване. Празнини в правото. Прилагане по аналогия; видове аналогия.


ЛИТЕРАТУРА
Основна
1. проф. Жан Луи Бержел, “Обща теория на правото”, превод от френски език, Благоевград, 1993.
2. проф. Венелин Ганев, “Обща теория на правото” том І и том ІІ, С.1993г. Курс по Обща теория на правото.(Методология на правото) 1993г.
3. проф. К.М. Коркунов, “Лекции по Обща теория на правото”, С., 1993 г.
4. доц. М. Михайлова “Обща теория на правото”, Лекции – свитък 1 и 2, С., 1993 г.
5. проф. М. Поповилиев, “Нравственост, право и държава”, С., 1993 г.
6. проф. Ц. Торбов, “История и теория на правото”, С. 1992 г.
7. проф. Л. Дачев, “Юридически дискурс”, Русе, 2004 г.

Необходими нормативни актове:
- Закон за нормативните актове и Указ № 883 за неговото приложение.
- Конституцията на Република България

Изготвил: проф.д-р Л.Дачев
 
Мнения: 5

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта