Застрахователен речник

Застрахователи - основни белези и изисквания. Държавен надзор върху застрахователите. Форма и сключване на застрахователния договор. Задължения за застрахователя и застрахования. Застраховки - "гражданска отговорност", "заболяване", "живот" и "злополука". Нормативна уредба.

Застрахователен речник

от Lady » Пон Сеп 29, 2008 5:04 pm

[A]

Абандон

Абандонът е известен като морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е възможно “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба. При тази загуба застрахования предмет не е унищожен, но застрахованият е лишен от възможността да го владее /ползва/, т.е.вероятността да се владее застрахованият обект/корабът/ е минимална или разходите по възстановяването на владеенето на обекта биха надвишили неговата стойност. Застрахованият предлага “аргументираното изоставяне в полза на застрахователя”, който поема отговорността да избегне евентуалната тотална загуба.

Абонаментна застрахователна полица

Абонаментната застрахователна полица е тази полица, при която застрахователят поема автоматично покритие на риска за всички обекти на застраховката за неопределено време при предварително договорени между него и застрахования условия.

Авариен диспашор

Диспашорът е специалист с високи познания и опит в областта на морското застраховане, право и акт, предвид общата авария. Той се ръководи от търговското законодателство по мореплаване, Йорк-Анверските правила и съответните обичаи и традиции. Диспашорът установява общата авария; нейните щети, повреди и разходи, които разпределя между заинтересованите страни /интересите – кораб, карго и навло/, за което съставя т.нар. документ “диспаш”. За извършването на своята специфична дейност, той често привлича конкретно необходими специалисти. Диспашорите подлежат на лицензионен режим обикновено от страна на съответната национална търговска камара.

Авариен диспаш

Аварийният диспаш е автентичен документ, който се издава от диспашора, предвид общата авария. В него се отразяват обстоятелствата, мотивиращи общата авария; участващите страни; контрибуционния капитал и контрибуциите със съответния си дял; включително обнародването на общоаварийния акт, след които се изготвя и издава съответният диспаш, който се изпраща на заинтересованите страни.

Авария

Термин в морското застраховане, който означава всички частични щети на кораба и каргото, включително извънредните разходи.

Асистънс

Асистънс /Assistance/ означава допълнителни услуги към застраховането, т.е. оказване на помощ на застрахования ищец за по-безпроблемно и своевременно уреждане на настъпилия застрахователен случай.

[ Б ]

Бруто премия

Бруто премията /Gross premium/ е сборът от Рисковата премия /Pure Risk Premium/, Добавката за сигурност /Safety Loading/, Административните разноски /Loading for Administrative Costs/ и Добавката за печалба /Profit Loading/.

Бруто премията може да се обременява още със застрахователни такси /Insurance Taxes/, добавка за разсрочени вноски /Installment Loading/-разноските по събирането на разсрочените вноски и загубената лихва от тях, разноски за противопожарна охрана /Fire Brigade Charges/, утежнения за губеща застраховка /Loss – making Insurance/ и други в зависимост от конкретните обсотятелства при дадената застраховка.

Буря

Бурятя е вятър със скорост над петнадесет метра в секунда.

[ В ]


Вандализъм

Вандализмът е злонамерени действия на трети лица, причиняващи материални щети на застрахования.

Висящи щети


Висящите щети /Outstanding claims или Outstanding Losses – O/L/ са всички настъпили щети, но пълно или частично неуредени и/или необявени до края на отчетната година /31-ви декември всяка година/. Към тях се добавят т.нар./Настъпили, но необявени щети” /IBNR/.

[ Г ]

Градушка

Градушката е валеж на ледени зърна с различна форма и големина.

[ Д ]

Двойно застраховане

Двойно застраховане /Double insurance/ е застраховането на един обект поотделно от двама и повече застрахователи. Двойното застраховане е многократно застраховане на един обект, при което сборът от отделните застрахователни суми превишава значително или многократно застрахователната стойност на обекта. Двойното застраховане обикновено е опит за застрахователна измама – неоснователно облагодетелстване чрез застраховането.

Деликт

Деликт е термин, който означава нарушение на закона, престъпление, правонарушение, “деликт”.

Диспаш


Диспашът е документ, който диспашорът издава за “общата авария”, като съблюдава морското заканадателство, нрави, обичаи, Йорк-Анверските правила и условията на коносамента. Той се публикува и има давностен срок.

Диспашор


Диспашорът е висококвалифициран специалист в областта на морското право, практика и обичаи. Той уточнява общата авария-наличие, размери на щетите, повредите и разходите, и базата за разпределение /контрибуционния капитал/ на общата авария, т.е. той решаваобщата авария-установява частта на всяка заинтересована страна в преднамерените и целесъобразни щети, повреди и разходи с цел спасяването на общия интерес /кораб, товар, навло/.

Допълнителна премия

Допълнителната премия /Additional premium/ е премията , която се заплаща на застрахователя в началото или по време на застраховката за увеличена отговорност или когато се работи с базова премия и е уговоренодоуреждането на премията в края на застрахователната година. Допълнителната /добавъчната/ премия е известна още под наименованието “Екстра премия” /Extra premium/.

[ З ]

Законна отговорност

Законната отговрност /Торт Liability/ е отговорност на застрахования за виновно причинени щети на трето лице без наличието на договор между тях. Още може да се определи като закононарушение, даващо право за предявяване на иск. Закононарушението е действие в нарушение на закона при отсъствието на договор. Например виновното блъскане на автомобил на трето лице.

Записана бруто премия

Записаната бруто премия /Written gross premium/ е термин, който отразява платимите от застрахования премии през целия период на застраховката. Предвид даден портфейл, записаните премии са целият премиен приход, който е платим от застрахованите през бизнес годината. Когато “записаните бруто премии” се намаляват с размера на “недължимите премии”, се получават т.нар. “бруто премии”.

Застрахован в личното застраховане

Застрахован в личното застраховане е лицето, което е застраховано за живот и злополука.

Застрахован в общото /имущественото/ застраховане

Застрахован в общото застраховане е лицето, в полза на което е сключен застрахователният договор. При този вид застраховане застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице.

Застраховащ


Застраховащ е друго освен застрахования лице, което е сключило застрахователния договор.

Застрахователен добавък

Автентичен документ за промяна и неразделна част от издадения застрахователен дотговор. Добавъкът се издава за разширение и/или стеснение параметрите на договора или за изправяне на допусната грешка. В зависимост от направената промяна на застрахователиня договор добавъкът се издава срещу застрахователна премия или без застрахователна премия.

Застрахователен интерес

Застрахователният интерес принадлежи на собственика на имуществото или на имащия вещни права върху него, както и отговорните за дадено имущество или интерес /например превозвач, спедитор и други/. Наличието на застрахователен интерес обуславя съществуването на застраховката.

Застрахователна полица

“Полица” е дума или термин от италиански произход. В него се влага значение на документ за съгласие или обещание, който се прилага в търговията и много масово в застраховането.

Застрахователната полица е документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя, която издава договора, и застрахования, който има интерес.

Поименната полица, полицата на приносител или на заповед може да се джиросват без съгласието на застрахователя.

Правата по застрахователната полица се доказват от застрахования, чрез наличието на застрахователен интерес върху застрахования предмет.

За най-стари застрахователни полици се считат полиците, издадени в Генуа през 1347 г. за кораб и през 1348 г. за карго.

Застрахователен портфейл

Застрахователният портфейл е съвкупност от действащи застрахователни договори /полици/ по даден вид застраховка, бранш застраховане или като цяло на един застраховател. Обикновено застрахователен портфейл не се прекратява, а при настъпили за това обстоятелства той се цедира срещу изкупуване от друг застраховател.

Застрахователен пул

Застрахователният пул е сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетата от тях отговорност /рискове/ по даден вид застраховка или бранш застраховане. Всеки от членовете на пула прехвърля/цедира/ на пула своята отговорност /рискове/ и поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове или на рискове, които се акумулират /натрупват/.

Застраховка навло

Това е застраховка при морския транспорт, която покрива свързаните с навлото щети, когато навлото е на риск. По принзип навлото за товара се заплаща в местоназначението при неговото предаване на получателя.

Застрахователен интерес

Застрахователен интерес има собственикът на застраховаемото имущество, включително интереса от произтичащата отговорност от това имущество към трети лица.

Застрахователен сертификат

Застрахователният сертификат е документ, който се издава на застрахования като доказателство за сключения /издадения/ застрахователен договор.

Застрахователна стойност

Застрахователната стойност /Insured Value/ е определената стойност на дадено имущество за целите на застраховането.

Застрахователна сума


Застрахователна сума /Sum Insured или Sum Assured/ е сумата, за която е застраховано дадено имущество или интерес, и която е максималният лимит за отговорност на застрахователя.

Застрахователно свидетелство

Застрахователното свидетелство е временен застрахователен документ, който се издава от застрахователната компания, с валидност до издаването на застрахователната полица. То се издава, когато още не са известни всички елементи за застрахователния договор, за който има постигнато съгласие. Застрахователното свидетелство удостоверява бъдещото сключване на оригиналния застрахователен договор, поради което се нарича още “временно застрахователно свидетелство”.

[ И ]

Изложение

Изложението /Exposure/, е степентта на излагане на даден обект или съвкупност на щета. Тази степен служи за основа при калкулирането на премиите. Тя характеризира дадената съвкупност, предвид вероятността за настъпване на щети.

Институтски карго клаузи

Институтски карго клаузи /Institute Cargo Clauses – ICC/, са карго клаузите на Института на лондонските подписвачи /Institute of London Underwriters – ILU/. Те са конструирани около 1870 г. и се използват от всички застрахователи по света вече над 130 години. Три са основните и стандартни карго клаузи – А, В и С. Разработените от този институт застрахователни клаузи са много.

[ К ]

Кавър нота

Кавър нота /Cover Note/ е временен застрахователен доказателствен документ за условията и тарифната ставка /ставки/, при които е сключена /пласирана/ дадена застраховка /презастраховка/. Кавър нотата винаги е последвана от издаването на застрахователна полица.

Карго

Карго /Cargo/ е английска дума, която означава “товар” и е термин в транспортното застраховане и презастраховане.

Карго план

Карго планът е съставен план за товаренето на каргото на кораба, който се ползва и за разтоварването на карго от кораба.

Каско

Каско е термин в транспортното застраховане, т.е. на автомобили, кораби, самолети и други. Той означава корпуса на самото превозно средство – например лекия авгтомобил без водача и пътниците, кораба без екипажа и пасажерите или товара/каргото/, самолета без екипажа и пътниците или каргото. Важно е да се отбележи, че за да се сключи застраховка “Каско” /на самото транспортно превозно средство/, съществува презумпцията, че превозното средство е в изправно състояние, съгласно законовите изисквания – например Закона за движение по улиците и пътищата, Кодекса за търговско мореплаване и други.

В застраховането на автомобилите се употребява немската дума “каско” – “Casco”, докато в морското и авиационното застраховане се употребява английската дума “каско” – “Hull” /хъл/.

Квота на щетите

Квотата на щетите /Loss Ratio/ е отнощението между “настъпилите щети” и “спечелените премии” в процент за даден период – например 5-7 години.

Квота на разноските

Квотата на разноските /Expense Ratio/ е съотношението на “административните разноски” спрямо “ спечелените премии” в процент.

Клубни разплащания


Това са плащанията на корабособственика при участието му в “Клуб за защита и обещетяване” /P&I Club/. При влизането в клуба се заплаща “номинална входна такса” /Nominal entry fee/. Събирането на периодични вноски, наречени “клубни плащания” /Club calls/, служи за изплащане на натрупаните щети през застрахователната година.

Коносамент

Коносаментът /Bill of Lading/ е документ за превоз на товари по море. Той доказва приетите за превоз товари, тяхната собственост и условията на превоз. Когато предадените за превоз товари са приети без забележка, т.е. в добър външен вид и състояние, се издава “чист коносамент” /Clean Bill of Lading/. Ако каргото е натоварено в състояние, което предполага рекламация, това обстоятелство се вписва в коносамента, който вече се нарича “нечист коносамент” /Foul Bill of Lading, Dirty Bill of Lading или Unclean Bill of Lading/. Издаването на нечист коносамент се избягва чрез издаването на гаранционно писмо /Back Letter или Letter of Indemnity/, което освобождава морския превозвач от отговорност. Това се прави предвид представянето на чист коносамент за открития в дадена банка акредитив. Коносаментът се подписва от превозвача.

Конструктивна тотална загуба

Конструктивна тотална загуба /Constructive Total Loss/ е онази загуба, заради която застрахованият обект благоразумно е изоставен от застрахования поради неизбежна “Реална тотална загуба” /Actual Total Loss/ или разходите по предотвратяването на загубата превишанат застрахователната сума на изоставения обект.

Котация

Котация /Quotation/ е калкулиране и офериране на тарифна ставка и условия по дадена застрахователна полица или презастрахователен договор.

[ Л ]

Лимит на отговорност

Лимит на отговорност е максималната отговорност на застрахователя при застрахователния бранш “отговорности”, “злополука”, “разноски” и други. При тези браншове терминът “застрахователна сума” не се използва.

Лойд

Лойд /Lloyd̉̉̉̉̉̉̉’s/ е корпорация и не записва бизнес. Корпорацията Лойд /Corporation of Lloyd̉̉̉̉̉̉̉’s/ осигурява условия на своите членове-подписвачи да записват бизнес в “Залата” /The Room/. Само Лойдов брокер / Lloyd̉̉̉̉̉̉̉’s broker/ може да сключва сделки в “Залата” на Лойд, така че нечленовете на това общество могат да пласират бизнес директно на лойдовите подписвачи. Лойдовите подписвачи / Lloyd̉̉̉̉̉̉̉’s underwriters/ не ограничават пописвачеството си и записват морски, авиационен, автомобилен, пожар, отговорности и много други видове бизнес. Името Лойд е традиционно и датира от дните, когато записването е започнало в кафенето на Г-н Едуард Лойд /Mr. Edward Lloyd/, което е било известно като “Лойдовото кафене” /” Lloyd̉̉̉̉̉̉̉’s Coffee House”/.

Лойдов брокер

Лойдовият брокер е член на Лойд или подписвач на Лойд, който действа като агент на застрахования. Само лойдов брокер може да направи застраховка при Лойд.

[ М ]

Манифест

Документ на морския транспорт, който съдържа пълна характеристика на натовареното на кораба карго.

Морска миля

Мярка за дължина – една морска миля е равна на 1852 метра.

[Н]

Настъпили щети

Настъпилите щети /Incurred Losses/ е термин, според който настъпилите щети са равни на платените щети /Paid claims/ през отчетната година плюс резерва за висящи загуби /Outstanding Losses/ в началото на годината бза отчетната година/ минус висящите загуби в края на годината /от предходната отчетна година/.

Нето премии

Нето премиите /Net Premiums/ са равни на записаните бруто премии минус премията за презастраховане или ретроцесия.

Друг вариант на нетопремии е за нето премии да се считат премиите след всички приспадания: сторно премия, върната премия в края на периода по договорености и други.

Когато от презастрахователните премии се извади размерът на презастрахователната комисионна и таксите, се получава т.нар. “презастрахователни нето премии”.

Нота за покритие

Нота за покритие /Cover Note/ е писмена форма с условията, при които брокерът потвърждава сключената застраховка или пласирания ордер /част от презастрахования бизнес/

[ О ]

Обичай и практика

Този термин се отнася до даден обичай и практика, които са съществено обстоятелство. Например сделката /договорът/ ”Свободно покрай кораба” по принцип означава каргото да се достави в пристанището по протежение на кораба в обсега на корабните кранове. В Анверското пристанище обаче обичаят е каргото да се достави на кея извън обсега на корабните кранове. Това налага, когато става въпрос за обичай и практика, те безусловно да се познават и спазват.

Обща авария

Общата авария /General Average/ е институция на морското /каско, карго и фрахтово/ застраховане. Тя е акт на преднамерено и благоразумно причиняване на частични щети /на кораба и/или товара/ и/ли спасителни разходи с цел спасяване на “общ интерес” /кораб, товар, навло/. Преднамерените частични щети и повреди са наречени и известни като “контрибуция” /”жертвоприношение”/, а базата на която се разпределя контрибуцията, се нарича “контрибуционен капитал” /”стойността на кораба, каргото и навлото”/. Класически пример за обща авария са благоразумните и преднамерени повреди на:

* кораба при свалянето му от засядане;
* каргото при гасенето на пожар или неговото изхвърляне с цел спасяване на кораба;
* съзнателното изтласкване на кораба към бряг с цел спасяване на хора и имущество.

Общоаварийна гаранция

Общоаварийната гаранция осигурява плащанията към корабособственика на определените дялове от диспашора. Конкретните средства на общоаварийната гаранция са:

* паричен депозит, който се плаща в брой или по безкасов начин;
* застрахователна гаранция, която осигурява плащането на дяловете на каргособствениците, т.е. на контрибуциите към корабособственика;
* банкова гаранция е гарантирано писмено обещание за плащане на корабособственика по обща авария от страна на дадена банка. При тази гаранция отсъства реалното внасяне на сума за гаранция;
* авариен бонд е писмена гаранция от получателя на товара, че ще погаси частта си по общата авария, която гаранция се приподписва от карго застрахователя.

Общи условия

Общите условия са обичайните /традиционните/ условия по даден вид застраховка, въплатени в отделен писмен свитък /брошура/, които са неразделна част от застрахователния договор. Обикновено те не включват променливите условия и величини, детайлите и/или особеностите около дадена застраховка. Особените или специфичните условия обикновено се отразяват в отделна полица, а понякога и в добавък /анекс/ към полицата.

Отговорност на работодателя

Отговорност но работодателя /Employer’s liability/ е отговорността му за причинените смъртни случаи и телесни повреди на работниците при изпълнение на възложената от него работа.

Отговорност сблъскване

Отговорност сблъскване /Collision Clause или Running Down Clause/ е клауза в морското каско застраховане, съгласно която при отговорност корабосблъскване застрахователят изплаща обезщетение до ¾ от застрахователната сума за отговорности.

Ощетимост на застрахователната сума

Ощетимостта на застрахователната сума /Burning Ratio или Claims Ratio/ е отношението между “агрегатната сума на настъпилите щети” и “агрегатната сума на застрахователните суми” в процент.

[ П ]


Платени премии

Платените премии /Paid premiums/ са реално платените премии от застраховките.

Платими записани бруто премии


Платимите записани бруто премии /Written gross premiums payable/ са записаните бруто премии за опвределен период, т.е. за период 1/n. Те представляват реалната премия, на база на която се разчитат финансовите отношения между седанта и презастрахователите, да речем за дадено тримесечие.

Плащане екс грация

Плащането екс грация /Ex gratia payment/ е компромисно плащане от застрахователя на застрахования за добри отношения и компенсация на застрахования. Масовото подновяване на даден вид застраховане или застраховка през даден период е известно като “подновителен период”.

Подновяване

Подновяването е подновяване /Renewal/ на дадена застраховка поради изтичане на нейния срок /период/.

Подновителен период

Масовото подновяване на застраховки, презастраховки или на даден вид застраховане или застраховки през даден период е известно като “подновителен период” / Renewal period/.

Подписвач

Подписвача /Underwriter/ е лице, натоварено от застрахователя да оформя поемането на рискове /сключването на застраховки/.

Подписвач на компанията

Подписвач на компанията /Company Underwriter/ е лице на щатна заплата и натоварено от застрахователя да оформя поемането на рискове /сключването на застраховки/.

Последваща загуба

Последваща загуба /Consequential loss/ е загуба /щета или повреда/, настъпила в резултат на настъпила преди нея и покрита по полицата загуба.

Предложение

Предложението е формален преддоговорен документ, съдържащ най-съществената преддоговорна информация и доказващ волеизявлението на застрахования за сключване на дадена застраховка. То е неразделна част от застрахователния договор.

Предотвратяване на щета

Предотвратяването на щета е задължение на застрахования при всяка застраховка. Застрахованият е длъжен да предприеме всички благоразумни мерки за предотвратяване и/или намаляване на щетата. Направеният благоразумен разход в това отношение, дори и без успех, се възстановява от застрахователя.

[ Р ]

Реална тотална загуба

Реалната тотална загуба /Actual Total Loss/ е онази загуба, при която застрахования предмет е напълно увреден и повече не може да служи за своето предназначение.

Реципрочно застраховане

Реципрочното застраховане /Reciprocal Insurance или Interinsurance Exchange/ е реципрочна /взаимна / размяна на застрахователен бизнес между двама или повече застрахователи. Реципрочното застраховане е обратна размяна на участия между застрахователите. Тя може да се практикува в почти всички браншове застраховане, но например не е обичайна за морското застраховане.

Риск

Тази категория, термин, понятие в застраховането и презастраховането се употребява двусмислено. Терминът “риск” /Risk/ в единия случай означава случайно събитие /явление/ - например риска “Градушка”, “Пожар”, “Земетресение”, “Кражба”, “Тероризъм” и т.н. в другия случай и много по-често или по-обичайно, риск се употребява за означаване на застрахован “обект” или “лице” – например “завод”, “самолет” или дадена физическа личност.

[ С ]

Седант

Седант /Cedant/ е клиентът на презастрахователните компании, т.е. е застрахователната компания, която се презастрахова.

Сигурност


Сигурност /Security/ е термин, който изразява състояние на платежоспособност на застрахователя или презастрахователя, т.е. да посрещнат напълно и по всяко време плащанията си към своите клиенти.

Срочна застрахователна полица

Полица с договорени застрахователни условия за определен период. Ако се окаже недостатъчен, периодът може да се продължи.

Суброгация

Встъпване в правата на застрахования срещу трети лица от застрахователя, без да е упълномощен, ако е изплатил обезщетението на застрахования. Суброгацията е приложима само при общото застраховане, при което се изплаща обезщетение.

Обикновено суброгацията е стандартно съглашение /клауза/, чрез застрахователния договор, съгласно което застрахователят придобива автоматично право да търси от трето лице изплатеното от него на застрахования обезщетение.

Съгласувана стойност

Съгласуваната стойност /сума/ - “вальор агре” /Agreed Value, Value Policy/ е предварително съгласувана стойност за окончателна застрахователна сума, независимо от това, че може да не е съвсем точна. В случай на щета или повреда съгласуваната стойност не се доказва и пропорционално правило не се прилага. Изключение за доказване на стойността при щета или повреда е доказаната измама с цел голямо и неприемливо надзастраховане.

Съзастраховане

Съзастраховането /Co-Insurance/ е застраховането на един обект чрез участие на двама и повече застрахователи. То е едновременно застраховане на един обект от няколко застрахователи. Делът /степента на отговорност/ на всеки отделен застраховател е известен под наименованието “подписване” /Subscription/.

[ У ]

Удар за удар

“Удар за удар” /Knock for Knock/ е термин и принцип на автомобилното застраховане. Той се прилага относно риска “Сблъскване на автомобили”, при което сблъскване всеки застраховател понася щетите на застрахования от него автомобил, без да се упражнява регресен иск.

Ураган

Ураганът е вятър с ъс скорост над тридесет метра в секунда.

Условия

Условията са основата на застрахователния договор. Те трябва буквално да се спазват от всяка приела ги страна на договора-застраховател и застрахован, защото в противен случай се пораждат обстоятелства за анулиране на застрахователния договор. Условията се въплащават /инкорпорират/ в “Общи условия”, “полица” и “добавък” по дадената застраховка. Те заедно с “предложението” и “шедюла”, когато има такива, са неразделна част от застрахователния договор.

[ Ф ]

Форс-мажорни обстоятелства

Форс-мажорни обстоятелства са настъпилите обстоятелства в резултат на непредвидима случайна и непреодолима сила /Форс-мажор-Act of God/.

Фрахтоване

Фрахтоването е сделка /договор/, съгласно която корабособственикът се задължава да превози товара по море или да предостави частично или изцяло кораб на разпореждане на наемателя срещу определено навло.

Фронтираща компания

Фронтираща компания /Fronting company/ е застрахователна компания, която издава застрахователна полица вместо друга компания или компании и носи отговорност пред застрахования. Де факто фронтираната компания “носи” отговорност пред фронтиращата компания. За фронтирането е необходимо голямо доверие между компаниите. Фронтиращата компания де факто получава незначителна комисионна от фронтираната компания, а понякога сделката е безплатна.

В много случаи фронтиращата компания връща бизнеса на фронтираната компания или компании чрез отдаване само на тях в презастраховане на същия бизнес.

[ Ч ]

Частична щета

Частична щета /Partial Loss/ е всяка щета на застрахованото имущество, която не е тотална щета.

Частна авария

Частна авария /Particular Average/ е всяка щета, която не е обща авария, т.е. която е причинена от покрит риск. Частната авария може да бъде:

* тотална частна авария – пълно погиване на кораба и товара, която бива “тотална реална частна авария” и “тотална конструктивна частна авария”;
* частна авария са всички частични повреди на кораба или стоката. Например, ако кораб е заседнал на плитчина, но по време на прилив се е освободил без чужа намеса, то настъпилите при това щети или повреди са частна авария.
* При частната авария всяка страна в транспортния акт понася своите щети, повреди и разходи, респективно застрахователя на съответната страна, изключая отговорността на корабособственика.

[ Ш ]

Шедюл

Шедюлът е документална форма /списък, опис/ на детайли и приложима към полица, слип, презастрахователен договор и други застрахователни и презастрахователни документи.
Аватар
 
Мнения: 23

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron