Конспект по Обща теория на правото (ЮЗУ)

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

Конспект по Обща теория на правото (ЮЗУ)

от Росен » Вто Сеп 18, 2007 12:08 am

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Правно-исторически факултетОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

1. Предмет и съдържание на общата теория на правото. Венелин Ганев, курс по Обща теория на правото. Увод. Методология на правото.
2. Понятието за методология на правото.
3. Институционализмът като методология на правната наука.
4. Институциалният подход при определяне предмета на Общата теория на правото.
5. Институциалният подход при определяне съдържанието на Общата теория на правото.
6. Институционалният подход при определяне на мястото на Общата теория на правото в системата на юридическите науки.
7. Историческо възникване и развитие на Общата теория на правото като наука и учебна дисциплина.
8. Възникване на правото. Източници на правото. Групи правни системи.
9. Понятието за правото. Георги Бойчев, Правова държава /ПД/ - 14-37 стр.
10. Правни норми и нравствени норми. ПД, 68-76 стр.
11. Частно и публично право. ПД, 95-111 стр.
12. Материално и процесуално право.
13. Вътрешно и международно право.
14. Естествени права и позитивно право. ПД, 60-68 стр.
15. Система на правото. Отрасъл и институт на правото.
16. Понятие за правна норма.
17. Структура на правната норма. Георги Бойчев, Юридическа санкция /ЮС/, глава първаq & 5.
18. Понятие за юридическа санкция. ЮС, глава първа.
19. Санкционна охрана на правните норми ЮС, глава втора.
20. Основни видове юридическа санкция. ЮС, глава трета.
21. Основни видове правни норми.
22. Юридически актове. Понятие и система.
23. Конституцията, като основен нормативен акт. ПД, 112-148 стр. И 164-171 стр.
24. Понятие за закон. Върховенство на закона. ПД, 172-191 стр.
25. Подзаконови /вторични/ нормативни актове.
26. Влизане в сила и действие на нормативните актове.
27. Правотворчество и юридическа техника.
28. Систематизация на правото.
29. Субекти на правото. Индивидуални субекти.
30. Колективни субекти на правото. Юридически лица.
31. Представителство между субектите. Видове представителство.
32. Понятие за тълкуване в правото.
33. Начини на тълкуване.
34. Видове тълкуване според субектите, които го извършват.
35. Тълкуване на обема на правните норми.
36. Празнини в правото и начини за тяхното преодоляване. Аналогия. Видове.
37. Прилагане на правото. Актове на правоприлагане.
38. Основни видове актове по прилагане на правото.
39. Изисквания за валидност на актовете по реализиране на правото. Недействителност. Видове.
40. Субективно право и юридическо задължение.
41. Видове субективни права.
42. Реализация и защита на субективните права.
43. Понятие за юридически факти.
44. Основни юридически факти.
45. Правни преумции и фикции.
46. Понятие за правно отношение.
47. Структура на правното отношение.
48. Правни отношения и правни връзки.
49. Понятие за правонарушение. Георги Бойчев, Правонарушение, глава втора.
50. Субективна страна на правонарушението. Вина. Форми на вината. Правонарушение, глава първа, & 2, т.2, глава втора, & 3.
51. Основни видове правонарушения. Правонарушение, глава трета.
52. Съставът на правонарушението, като основание за юридическа отговорност. Структура на правонарушението. Правонарушение, глава втора, & 6
53. Понятие за юридическа отговорност. Георги Бойчев, Юридическа отговорност /ЮО/, глава втора.
54. Юридическа отговорност в системата на охранителните правоотношения. ЮО, глава трета.
55. Наказателна юридическа отговорност. ЮО, глава четвърта, & 1 и 2
56. Правовъзстановителна /обезщетителна/ юридическа отговорност. ЮО, глава четвърта, &3.
57. Юридическа отговорност по вътрешното и по международното право. ЮО, глава четвърта, & 4
58. Функции на юридическата отговорност. ЮО, глава втора, &5

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Георги Бойчев

ЛИТЕРАТУРА
1. Проф. Жан Луи Бержел, Обща теория на правото, превод от френски език, Благоевград, 1993
2. Проф. Венелин Ганев, Обща теория на правото, т. 1 и 2, София, 1993,
3. Проф. Венелин Ганев, Курс по Обща теория на правото. Увод. Методология, С. 1993
4. Проф. Цеко Торбов, История и теория на правото, София, 1993
5. Проф. К. М. Коркунов, Лекции по обща теория на правото, Благоевград, 1993
6. Проф. Георги Бойчев, Правова държава, С., 2000
7. Проф. Георги Бойчев, Юридическа санкция, С., 1999
8. Проф. Георги Бойчев, Правонарушение, С., 1999
9. Проф. Георги Бойчев, Юридическа отговорност, С., 1999
10. Проф. Георги Бойчев, Речник на латински термини и изрази /Обща теория и философия на правото/, С., 1996
11. Проф. Поповилиев, М., Нравственост, право и държава, С., 1993
12. Доц. Михайлова, М., Обща теория на правото, лекции - свитъс 1 и 2, С., 1993
13. Доц. Милкова, Д., Обща теория на правото, С., 2000
14. Доц. Ташев, Р., Обща теория на правото, С., 2004
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
cron