55. Съдържание и същност на ипотечното право

Разработки по Облигационно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

55. Съдържание и същност на ипотечното право

от northern-star » Вто Апр 22, 2008 7:44 am

55. Съдържание и същност на ипотечното право

Чл. 173, ал. 1 от ЗЗД определя съдържанието на ипотечното право. Според него „кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и да се намира той”. За обезпечението на това негово главно право кредиторът разполага с едно допълнително право в защита на главното – възможността му да не допуска влошаването на ипотекирания недвижим имот.
Собственикът на ипотекирания имот може да продаде имота; да учреди вещни права върху него; да го даде под наем; да го ипотекира втори, трети път. Тези правни действия на собственика не могат да увредят кредитора.

Срещу всяко трето лице, което би посегнало върху ипотекирания недвижим имот, кредиторът разполага с иск за прекратяване на посегателството. Всяко трето лице, което би нарушило задълженията си да се въздържа от действия, които биха причинили щети, може да бъде осъдено да спре това свое вмешателство в чужд правен кръг.
Срещу третото лице-държател на ипотекирания имот, кредиторът разполага със същия иск за запазване целостта на имота. Третото лице-държател е това лице, което е собственик на ипотекирания имот, но не е лично задължено за ипотечния дълг. Третото лице-държател е носител на най-пълното вещно право – на собственост. На него се противопоставя органиченото вещно право на ипотекарния кредитор.

Основното в съдържанието на ипотечното право се заключва във възможността на кредитора „да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и да се намира той” (чл. 173, ЗЗД). Ипотеката следва имота. Длъжникът, който го е ипотекирал, може и да го продаде. Купувачът го придобива обременен с ипотечно право.
Ипотекарният кредитор може да осъществи своето право да бъде удовлетворен за вземането си по предпочитание само по реда на принудителното изпълнение. Правото на кредитора да бъде удовлетворен чрез публична продан на ипотекирания имот е неделимо. Той може да изнесе на публична продан целия имот за част от дълга – всяка част от дълга е обезпечена с целия имот.

За да реализира ипотечното си право, ипотекарният кредитор трябва да се снабди с изпълнителен лист за вземането и за ипотечното си право. Нужно е да бъде признато от съд, че той е кредитор, че длъжникът му е в забава или че е изгубил облагите на срока, и да издаде осъдително решение срещу длъжника. Този иск на кредитора е иск за изпълнение. Но съдът трябва да постанови още, че му признава правото на предпочтително удовлетворение от цената на ипотекирания недвижим имот, т.е. от цената, която ще бъде добита на публичната му продан. Този иск на кредитора е ипотечния му иск.

Снабден с изпълнителен лист за вземането си и за ипотечното си право, кредиторът може да обърне изпълнението си върху всички длъжникови имоти. Но той може да обърне изпълнението си и върху имотите, върху които се простира това негово ипотечно право – с това той цели продаването на ипотекирания имот и удовлетворяването си от цената му. Принудителното изпълнение започва с пращане на призовка за доброволно изпълнение на длъжника. Публичната продан може да бъде осуетена от длъжника или от собственика на имота (лично незадължен) чрез плащане на дължимата сума. Ако длъжникът е собственик на имота, той може да осуети принудителната продан, само ако внесе всичко, което съставлява негов дълг. Ако длъжникът не е собственик, той обезпечава вземането само до размера на сумата, за която ипотеката е вписана.

Ако третото лице – собственик на ипотекирания имот, но не лично задължен – удовлетвори ипотекарния кредитор, то встъпва в правата на така удовлетворения кредитор срещу длъжника, поръчителите и срещу лицата, които по-късно от него са придобили от длъжника собствеността на други вещи, ипотекирани за същия дълг (чл. 155, ЗЗД).

Публична продан
Действието на публичната продан е погасяване на всички ипотеки, тежащи върху имота. Купувачът на публична продан го придобива чист от всякакви ипотаки. Въпреки това правило е възможно ипотеката да бъде запазена – стига само купувачът на ипотекирания имот в съгласие с ипотекарния кредитор да поеме обезпеченото с ипотека задължение (чл. 175, ЗЗД).
Собственикът, който не е лично задължен, може да е направил необходими разноски за ипотекирания имот или да е увеличил неговата стойност с полезните си разноски. За тези необходими разноски и за увеличената стойност на имота собственикът има право на обезщетение.
Ипотекарният кредитор има право на удовлетворение от цената на ипотекирания имот, добита на публична продан. От нея той може да с еудовлетвори по предпочитание (чл. 173, ЗЗД) и то само за този размер на вземането, който ипотеката обезпечава.

Погасяване на ипотеката
>> Ипотеката е акцесорно право. Затова тя се погасява вследствие на главното право, към което е придадена. Тя се погасява и на свои собствени основания.
>> Всички основания, които предизвикват погасяването на задължението, са основания за погасяване на ипотеката (чл. 150, ЗЗД).
>> Погиването на ипотекирания имот води до погасяването на ипотеката. Кредиторът добива права върху обезщетението (чл. 154, ЗЗД).
>> Отчуждаването на имота за държавна и обществена нужда има същите последици – ипотеката се погасява, но държавата и обществените организации отговарят за задълженията, обезпечени с ипотека върху отчуждения имот до размера на дължимото обезщетение (чл. 105, ЗСоб).
>> Принудителната продан погасява ипотечното право.
>> Заличаването на ипотеката я погасява.
>> Когато кредиторът придобие сам ипотекирания имот, тогава ипотеката се погасява.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 55. Съдържание и същност на ипотечното право

от MOONy » Нед Юни 12, 2011 9:20 pm

нека да бъде "предпоЧТително удовлетворение"...

Евала за разработките - 3та година все по тях си взимам изпитите (handshake)
 
Мнения: 2Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта