Извлечение от ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА НА ЦД - АД

Закон за задълженията и договорите и др.

Извлечение от ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА НА ЦД - АД

от b_one » Вто Сеп 09, 2008 5:43 pm

Приложение 12(П12) - Процедура за налагане на запори, учредяване на залози и други тежести върху ценни книжа , регистрирани в ЦД АД


Учредяване и обслужване на залози по ЗОЗ.

1. Учредяването и обслужването на особени залози се извършва в съответствие с изискванията Закона за особените залози /ЗОЗ/ и на Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието (Правилника на ЦР)

2. Първоначално вписване на обстоятелствата по учреден особен залог се извършва въз основа на следните документи:

2.1. Заявление за вписване на договор за особен залог – Образец 01/П12. Заявлението се подписва от заявителя и залогодателя по реда на чл.27 от ЗОЗ.

2.2. Декларация от залогодателя по чл. 264 от ДОПК, за юридическите лица – подписана от представляващия дружеството, за физическите лица – подписана от декларатора пред длъжностното лице по вписванията при ЦД, като длъжностното лице удостоверява с подписа си, че деклараторът се е подписал в негово присъствие. Когато декларацията не се подписва в присъствие на длъжностното лице на ЦД е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора, с дата не по-ранна от месец преди вписването на залога.

2.3. Копие от удостоверение за актуално състояние на залогодателя.

2.4. Копие от удостоверение за актуално състояние на заявителя.

3. Вписване на промени по учредени залози, свързани със заложния кредитор, залогодателя, модалитета, размера на заложеното имущество и др. се извършват въз основа на следните документи:

3.1. Заявление за вписване на договор за особен залог – Образец 01/П12 като в гр.№1 се посочва регистрационния номер на разпореждането за първоначално вписване, а информацията за промените се посочва в съответните групи и полета. В полетата за данните, които не се променят, се попълва текст „без промяна”.

3.2. Заявлението по т.3.1 се подписва от залогодателя и от заложния кредитор. В случай, че промените са свързани с частично заличаване на залог / освобождаване на част от заложените ценни книжа, заявлението може да се подпише само от заложния кредитор.

4. Подновяване на вписването се извършва въз основа на Заявление за подновяване на вписването – Образец 11/П12, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

5. Заличаване на вписването се извършва въз основа на Съгласие за заличаване на вписването – Образец 12/П12, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.В Група №1 от Образец 12/П12 задължително се вписва номерът на първоначалното вписване.

6. Вписване на пристъпване към изпълнение се извършва въз основа на заявление – Образец 05/П12, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

6.1. ЦД издава удостоверение за вписано в регистъра на особените залози пристъпване към изпълнение, в което се посочват:

6.1.1. Номер и дата на вписването;

6.1.2. ISIN код и брой ценни книжа, предмет на изпълнението;

6.1.3. Данни за залогодателя, съгласно заявлението за вписвана на договора за залог;

6.1.4. Данни за заложния кредитор съгласно заявлението за вписване на договора за залог.

6.2. Заложният кредитор реализира изпълнението чрез инвестиционен посредник по реда на чл. 33 от Наредба №1 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

7. 7. Вписване на изоставане на изпълнението се извършва въз основа на заявление – Образец №7, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

8. Блокиране/деблокиране на ценни книжа, предмет на учреден особен залог, се извършва при изрично писмено нареждане от залогодателя, с нотариална заверка на подписа.

8.1. Писменото нареждане е в свободна форма и трябва да съдържа: искане за блокиране, ISIN код на заложените ценни книжа и наименование на дружеството-емитент, брой на ценните книжа, причина за блокирането (залог), име и идентификационен код на заложния кредитор, в чиято полза се извършва блокирането.

8.2. В случай, че залогодателят е физическо лице, подписът в нареждането за блокиране трябва да е нотариално заверен или да бъде поставен пред длъжностното лице по вписванията от страна на ЦД АД, което заверява подписа по съответния ред.

8.3. В случай, че залогодателят е юридическо лице, нареждането за блокиране трябва да е подписано от представляващия това лице и да е положен печат на юридическото лице.

8.4. Деблокиране на ценни книжа, предмет на учреден особен залог, се извършва при изрично писмено нареждане в свободна форма и трябва да съдържа искане за деблокиране, ISIN код и брой на ценните книжа, наименование на емитента, име и идентификационен код на заложния кредитор, посочени в Група №4 от Образец №1 “Заявление за вписване на договор за залог”. Заявлението трябва да бъде подписано от заложния кредитор и залогодателя.

9. ЦД издава удостоверения и справки за извършени вписвания на особени залози и обстоятелства по тях въз основа на писмено заявление от заинтересованото лице. Справките и удостоверенията съдържат реквизитите, разписани в чл. 22 и чл.23 от Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особени залози.


ПРАВИЛНИК НА ЦД
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта