14. (СУ) Защита на правото на собственост

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

14. (СУ) Защита на правото на собственост

от marrtina » Нед Ное 30, 2008 12:27 pm

Въпрос 14:
Защита на правото на собственост и на другите вещни права.
Видове административна, наказателна, гражданскоправна защита.
Вещноправна защита.
Разграничаване между посесорна и петиторна защита.
Ревандикационен иск


1. Понятие за защита на вещни права
Защитните механизми на правото по отношение на субективните вещни права се състочт в уреждане на правни възможности и забрани, които са насочени срещу нарушения на забраната за въздействия върху чужда вещ.
1.1. Превантивни средства за защита:
- Действия и мерки за физическата охрана на обектите на собственост;
- Невъзможност да се придобие вещно право чрез сделка, по която праводателят не притежава правото;
- Забрана за придобиване на вещи, които са публична държавна или общинска собственост;
- Забрана за придобиване по давност на движима вещ, владението, върху която е установено чрез престъпление;
1.2. При самозащитата, действията са при крайна необходимост и неизбежна отбрана;

2. Видове защита
- Административноправна :
• За държавна и общинска собственост – състои се в изземване на имот по административноправен ред въз основа на заповед на областния управител (80 ЗДС) или кмета (65 ЗОС);
• За имоти, върху които е възстановена собствеността – изземват се и се предоставят на соствениците по административен ред въз осова заповед на кмета за земеделски земи (34 ЗСПЗЗ) и горите и земите от горския фонд (20 ЗВСГЗГФ);
• Възможност за обжалване на устройствените планове и измененията им, както и на други актове на адмиднистрацията засягащи правото на собственост – чл.213 и сл. ЗУТ;
- Наказателноправната се изразява във въздигането на престъпление на определен вид посегателство срещу собствеността, например:
• Срещу отнемане на владението – отговорност за кражба, грабеж, присвояване, вещно укривателство;
• Срещу уврежданена чуждо имущество – унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие;
- Гражданскоправни претенции – те не изключват възможността да се използват специалните петиторни искове (претенции):
• Облигационни искове могат да бъдат:
Претенциите за предаване на вещи са – договорни (както при договори с вещно дейтвие, така и при договори, с които се предава държането и се дължи връщане на вещ) и извъндоговорни (чл.58 ЗЗД);
Претенции за обезщетение на вреди – деликтна отговорност при увреждане ан вещ (увреден може да бъде както собственик, така и ползвател, суперфициар или притежател на сервитут);
• Посесорна защита – особеностите на исковете по чл. 75 и 76:
Защитава се фактическо състояние,а не ВП;
Особено и бързо исково производство;
Кратки срокове за търсене на защитата;
Недопустимост в едно производство да се разглеждат петиторни и посесорни искове;
• Петиторната защита може да се извърши чрез установителни искове – на общо основание (чл. 124 ГПК) и за разрешаване на спор относно граници между съседни имоти (109а ЗС). Петиторна защита – с предявяване на уредените в закона претенции в полза на носителя на ВП (чл. 108 и 109) – претенциите се предявяват с осъдителни искове, те са вещни (насочени са срещу лицето, което в момента нарушава правото), отстраняването на нарушението се постановява независимо от вината на нарушителя, възможно е съединчването на петиторни искове и на петиторни с облигационни

3. Ревандикационен иск (претенция по чл. 108)

3.1. Понятие – претенцията на носителя на ВП срещу лицето, което без основание владее или държи вещта, да му предаде владението. Предявява се осъдителен иск като предметът му е да се установи притежаваното от ищеца право и да се осъди ответника да предаде държанието; предявеният иск е вещен (ответник е лицето, което към момента владее или държи вещта) и петиторен (защото се защитава ВП); предявеният иск иск може да бъде съединен с искове за провъзгласяване на нищожност, унищожаване или разваляне на правно основание, от което черпи права ответникът; за вреди за възстановяване състоянието на вещта, за равностойността на движимата вещ и др.
3.2. Предпоставки:
- Обект може да бъде индивидуално опеделена или част от вещ;
- Активна легитимация – ищецът да е носител на ВП (собственост или друго ВП)
- Пасивна легитимация – ответникът да владее или да държи вещта при предявяване на иска; липса на основание на владение или държане. (Основание по см. на чл. 108 е СП на ответника да владее или да държи вещта, което е противопоставимо на ищеца;
3.3. Последици:
- Към този момент се преценява съществува ли вещта и кой я владее или държи;
- Спира придобивната давнист за ответника (ако е владелец), ако искът бъде уважен се прекъсва;
- Вещта трщбва да бъде предадена в състоянието в което се е намирала при предявяването на иска;
- Добросъвестният владелец вече дължи добивите и обезщетение за ползване на вещта чл.71;
- Ако ответникъъ потчужди или предизвика погиването на вещта, ще дължи действителната и стойност или получената ѝ цена, ако е по-висока (чл. 57/2 ЗЗД);
- Ако вещта е предадена по договор, с иска се изразява воля за прекратяване на договора;
- Ако ищецът е наследник, счита се, че е приел наследството (чл. 58 ЗН)
3.4. Тежестта на доказването пада върху ищеца (чл. 70/2, чл. 154 ГПК);
3.5. Защитата на ответника срещу активната легитимация е да установи, че ищецът не притежава претендираното вещно право; защитата срещу пасивната легитимация – да докаже, че не владее и не държи вещта или че я владее или държи на правно основание;
3.6. Последиците от решението са, че то има силата на пресъдено нещо; има изпълнителна сила, ако е уважен искът и се носи наказателна отговорност, ако ответникът укрие, унищожи, повреди или отчужди вещта, както и ако завземе отново имота
 
Мнения: 4

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта