13. (СУ) Право на ползване

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

13. (СУ) Право на ползване

от atanassoff » Съб Фев 02, 2008 2:55 pm

13. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ (ПП). ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ. УЧРЕДЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ


1. В термина „право на ползване” се влага различно съдържание:
(->) С него се обозначава едно от вещните права върху чужда вещ.
(->) ЗЗД говори за предоставяне на „една вещ за временно ползване” в договора за заем.
(->) С ПП се означава и едно от правомощията на собственика.

Правото на ползване представлява ограничено вещно право да се използва чужда вещ съобразно нейното предназначение и да се получават добивите от нея без тя да се променя съществено. (чл. 56 ЗС). ПП е срочно вещно право, непрехвърлимо и ненаследимо право, което се учредява intuitu personae. ПП може да има за предмет както недвижими, така и движими вещи, но не може да съществува върху потребимите вещи. ПП върху съвкупност от вещи не може да се учредява, тъй като самата съвкупност не е вещ, не е годен обект на вещното право. ПП може да се учредява и върху реални части от вещи.

Правната уредба се съдържа в чл. 56-62 ЗС като съществува специален режим за ПП върху държавни и общински имоти по ЗДС и ЗОС.

2. Учредяването на ПП може да стане чрез правна сделка (договор, доброволна делба, завещание); по давност; със съдебно решение; с административен акт. Когато се учредява ПП върху държавен имот, договорът се сключва възоснова на заповед на областния управител след провеждане на търг или конкурс. Аналогично при учредяване върху общински имот – след решение на общинския съвет по заповед на кмета.

3. Съдържанието на ПП се състои от правомощията на ползвателя (чл. 57 и чл. 58 ЗС) – правомощие владение и правомощие ползване.

Правомощието владение се състои в упражняване на квазивладение (ограничено владение) върху вещта. То не е владение по смисъла на чл. 68 ЗС. Когато ползвателят има пълното владение и ползване по отношение на вещта, за собственика остава само т.нар. „гола собственост”. Защитата при нарушение на владението се осъществява с посесорни и петиторни искове (включително и срещу собственика).

Правомощието ползване включва възможността ползвателят да си служи с вещта и да получава добивите от нея. За придобиването на правата върху гражданските плодове дължими от трети лица по заварение отношения, необходима цесия.

Съдържанието на правото на ползване е по-ограничено в сравнение с правомощието ползване при правото на собственост. То се свежда до правото на ползвателя да ползва вещта само съобразно предназначението без да я променя съществено. Съществува и особено право по параграф 4а ЗСПЗЗ ползвателя да придобие собствеността при определени условия.

4. Задължения за ползвателя на първо място произтичат от учредителния акт – да заплати цената, да извърши подобрения и т.н.
Такива задължения спрямо собственика на вещта са установени и в закона: да се грижи за запазването и поддържането на вещта в същото състояние, без да отговаря за овехтяването; да поеме разноските, свързани с ползването, включително дължимите данъци и такси (чл.57 ЗС); да застрахова вещта в полза на сосбтвеника; да извършва дребните поправки за своя сметка; да съобщава на собственика за посегателства; да върне вещта при прекратяване на правото на ползване.
Правилата са диспозитивни – страните могат да уговарят и друго.

5. Основанията за прекратяване на ПП са изтичане на срока (срочно право); неупражняване в петгодишен срок, който има преклузивен характер, но за който се прилагат правилата за давността; смърт на ползвателя; отказ от правото; сливане на ползвател и собственик; разваляне или унищожаване на договора с обратна сила; при отчуждаване на имота за държавни или общински нужди.

ПП може да бъде прекратено и по съдебен ред след предупреждение и по иск на собственика (чл. 61 ЗС) при нарушаване на съществените задължения на ползвателя или при значително повреждане, ако значително променя вещта и т.н. Правото е преобразуващо, а искът е конститутивен.

Прекратяването действа по принцип занапред. Договорите за наем на полски имоти остават в сила до приключване на стопанската година (чл. 60 ЗС).

6. Отграничения. ПП следва да се отграничи от правомощието ползване на собственика и суперфициара, при тях то не е самостоятелно вещно право. Също така то се различава от облигационните права на ползване (при наем, заем), които нямат абсолютен характер. ПП се различава и от правото на експлоатация при концесиите, което не е уредено като вещно право.

Използвана литература:
Боянов, Г – Вещно право, С 2004
Петров, Вл.; Марков, М. – Вещно право (Modus Studendi) Трето издание, С 2007
Венедиков, П – Ново вещно право, С 1995
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта