4. (СУ) Добросъвестно владение. Понятие. Правно значение на

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

4. (СУ) Добросъвестно владение. Понятие. Правно значение на

от atanassoff » Сря Дек 26, 2007 4:19 pm

4. Добросъвестно владение. Понятие. Правно значение на добросъвестното владение.


С добросъвестното владение законът свързва особени, по-благоприятни последици – придобиване право на собственост с кратка давност; право на задържане за необходимите и полезни разноски; при движимите вещи то замества юридическото основание за тяхното придобиване.

1. Понятие за добросъвестност

Терминът „добросъвестност” има редица значение, с които се използва в текстовете на закона. Например в 63 ЗЗД – в смисъл на честност, почтеност, коректност; в 82 ЗЗД пък се употребява „недобросъвестност” като форма на вина; в 17 ЗЗД с добросъвестност се означава незнанието като обстоятелство. Терминът „добросъвестност” се използва със специфично съдържание за вещното право.
Добросъвестното владение е квалифициран случай на владение. Неговото наличие се обуславя от допълнителни предпоставки. Делението на добросъвестно и обикновено (недобросъвестно) владение може да има значение само в случаите, когато владелецът не е собственик. Последният не може да бъде добросъвестен владелец или не, защото притежава правомощието владение като част от собствеността.

2. Фактически състав на добросъвестното владение – 70 ЗС

“Владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание.”

2.1 Правното основание е юридически факт , който е годен да прехвърли право на собственост, да прехвърли или учреди друго вещно право и който е правно действие, а не юридическо събитие или констативен акт за собственост. Такива могат да бъдат: транслативни договори (за продажба, замяна, дарение и др.), но не и предварителен договор, едностранни сделки, но не и наследяване и изобщо универсално правоприемство, многостранни сделки (апорт), административен акт или смесен фактически състав, съдебни актове (напр. конститутивни съдебни решения).
Правното основание на владелеца трябва да е действителен правен акт. Нищожното основание не е годно да прехвърли вещно право. Унищожаемото основание прехвърля вещно право, но последиците му могат да бъдат заличени с обратна сила. Ако поведението на владелеца обаче не е било причина за недействителността или отпадането на основанието, той има правата на добросъвестен владелец за подобренията.

2.2 Ако правното основание е перфектно владелецът би станал собственик. В 70 ЗС са предвидени алтернативно няколко недостатъка на основанието, които може да са налице и едновременно.
- „Праводателят” да не е собственик. В този случай не могат да настъпят последиците на правоприемството. Предадено е само владението.
- Формата за действителност да е опорочена. Поначало е спазена, само че е извършено нарушение, което прави акта негоден да прехвърли собствеността.

2.3 Правното основание може да е както за деривативно, така и за оригинерно придобиване.

2.4 Владелецът трябва да не знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. От значение е фактическото незнание, а не и възможността за узнаване при грижата на добър стопанин при проучване на евентуалните пороци. Релевантна е всяка грешка, дори и в правото.
Владелецът трябва да не е знаел за порока към момента на възникване на правното основание. При последващо установяване владението остава добросъвестно. Презумпцията за добросъвестност се отнася само за този психически елемент от фактическия състав. Тя е оборима – т.е. размества доказателствената тежест. Владелецът трябва да докаже само правното основание, годно да го направи собственик. Неговият порок и знанието му се доказват от другата страна в процеса.

3. Правно значение на добросъвестното владение

3.1 Правното значение на добросъвестното владение се проявява в няколко насоки:
За плодовете и ползите – добросъвестният владетел ползва вещта и придобива добивите до предявяването на иск за връщането й (71 ЗС).
За полезните разноски – добросъвестният владетел има право на сумата, с която се е увеличила стойността на вещта (72 ЗС).
За правото на задържане – само добросъвестният владелец може да задържи вещта до заплащане на раноските (72 ал. 2 ЗС).
За срока на придобивната давност – придобива се само собствеността на недвижим имот след 5 години (вместо 10г.) владение (79 ЗС).
За придобиването на движими вещи от несобственик по 78 ЗС. За вещите, за прехвърлянето на които законът изисква нотариална или нотариално заверена форма, придобивната давност следва да се диференцира. По нястоящем тя е еднаква за добосъвестния и обикновения владелец – 5 години.

3.2 На обикновения владелец също се признават някои права. Владелецът по предварителен договор, сключен със собственика на имота има права като добросъвестен владелец за ползването, разноските и плодовете. (70 ал. 3 ЗС).
Владелец, извършил подобрения със знанието и без противопоставянето на собственика, има права като добросъвестен владелец относно подобренията по чл. 72 (74 ал. 2 ЗС).
При отпадане на правното основание в случай, че поведението на владелеца е е причина за отпадането му с обратна сила и не е знаел за отпадането при извършване на подобрения, той има права като добросъвестен владелец за подобренията.

4. Правно значение на обикновеното (недобросъвестното) владение

4.1 Правата на обикновения владелец са да търси защита на владението (75 и 76 ЗС); да придобие по давност вещта (5 г. ако е движима и 10 г. за недвижима – 79 и 80 ЗС); право на разноските, необходими за запазването на вещта (73 ЗС); право на обезщетение за подобрения до по-малката сума от направените разноски и увеличената стойност на имота (74 ал. 1).
4.2 Обикновения владелец дължи обезщетение за ползите, от които е лишил собственика (73 ЗС). Той дължи и добивите, които е получил и които е могъл да получи, като си приспадне разноските (73 ЗС).

***
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron