Вписване и ред на вписване на н.а.

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Вписване и ред на вписване на н.а.

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:23 pm

Вписване на актове в нотариални книги.
Предмет на вписване са: 1/актове предвидени в закона. Актве които подлежат на вписване са правни сделки – отнасящи се до недвижими имоти чл. 112, б.”а” и “б” ЗС; 2/ актове които не са придобивни, като договорите на заем, спогодбите по съдебни спорове. Съдът не дава ход на исковата молба, ако тя не е вписана;3/ актове - съдебни решения по чл. 115 ЗЗД. Закона задължава ищеца да впише в 6 месечен срок решението. Вписването има безсрочно действие спрямо трети лица. Вписването на ипотеката е за срок не по – дълъг от 10 години и ако не се направи иск за подновяване ипотеката губи действието си. Искането трябва да се направи преди 10 годишния срок, за да се запази действието. Щом се пропусне срока не се запазват последиците на исковата молба. Вписването се извършва въз основа на принципа “първият по време е пръв по право”, тоест който пръв е вписал своят акт той ще черпи права. Има два вида действие на вписването – предупредително и преградително. Познати са две системи на вписване - персонална и реална. При персоналтата система вписването на сделките с недвижими имоти се води по имената на лицата които прехвърлят своя имот. Реална система е била възприета в германия това е системата на нотариалните книги по тази система при нотариуса се води основна книга и то по имоти в които се вписват продажби ипотеки и др. терминът “вписване” се ползва д две значения – като нотариално производство развиващо се правилата на ГПК и като гражданско правно вписване – в смисъл на държавен акт на компетентен орган по записване на обстоятелствата по реда на тяхното извършване. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина предвиден в този правилник. Чрез него се дава гласност и на вписване тежести върху определен имот против определено лице /искови молби, ипотеки и др./ целта на вписването е да се даде гласност на подлежащите на вписване актове и по този начин да се даде и защита на преобретателя. Чрез вписването се дава възможност на всеки когато придобива вещни права, да провери дали праводателят е собственик, дали имотът не е обременен с ипотеки или други тежести, дали вече не е прехвърлен на друг и т.н. в имотния регистър се вписват актове с които се признава или прехвърля право на собственост или се учредява друго вещно право върху недвижим имот , възбраните и ипотеките върху тях, както и други факти и действия за които законът предвижда вписването.вписване се допуска само за актове предвидени в закона. Правните субекти нямат свобода да определят кои сделки да бъдат вписвани. Актовете подлежащи на вписване са: “всички актове с които се прехвърля правото на собственост или се учредява прехвърляне, измяна или прекратяване на друго вещно право върху недв. имоти, като и актове с които се признават такива права”. Към подлежащите на вписване договори освен д-те за наем за срок, по дълъг от 1 година /чл.112, б.”е” ЗС/ на вписване подлежат и договорите за аренда, като освен това се вписват и в регистрите на поземлената комисия.

Ред на вписване.
Вписванията се извършват от съдия по овписванията към районните съдилища. Районните съдилища, където няма съдии по вписванията функциите им се изпълняват от районния съдия. Вписванията в имотния регистър се осъществява по молба на заинтересованото лице или по молба на нотариус и служебно – в предвидените в закона случаи. Целта на вписването е да се даде гласност на вписаните обстоятелства. Вписването не е елемент от фактическия състав на акта /договора/. Затова и съдията по вписванията няма задължението да провери дали прехвърлителят е собственик. Ако сделката има недостатък, вписването не го санира. Подлежат на вписване и всички искови молби за разваляне, унищожаване и искове за признаване нищожността на актове подлежащи на вписване – чл. 114, б. “а” ЗС, както и искови молби за постановяване на решения по чл. 19 ЗЗД. Ипотеките биват два вида – договорни и законни. Договорната ипотека се учредява с вписване на договор за ипотека, включен във форма на НА. Вписването няма декларативно, а има коститутивно, учредително действие. Вписването се заличава със съгласието на кредитора, дадено в писмена форма и с нотариална заверка на подписа или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение. Съгласно чл. 112 ЗС подлежат на вписване актовете за отказване от вещни права. Отказът е едностранна сделка, която за да произведе действие, трябва да бъде извършена в писмена форма с нотариално заверен подпис. Необходимо е отказът да бъде вписан. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина предвиден в този правилник. Чрез него се дава гласност и на вписване тежести върху определен имот против определено лице /искови молби, ипотеки и др./ целта на вписването е да се даде гласност на подлежащите на вписване актове и по този начин да се даде и защита на преобретателя. Чрез вписването се дава възможност на всеки когато придобива вещни права, да провери дали праводателят е собственик, дали имотът не е обременен с ипотеки или други тежести, дали вече не е прехвърлен на друг и т.н. в имотния регистър се вписват актове с които се признава или прехвърля право на собственост или се учредява друго вещно право върху недвижим имот , възбраните и ипотеките върху тях, както и други факти и действия за които законът предвижда вписването.вписване се допуска само за актове предвидени в закона. Правните субекти нямат свобода да определят кои сделки да бъдат вписвани. Актовете подлежащи на вписване са: “всички актове с които се прехвърля правото на собственост или се учредява прехвърляне, измяна или прекратяване на друго вещно право върху недв. имоти, като и актове с които се признават такива права”. Към подлежащите на вписване договори освен д-те за наем за срок, по дълъг от 1 година /чл.112, б.”е” ЗС/ на вписване подлежат и договорите за аренда, като освен това се вписват и в регистрите на поземлената комисия.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта