Изпит за младши адвокати - юни 2008

Какъв е Вашият юридически проблем? Може би някой ще успее да Ви даде необходимата юридическа консултация?...

Изпит за младши адвокати - юни 2008

от atanassoff » Чет Ное 13, 2008 1:39 pm

Изпит за младши адвокати - юни 2008

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

1. Всеки от другарите по делото може да се присъедини към жалбата, подадена от неговия съищец или съответник не по-късно от:
а изтичане на срока за обжалване на решението на първата инстанция
б първото заседание във втората инстанция
в приключване на устните състезания във втората инстанция

2. Обявените за отсъстващи се представляват пред съда по граждански дела от:
а длъжностното лице по гражданското състояние на общината, където е било послeдното им местожителство
б назначените от съда техни представители
в въведените във владение наследници

3. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат :
а адвокатите, низходящите и съпругът
б адвокатите, възходящите, низходящите и съпругът
в адвокатите, родителите, децата и съпругът

4. Ищецът може да привлече наред с първоначалния и друг ответник без негово съгласие:
а най-късно в първото по делото заседание
б във всяко положение на делото в първата инстанция
в във всяко положение на делото в първата инстанция със съгласието на първоначалния ответник

5. Трето лице може да встъпи в делото, за да помага на една от страните:
а най-късно в първото заседание по делото
б до приключване на устните състезания в първата инстанция
в във всяко положение на делото в първата и втората инстанция

6. Изпълнителен лист въз основа на влезли в сила осъдителни решения и определения на съдилищата се издава от:
а първоинстанционния съд
б съда, постановил осъдителното решение
в районния съд по местожителството на молителя

7. Право на запазена част от наследството имат:
а родителите, децата и съпругът
б низходящите, родителите и съпругът
в възходящите от първа степен, низходящите и съпругът

8. Завещателно разпореждане, направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава, е:
а действително
б нищожно
в унищожаемо

9 . Правото да се приеме наследството се погасява с изтичането на:
а тригодишен срок от узнаването
б петгодишен срок от узнаването
в няма срок

10. Правото да се иска унищожаването на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия, се погасява:
а в едногодишен срок от сключването на договора
б в тригодишен срок от сключването на договора
в в петгодишен срок от сключването на договора

11. Договорът за ипотека се сключва:
а с писмен договор
б с нотариален акт
в с писмен договор с нотариална заверка на подписите

12. Исковете за делба на наследство се предявяват пред :
а съда по местожителството на ищеца
б съда по местожителството на ответника
в съда по мястото, където е открито наследството

13. Колко време трае действието на вписване на ипотеката?
а 3 години
б 5 години
в 10 години

14. В какъв срок се погасява правото да се иска делба на съсобствен недвижим имот?
а няма срок
б 5 години
в 10 години

15. Не подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд въззивните решения на окръжните съдилища по искове за парични вземания с цена на иска:
а до 5000 лв.
б до 10 000 лв.
в до 25 000 лв.

16. Непаричната вноска в едно дружество с ограничена отговорност се оценява от:
а едно вещо лице
б три вещи лица
в лицензирана фирма, посочена от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

17. Колко търговски дружества регламентира Търговският закон?
а 3
б 5
в 7

18. Лице, ненавършило 16 години:
а може да сключи брак, ако има съгласието на родителите си
б може да сключи брак, ако има разрешение от председателя на районния съд по неговото местожителство
в не може да сключва брак

19. Вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през времетраенето на брака от съпруг – едноличен търговец, в резултат на търговската му дейност:
а са съпружеска имуществена общност
б не са съпружеска имуществена общност, когато са включени в търговското предприятие
в недвижимите имоти и права върху тях са съпружеска имуществена общност, а движимите вещи и паричните влогове са лично имущество

20. В производството за съдебна делба е допустимо включването в наследствената маса и на други имоти, ако:
а има писмено искане за това от някой от останалите съделители
б има писмено искане за това от някой от останалите съделители, направено в първото заседание по делото
в има устно искане за това от някой от съделителите, което не е ограничено със срок

21. Осиновяването е задължително пълно, когато осиновяваният е:
а оставен в специализирана институция без предварително съгласие от родителите за пълно осиновяване
б дете на неизвестни родители
в оставен в специализирана институция и не е потърсен в 3-месечен срок от датата, на която е трябвало да бъде взет

22. Осиновяване без съгласието на родителя:
а не се допуска
б се допуска, ако родителят е в чужбина
в се допуска, ако родителят трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка

23. Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред:
а – от деца – от родители – от съпруг или бивш съпруг
б – от родители – от деца – от братя и сестри
в – от съпруг или бивш съпруг
– от деца
– от родители

24. Размерът на месечната издръжка на ненавършили пълнолетие деца се определя служебно от съда:
а в зависимост от нуждите на децата
б в зависимост от възможностите на лицето, което дължи издръжката
в в зависимост от нуждите на децата, възможностите на родителя, който дължи издръжка, и в граници, определени от Министерския съвет

25. Брачните искове са подведомствени на българските съдилища, когато:
а един от съпрузите е пребивавал на територията на Република България в месеца, предхождащ подаването на исковата молба
б един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България
в и двамата съпрузи не са български граждани, но подадат искова молба до български съд

26. Българските съдилища са изключително компетентни по искове за прекратяване на персонално търговско дружество, когато:
а всички съдружници са български граждани
б дружеството е регистрирано в Република България
в управителят/управителите и повече от половината съдружници са български граждани

27. Броят на ограничено отговорните съдружници в командитното дружество с акции не може да бъде по-малък от:
а 3
б 5
в 7

28. Органи на управление на командитно дружество с акции са:
а общо събрание и съвет на директорите
б общо събрание и управителен съвет
в общо събрание, надзорен съвет и управителен съвет

29. Максималният брой на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество е:
а 5
б 7
в 9

30. Алеаторен е:
а комисионният договор
б договорът за застраховка
в договорът за дружество


31. Привидните договори са:
а унищожаеми
б нищожни
в частично недействителни

32. Вземанията за лихви се погасяват по давност с изтичането на:
а едногодишен срок
б тригодишен срок
в петгодишен срок

33. Ако при сключването на договор за продажба вещта, предмет на сделката, е била погинала, то договорът е:
а нищожен
б унищожаем
в относително недействителен


34. Ако не е уговорено друго, изпълнителят по договор за изработка е длъжен да изработи поръчаното:
а със свои средства
б със средства на поръчващия
в по негов избор измежду предходните два варианта

35. При договор за поръчка доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение:
а във всички случаи, не по-късно от 14 дни след изпълнението на поръчката
б само ако това е уговорено между страните
в само ако довереникът поиска това

36. Ако не е уговорено друго, заемателят трябва да върне заетите пари или вещи:
а в едноседмичен срок от поискването им
б в двуседмичен срок от поканата
в в течение на един месец от поканата

37. Публична държавна собственост е:
а детската градина
б съдебната палата
в спирките на градския транспорт

38. Актът за държавна собственост:
а има правопораждащо действие
б няма правопораждащо действие
в има правопораждащо действие, ако е подписан от министъра на финансите

39. Съсобственик може да дари своята идеална част от съсобствен недвижим имот:
а само на съсобственик
б само след като предварително е предложил на останалите съсобственици своята идеална част
в без ограничение

40. Общи на всички съсобственици в етажната собственост са:
а пощенските кутии
б входните врати на апартаментите
в комините

41. Делба на общите части в етажната собственост:
а може да се извърши, ако всички съсобственици са съгласни за това
б може да се извърши, ако всички съсобственици са съгласни, но не по-късно от 20 години от въвеждането на сградата в експлоатация
в не е допустима

42. Минималната стойност на капитала на едно акционерно дружество е:
а 10 000 лева
б 50 000 лева
в 75 000 лева


43. Откога е възможно да тече придобивна давност върху държавни недвижими имоти:
а 1.06.1996 г.
б 10.06.1990 г.
в 21.01.2000 г.

44. В какъв срок от принудителното отчуждаване на недвижим имот може да се иска отмяна на отчуждаването, ако имотът не е завзет:
а 3 години
б 5 години
в 10 години

45. Когато семейното жилище е лична собственост на единия съпруг, разпоредителна сделка с него се извършва:
а с разрешение на районния съд по местонахождението на имота
б със съгласието на другия съпруг
в без ограничение, ако прехвърлянето е на деца от бракаНАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ


46. Ако до влизане на присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, който:
а е действал към момента на деянието
б действа към момента на постановяване на присъдата
в е най-благоприятен за дееца

47. Наказателният кодекс се прилага и по отношение на чужденци, извършили престъпление в чужбина, с което се засягат интересите на:
а гражданин на държава – членка на ЕС
б български гражданин
в чужд гражданин

48. Деянието, извършено при оправдан стопански риск:
а не е извършено виновно
б има явно незначителна обществена опасност
в не е общественоопасно

49. Започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено, представлява:
а приготовление
б опит
в ненаказуемо деяние

50. Предвиденото в особената част на НК наказание за деяние, извършено повторно, се налага, ако деецът:
а извърши престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК
б е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление
в е извършил друго такова престъпление, за което няма влязла в сила присъда

51. При опит, когато деецът по собствена подбуда е предотвратил настъпването на престъпните последици:
а деецът не се наказва
б на дееца се налага наказание при смекчаващи отговорността обстоятелства
в на дееца се налага наказание при изключителни смекчаващи обстоятелства

52. Пробацията е:
а наказание
б мярка за обществено въздействие
в възпитателна мярка

53. Освобождаването от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления се извършва чрез:
а помилване
б реабилитация
в амнистия

54. При условното осъждане изпитателният срок не може да надвишава срока на наложеното наказание лишаване от свобода с повече от:
а една година
б три години
в пет години

55. По отношение на лице, осъдено условно за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, изпитателният срок е:
а до две години
б от една до три години
в до три години

56. Помилването се извършва:
а с акт на президента на Република България
б с акт на Народното събрание
в с акт на министъра на правосъдието

57. Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание се прилага по отношение на:
а пълнолетни лица
б непълнолетни лица
в малолетни лица

58. Тежко престъпление е това, за което в закона е предвидено наказание:
а лишаване от свобода
б лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна
в лишаване от свобода повече от десет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна

59. Вредителството е престъпление против:
а стопанството
б собствеността
в републиката

60. Незаконният аборт е престъпление против:
а личността
б брака, семейството и младежта
в правата на гражданите

61. Трайното затрудняване на речта е:
а лека телесна повреда
б средна телесна повреда
в тежка телесна повреда

62. Избиването на зъб е:
а лека телесна повреда
б средна телесна повреда
в тежка телесна повреда

63. Когато едно лице е осъждано с влязла в сила присъда и извърши друго престъпление, налице е:
а опасен рецидив
б рецидив
в повторност

64. В досъдебното производство защитникът има право да участва:
а във всички действия по разследването
б само при предявяване на разследването
в при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с обвиняемия

65. В досъдебното производство пострадалият може да обжалва:
а всички актове на досъдебното производство
б актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство
в постановлението за привличане на обвиняемия в това качество

66. Гаранцията може да бъде:
а в пари или ценни книжа
б само в пари
в в пари или недвижими имоти

67. Мярката „домашен арест“ се взема:
а от прокурора
б от разследващия орган
в от съда

68. Когато съдебното производство е образувано по тъжба на пострадалия, на подсъдимия се връчва:
а препис от тъжбата
б препис от разпореждането, с което се дава ход на тъжбата
в препис от тъжбата и от разпореждането, с което се дава ход на тъжбата

69. По делата от общ характер на подсъдимия се връчва:
а препис от обвинителния акт
б препис от разпореждането на съдията-докладчик
в препис от обвинителния акт и от разпореждането на съдията-докладчик

70. Молбата за съвместно разглеждане на гражданския иск в наказателния процес:
а може да бъде писмена или устна
б може да бъде само писмена
в трябва да има форма на искова молба

71. Граждански ответници в наказателния процес могат да бъдат:
а подсъдимите
б лицата, срещу които е предявен граждански иск
в лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на подсъдимия

72. Частният тъжител може да участва в процеса също и като:
а граждански ищец
б свидетел
в експерт

73. Повереникът в наказателния процес:
а е страна
б не е страна
в заема особено процесуално положение

74. Особеният представител участва в наказателното производство:
а като защитник
б като повереник
в като специфичен субект

75. Показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство:
а не могат да се ползват от съда
б могат да се ползват от съда във всички случаи
в могат да се ползват от съда със съгласието на подсъдимия и неговия защитник, на гражданския ищец, частния обвинител и техните повереници

76. Когато първоинстанционният съд е пропуснал да се произнесе с присъдата относно веществените доказателства, той се произнася:
а с допълнителна присъда в срока за обжалване
б с разпореждане
в с определение

77. Когато трябва да освободи подсъдимия от изтърпяване на наказанието съгласно чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс, въззивният съд постановява:
а нова присъда
б решение
в определение

78. Процесуалното нарушение е съществено, когато:
а обвиняемият не е имал защитник на досъдебното производство
б разследващият орган не е уважил искането на обвиняемия за събиране на нови доказателства
в липсва подпис на обвиняемия на протокола за предявяване на разследването

79. Касационно основание е:
а необосноваността
б нарушение на материалния закон
в непълнота на доказателствата

80. При разглеждане на делата от касационната инстанция е задължително участието на:
а подсъдимия
б прокурора
в частния тъжител

ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС

КАЗУС 1
През 1995 г. Общинската поземлена комисия – район Панчарево – София, възсатновява на наследниците (негови деца) на Добромир Христов Какалов – Петър Какалов, Иванка Стойчева, Христо Какалов, Невена Бързакона и Павел Какалов – земеделска земя – нива от 18 дка. През юни 1997 г. павел Какалов продава своята идеална част от възстановения имот на тодор Филипов от гр. Пловдив, за сумата от 21 000 лева. На 28.11. 1998 г. Тодор Филипов завежда дело за делба пред Софийския районен съд срещу Петър Какалов, Иванка Стойчева, Христо какалов и Невена Бърказова. На 7.12.1998 г. умира Павел Какалов, като оставя за законни наследници своите пълнолетни деца – Христина Какалова и Владимир какалов. Преди смъртта си Павел Какалов е написал саморъчно завещание, с което завещава на приятелката си Нели Попова цялото си имущество цялото си имущество, което завещание тя своевременно обявява. Междувременно Борис Георгиев от гр. В. търново завежда дело по чл. 108 от Закона за собствеността срещу наследниците на Добромир Какалов за същия недвижим имот.
Въпроси
1. Допуснати ли са закононарушения при продажбата от Павел Какалов на Тодор Филипов?
2. Кои следва да бъдат страни по делото за делба?
3. Какви правни възможности имат ответниците в заведеното дело за делба?
4. Какви правни последици поражда завещанието и какви са правните възможности на Христина и Владимир Какалови?
5. Какави правни възможности има третото лице Борис Георгиев да защити претенцията си за право на собственост върху спорния имот?


НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС

КАЗУС 2
Иванов (36 г.) и Петров (17 г.) били съседи. На 27.04.2006 г. те се срещнали в селската кръчма и седнали да се почерпят. Изпили значително количество алкохол. По време на разговора Иванов казал на Петров, че Даскалов, който му бил конкурент в търговията, постоянно му пречи, злослови за него и му взема клиентелата. Иванов попитал Петров дали може да подпали склада на Даскалов. казал му също, че това трябва да стане другата седмица, защото в сградата на склада на първия етаж живее наемател – Свирчев, който през другата седмица нямало да се намира в селото. Иванов казал на Петров, че ако се съгласи ще му даде 3000 лв. предварително и 3000 лв. след свършването на работата.
Петров, който бил безработен, се съгласил и на другия ден взел сумата от 3000 лв.Той искал бързо да получи остатъка от парите и затова решил да подпали склада още същата вечер. Изпил за кураж около половин бутилка ракия и късно през нощта се промъкнал в двора на склада, носейки две туби бензин. Проникнал в мазето, излял бензина на няколко места, запалил го и избягал.
Пожарът избухнал бързо и обхванал сградата. Свирчев, който спял в стаята на първия етаж, загинал. Опожарена била цялата сграда на стойност 92 000 лв. и стока за 38 000 лв.
Съдебно-медицинската експертиза установила, че по време на деянието Петров се намирал в средна степен на алкохолно опиване.

Въпроси
1. Каква е правната квалификация на извършените деяния?
2. Какво е правното значение на пияното състояние на Петров?
3. Как би следвало да постъпи съдът, ако правната квалификация на деянието в обвинителния акт е неправилна?
4. Как би следвало да постъпи съдът, ако един от двамата обвиняеми не е имал защитник на досъдебно производство?
5. Как би следвало да постъпи съдът, ако двамата обвиняеми се явят в съдебно заседание с един и същи адвокат, който ги е защитавал и на досъдебно производство?
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Изпит за младши адвокати - юни 2008

от b_one » Нед Окт 07, 2012 10:44 am

това е тестът от юни 2007 г. Този от юни 2008 г. съдържа 74 въпроса, но както каченият на сайта на висшия адвокатски съвет (сп. адвокатски преглед), така и на сайта на адвокатския център, са нечетливи.
 
Мнения: 146


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron