ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

Повече информация за специалността "Право" в различните юридически факултети. Учебни програми. Тук можете да коментирате и да задавате въпроси за характера, обхвата, ролята и пр. на специалността "Право"...

ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от Калев » Нед Сеп 30, 2007 9:47 pm

СУ "Св. Климент Охридски"
Изображение
http://www.uni-sofia.bg

(!) (!) (!) Това е учебният план от 2001 година, като за момента няма издаден по-нов. Евентуално това ще стане тази година. Списъкът с изборните дисциплини от него вече не е актуален, така че го подмених с такъв от 2006 г.

Юридически факултет
Специалност "право"

План на обучение

утвърден с решение на Факултетния съвет по протокол №6/1997 г.

София
2001
Скъпи първокурсници на Юридическия факултет,
драги студенти!

Следващите редове са насочени към всички вас, тъй като касаят преди всичко вашите права и задължения като студенти в Софийския университет.
Юридическият факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” е от най-старите – през 2002 година той става на 110 години. Юридическият факултет е бил, е и ще бъде един от водещите факултети на университета и вие трябва да се гордеете, че сте студенти именно в този факултет. Той е с богати традиции и е подготвил хиляди юристи, работещи на редица възлови и отговорни места и служби в държавата. Най-известните научни работници в страната са също възпитаници на нашия факултет.
За вашето обучение ще се грижат повече от сто колеги – професори, доценти, асистенти. Те отдавна са утвърдени имена в науката и това е гаранция за високото ниво на лекциите и упражненията, в които ще участвате.
Ние ви гарантираме, разбира се и с вашето активно участие, висока степен на подготовка за бъдещата ви интересна, но същевременно много отговорна юридическа дейност. Да си юрист не е лесно и не означава само притежание на достатъчно правни знания. Да си юрист означава да си преди всичко човек – морален, нравствен, отговорен, обичащ хората, честен и справедлив, обективен и безпристрастен. Нашата задача се състои и в това – да ви дадем не само юридически знания, но да ви научим на справедливост, на честност, на принципност, на отговорност.
От името на всички колеги в Юридическия факултет аз ви поздравявам с успеха, който сте постигнали – да станете наши студенти, и ви желая приятно, успешно, ползотворно следване в нашия факултет!
Здраве и лично щастие! На добър час!

доц. д-р Дончо Хрусанов
Декан на Юридическия факултет на Софийския университет
Структура на образованието в Юридическия факултет

1. Хоризонтална структура


В Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се изучават две специалности: право и международни отношения. В специалността право се подготвят юристи-специалисти за нуждите на съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, международния арбитраж; за нуждите на дипломатическата служба, международните организации; за нуждите на правното осигуряване на търговски предприятия, фирми, банки и др.
В специалността международни отношения се подготвят специалисти в областта на международните отношения, политологията, историята и теорията на международните отношения, за нуждите на различните ведомства относно международните организации, търговия, икономически отношения и други международни дейности и връзки на нашата страна.
Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Завършилите тази специалност придобиват универсална квалификация юрист и им се признава университетската степен „магистър по право”.

2. Вертикална структура

По специалността право се осъществяват 3 степени на подготовка:
А. 5 години (за студенти задочно обучение – 6 години) всички студенти се обучават по единен учебен план, като получават знания по фундаментални правни дисциплини и икономическа подготовка. Тази подготовка формира универсалната квалификация „юрист”. Тя се получава въз основа на 3 държавни изпита и теоретико-практически изпит пред Министерството на правосъдието. С успешното полагане на теретико-практическия изпит се получава правоспособност за работа в различните държавни и недържавни институции.
Б. Освен изучаването на задължителните правни дисциплини още от първи курс студентите-юристи започват специализирана подготовка. По този начин те получават допълнителни правни знания в определени области на теорията и практиката, съобразно желанието на всеки. Тези области са три:
- „правораздаване” – подготвят се кадри със специализирана подготовка за правораздаването и стопанската дейност;
- „публична администрация” – подготвят се кадри със специализирана подготовка за работа в държавните органи и административното правораздаване;
- „международно право и международни отношения” – подготвят се кадри със специализирана подготовка за работа в дипломатическата служба, в международни организации, във фирми с международно участие.
За да придобие съответната специализация, студентът трябва да избере и успешно да положи изпит по поне 10 от оформящите я дисциплини. За да протича по-успешно и последователно специализацията, всеки студент полага изпит по 2 избираеми дисциплини за всеки курс от следването си. Допуска се специализиране и в повече от една област.
Завършилите Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” юристи имат еднакво право да заемат всяка длъжност, за която се изисква само висше или висше юридическо образование, независимо от специализацията, която имат. След завършване на пълния курс на обучение се провежда едногодишен стаж и се полага теоретико-практически изпит.
В. Трета степен на образованието е докторантурата като форма за допълнителна научна подготовка. Срокът за обучение е 2 години за редовна форма на обучение и 3 – за задочна. Завършването се удостоверява със защитата на докторска работа, която дава право на научната степен „доктор по право”.
Освен задължителни и избираеми дисциплини в Юридически факултет се предлага изучаването и на факултативни дисциплини. Те са еднакво достъпни за всички студенти. Изпит се полага по желание на студента. Факултативните дисциплини не се отразяват в дипломата за завършено висше образование.

3. Практическа подготовка

По време на курса на обучение в семинарните занятия по всяка дисциплина, съобразно учебната програма, се осъществява такава подготовка.
Практическата подготовка се осъществява и през време на учебните практики, които са:
II курс – в общините;
III курс – в съдебната система (гражданско и наказателно право);
IV курс – в съдебната система (граждански и наказателен процес).
След завършване на образованието следва едногодишен стаж, организиран и ръководен от Министерството на правосъдието – в съдебната система.

4. Завършване на образованието

Придобиването на квалификация „юрист” и степента „магистър по право” става след успешно положени държавни изпити по:
публичноправни науки – административно право, конституционно право, финансово право, данъчно право, административен процес, данъчен процес;
наказателноправни науки – наказателно право (обща част), наказателно право (особена част), наказателен процес;
гражданскоправни науки – гражданско право, облигационно право, семейно право и наследствено право, търговско право, вещно право, трудово право и др.
Държавните изпити са устни и се провеждат на две сесии – есента и пролетта на календарната година.
В учебния план на специалността „право” задължителните дисциплини са обозначени с буквата З; избираемите – с буквата И; останалите дисциплини са факултативни – Ф.Административни въпроси през време на следването в Юридическия факултет

Съобразно законите, подзаконовите нормативни актове, учебните планове и учебните програми на отделните дисциплини следването в двете специалности на Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” е разделено на учебни години и учебни семестри. След завършване на всеки семестър се полагат съответните изпити. Неположилите успешно семестриалните си изпити ги полагат отново на септемврийска поправителна сесия. При един неположен изпит за съответната учебна година всеки студент може да се запише условно в по-горен курс и трябва да го положи заедно с новите изпити. При повече от един неположен за учебна година изпит студентът прекъсва обучението си и след една година може да кандидатства за възстановяването на студентските си права. Всеки студент има право три пъти по време на следването си да прекъсва обучение по семейни причини, слаб успех или по здравословни причини.
Записването за съответния курс се извършва до 1 октомври, когато започва учебната година. Незаписалите се до тази дата студенти се отстраняват със заповед на Ректора на Софийския университет и след една година имат право да подадат молба за възстановяване на студентските им права.
Явяването на изпити става в определени със заповед на ректора срокове – сесии. Не се допуска предварително явяване или явяване след приключване на изпитната сесия. Не се допуска също така провеждане на изпити за повишаване на вече получена оценка (повишителни сесии).
Преди провеждане на държавните изпитни сесии се организира ликвидационна сесия. Не нея могат да се явяват само студенти, които са семестриално завършили, но имат неположени изпити.
При неполагане на някои от държавните изпити на двете сесии студентите чакат една година, след което имат право отново (при подаване на молба) да се явят на нови две държавни изпитни сесии.
Съобразно Закона за висшето образование студентите от Юридическия факултет могат да изучават едновременно и двете специалности – право и международни отношения. Условие за това е завършването на втори курс на съответната специалност и необходим, определян от Факултетния състав, успех. Всяка година Факултетният съвет определя бройката на студентите, които могат едновременно да изучават и двете специалности.
Подаването на всякакъв вид молби от страна на студентите става чрез отдел „Студенти” на Юридическия факултет.
Деканът, заместник-деканите и всички преподаватели в Юридическия факултет имат обявено приемно време и могат да отговарят на всякакъв вид молби и запитвания.Специалност „право” - съдържание на учебния план

I. Срок на обучение

Редовно обучение – 5 години (10 семестъра)
Задочно обучение – 6 години (12 семестъра)

II. Режим на учебните дисциплини

А. Задължителни дисциплини

1. Административно право и административен процес
2. Вещно право
3. Гражданско право (обща част)
4. Гражданско процесуално право
5. Данъчно право
6. История на българската държава и право
7. Конституционно право
8. Криминалистика
9. Международни отношения
10. Международно публично право
11. Международно частно право
12. Наказателно право (обща част)
13. Наказателно право (особена част)
14. Наказателно процесуално право
15. Облигационно право
16. Обща икономическа теория
17. Обща теория на държавата
18. Обща теория на правото
19. Право на Европейския съюз
20. Осигурително право
21. Правна информатика
22. Право на интелектуалната собственост
23. Римско право
24. Семейно и наследствено право
25. Трудово право
26. Търговско право
27. Финансово право

Б. Изборни дисциплини

(#) Специализация „Правораздаване”

1. Административно правораздаване
2. Банково право
3. Гражданско състояние на лицата
4. Държавно регулиране на стопанската дейност
5. Застрахователно право
6. Защита на правата на човека
7. Изпълнение на наказанията
8. Конституционен контрол
9. Кооперативно право
10. Криминология
11. Международно частно семейно и наследствено право
12. Нотариат
13. Организация на правозащитните институции
14. Съдебна реторика
15. Юридическа техника
16. Международно наказателно право
17. Поземлено право
18. Правна психология
19. Политически и правни учения
20. Въведение в Интернет
21. Сравнително гражданско и търговско право
22. Съдебни експертизи
23. Философия на правото
24. Избирателни системи и процедури
25. Правен режим на приватизацията

(#) Специализация „Публична администрация”

1. Административно правораздаване
2. Банково право
3. Валутно-митнически режим
4. Външна политика на България
5. Гражданско състояние на лицата
6. Философия на правото
7. Държавно регулиране на стопанската дейност
8. Екологично право
9. Застрахователно право
10. Защита правата на човека
11. Конституционен контрол
12. Криминология
13. Местно управление
14. Всеобща история на държавата и правото
15. Организация на правозащитните институции
16. Парламентарно право
17. Поземлено право
18. Политически и правни учения
19. Въведение в Интернет
20. Правна социология
21. Юридическа техника
22. Сравнително конституционно право
23. Теория и практика на външната политика
24. Избирателни системи и процедури
25. Териториално и селищно устройство
26. Чиновническо право
27. Съдебни експертизи
28. Правен режим на приватизацията

(#) Специализация „Международно право и международни отношения”

1. Валутно-митнически режим
2. Дипломатическо и консулско право
3. Екологично право
4. Международна закрила на правата на човека
5. Международно административно право
6. Международно договорно право
7. Международно наказателно право
8. Международноправна закрила на интелектуалната собственост
9. Международно правораздаване
10. Международно трудово право
11. Социално право на Европейския съюз
12. Международно търговско право
13. Въведение в Интернет
14. Международно частно семейно и наследствено право
15. Всеобща история на държавата и правото
16. Политически и правни учения
17. Политология
18. Правен режим на МО
19. Международно данъчно право
20. Право на международния транспорт
21. Сравнително гражданско и търговско право
22. Сравнително конституционно право
23. Философия на правото
24. Съдебна реторика
25. Правна социология
26. Правен режим на чуждестранните инвестиции
27. Юридическа техника
28. Съдебни експертизи

В. Факултативни дисциплини

1. Въведение в правото
2. Каноническо право
3. Латински език
4. Маркетинг
5. Международно разследване
6. Реторика
7. Спорт
8. Съдебна медицина
9. Съдебна психиатрия
10. Чужд езикСпециалност „право”
(редовно обучение)


(!) В учебния план на специалността „право” задължителните дисциплини са обозначени с буквата З; избираемите – с буквата И; останалите дисциплини са факултативни – Ф.

(#) I курс, I семестър

1. З. История на българската държава и право – 90 (60 + 30)
2. З. Обща икономическа теория – 90 (60 + 30)
3. З. Общo учение за държавата – 45 (45 + 0)
4. З. Обща теория на правото – 75 (45 + 30)

5. И. Политология – 30 (30 +0)
6. И. Политически и правни учения – 30 (30 +0)

7. Ф. Въведение в правото – 30 (30+0)
8. Ф. Спорт 60 – (60+0)
9. Ф. Чужд език – 120 (0+120)
10. Ф. Латински език – 120 (0+120)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. История на българската държава и право
2. Обща икономическа теория
3. Общo учение за държавата

Изборни:
1. Политология
2. Политически и правни учения


(#) I курс, II семестър

1. З. Римско право 90 (60 + 30)
2. З. Обща теория на правото 75 (45 + 30)

3. И. Организация на правозащитните институции 30 (30 + 0)
4. И. Философия на правото 30 (30 + 0)

5. Ф. Спорт – 60 (0+60)
6. Ф. Чужд език – 120 (0+120)
7. Ф. Латински език – 120 (0+120)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Римско право
2. Обща теория на правото

Изборни:
1. Организация на правозащитните институции
2. Философия на правото


(#) II курс, I семестър

1. З. Административно право и административен процес - 75 (45 + 30)
2. З. Конституционно право – 75 (45 + 30)
3. З. Гражданско право (обща част) – 75 (45 + 30)
4. З. Международно публично право - 90 (60 + 30)
5. З. Международни отношения - 60 (30 + 30)

6. И. Защита правата на човека - 30 (30 + 0)
7. И. Местно управление - 30 (30 + 0)
8. И. Обща история на държавата и правото - 30 (30 + 0)
9. И. Сравнително конституционно право - 45 (45 + 0)
10. И. Избирателни системи и процедури – 30 (30 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Международно публично право
2. Международни отношения

Изборни:
1. Защита правата на човека
2. Местно управление
3. Обща история на държавата и правото
4. Сравнително конституционно право
5. Избирателни системи и процедури


(#) II курс, II семестър
1. З. Административно право и административен процес - 75 (45 + 30)
2. З. Конституционно право – 75 (45 + 30)
3. З. Гражданско право (обща част) – 75 (45 + 30)

4. И. Парламентарно право - 30 (30 + 0)
5. И. Правна психология – 30 (30 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Административно право и административен процес
2. Конституционно право
3. Гражданско право (обща част)

Изборни:
1. Парламентарно право
2. Правна психология


(#) III курс, I семестър

1. З. Вещно право – 75 (45 + 30)
2. З. Финансово право – 105 (60 + 45)
3. З. Правна информатика – 60 (30 + 30)
4. З. Наказателно право (обща част) – 45 (30 + 15)
5. З. Облигационно право – 75 (45 + 30)

6. И. Дипломатическо и консулско право – 30 (30 +0)
7. И. Международно договорно право – 30 (30 + 0)
8. И. Териториално и селищно право – 30 (30 + 0 )
9. И. Международно морско право – 30 (30 + 0)
10. И. Правен режим на международните организации – 30 (30 +0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Вещно право
2. Финансово право
3. Правна информатика

Изборни:

1. Дипломатическо и консулско право
2. Международно договорно право
3. Териториално и селищно право
4. Международно морско право
5. Правен режим на международните организации


(#) III курс, II семестър

1. З. Наказателно право (обща част) – 60 (30 + 30)
2. З. Облигационно право – 90 (45 + 45)

3. И. Криминология – 30 (30 + 0)
4. И. Държавно регулиране на стопанската дейност – 30 (30 + 0)
5. И. Въведение в Интернет - 30 (30 +0)
6. И. Теория и практика на външната политика – 30 (30 + 0)
7. И. Съдебна реторика – 30 (30 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Наказателно право (обща част)
2. Облигационно право

Изборни:
1. Криминология
2. Държавно регулиране на стопанската дейност
3. Въведение в Интернет
4. Теория и практика на външната политика
5. Съдебна реторика


(#) IV курс, I семестър

1. З. Криминалистика – 105 (60 + 45)
2. З. Право на интелектуалната собственост – 45 (45 + 0)
3. З. Семейно и наследствено право – 45 (45 + 0)
4. З. Наказателно право (особена част) – 60 (30 + 30)
5. З. Търговско право – 75 (45 + 30)
6. З. Трудово право – 30 (30 +0)

7. И. Екологично право – 30 (30 + 0)
8. И. Международно административно право – 30 (30 + 0)
9. И. Съдебни експертизи – 45 (45 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Криминалистика
2. Право на интелектуалната собственост

Изборни:
1. Екологично право
2. Международно административно право
3. Съдебни експертизи


(#) IV курс, II семестър

1. З. Семейно и наследствено право – 75 (30 + 45)
2. З. Наказателно право (особена част) – 60 (30 + 30)
3. З. Трудово право – 120 (60 + 60)
4. З. Търговско право – 75 (45 + 30)

5. И. Правна социология – 30 (30 +0)
6. И. Валутно-митнически режим – 30 (30 + 0)
7. И. Международно наказателно право – 45 (45 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Семейно и наследствено право
2. Наказателно право (особена част)
3. Трудово право
4. Търговско право

Изборни:
1. Правна социология
2. Валутно-митнически режим
3. Международно наказателно право


(#) V курс, I семестър

1. З. Международно частно право – 105 (60 + 45)
2. З. Право на Европейския съюз – 75 (45 + 30)
3. З. Граждански процес – 75 (45 + 30)
4. З. Наказателен процес – 75 (45 + 30)
5. З. Осигурително право – 75 (45 + 30)

6. И. Международно финансово право – 30 (30 + 0)
7. И. Административно правораздаване – 30 (30 + 0)
8. И. Юридическа техника – 30 (30 + 0)
9. И. Нотариат - 30 (30 + 0)
10. И. Поземлено право - 30 (30 + 0)
11. И. Чиновническо право - 30 (30 + 0)
12. И. Застрахователно право - 30 (30 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Международно частно право
2. Право на Европейския съюз
3. Осигурително право

Изборни:
1. Международно финансово право
2. Административно правораздаване
3. Юридическа техника
4. Нотариат
5. Поземлено право
6. Чиновническо право
7. Застрахователно право


(#) V курс, II семестър

1. З. Граждански процес – 105 (60 + 45)
2. З. Наказателен процес – 90 (45 + 45)
3. З. Данъчно право – 75 (45 + 30)

4. И. Външна политика на България – 30 (30 + 0)
5. И. Международно защита правата на човека - 30 (30 + 0)
6. И. Международно правораздаване - 30 (30 + 0)
7. И. Международно частно семейно и наследствено право - 30 (30 + 0)
8. И. Международно данъчно право - 30 (30 + 0)
9. И. Право на чуждестранните инвестиции - 30 (30 + 0)
10. И. Право на международния транспорт - 30 (30 + 0)
11. И. Социално право на Европейския съюз - 30 (30 + 0)
12. И. Международно трудово право - 30 (30 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Граждански процес
2. Наказателен процес
3. Данъчно право

Изборни:
1. Външна политика на България
2. Международно защита правата на човека
3. Международно правораздаване
4. Международно частно семейно и наследствено право
5. Международно данъчно право
6. Право на чуждестранните инвестиции
7. Право на международния транспорт
8. Социално право на Европейския съюз
9. Международно трудово право[/color]Специалност „право”
(задочно обучение)


(!) В учебния план на специалността „право” задължителните дисциплини са обозначени с буквата З; избираемите – с буквата И; останалите дисциплини са факултативни – Ф.

(#) I курс, I семестър

1. З. История на българската държава и право – 54 (36 + 18)
2. З. Обща икономическа теория – 54 (36 + 18)
3. З. Общo учение за държавата – 27 (27 + 0)
4. З. Обща теория на правото – 45 (30 + 15)

5. И. Политология – 18 (18 +0)
6. И. Политически и правни учения – 30 (30 +0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. История на българската държава и право
2. Обща икономическа теория
3. Общo учение за държавата

Изборни:
1. Политология
2. Политически и правни учения


(#) I курс, II семестър

1. З. Обща теория на правото 45 (30 + 15)
2. З. Римско право 54 (36 + 18)

3. И. Философия на правото 18 (18 + 0) 4. И. Организация на правозащитните институции 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Римско право
2. Обща теория на правото

Изборни:
1. Философия на правото
2. Организация на правозащитните институции


(#) II курс, I семестър

1. З. Административно право и административен процес - 45 (30 + 15)
2. З. Конституционно право – 45 (30 + 15)
3. З. Гражданско право (обща част) – 45 (30 + 15)
4. З. Международно публично право - 54 (36 + 18)
5. З. Международни отношения - 36 (18 + 18)

6. И. Защита правата на човека - 18 (18 + 0)
7. И. Избирателни системи и процедури – 18 (18 + 0)
8. И. Обща история на държавата и правото - 18 (18 + 0)
9. И. Сравнително конституционно право - 18 (18 + 0)
10. И. Местно управление - 18 (18 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Международно публично право
2. Международни отношения

Изборни:
1. Защита правата на човека
2. Избирателни системи и процедури
3. Местно управление
4. Обща история на държавата и правото
5. Сравнително конституционно право


(#) II курс, II семестър
1. З. Административно право и административен процес - 45 (30 + 15)
2. З. Конституционно право – 45 (30 + 15)
3. З. Гражданско право (обща част) – 45 (30 + 15)

4. И. Парламентарно право – 18 (18 + 0)
5. И. Правна психология – 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Административно право и административен процес
2. Конституционно право
3. Гражданско право (обща част)

Изборни:
1. Парламентарно право
2. Правна психология


(#) III курс, I семестър

1. З. Вещно право – 45 (30 + 15)
2. З. Финансово право – 63 (43 + 20)
3. З. Наказателно право (обща част) – 30 (30 + 0)
4. З. Облигационно право – 50 (40 + 10)
5. З. Правна информатика – 36 (18 + 18)

6. И. Съдебни експертизи – 27 (27 + 0)
7. И. Дипломатическо и консулско право – 18 (18 +0)
8. И. Международно договорно право – 18 (18 + 0)
9. И. Международно морско право – 18 (18 + 0)
10. И. Правен режим на международните организации – 18 (18 +0)
11. И. Териториално и селищно право – 18 (18 + 0 )


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Вещно право
2. Финансово право
3. Правна информатика

Изборни:
1. Дипломатическо и консулско право
2. Международно договорно право
3. Международно морско право
4. Правен режим на международните организации
5. Съдебни експертизи
6. Териториално и селищно право


(#) III курс, II семестър

1. З. Наказателно право (обща част) – 33 (30 + 3)
2. З. Облигационно право – 49 (40 + 9)

3. И. Криминология – 18 (18 + 0)
4. И. Държавно регулиране на стопанската дейност – 18 (18 + 0)
5. И. Въведение в Интернет - 18 (18 +0)
6. И. Теория и практика на външната политика – 18 (18 + 0)
7. И. Съдебна реторика – 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Наказателно право (обща част)
2. Облигационно право

Изборни:
1. Криминология
2. Държавно регулиране на стопанската дейност
3. Въведение в Интернет
4. Теория и практика на външната политика
5. Съдебна реторика


(#) IV курс, I семестър

1. З. Криминалистика – 63 (45 + 18)
2. З. Семейно и наследствено право – 36 (28 + 8)
3. З. Наказателно право (особена част) – 36 (30 + 6)
4. З. Право на интелектуалната собственост – 27 (27 + 0)

5. И. Застрахователно право – 18 (18 + 0)
6. И. Международна защита на правата на човека - 18 (18 + 0)
7. И. Правна социология – 18 (18 + 0)
8. И. Поземлено право – 18 (18 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Криминалистика
2. Право на интелектуалната собственост

Изборни:
1. Застрахователно право
2. Правна социология
3. Международна защита на правата на човека
4. Поземлено право


(#) IV курс, II семестър

1. З. Наказателно право (особена част) – 36 (30 + 6)
2. З. Семейно и наследствено право – 36 (28 + 8)

3. И. Сравнително гражданско и търговско право – 18 (18 + 0)
4. И. Валутно-митнически режим – 18 (18 + 0)
5. И. Банково прави – 27 (27 + 0)
6. И. Международно финансово право – 18 (18 + 0)
7. И. Кооперативно право – 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Наказателно право (особена част)
2. Семейно и наследствено право

Изборни:
1. Сравнително гражданско и търговско право
2. Валутно-митнически режим
3. Банково прави
4. Международно финансово право
5. Кооперативно право


(#) V курс, I семестър

1. З. Търговско право – 45 (30 + 15)
2. З. Трудово право – 45 (30 + 15)
3. З. Международно частно право – 63 (45 + 18)
4. З. Право на Европейския съюз – 45 (30 + 15)

5. И. Юридическа техника – 18 (18 + 0)
6. И. Чиновническо право - 18 (18 + 0)
7. И. Международно наказателно право – 27 (27 + 0)
8. И. Изпълнение на наказанията – 18 (18 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Международно частно право
2. Право на Европейския съюз

Изборни:
1. Външна политика на България
2. Международна защита правата на човека
3. Международно правораздаване
4. Юридическа техника
5. Чиновническо право
6. Международно наказателно право
7. Изпълнение на наказанията


(#) V курс, II семестър

1. З. Трудово право – 45 (30 + 15)
2. З. Търговско право – 45 (30 + 15)

3. И. Външна политика на България – 18 (18 + 0)
4. И. Международно правораздаване - 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Търговско право
2. Трудово право

Изборни:
1. Външна политика на България
2. Международно правораздаване


(#) VI курс, I семестър

1. З. Осигурително право – 45 (30 + 15)
2. З. Граждански процес – 54 (36 + 18)
3. З. Наказателен процес – 50 (35 + 15)

4. И. Административно правораздаване – 18 (18 + 0)
5. И. Нотариат – 18 (18 + 0)
6. И. Международно частно семейно и наследствено право – 18 (18 + 0)
7. И. Право на чуждестранните инвестиции – 18 (18 + 0)
8. И. Право на международния транспорт – 18 (18 + 0)


(->) ЯНУАРСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Осигурително право

Изборни:
1. Административно правораздаване
2. Нотариат
3. Международно частно семейно и наследствено право
4. Право на чуждестранните инвестиции
5. Право на международния транспорт


(#) VI курс, II семестър

1. З. Граждански процес – 45 (36 + 18)
2. З. Наказателен процес – 49 (34 + 15)
3. З. Данъчно право – 45 (30 + 15)

4. И. Международно данъчно право – 18 (18 + 0)
5. И. Международно трудово право – 18 (18 + 0)
6. И. Социално право на ЕС – 18 (18 + 0)
7. И. Гражданско изпълнително производство – 18 (18 + 0)
8. И. Международно частно право на Европейския съюз – 18 (18 + 0)


(->) ЮНСКА СЕСИЯ

Задължителни:
1. Граждански процес
2. Наказателен процес
3. Данъчно право

Изборни:
1. Международно данъчно право
2. Международно трудово право
3. Социално право на ЕС
4. Гражданско изпълнително производство
5. Международно частно право на Европейския съюзНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”

Приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г., обн., ДВ, бр. 31 от 12 април 1996 г.; изм. С Решение № 6795 от 9 ноември 2000 г. на ВАС на РБ – бр. 96 от 24 ноември 2000 г.


Чл. 1. (1) Висше образование по специалността „Право” се придобива на образователната и квалификационна степен „магистър” в юридически факултет на българско висше училище, което отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и на тази наредба.
(2) Висше образование по специалността „Право”, придобито в чуждестранно висше училище, се признава в Република България, ако отговаря на утвърдените от Министерския съвет държавни изисквания по чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование.
Чл. 2. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на образованието, науката и технологиите ежегодно до 30 април определя:
1. броя на студентите и докторантите, както и висшите училища, в които обучението по специалността „Право” се финансира от държавата;
2. максималния брой на студентите и докторантите, които могат да се обучават по специалността „Право” за всяко висше училище.
(2) Предложението на министъра на образованието, науката и технологиите относно броя на студентите се съгласува с министъра на правосъдието.
(3) Висшите училища ежегодно до 1 март представят своите предложения по ал. 1 до министъра на образованието, науката и технологиите.
Чл. 3. (Обявен за нищожен с решение № 6795 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 96 от 2000 г.).
Чл. 4. (1) Студентите в юридическите факултети на висшите училища се приемат чрез писмени конкурсни изпити по български език и по история на България.
(2) Конкурсните изпити се провеждат по конспекти, утвърдени от ректорите на висшите училища. Учебното съдържание за конкурсните изпити се определя в съответствие с учебните планове и учебната програма на средните училища в Република България.
(3) Преподавателите, които оценяват конкурсните работи на кандидат-студентите, се определят от ректорите на висшите училища. Оценките са по шестобалната система.
(4) Висшето училище определя начина за класиране на кандидат-студентите по специалността „Право”.
(5) Висшите училища могат да си признават взаимно резултатите положените конкурсни изпити при условия и по ред, определени в техните правилници.
Чл. 5 (1) Формите на обучение в юридическите факултети на висшите училища са редовна и задочна.
(2) Броят на студентите от редовната, съответно от задочната форма на обучение се определя по реда на чл. 2.
Чл. 6 (1) Обучението за придобиване на висше образование по специалността „Право” на образователната и квалификационна степен „магистър” е с продължителност не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа.
(2) При задочната форма на обучение хорариумът не може да бъде по-малък от 60 на сто от формата на хорариума по ал. 1.
Чл. 7 (1) Обучението по специалността „Право” на образователната и квалификационна степен „магистър” се извършва чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум са, както следва:
1. История на българската държава и право – 90 часа;
2. Обща теория на правото – 105 часа;
3. Конституционно прав – 135 часа;
4. Гражданско право (обща част) – 120 часа;
5. Административно право и административен процес – 150 часа;
6. Вещно право – 75 часа;
7. Международно публично право – 90 часа;
8. Финансово право – 105 часа;
9. Облигационно право – 165 часа;
10. Наказателно право – 180 часа;
11. Семейно и наследствено право – 105 часа;
12. Международно частно право – 105 часа;
13. Трудово право – 135 часа;
14. Търговско право – 165 часа;
15. Осигурително право – 75 часа;
16. Гражданско процесуално право – 180 часа;
17. Наказателно процесуално право – 135 часа;
18. Данъчно право – 75 часа;
19. Право на европейския съюз – 75 часа.
(3) Съотношението между лекции, упражнения и учебна практика се определя от висшето училище съгласно неговия правилник, като часовете за лекции не могат да бъдат по-малко от половината хорариум.
Чл. 8 (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответната научна специалност преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити.
(2) По изключение ректорът на висшето училище може да разреши лекциите и семестриалните изпити по не повече от една четвърт от задължителните учебни дисциплини да се провеждат от преподаватели с образователна и научна степен „доктор” по съответната научна специалност.
(3) Преподавателите по задължителните учебни дисциплини трябва да бъдат на трудов договор с висшето училище, в което преподават.
Чл. 9 (1) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище. Висшите училища задължително включват и избираемите учебни дисциплини римско частно право, право на интелектуалната собственост, криминалистика, криминология и банково право.
(2) Лекционните курсове и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор” по съответната научна специалност.
(3) С разрешение на ректора на висшето училище лекционните курсове и семестриалните изпити могат да се провеждат и от преподаватели, които не отговарят на изискванията по ал. 2
Чл. 10 След втори курс студентите провеждат учебна практика не по-малко от 14 дни годишно в органите на изпълнителната и съдебната власт по програмата на висшите училища, съгласувана с министъра на правосъдието.
Чл. 11 (1) Обучението завършва с полагане на държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки.
(2) Държавните изпити се полагат по единен конспект, утвърден от министъра на образованието, науката и технологиите и от министъра на правосъдието.
Чл. 12 (1) Всеки държавен изпит се полага пред тричленна комисия в състав:
1. двама хабилитирани преподаватели от научното направление на съответната учебна дисциплина, включена в държавния изпит. Списъкът на хабилитираните преподаватели, които могат да участват в държавната изпитна комисия, се утвърждава от министъра на образованието, науката и технологиите и от министъра на правосъдието;
2. съдия от Върховния съд, прокурор от Главната прокуратура, следовател от Националната следствена служба или представител на Министерството на правосъдието.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище. Лицата по ал. 1, т. 2 се определят от ректора по предложение на ръководител на съответните ведомства.
Чл. 13 (1) Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план и положили успешно държавните си изпити, получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „юрист” на образователната и квалификационна степен „магистър”.
(2) Дипломите се издават от висшето училище, което студентите са завършили.
(3) Дипломираните юристи придобиват юридическа правоспособност след едногодишен стаж и полагане на държавен практико-теоретичен изпит в съответствие със Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата.
Чл. 14 Висшите училища, в чиито юридически факултети обучението не отговаря на държавните изисквания, не могат да приемат студенти по специалността „Право” и да издават дипломи по чл. 7 от Закона за висшето образование.
Чл. 15 Висшите училища, които провеждат обучение по специалността „Право”, ежегодно до 1 октомври представят в Министерството на образованието, науката и технологиите и в Министерството на правосъдието документация за приема, съдържанието и организацията на подготовката и броя на студентите по курсове и форми на обучение.
Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. „Задължителни учебни дисциплини” са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на професионалната квалификация „юрист”. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
2. „Избираеми учебни дисциплини” са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
3. „Факултативни учебни дисциплини” са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите. Те се определят от висшите училища и се изучават по желание на студентите.
(2) В минималния хорариум по чл. 6, ал. 1 се включват часовете от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Студентите, приети в юридически факултети на висшите училища преди влизането в сила на наредбата, запазват своите права и валидността на положените от тях изпити, включително и изпитите, положени през учебната 1995-1996 г. Те продължават обучението си в същото или в друго висше, ако то отговаря на изискванията на наредбата.
(2) Прехвърлянето на студенти от едно висше училище в друго се извършва съобразно правилниците на висшите училища или сключените между тях договори.
§ 3. Конспектът за държавните изпити по чл. 11, ал. 2 и списъкът на хабилитираните преподаватели по чл. 12, ал. 1, т. 1 се утвърждават в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона на висшето образование.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на образованието, науката и технологиите и на министъра на правосъдието.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 137

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от Калев » Вто Окт 02, 2007 5:32 pm

Списъкът с изборните дисциплини е актуализиран към 2006 г. С изключение на него всичко е от учебния план от 2001 г.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 137

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от bokata » Съб Фев 16, 2008 1:04 pm

Според настоящия учебен план 2 курс летен семестър има нова избираема: Увод в Конституционното учение. Някаква идея за кои специализация важи ? (smile)
 
Мнения: 8

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от northern-star » Нед Фев 17, 2008 5:11 am

Може би важи за специализацията Пиблична администрация. Но е възможно да и за правораздаването. Може да са решили да е и за двете, но може да е като алтернатива на СКП, т.е. да важи само за една специализация... Така, де, само си размишлявам, някои ако разбере достоверна информация от факултета, да каже!
Аватар
 
Мнения: 307

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от atanassoff » Нед Фев 17, 2008 12:20 pm

Ами общо взето нищо не каза.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от northern-star » Нед Фев 17, 2008 12:31 pm

Ха-ха! Защо не отидеш да питаш в канцеларията и да вземеш информация от първа ръка?
Аватар
 
Мнения: 307

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от Jantex » Нед Фев 17, 2008 4:56 pm

Тя и самата дисциплина нищо не казва... (thinking)

На мен ми звучи като Увод в Риболова...не знам защо... (wondering)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от G__ » Пет Сеп 26, 2008 6:12 pm

А добре, ще има ли актуализация към учебния план тука, защото доколкото разбрах от тази година вместо ОИТ имаме МО в 1ви курс.
 
Мнения: 1

Re: ПРАВО - План на обучение в СУ "Св. Климент Охридски"

от Assasiyah » Пет Сеп 26, 2008 6:39 pm

И промяната в него не е само тази - да, ще има актуализация веднага щом се доберем до новия учебен план. Търпение, колеги... (wink)
Аватар
 
Мнения: 531


Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта