Въпросник по Основи на европейското право (ПУ)

Право на Европейския съюз. Източници на Европейското право. Йерархия на източниците на европейското право.

Разработки по право на ЕС

Въпросник по Основи на европейското право (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 2:57 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВЪПРОСНИК ПО ОСНОВИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

1. Етапи на изграждане на Европейския Съюз /ЕС/. От Римския Договор до Договора за Европейски Съюз от Ница.
2. Конституция за Европа. Основни Резултати от Европейския Конвент. Нововъведения в Конституционния Договор.
3. Цели, задачи и основополагащи принципи на ЕС. Трите стълба на ЕС. Правна природа и правосубектност.
4. Компетентност. Видове и разпределение на компетентност. Принцип на субсидиарност. Принцип на пропорционалност.
5. Гражданство на ЕС. Основни права и свободи на гражданите на ЕС. Харта на основните права.
6. Членство в ЕС. Условия, процедура, суспендиране и доброволно напускане.
7. Институционална система на ЕС. Обща характеристика. Баланс и представителство на интереси. Видове институции и органи.
8. Европейски Парламент. Развитие. Състав. Организация и начин на функциониране.
9. Европейски Парламент. Правомощия. Нормотворчески процес в ЕС. Видове процедури.
10. Европейски съвет. Състав. Правомощия.
11. Съвет на ЕС. Състав. Правомощия. Система на гласуване.
12. Европейска Комисия. Състав. Процедура по формиране. Правомощия.
13. Съдебна система на ЕС. Съд на ЕС. Първоинстанционен съд. Състав, правомощия.
14. Правораздавателна компетентност на Съда на ЕС. Видове искове.
15. Тълкувателна компетентност на Съда на ЕС. Производство по постановяване на преюдициално заключение.
16. Източници на правото на ЕС. Видове. Първични източници.
17. Производни източници на право. Актове на ЕС. Видове.
18. Други източници на право на ЕС. Съдебна практика
19. Обща характеристика на правото на ЕС. Взаимоотношения между националното право и правото на ЕС. Директен ефект, директна приложимост. Върховенство.
20. Видове политики на ЕС. Основни икономически политики. Единен вътрешен пазар. Политика на конкуренция.
21. Икономически и валутен съюз. Етапи на изграждане. Конвергентни критерии. Единна валута.
22. Обща търговска политика. Защитни мерки. Мерки срещу дъмпинг и субсидии. Обща селскостопанска политика. Принципи. Реформа на ОСП.
23. Обща политика по външните отношения и сигурността. Обща политика в областта на отбраната и сигурността. Засилено сътрудничество.
24. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Граничен контрол. Право на убежище и имиграционна политика. Съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела. Полицейско сътрудничество.
25. Отношения на България с ЕС. Европейски споразумения за асоцииране. Предприсъединителна стратегия.
26. Присъединяване на България към ЕС. Присъединителен договор. Обща характеристика.
27. Ратификационна процедура на Конституционния договор. Правни последици и опции при отхвърляне на Конституцията.

Уч. 2005-2006 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Жасмин Попова
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта