Конспект по Право на ЕС /ВТУ/

Право на Европейския съюз. Източници на Европейското право. Йерархия на източниците на европейското право.

Разработки по право на ЕС

Конспект по Право на ЕС /ВТУ/

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:28 pm

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


1. Обединителните процеси в Европа след Втората световна война – военни, политически и икономически международни организации.
2. Интеграция и междуправителствено сътрудничество – понятия. Етапи на икономическата интеграция.
3. Концепции и школи за икономическа и политическа интеграция.
4. Планът “Шуман”. Създаване на ЕОВС – цели, предмет и институции.
5. Опитите за създаване на военна (ЕОО) и политическа (ЕПО) общности. Предмет, институционна структура и причини за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО.
6. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, предмет, институции.
7. Довършване, разширяване и задълбочаване на Общностите. Подемът в европейската интеграция в средата и края на 80-те години. Единният европейски акт.
8. Договорът от Маастрихт за Европейски съюз – структура и съдържание.
9. Договорът от Амстердам – изменения и допълнения в ЕО и ДЕС.
10. Договорът от Ница.
11. Правосубектност на ЕО и ЕС.
12. Компетентност на ЕО – видове. Принципите на субсидиарност и пропорционалност.
13. Европейско гражданство – понятие и основни права според ДЕС.
14. Обща характеристика на правото на ЕО. Съотношенията му с МПП и с вътрешното право на държавите-членки.
15. Първични източници на общностното право – правен анализ на учредителните договори.
16. Други източници на първичното право.
17. Производно право - актове на институциите и мястото им в правната йерархия.
18. Източници на общностното право в широк смисъл – договори, сключени от Общността, договори, сключени от държавите-членки, неписъни източници.
19. Принципите за непосредствена приложимост и директен ефект на общностното право.
20. Принцип за примат (върховенство) на общностното над националното право.
21. Актове, приемани във втория и третия стълб – видове и процедури за приемане. Компетентност на Съда на ЕО в третия стълаб.
22. Обща характеристика на институционния механизъм на ЕО и ЕС.
23. Европейски съвет, Съвет на министрите и КОРЕПЕР.
24. Европейски парламент.
25. Европейска комисия.
26. Органи на ИВС. Европейска инвестиционна банка.
27. Сметна палата и консултативни органи – Икономически и социалин комитет, Комитет на регионите, Комитет по заетостта.
28. ОПОВОС – цели и инструменти, функции на Председателството и Генералния секретар.
29. Процесът на вземане на решения – нормотворчески процедури.
30. Трети стълб – полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела.
31. Обща характеристика на съдебната система. СЕО и международните съдилища. СЕО и национланите съдилища.
32. Функции на Съда и видове компетентност.
33. Съд на ЕО – състав, организация, процедури.
34. Първоинстанционен съд – създаване, състав и компетентност на ПИС. Обжалване на решенията на ПИС.
35. Дела за отмяна на актове на институциите.;
36. Дела за неправомерни бездействия на институциите.
37. Дела за извъндоговорна отговорност на ЕО.
38. Дела за установяване на неизпълнение от държавите-членки на задълженията им, произтичащи от общностното право.
39. Тълкувателна компетентност на СЕО – делата за предварителни заключения.
40. Европейско дпоразумение за асоцииране на България с ЕО – струстура, съдържание, институционен мехавизъм.
41. Развитие на отношенията между България и ЕС след влизане в сила на ЕСА. Критерии за членство и процедура за приемане в ЕС.

Доц. д-р Юлия Иванова Захариева
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта