Страница 1 от 1

71. Право на Международна сигурност.

МнениеПубликувано на: Вто Фев 08, 2011 1:33 pm
от Илда
Резюме по учебника на О. Борисов.
Правото на междунраодна сигурност е система от правни принципи и други способи и методи, прилагани в съответствие с общите принципи на международното право за гарантиране на общия мир и сигурност на Земята.
Първата многостранна основа на това право е проведената през 1899г. Хагска конференция. Нейн осовен въпрос е разоръжаването.
Проблемът за гарантиране на международният мир в глобален аспект е преди всичко свързан с превантивната дейснот по недопускането на избухване и прекратяване на въоръжени конфликти или война.
Съвременото международно право е право на мира и международната сигурност. Главната идея, залегната в преамбюла на Устава на ООН е „да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството... да обединим силите си за поддържане на международния мир и сигурност...“ . Съвремената система от международноправни средства за гарантиране на мира включва:
- Колективна сигурност;
- Разоръжаване;
- Пресичане на актове на агресия;
- Неутрализиране и демилитаризиране;
- Мерки срещу действия застрашаващи мира;
- Укрепване
Главен източник, регламентиращ способите е Уставът на ООН:
Чл.1 Целите на Организацията на Обединените нации са: 1. Да поддържа международния мир и сигурност и за тази цел: да взема ефективни колективни мерки за предотвратяване и отстраняване заплахите на мира и за потушаване действията на агресия или други нарушения на мира, както и да постига с мирни средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на международното право уреждане или разрешаване на международните спорове или положения, които биха могли да доведат до нарушаване на мира.; Чл. 2 jus cogens; Гл. VI Мирно уреждане на спорве; Гл. VII Действия в случай на заплахи срещу мира, нарушения на мира и актове на агресия;
ООН разполага и с Военнощабен комитет, подпомагащ Съвета за сигурност.
Освен Устава има и поредица други многостранни деоговори ограничаващи употребата на агресия и оръжия.
Насоки на системата за гарантиране на международната сигурност:
1. Създаване на ефективна колективна сиситема на сигурност в регионален и универсален план
2. Предприемане на ефективни колективни мерки по разоръжаване, прдотвратяване на конфликти и др.
3. Усилване на сътрудничеството и консултациите
За да бъде ефективна тази система трябва да действа при следните условия: изцляо да съответства на принципите на международното право и да служи за целите на международния правопорядък; при прилагането на мерките трябва да участъват всички държави; приоритет имат превантивните мерки; принудителни мерки се зиползват само при крайна необходимост;
Колективна сигурност: това е система от мерки, кото се прилагат от всички държави с цел предотвратяването, ограничаването и премахването на заплаха за мира и сигурността. Юридическа основа са международните договори. Системата може да е универсална, регионална или за определен географски район.
Раоръжаване и ограничаване на въоръжаването: конкретни действия на държавите, насочени към намаляването и постепенното премахване на средствата за водене на война. Универсалната основа е Уставът на ООН. Други източници са договорите за разоръжаване. Особена роля има Комисията по разоръжаването към ООН. Целта е пълна забрана за производството на оръжия за масово унищожение.
Контролен механизъм: най-сигурният механизъм е този, който е заложен в договорите за разоръжаване. Съществуват и международни инспекциии както и национални технически средства з аконтол и национални мерки за контрол.