Въпрос 67: Възникване и развитие на международното ...

Разработки по Международно публично право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Въпрос 67: Възникване и развитие на международното ...

от Lady_Croft » Вто Фев 05, 2008 4:37 pm

Въпрос 67:
Възникване и развитие на международното въздушно право.
Източници.
Правен режим на полетите над държавна територия.
Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води1. Възникване и развитие на международното въздушно право
Международното въздушно право е система от принципи и норми, които установяват правния режим на въздушното пространство и уреждат отношенията между държавите във връзка с използването на въздушното пространство.

Международното въздушно право почива върху общите принципи на международното право, но заедно с това има и свои специфични принципи, които уреждат отношенията между държавите във връзка с полетите на въздухоплавателни средства. Такива са
1) пълен и изключителен суверенитет на държавата върху въздушното и пространство
2) свобода за полетите на въздухоплавателните средства на всички държави в международното въздушно пространство
3) осигуряване безопасността на международната гражданска авиация


2. Източници
Източници на международното въздушно право са международните договори и обичаи, които уреждат отношенията между държавите във връзка с полетите на въздухоплавателните им средства, обслужването на въздушното движение, въздушните превози, осигуряването на безопасността на гражданската авиация. Една от особеностите на договорите по въпросите на въздушното право е, че значителна част от тях са съставени от разпоредби, които задължават държавите да осъществяват определено регулиране на действията на физическите и юридическите им лица, които по един или друг начин участват в международните въздушни съобщения.

(->) Многостранна конвенция за въздушното движение, 1919
В нея се определят за пръв път основите на международното въздушно право. В нея е потвърдено, че всяка държава има пълен и изключителен суверенитет спрямо въздушното пространство над територията й:
(>>) пълен суверенитет – държавата притежава във въздушното пространство цялата пълнота на властта
(>>) изключителен суверенитет – върху това пространство не се разпростира властта на никоя друга държава

(->) Чикагска конвенция за международното гражданско въздухоплаване, 1944
Потвърждава суверенитета на държавата над въздушното й пространство, разположено над сухоземната територия на държавата и над териториалното й море. То съставлява част от нейната държавна територия. Страничните му граници се определят от вертикалната плоскост, която минава по линията на сухоземната и морската граница на държавата.
Конвенцията съдържа и подробни правила за полетите, изисквания по отношение на въздухоплавателните средства и др. Тя се прилага само за гражданските въздухоплавателни средства.
Въз основа на Чикагската конвенция е създадена ИКАО – Международната организация за гражданско въздухоплаване. Седалището й е в Монреал, Канада. България също е участничка в ИКАО.

(->) още няколко многостранни договора за международните въздушни съобщения
За престъпления са обявени:
(>>) незаконното завладяване на въздухоплавателно средство
(>>) осъществяването на контрол върху него чрез насилие или заплаха
(>>) всякаква форма на съучастие в извършването на такива действия
(>>) насилие на лице, което се намира на борда на въздухоплавателно средство в полет
(>>) разрушаване или повреда на въздухоплавателно средство
(>>) поставяне на взривно устройство във въздухоплавателно средство с цел неговото разрушаване
(>>) повреда или разрушаване на съоръжение в средството и др.

Много конкретни въпроси по уреждането на международните въздушни съобщения се уреждат и в двустранни договори.


3. Правен режим на полетите над държавна територия
Всяка държава установява разрешителен ред за допускане на чуждестранни въздухоплавателни средства във въздушното си пространство и им предоставя право на прелитане при спазване на определени изисквания.
Въздушните граници на държавата са неприкосновени. Пресичането на границата на въздушното пространство от въздухоплавателно средство е допустимо само с изричното съгласие на държавата. За всеки нередовен полет също така се изисква разрешение. При даването на разрешение се определя конкретния маршрут на въздухоплавателното средство.
През цялото време на пребиваване във въздушното пространство на държавата чуждестранното въздухоплавателно средство се подчинява на националното законодателство, което определя правното положение на екипажа, пътниците, пощата, както и реда за осъществяване на паспортния, митническия и санитарния контрол. Обикновено в двустранните международни договори се предвижда, че законите и правилниците на едната страна ще се прилагат за въздухоплавателните средства и територията, определени от другата договаряща страна.
Всяко въздухоплавателно средство, което пристига на територията на чуждестранна държава, трябва да има свидетелство за регистрацията му, бордов журнал и редица други документи (чл.29 от Чикагската конвенция).
За обслужване на международното въздушно движение държавите отделят летища. Чикагската конвенция потвърждава прилагането на принципа за недискриминация при ползването на аерогарите. Условията за ползване трябва да бъдат еднообразни за въздухоплавателните средства на всички държави – участнички в конвенцията.
Международните полети се извършват главно с търговска цел: пътници, багаж, товари и поща се превозват срещу заплащане.
В международната практика търговските права е прието да се наричат свободи на въздуха. Повечето от тях са уредени в двустранни международни договори. Сега се наброяват осем свободи на въздуха, свъразни с превоза на пътници, товари и поща през и на териториите на различни или на една и съща държава. Тези осем свободи на въздуха държавите си предоставят за осъществяването на редовни международни въздушни съобщения помежду си.
Когато разрешава полет в пределите на територията си, държавата е длъжна да вземе мерки за оказване на помощ, ако въздухоплавателното средство претърпи бедствие, както и да разследва авиационните произшествия ако те са довели до смърт или сериозни телесни повреди или показват сериозен технически недостатък на въздухоплавателното средство.
Въздухоплавателно средство, което пресече границата на държавата без разрешението й или не спазва правилата за полета, се смята за нарушител. Въздухоплавателното средство – нарушител е длъжно да изпълни нареждането за кацане. Неизпълнението на това нареждане води до тежки наказателни мерки в съответствие с националното законодателство.
Правен режим на въздушното пространство на Република България:
Въздушното пространство над сухоземната територия, над вътрешните морски води и териториалното море на РБ е съставна част от територията й. Правният му режим се опреденя в националното законодателство. Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за гражданското въздухоплаване РБ има пълен, изключителен и неотменим суверенитет върху въздушното пространство над свота територия. Чуждестранно въздухоплавателно средство може да осъществи полет във въздушното пространство на страната само въз основа и в съответствие с международни договори, в които участва РБ, или на разрешение за извършване на еднократен полет.


4. Полети над открито море
Свободата на полетите над открито море е потвърдена в Женевската конвенция от 1958 за откритото море, а след това в Конвенцията на ООН по морско право от 1982.
Въздухоплавателното средство над открито море се подчинява само на юрисдикцията на държавата, в която е регистрирано. При използване на въздушното пространство над открито море всяка държава е длъжна да зачита правата на другите държави. За да се организират полетите във въздушното пространство над открито море и за да се осигури безопасността им, държавите сключват международни договори, с които поемат задължения да си предоставят един или друг вид обслужване и информация.


5. Полети над международни проливи
Конвенцията от 1982 потвърждава правото на всички въздухоплавателни средства на свободно транзитно прелитане над проливите, които се използват за международно корабоплаване. Въздухоплавателните средства трябва да летят без забавяне, да се въздържат от всякаква заплаха със сила или от прилагането й против суверенитета и цялостта на крайбрежните държави, които от своя страна не бива да пречат, нарушават или ограничават правото на транзитно прелитане.


6. Полети над архипелажни води
В конвенцията от 1982 е предвидено задължение на архипелажната държава да осигурява безпрепятствено прелитане на всички чуждестранни въздухоплавателни средства по въздушните коридори над архипелажните води.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта