Конспект по Международно публично право (ЮЗУ)

Субекти на международното право. Международни договори. Международноправни санкции. Международноправни отрасли.

Разработки по МПП

Източници на МПП

Конспект по Международно публично право (ЮЗУ)

от Росен » Нед Сеп 30, 2007 6:51 pm

МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО

1. Понятие, същност и характерни особености на Международното публично право /МПП/.
2. Възникване и развитие на Международното право и на науката за него.
3. Понятие и видове източници на Международното публично право. Общопризнати принципи и норми на съвременното Международно публично право. Кодификация и прогресивно развитие на МПП.
4. Съотношение между вътрешното и международното право. МПП и международното частно право.
5. Понятие и видове субекти на Международното публично право. Основни права и задължения на държавата като субект на МПП. Международните организации като субекти на МПП. Индивидът като субект на Международното право.
6. Признаване на държавата. Видове, форми и последици на признаването.
7. Възникване и изчезване на държавата като субект на МПП и проблемът за международното правоприемство.
8. Отговорност на държавата, международните организации и индивида според международното право. Видове и форми на международноправната отговорност.
9. Основни права и свободи на човека според съвременното международно право. Геноцидът, расовата дискриминация и апартейдът - престъпления против човечеството.
10. Понятие за гражданство. Придобиване, изгубване и лишаване от гражданство според българското действуващо право. Двойно гражданство и без гражданство. Международноправна регламентация на гражданството.
11. Правен режим на чужденците изобщо и според действащото българско право. Право на убежище. Екстрадиция и експулсиране.
12. Държавна територия - понятие, значение, придобиване и изгубване. Правна същност на териториалното върховенство на държавата.
13. Демилитаризирани, неутрализирани и безядрени зони. Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
14. Държавни граници - значение, класификация, установяване и изменяне. Гранични въпроси в мирния договор от 1947 г.
15. Международни реки – правен режим на корабоплаването и стопанското им ползване.
16. Правен режим на река Дунав.
17. Правен режим на териториалното море. Българското действащо законодателство и правният режим на териториалните води на Република България.
18. Правен режим на континенталния шелф. Международноправен режим на морското дъно извън пределите на националната юрисдикция.
19. Правен режим на откритото море. Нови тенденции в развитието на режима. Правно положение на лишените от морски бряг държави.
20. Международни проливи и канали. Международноправен режим на Черноморските проливи.
21. Международноправен режим на въздушното пространство според действащите международни договори. Правен режим на въздушното пространство на Република България.
22. Международноправен режим на космическото пространство, небесните космически тела и космонавтите.
23. Международноправна защита на околната среда. Основи на международното екологическо право.
24. Понятие, структура, наименование и видове на международните договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право.
25. Сключване на международен договор. Традиционна техника за сключване на международен договор. Съвременни способи. Ускорено и опростено сключване на международните договори.
26. Влизане в сила и прилагане на международния договор. Ратификация и конфирмация на международния договор изобщо и според българското право.
27. Присъединяване към многостранен международен договор. Резерви и тълкувателни декларации.
28. Действие на международния договор във времето, пространството, по отношение на страните по договора и третите лица.
29. Прекратяване действието на международния договор. Основания, процедура и последици от прекратяването на международния договор според Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г.
30. Осигуряване изпълнението на международния договор. Правно значение на регистрирането на международния договор при режима на ОН и ООН. Тълкуване международния договор.
31. Държавни органи за външни отношения - възникване, развитие, класификация и характерни особености.
32. Дипломатическо представителство. Задачи и правно положение на дипломатическите представители. Търговско представителство. Правен режим на постоянните представителства при международните организации.
33. Привилегии и имунитети на дипломатическите представителства и техните служители.
34. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица. Специални мисии и техният статут. Привилегии и имунитети на постоянните представителства при международните организации.
35. Правен режим на консулските представителства. Консулски привилегии и имунитети.
36. Международни конгреси и конференции - правна същност, ред за свикване и процедура, правна сила на приетите от тях актове.
37. Обща характеристика и правна същност на международните организации. Класификация на международните организации.
38. Организация на обединените нации /ООН/ - история, цели и основни принципи. Членство в организацията.
39. Главни органи на ООН. Функции и компетенции на Общото събрание на ООН.
40. Състав, функции и компетенции на Съвета за сигурност на ООН. Съотношение между компетенциите на Общото събрание и на Съвета за сигурност. Принципът на единодушието на постоянните членове на Съвета за сигурност.
41. Система на мерките и санкциите според УООН по поддържането и възстановяването на международния мир и сигурност.
42. Състав, функции и компетенции на Икономическия и социален съвет. Секретариат и други главни органи на ООН.
43. Специализирани организации на ООН – правна природа, структура, видове, функции, взаимоотношения с ООН.
44. Регионални договори и регионални организации.
45. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа – международноправна характеристика на основните актове.
46. Военнополитически организации – правна характеристика.
47. Международно икономическо право- понятие, принципи и функции.
48. Международноправни форми на европейските интеграционни процеси.
49. Мирно уреждане на международните спорове - несъдебни и средства.
50. Международен арбитраж – правна същност, компетенции, правна сила на решенията. Международният арбитраж до и след Хагските конвенции.
51. Съдебни средства за уреждане на международните спорове. Международен съд на ООН – състав, устройство, компетентност, съдопроизводствени начала. Правни актове. Съвещателни мнения.
52. Международни договори, закони и обичаи относно правилата за водене на война – кратък исторически преглед. Хагски понятия и Женевски конвенции – обща характеристика. Понятие за международно хуманитарно право.
53. Международноправна забрана на агресивната война. Определение на понятието “агресия”.
54. Правни последици от обявяването на война. Гражданска и националноосвободиителна война – международноправни аспекти.
55. Правила на сухоземната, морската и въздушната войни. Военна окупация. Режим на военнопленниците, болните и ранените. Правно положение на мирното население.
56. Неутралитет и политика на неутралитет. Права и задължения на постоянно неутралните държави. Правен режим на неутралитета при сухоземна, морска и въздушна война.
57. Спиране на военни действия. Примирие. Прелиминарен мирен договор. Мирен договор и прекратяване състояние на война. Анализ на Мирния договор на съюзните сдружени сили с България от 1947 г.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Димитър Машев

ЛИТЕРАТУРА
1. А. Федросс. Международное правое, прев. с нем., Ил. М., 1959.
2. Ал. Янков. Организация на Обединените нации. Наука и изкуство. С., 1965.
3. Д. Анцелотти. Курс международного право, прев. с итал., Ил. М., 1961.
4. Д. Коломбос. Международное морское право, прев. англ. “Прогрес”. М., 1975.
5. Д. Машев. Правно положение на чужденците в НРБългария. Наука и изкуство. С., 1977.
6. Д. Машев. Дипломатическо право. София-Р, С., 1992.
7. Д. Машев. Консулско право. С., 1993.
8. Ем. Константинов. Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право. БАН, С., 1983.
9. Женевските конвенции от 12 август 1949 г. Медицина и физкултура, С., 1990.
10. Курс международного права в шести томах, “Наука”, М., 1967.
11. Курс по международно право, прев. от рус., Наука и изкуство, С., 1986.
12. Ив. Иванов. Международно публично право, С., 1992.
13. Л. Опенгейм.Международное право, прев. с англ., Ил., М. 1949.
14. Матей Карасимеонов, ООН и България, С., 1975.
15. М. Геновски. Основи на международното право. Наука и изкуство, С.
16. Международное право в документах, СУ “Кл. Охридски”, С., 1985.
17. Международно право, прев. от рус., Наука и изкуство, С., 1986.
18. Международное право, под ред. Н. Т. Блатова, ЮЛ, М., 1987.
19. Международное право, отв. Ред. Ф. И. Кожевников, 5-е изд., МО, М., 1987.
20. Международна харта за правата но човека, София прес, С., 1989.
21. Петко Радойнов, Съгласуване на вътрешнодържавното и международното право, Наука и изкуство, С., 1971.
22. Проблеми на международното въздушно и космическо право, БАМП, С., 1984.
23. Сл. Стефанова, Международноправен режим на териториалните води, Наука и изкуство, С., 1974.
24. Сборник на международни актове и договори, под ред. на проф. Вл. Кутиков, С., 1948.
25. Международное публичное право, под редакцией проф. К.А.Бекяшева, 2-ое изд., “Проспект”, Мосва, 2003.
26. Международное право в схемах и определениях, А.Х.Саидов, ЮРИСТЪ, Москва, 2004
27. International Law, Antonio Cassesse, Oxford University Press, 2001.
28. International Law, John O’Brien, Cavendish, 2002.
29. Textbook on International Law, Martin Dixon, 4th Ed., Blackstone Press Limited, 2002.
30. Сборник от международни документи - права на човека, ОН, Ню Йорк, 1992.
31. Устав на Организацията на Обединените нации, Наука и изкуство, С., 1985.
32. Я. Броунли, Международное право, прев. с англ., “Прогрес”, М., 1977.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron