Конспект по Международно Публично Право (СУ)

Субекти на международното право. Международни договори. Международноправни санкции. Международноправни отрасли.

Разработки по МПП

Източници на МПП

Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от Annie » Вто Сеп 25, 2007 8:34 pm

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Юридически факултет
Орлин Борисов

ВЪПРОСНИК
ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО


(i) 1. Международно право, глобалната международна система и междудържавните отношения.
(i) 2. Понятие, същност и характерни особености на международното публично право.
(i) 3. Възникване и развитие на международното публично право и на науката за него.
(i) 4. Понятие и видове източници на международното публично право. Общопризнати принципи на съвременното международно публично право. Кодификация и прогресивно развитие на международното публично право.
(i) 5. Съотношение между вътрешното и международното право, международното публично право и международното частно право.
(i) 6. Понятие и видове субекти на международното публично право. Основни права и задължения на държавата като субект на международното публично право. Международните организации като субекти на международното публично право. Специфични субекти на международното право.
(i) 7. Признаване според международното публично право. Видове, форми и последици на признаването.
(i) 8. Възникване и изчезване на субектите на международното публично право. Международно правоприемство – видове, правни основания. Основни многостранни международни договори в областта на правоприемството.
(i) 9. Отговорност според международното право. Видове отговорност и методи за регламентирането й. Основни правни актове и институции. Кодификация на международното право относно международната отговорност на държавите.
(i) 10. Населението според международното право. Понятие и съставни части.
(i) 11. Понятие за гражданство. Придобиване, изгубване и лишаване от гражданство според българското действащо право. Двойно гражданство и без гражданство. Международноправни въпроси на гражданството.
(i) 12. Правен режим на чужденците изобщо и според българското действащо право. Право на убежище. Екстрадация и експулсиране.
(i) 13. Международноправна закрила правата на човека. Основни права и свободи на човека според съвременното международно публично право. Геноцидът, расовата дискриминация и апартейдът – престъпления против човечеството. Регионални системи. Международен контрол.
(i) 14. Територията и други пространства според международното право. Понятие и видове територии и пространства, намиращи се под суверенитета и юрисдикцията на държавата.
(i) 15. Държавна територия – понятие, придобиване и изгубване, значение. Правна същност на териториалното върховенство на държавата.
(i) 16. Държавни граници. Понятие, видове и способи за определяне, установяване и изменяне. Пограничен режим изобщо и според българското действащо право. Гранични въпроси в мирния договор от 1947г.
(i) 17. Международни територии и пространства. Понятие и видове. Пространства със смесен правен режим.
(i) 18. Международни реки- правен режим на корабоплаването и стопанското им ползване. Правен режим на реките Дунав и Рейн.
(i) 19. Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
(i) 20. Международноправен режим на демилитаризирани, неутрализирани и безядрени зони.
(i) 21. Международно договорно право. Понятие, възникване, развитие и кодификация. Понятие, структура, наименование и видове международни договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право. Виенската конвенция за правото на договорите от 1969г.
(i) 22. Сключване на международен договор. Традиционна техника за сключване на международен договор. Съвременни способи. Ускорена и опростена процедура за сключване на международните договори.
(i) 23. Влизане в сила и прилагане на международния договор. Ратификация и конфирмация на международен договор изобщо и според българското действащо право.
(i) 24. Присъединяване към многостранен международен договор. Резерви и тълкувателни декларации. Депозиране, публикуване и регистрация.
(i) 25. Действие на международния договор по време. Прилагане на договори относно същия предмет.
(i) 26. Действие на международния договор в пространството. Видове територии и пространства, в които се осъществява действието на международния договор.
(i) 27. Действие на международния договор спрямо страните по договора и третите страни.
(i) 28. Осигуряване изпълнението на международния договор. Правно значение на регистрирането на международния договор при режима на ОН и ООН. Тълкуване на международния договор.
29. Прекратяване и спиране действието на международния договор. Основания, процедура и последици от прекратяването на международния договор според Виенската конвенция за правото на договорите от 1969г.
30. Правен режим на договорите, сключвани от международните организации. Виенска конвенция от 1986г.
31. Едностранни международни актове. Понятие и правна сила.
(i) 32. Понятие за дипломатическо и консулско право. Държавни органи за външни отношения – възникване, развитие, класификации, характерни особености.
(i) 33. Дипломатическо представителство. Задачи и правно положение на дипломатическите представителства и техните служители.
(i) 34. Привилегии и имунитети на дипломатическите представителства, на постоянните представители при международните организации и на техните служители.
(i) 35. Привилегии и имунитети на специалните мисии и техния статут.
(i) 36. Правен режим на постояните представителства при международните организации.
(i) 37. Правен режим ва консулските представители. Консулски привилегии и имунитети.
(i) 38. Международни конгреси и конференции – понятие, правна същност, ред на свикване и процедура, правна сила на актовете им.
(i) 39. Обща характеристика и правна природа на международните организации. Класификация на международните организации. ОН и ООН.
(i) 40. Организация на обединените нации (ООН). История, цели, основни принципи. Правна уредба на членството на ООН съгласно Устава.
(i) 41. Главни органи на ООН. Състав, функции и компетенции.
42. Съотношение между компетенциите на Общото събрание и на Съвета за сигурност. Принципът на единодушието на постояните членове на Съвета за сигурност.
(i) 43. Система за мерките и санкциите според Устава на ООН по поддържането и възстановяването на международния мир и сигурност.
(i) 44. Специализирани организации в системата на ООН – правна природа и структура, видове, функции и взаимоотношения с ООН и с правителствените международни организации.
(i) 45. Регионални договори и регионални организации.
46. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа – международноправна характеристика на основните актове.
(i) 47. Международно икономическо право- понятие, принципи и функции. Международноправни форми ва европейските интеграционни процеси. Правна система на Европийския съюз.
(i) 48. Международни неправителствени организации (МНО). Статут на МНО в ООН.
(i) 49. Международноправни средства за мирно решаване на международните спорове. Мирно уреждане на международните спорове – несъдебни средства.
50. Процедури за мирно решаване на международните спорове в рамките на международните организации.
(i) 51. Международен арбитраж – правна същност, компетенции, правна сила на решенията. Международния арбитраж до и след Хагските конвенции.
(i) 52. Съдебни средства за решаване на международните спорове. Международния съд на ООН – състав, устройство, компетентност, съдопроизводствени начала. Правни актове. Съвещателни мнения. Други международни съдебни институции.
(i) 53. Международно морско право. Понятие, характерни особености и източници. Правен режем на вътрешните морски води.
(i) 54. Правен режим на териториалното море. Българското действащо законодателство и правния режим на териториалното море на Р България.
55. Прилежаща зона. Международни проливи и канали. Международноправен режим на по-важните проливи и канали. Международноправен режим на Черноморските проливи. Затворени или полузатворени морета.
(i) 56. Правен режим на континенталния шелф.
(i) 57. Режим на изключителната икономическа зона.
58. Международноправен статут на морското дъно извън пределите на националната юрисдикция, съгласно Конвенцията на ООН по морско право. Международен район на морското дъно – основни принципи, правен статут и институционална структура.
(i) 59. Международноправен режим на откритото море. Правен режим на лишените от морсик бряг държави. Води на държавните архипелази.
(i) 60. Международноправен режим на въздушното пространство според действащите международни договори. Понятие, източници и принципи. Правен режим на международните полети.
(i) 61. Понятие, източници и принципи на международното космическо право. Международноправен режим на космическото пространство, небесните, космическите кораби и космонавтите.
(i) 62. Основи на международното екологично право. Понятие, източници и принципи. Обекти, защитени от международното екологично право.
(i) 63. Международно хуманитарно право. Понятие, източници и развитие.
64. Международни договори, закони и обичаи относно правилата за водене на война – кратък исторически преглед. Хагски и Женевски конвенции – обща характеристика. Режим на въоръжените конфликти – вътрешни, етнически и др.
(i) 65. Международноправна забрана на агресивната война. Определяне на понятието „агресия”.
66. Правни последици от обявяването на война. Гражданска и национално-освободителна война – международноправни аспекти.
67. Правила за сухоземната, морската и въздушната война. Военна окупация. Режим на военнопленниците, болните и ранените. Правно положение на мирното население.
68. Неутралитет и политика на неутралитет. Права и задължения на постоянно неутралните държави. Правен режим на неутралитета при сухоземната, морската и въздушната война.
69. Спиране на военните действия. Примирие. Прелиминарен мирен договор. Мирен договор и прекратяване състоянието на война. Анализ на Мирния договор на съюзените сдружени сили с България от 1947г.
70. Международно трудово право. Понятие, основни цели и принципи. Регламентирани актуални проблеми и контрол за положението на действащите актове.
71. Право на международната сигурност. Понятие и система за сигурност. Разоръжаване и ограничаване на въоръжаването. Контролен механизъм.
(i) 72. Международноправни средства за борба срещу международната престъпност. Понятие за международни престъпления. Международноправни форми и механизми за сътрудничество.
Аватар
 
Мнения: 9

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от Annie » Вто Сеп 25, 2007 8:35 pm

Този конспект за задочното е със следните промени :
16-ти въпрос остава само: Държавни граници. Понятие, видове и способи за определяне, установяване и изменяне.
25-ти въпрос остава само: Действие на международния договор по време.
Отпадат : 29,30, 31, 42
47-ми въпрос остава само: Международно икономическо право- понятие, принципи и функции.
Отпадат още: 50,55,58,64,66,67,68,69,70 и 71.
Аватар
 
Мнения: 9

Конспект по МПП (СУ) доц. д-р Благой Видин

от Lady_Croft » Пет Окт 19, 2007 2:34 pm

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Юридически факултет
Благой Видин


Конспект по Международно публично право

1. Понятие за съвременното международно право. Определение, характерни особености.
2. Съдържание и форма на международноправните норми. Диспозитивни и императивни норми.
3. Международното право в Древността и Средновековието. Международното право на Средновековна България.
4. Възникване на класическото международно право. Възникване и развитие на съвременното международно право. Развитие на международноправната наука в България.
5. Понятие за източници на международното право. Особености на нормотворческия процес. Видове източници на международното право.
6. Понятие, видове, структура и наименование на международните договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право.
7. Международен обичай. Създаване. Доказване.
8. Общите принципи на правото. Юридически задължителни актове на международните организации.
9. Спомагателни правни способи за установяване съдържанието на международноправните норми. Решения на Международния съд и международните арбитражи. Национално законодателство.
10. Резолюции на международни конференции и международни организации. Ролята на международноправната доктрина.
11. Кодификация и прогресивно развитие на международното право.
12. Теории за взаимоотношението на международно и вътрешнодържавно право. Взаимни влияния между национално и международно право.
13. Взаимодействие между вътрешното и международното право съгласно българското законодателство.
14. Понятие и предпоставки за международна правосубектност. Видове субекти.
15. Държавата като субект на международното право. Правосубектност на унитарните и съставните държави.
16. Правосубектност на нациите в процеса на национално-освободителна борба.
17. Правосубектност на международните организации. Неправителствени организации.
18. Особени случаи на правосубектност.
19. Проблемът за правосубектността на индивида.
20. Понятие за международно признаване. Политическо и правно значение на международното признаване. Форми на признаването.
21. Правни последици на признаването. Видове признаване според обекта на признаването. Ролята на международните организации за международното признаване.
22. Понятие за международно правоприемство. Правоприемство по отношение на международни договори, държавна собственост, архиви и дългове.
23. Правоприемство относно членство в международни организации. Правоприемство между международни организации.
24. Еволюция на общите правила на международното право относно мирното уреждане на международните спорове.
25. Определение на международен спор. Видове международни спорове. Политически и правни средства за уреждане на международни спорове.
(i) 26. Преговори и конференции. Добри услуги и посредничество. Международна анкета за установяване на факти. Помирителна процедура.
(i) 27. Международен арбитраж.
(i) 28. Международен съд на ООН. Структура на съда. Компетентност. Правила на производство. Съвещателни мнения.
(i) 29. Международна отговорност. Понятие. Нарушение на международно задължение като основание за международна отговорност. Вменяемост. Вина.
(i) 30. Видове международна отговорност. Обстоятелства, изключващи отговорността.
31. Отговорност за щети, причинени от действия, които не са забранени от международното право. Отговорност на международните организации. Международна наказателна отговорност на индивида.
32. Възникване, развитие и кодификация на правото на международните договори.
33. Сключване на международния договор. Обикновена процедура. Пълномощия, приемане на текста, подписване, утвърждаване, ратификация, присъединяване. Опростена процедура.
34. Резерви и тълкувателни декларации. Депозиране, публикуване и регистриране. Тълкуване, поправки и ревизия.
35. Влизане в сила на международен договор. Временно или частично прилагане.
36. Спазване на международния договор. Гаранции.
37. Териториално действие. Действие на договирите спрямо трети страни. Прилагане на последващи договори относно същия предмет.
38. Недействителност и нощожност на международен договор. Прекратяване и спиране действието на договора.
39. Държавни органи за външни отношения. Класификация. Държавни органи за международни отношения в България.
40. Дипломатическо представителство. Установяване, рангове, функции.
41. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.
42. Начало и край на мисията, привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на дипломатическото представителство. Класове и рангове.
43. Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в трета страна. Дипломатически корпус.
44. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държави при международните организации. Мисии на постоянни наблюдатели. Специални мисии.
45. Консулски представителства. Функции. Правен статут на представителството.
46. Консулски класове. Патент и екзекватура. Консулски окръг. Консулски привилегии и имунитети. Почетни консули.
47. Международни организации. История. Определение. Структура, компетенции и бюджет на международните организации.
48. Правна природа и международноправен статут на международните организации. Привилегии и имунитети на международните организации.
49. Международни длъжностни лица. Правен статут, привилегии и имунитети. Гаранции.
50. Общество на народите. Организация на обединените нации - история на създаването.
51. Членство в ООН. първоначални и присъединили се членове. Изключване, временно прекратяване на членството и напускане на ООН.
52. Главни органи на ООН. Съотношение на компетенциите на Общото събрание и Съвета за сигурност.
53. Системата, предвидена в Устава на ООН за поддържане и установяване на международния мир.
(i) 54. Мироопазващи операции на ООН.
55. Специализирани организации от системата на ООН. Взаимоотношения с ООН.
56. Универсална система за защита правата на човека. Разпоредби на Устава на ООН. Международна харта за правата на човека. Регионални системи за защита правата на човека.
(i) 57. Право на убежище. Видове. Международни и вътрешноправни актове и институции.
58. Понятие за територия според международното право. Видове. Държавна територия - определение и състав. Способи за придобиване на държавна територия и териториални изменения.
59. Държавни граници. Установяване и изменение. Режим на преминаване.
60. Международноправен статут на Арктика и Антарктида. Неутрализирани, демилитаризирани и безядрени зони.
61. Международно екологично право.
62. Понятие за международни реки. Режим на международно корабоплаване и режим на по-важни международни реки. Неплавателно използване.
63. Видове морски пространства. Вътрешни морски води. Териториално море. Прилежаща зона.
64. Континентален шелф - правен режим на морските дейности. Делимитация на шелфа. Открито море. Свободи на откритото море. Опазване и използване на живите ресурси в открито море.
65. Изключителна икономическа зона. "Международен район" на морското дъно.
66. Държави в неблагоприятно географско положение. Архипелажни води.
(i) 67. Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия. Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води.
(i) 68. Международна защита на дейността на международната гражданска авиация. Международни организации.
69. Източници на международното космическо право. Правен режим на космическото пространство и небесните тела. Отговорност за щети, причинени от космически обекти.
70. Правен статут на космонавтите и космическите обекти.
71. Международно право, приложимо по време на сухоземна, морска и въздушна война. Военна окупация.
72. Правни последици от прекратяване на военните действия и състоянието на война. Постоянен неутралитет, неутралитет при въоръжен конфликт и статут на необвързаност.
73. Международно хуманитарно право. "Хагско" и "женевско" право.


Доц. д-р Благой Видин
София, 2005 год.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от bonitaa » Пон Окт 29, 2007 5:59 pm

Здравейте, някой знае ли кога е датата за изпита по МПП през Декември и още какво включва 43 тема от конспекта на проф. Борисов и от къде се чете?
Благодаря предварително!
Аватар
 
Мнения: 36

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от Annie » Вто Окт 30, 2007 8:08 am

Изпитът по МПП е предвиден за 05.12.2007г, но все пак е най-добре да се следи информацията, която излиза на информационното табло.
Аватар
 
Мнения: 9

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от bonitaa » Вто Окт 30, 2007 11:58 am

А някой може ли да качи основните принципи и функции на Международното икономичеко право, че така както са дадени в учебника нищо не разбирам...
Аватар
 
Мнения: 36

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от atanassoff » Вто Окт 30, 2007 11:13 pm

Ами задай отделна тема и виж. Това е темата за конспекта (smile)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от Darkness » Съб Ное 24, 2007 5:03 pm

Колеги да ве питам нещо..

По конспекта на Благой Видин има ли развити въпроси или ?
Аватар
 
Мнения: 11

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от Lady_Croft » Съб Ное 24, 2007 5:49 pm

Не, засега няма.
Всъщност учебникът на доц. д-р Благой Видин покрива около половината конспект, а другата половина ще се допълни с лекциите и учебника на проф. д-р Иван Владимиров. Хубавото е, че въпросите, формулирани от учебника на доц. д-р Видин, имат почти същите формулировки в самия учебник, така че допълнителните източници остават въпрос на избор (wink)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: Конспект по Международно Публично Право (СУ)

от raissa707 » Чет Яну 31, 2008 1:49 pm

Здравейте всички!
Някой може ли да каже нещо за изпита по МПП който е сега?
Благодаря предварително.
 
Мнения: 82

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта