Конспект по Международно публично право (ПУ)

Субекти на международното право. Международни договори. Международноправни санкции. Международноправни отрасли.

Разработки по МПП

Източници на МПП

Конспект по Международно публично право (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 2:13 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВЪПРОСНИК ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
(Редовно обучение)

1. Понятие за Международно публично право (МПП). Разграничаване от други отрасли на правото. Функции на МПП. Характерни особености на МПП. Основни принципи.
2. Развитие на МПП и на доктрината за МПП.
3. Източници на МПП. Понятие и видове. Проблеми на кодификацията на МПП.
4. Субекти на МПП-понятие и видове. Проблемът за правосубектността на нациите и народите, борещи се за национална независимост. Правосубектност на международните организации.
5. Възникване и изчезване на държавата като субект на МПП. Проблемите на признаването на държавите в съвременното МПП. Форми на признаване и правни последици от тях. Признаване и членуване в международни организации.
6. Правоприемството според МПП. Понятие и основания. Видове правоприемство.
7. Международноправна отговорност на държавата. Основание, форми и видове на международноправната отговорност на държавата. Методи и средства за реализиране на международната отговорност на държавата в съвременното МПП.
8. Международна наказателна отговорност на индивида. Методи и средства за реализиране на международната отговорност на индивида в съвременното МПП. Международна отговорност на международните организации.
9. Правно положение на населението в МПП. Международна защита на лица без гражданство и бежанци.
10. Основни международноправни актове за правата на човека и тяхната защита. Международноправни форми на борбата срещу геноцида, апартейда и други форми на расова дискриминация.
11. Правата на жените като права на човека. Международноправна защита на лицата, принадлежащи към малцинства.
12. Същност и развитие на международното хуманитарно право. Хагски правила. Женевски конвенции от 1949 г.
13. Гражданство. Значението му в МПП. Придобиване, загубване и лишаване от гражданство. Режим на гражданството според българското право.
14. Правно положение на населението в МПП. Международна защита на лица без гражданство и бежанци.
15. Правно положение на бежанците и чужденците според българското право. Право на убежище, екстрадиция и експулсиране.
16. Международноправно значение на държавната територия. Съставни части. Териториално върховенство. Способи за придобиване и загубване на държавна територия. Държавни граници и техния правен режим.
17. Неутрализирани и безядрени зони. Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
18. Правен режим на националните и погранични води и водни пътища. Международни реки-режим на корабоплаването и други видове използване на международните реки. Основни принципи на международното речно право. Белградска конвенция от 1948 г. за режима на корабоплаването по р. Дунав-обща характеристика.
19. Понятие за морско право. Вътрешни води и териториално море. Прилежаща зона.
20. Открито море. Свободи на откритото море. Забранени от МПП дейности в открито море.
21. Международноправен режим на проливите и каналите, използвани за международно корабоплаване. Режим на Черноморските проливи и по-важните проливи и канали.
22. Континентален шелф-правен режим и способи за определяне на неговите външни граници. Международноправен статут на морското дъно отвъд пределите на националната юрисдикция на държавите. Изключителна икономическа зона-понятие, правен режим.
23. Международноправен режим на въздушното пространство. Териториален суверенитет и въздушно пространство. Международни договори относно използването на въздушното пространство.
24. Международно космическо право. Правен режим на космическото пространство, Луната и другите небесни тела. По-важни международни договори.
25. Определение и същност на международните договори. Видове. Наименование. Правоспособност за сключване. Структура на международния договор.
26. Сключване на двустранни и многостранни международни договори. Правомощия за сключване съгласно Виенската конвенция за правото на договорите и българското право.
27. Съгласуване на волите по време на сключване на международния договор. Формална процедура по сключване на международния договор-техника на преговаряне, подписване.
28. Влизане на международния договор в сила. Способи за обвързване с международен договор. Подписване. Ратификация и конфирмация-същност и правно значение. Ратификацията според МПП и българското право. Присъединяване към международни договори.
29. Резерви към международните договори-същност, правна сила, видове. Тълкувателни декларации. Депозитар. Регистрация и публикуване на международните договори.
30. Действие на международните договори във времето, пространството и по отношение на страните по договора и трети страни, неучастващи в него. Тълкуване-видове и правна сила. Осигуряване изпълнението на международните договори-гаранции и други средства. Поправки и изменения.
31. Недействителност на международните договори-същност и основания. Прекратяване действието на международните договори-основания. Спиране на действието на международните договори.
32. Държавни органи за външни отношения-видове и класификация. Дипломатическо представителство-задачи, функции и състав.
33. Привилегии и имунитети на дипломатическите представители, представителства и техния персонал. Специални мисии-задачи, функции, привилегии и имунитети. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица.
34. Консулство. Понятие и развитие на консулския институт. Установяване и осъществяване на консулски отношения. Консулски патент и екзекватура. Правно положение на консулството, видове, задачи, привилегии и имунитети. Виенска конвенция за консулските отношения от 1963 г. - основни положения.
35. Обща характеристика на международните организации-обективни условия за възникването им. Правна природа и видове. Устройство, функции и компетентност на международните организации. Международни конгреси и конференции.
36. Организация на обединените нации. История, цели, основни принципи. Членство. Структура на ООН. Разпоредби относно изменение и ревизия на Устава.
37. Главни органи на ООН-функции и правомощия. Правна сила на актовете на Общото събрание. Функции и компетентност на Съвета за сигурност. Основни процедурни правила на Съвета за сигурност.
38. Система на колективна сигурност и санкциите съгласно Устава на ООН. Регионални споразумения за сигурност - НАТО, Арабска лига, Африкански съюз, Организацията на американските държави и др.
39. Икономическият и социален съвет на ООН-състав, структура, функции. Съвет за попечителство. Секретариат. Спомагателни органи. Кратка оценка на дейността на ООН и участието на Република България в нея.
40. Обща характеристика на специализираните организации от системата на ООН. Произход, функции, структура и правна природа. Взаимоотношенията им с ООН и другите международни организации. Особености на правния статут на Международната агенция за атомна енергия.
41. Мирни средства за уреждане на международните спорове-характеристика и видове. Мирни средства за уреждане на споровете съгласно Устава на ООН.
42. Обща характеристика на съдебните средства за разрешаване на международните спорове-арбитраж и постоянно международно правосъдие. Развитие на международния арбитраж преди и след Хагската конвенция. Правна същност на международния арбитраж, видове компетентност, производство и правна сила на арбитражните решения.
43. Постоянно международно правосъдие при Обществото на народите и ООН. Статут на Международния съд при ООН-състав, компетентност и основни съдопроизводствени начала. Основания за подсъдност. Правна сила и изпълнения на решенията на Международния съд. Съвещателни мнения.

Уч. 2005-2006 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Ирена Илиева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по МПП (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 2:16 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
(Задочно обучение)

1. Понятие за Международно публично право (МПП). Разграничаване от други отрасли на правото. Функции на МПП. Характерни особености на МПП. Основни принципи.
2. Развитие на МПП и на доктрината за МПП.
3. Източници на МПП. Понятие и видове. Проблеми на кодификацията на МПП.
4. Субекти на МПП-понятие и видове. Проблемът за правосубектността на нациите и народите, борещи се за национална независимост. Правосубектност на международните организации.
5. Възникване и изчезване на държавата като субект на МПП. Проблемите на признаването на държавите в съвременното МПП. Форми на признаване и правни последици от тях. Признаване и членуване в международни организации.
6. Правоприемството според МПП. Понятие и основания. Видове правоприемство.
7. Международноправна отговорност на държавата. Основание, форми и видове на международноправната отговорност на държавата. Международна наказателна отговорност на индивида. Методи и средства за реализиране на международната отговорност на държавата и индивида в съвременното МПП. Международна отговорност на международните организации.
8. Правно положение на населението в МПП. Основни международноправни актове за правата на човека и тяхната защита. Международноправни форми на борбата срещу геноцида, апартейда и други форми на расова дискриминация. Правата на жените като права на човека. Международноправна защита на лицата, принадлежащи към малцинства.
9. Същност и развитие на международното хуманитарно право. Хагски правила. Женевски конвенции от 1949 г.
10. Гражданство. Значението му в МПП. Придобиване, загубване и лишаване от гражданство. Режим на гражданството според българското право. Правно положение на бежанците и чужденците. Право на убежище, екстрадиция и експулсиране.
11. Международноправно значение на държавната територия. Съставни части. Териториално върховенство. Способи за придобиване и загубване на държавна територия. Държавни граници и техния правен режим. Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
12. Правен режим на националните и погранични води и водни пътища. Международни реки-режим на корабоплаването и други видове използване на международните реки. Основни принципи на международното речно право. Белградска конвенция от 1948 г. за режима на корабоплаването по р. Дунав-обща характеристика.
13. Понятие за морско право. Вътрешни води и териториално море. Прилежаща зона.
14. Открито море. Свободи на откритото море. Забранени от МПП дейности в открито море.
15. Международноправен режим на проливите и каналите, използвани за международно корабоплаване. Режим на Черноморските проливи и по-важните проливи и канали.
16. Континентален шелф-правен режим и способи за определяне на неговите външни граници. Международноправен статут на морското дъно отвъд пределите на националната юрисдикция на държавите. Изключителна икономическа зона-понятие, правен режим.
17. Международноправен режим на въздушното пространство. Териториален суверенитет и въздушно пространство. Международни договори относно използването на въздушното пространство. Правен режим на българското въздушно пространство.
18. Международно космическо право. Правен режим на космическото пространство, Луната и другите небесни тела. По-важни международни договори.
19. Определение и същност на международните договори. Видове, наименование и характеристики. Структура на международния договор. Сключване на двустранни и многостранни международни договори. Правомощия, техника на преговаряне, подписване, приложения.
20. Влизане на международния договор в сила. Способи за обвързване с международен договор. Конфирмация и ратификация-същност и правно значение. Ратификацията според българското право. Присъединяване към международни договори.
21. Резерви към международните договори-същност, правна сила, видове. Тълкувателни декларации. Депозитар. Регистрация и публикуване на международните договори.
22. Действие на международните договори във времето, пространството и по отношение на страните по договора и трети страни, неучастващи в него. Тълкуване-видове и правна сила. Осигуряване изпълнението на международните договори-гаранции и други средства. Поправки и изменения.
23. Недействителност на международните договори-същност и основания. Прекратяване действието на международните договори-основания. Спиране на действието на международните договори. Ревизиране.
24. Държавни органи за външни отношения-видове и класификация. Дипломатическо представителство-задачи и функции, правно положение.
25. Привилегии и имунитети на дипломатическите представители, представителства и техния персонал. Специални мисии-задачи, функции, привилегии и имунитети. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица.
26. Консулство. Понятие и развитие на консулския институт. Установяване и осъществяване на консулски отношения. Консулски патент и екзекватура. Правно положение на консулството, видове, задачи, привилегии и имунитети. Виенска конвенция за консулските отношения от 1963 г. - основни положения.
27. Обща характеристика на международните организации-обективни условия за възникването им. Правна природа и видове. Устройство, функции и компетентност на международните организации. Международни конгреси и конференции.
28. Организация на обединените нации. История, цели, основни принципи. Членство. Структура на ООН. Разпоредби относно изменение и ревизия на Устава.
29. Главни органи на ООН-функции и правомощия. Правна сила на актовете на Общото събрание. Функции и компетентност на Съвета за сигурност. Основни процедурни правила на Съвета за сигурност. Система на колективна сигурност и санкциите съгласно Устава на ООН.
30. Регионални споразумения за сигурност-НАТО, Арабска лига, Африкански съюз, Организацията на американските държави.
31. Икономическият и социален съвет на ООН-състав, структура, функции. Съвет за попечителство. Секретариат. Спомагателни органи. Кратка оценка на дейността на ООН и участието на Република България в нея.
32. Обща характеристика на специализираните организации от системата на ООН. Произход, функции, структура и правна природа. Взаимоотношенията им с ООН и другите международни организации. Особености на правния статут на Международната агенция за атомна енергия.
33. Мирни средства за уреждане на международните спорове-характеристика и видове. Мирни средства за уреждане на споровете съгласно Устава на ООН.
34. Обща характеристика на съдебните средства за разрешаване на международните спорове-арбитраж и постоянно международно правосъдие. Развитие на международния арбитраж преди и след Хагската конвенция. Правна същност на международния арбитраж, видове компетентност, производство и правна сила на арбитражните решения.
35. Постоянно международно правосъдие при Обществото на народите и ООН. Статут на Международния съд при ООН-състав, компетентност и основни съдопроизводствени начала. Основания за подсъдност. Правна сила и изпълнения на решенията на Международния съд. Съвещателни мнения.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Ирена Илиева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron