Конспект по Международно публично право (ВТУ)

Субекти на международното право. Международни договори. Международноправни санкции. Международноправни отрасли.

Разработки по МПП

Източници на МПП

Конспект по Международно публично право (ВТУ)

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:41 pm

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО

1. Понятие за съвременното международно право. Определение, характерни особености.
2. Съдържание и форма на международноправните норми. Диспозитивни и императивни норми.
3. Международното право в древността и средновековието. Международното право на средновековна България.
4. Възникване на класическото международно право. Възникване и развитие на съвременното международно право. Развитие на международноправната наука в България.
5. Понятие за източници на международното право. Особености на нормотворческия процес. Видове източници на международното право.
6. Понятие, видове, структура и наименование на международните договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право.
7. Международен обичай. Създаване. Доказване.
8. Общите принципи на правото. Юридически задължителни актове на международните организации.
9. Спомагателни правни способи за установяване съдържанието на международноправните норми. Решения на Международния съд и международните арбитражи. Национално законодателство
10. Резолюции на международни конференции и международни организации. Ролята на международноправната доктрина.
11. Кодификация и прогресивно развитие на международното право.
12. Теории за взаимотношението на международно и вътрешнодържавно право. Взаимни влияния между национално и международно право.
13. Взаимодействие между вътрешното и международното право съгласно българското законодателство.
14. Понятие и предпоставки за международна правосубектност. Видове субекти.
15. Държавата като субект на международното право. Правосубектност на унитарните и съставните държави.
16. Правосубектност на нациите в процеса на национално-освободителна борба.
17. Правосубектност на международните организации. Неправителствени организации.
18. Особени случаи на правосубектност.
19. Проблемът за правосубектността на индивида.
20. Понятие за международно признаване. Политическо и правно значение на международното признаване. Форми на признаването.
21. Правни последици на признаването. Видове признаване според обекта на признаването. Ролята на международните организации за международното признаване.
22. Понятие за международно правоприемство. Правоприемство по отношение на международни договори, държавна собственост, архиви и дългове.
23. Правоприемство относно членство в международни организации. Правоприемство между международни организации.
24. Еволюция на общите правила на международното право относно мирното уреждане на международните спорове.
25. Определение на международен спор. Видове международни спорове. Политически и правни средства за уреждане на международните спорове.
26. Преговори и конференции. Добри услуги и посредничество. Международна анкета за установяване на факти. Помирителна процедура.
27. Международен арбитраж.
28. Международен съд на ООН. Структура на съда. Компетентност. Правила на производство. Съвещателни мнения.
29. Международна отговорност. Понятие. Нарушение на международно задължение като основание за международна отговорност. Вменяемост. Вина.
30. Видове международна отговорност. Обстоятелства, изключващи отговорността.
31. Отговорност за щети, причинени от действия, които не са забранени от международното право. Отговорност на международните организации. Международна наказателна отговорност на индивида.
32. Възникване, развитие и кодификация на правото на международните договори.
33. Сключване на международния договор. Обикновена процедура. Пълномощия, приемане на текста, подписване, утвърждаване, ратификация, присъединяване. Опростена процедура.
34. Резерви и тълкувателни декларации. Депозиране, публикуване и регистриране. Тълкуване, поправки и ревизия.
35. Влизане в сила на международен договор. Временно или частично прилагане
36. Спазване на международния договор. Гаранции.
37. Териториално действие. Действие на договорите спрямо трети страни. Прилагане на последващи договори относно същия предмет.
38. Недействителност и нищожност на международен договор. Прекратяване и спиране действието на договора.
39. Делимост на договора. Процедури за обявяване недействителност, нищожност, прекратяване, спиране и оттегляне.
40. Едностранни международноправни актове. Видове и правна сила.
41. Държавни органи за външни отношения. Класификация. Държавни органи за международни отношения в България.
42. Дипломатическо представителство. Установяване, рангове, функции.
43. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.
44. Начало и край на мисията, привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на дипломатическото представителство. Класове и рангове.
45. Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в трета страна. Дипломатически корпус.
46. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държави при международните организации. Мисии на постоянни наблюдатели. Специални мисии.
47. Консулски представителства. Функции. Правен статут на представителството.
48. Консулски класове. Патент и екзекватура. Консулски окръг. Консулски привилегии и имунитети. Почетни консули.
49. Международни конференции: понятие, организиране, процедурни правила, правен статут на участниците в конференциите. Политическо и правно значение на актовете на международните конференции.
50. Международни организации. История. Определение. Структура, компетенции и бюджет на международните организации.
51. Правна природа и международноправен статут на международните организации. Привилегии и имунитети на международните организации.
52. Международни длъжностни лица. Правен статут, привилегии и имунитети. Гаранции.
53. Универсални международни организации. Общество на народите. Организация на обединените нации-история на създаването.
54. Членство в ООН. Първоначални и присъединили се членове. Изключване, временно прекратяване на членството и напускане на ООН.
55. Главни органи на ООН. Съотношение на компетенциите на Общото събрание и Съвета за сигурност.
56. Системата, предвидена в Устава на ООН за поддържане и установяване на международния мир. Мироопазващи операции на ООН.
57. Специализирани организации от системата на ООН. Взаимоотношения с ООН.
58. Регионални международни организации: с обща компетентност, по политически въпроси и безопасност, за икономическо сътрудничество.
59. Развитие на процеса на интеграция в Европа. Международни организации и институции от системата на европейската интеграция.
60. Правна система на Европейския съюз. Понятие, субекти и източници на правото на съюза. Международна правсубектност на Европейския съюз.
61. Международни неправителствени организации: международноправен статут и правна природа. Форми на участие на неправителствените организации в дейността на ООН и други междудържавни организации.
62. Универсална система за защита правата на човека Разпоредби на Устава на ООН. Международна харта за правата на човека. Регионални системи за защита правата на човека.
63. Международноправна уредба на гражданството. Режим на гражданството според българското законодателство. Статут на лицата без гражданство, с двойно гражданство и на чужденците.
64. Право на убежище. Видове. Международни и вътрешноправни актове и институции.
65. Понятие за територия според международното право. Видове. Държавна територия-определение и състав. Способи за придобиване на държавна територия и териториални изменения.
66. Държавни граници. Установяване и изменение. Режим на преминаване. Гранични въпроси в мирния договор на България от 1947г. Режим на държавната граница на Република България.
67. Международноправен статут на Арктика и Антарктида. Неутрализирани, демилитаризирани и безядрени зони.
68. Понятие за международни реки. Режим на международно корабоплаване и режим на по-важни международни реки. Неплавателно използуване.
69. Международноправен режим на корабоплаването по река Дунав. Органи на Дунавската комисия.
70. Международни канали. Основни приниципи на правния режим. Режим на корабоплаване в по-важни канали.
71. Международно морско публично и международно морско частно право. Кодификация на международното морско право. Основни актове и международни организации.
72. Видове морски пространства. Вътрешни морски води. Териториално море. Прилежаща зона.
73. Режим на островите и на проливите, използвани за международно корабоплаване.
74. Континентален шелф - правен режим на морските дейности. Делимитация на шелфа. Открито море. Свободи на откритото море. Опазване и използване на живите ресурси.в открито море.
75. Изключителна икономическа зона. “Международен район” на морското дъно.
76. Държави в неблагоприятно географско положение. Архипелажни води.
77. Българското законодателство относно режима на морските пространства в Черно море.
78. Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия. Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води.
79. Международна защита на дейността на международната гражданска авиация. Международни организации.
80. Източници на международното космическо право.
Правен режим на космическото пространство и небесните тела.
Отговорност за щети, причинени от космически обекти.
81. Правен статут на космонавтите и космическите обекти. Роля на ООН и на други международни организации в кодификацията на международното космическо право.
82. Международно право приложимо по време на сухоземна, морска и въздушна война. Военна окупация.
83. Правни последици от прекратяване на военните действия и състоянието на война. Постоянен неутралитет, неутралитет при въоръжен конфликт и статут на необвързаност.
84. Международно хуманитарно право. “Хагско” и “женевско” право.


Лектор:
доц. д-р Благой Никитов Видин
х. ас. Борис Миновски
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron