43. Управление в областта на обществения ред

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

43. Управление в областта на обществения ред

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:28 am

43. Управление в областта на обществения ред

Обществен ред
>> действие на обществени места (улици, площади, транспортни средства)
>> действие, свързано с опазване живота, здравето, достойнството на личността
>> действие, свързано с опазване на конституционните свободи и задължения
>> действие, свързано с осигуряването на нормални условия на труд и отдих
>> действие при обществени и природни бедствия, аварии

ЗМВР – 2006 г. Чрез него задачата за опазване на обществения ред се възлага на МВР. Законът извежда като основна задача на МВР именно опазването на обществения ред. По-специално тази функция се възлага на национална служба полиция.
Вътрешна специализирана система:
>> Генерална дирекция
>> Областна дирекция
>> Районни полицейски управления

Правомощия на националната полиция
>> възможност за издаване на административни актове, разпореждания, разрешения, удостоверения
>> извършване на други действия
>> реализиране на принудителни административни мерки
>> реализиране на административно-наказателна отговорност – реализира се чрез налагане на глоба до 2000 лв.
>> право на призовавания
>> право на проверка за установяване на самоличността
>> право на задържане на лица
>> право на използване на технически средства за явно наблюдаване
>> право на личен обиск
>> право на проверка в жилищни и други помещения
>> право да се използва физическа сила и помощни средства – само като крайно средство
>> използване на оръжие

Закон за движението по пътищата
Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
Закон за българските документи за самоличност

Други административно-правни режими, свързани с опазване на обществения ред:

Закон за събранията, митингите и манифестациите
Закон за администрацията
Закон за местното самоуправление и местната администрация – възлага правомощията на общинските съвети да издават наредби за опазване на обществения ред, както и на кметовете на общините
Закон за чужденците
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Moving » Чет Яну 22, 2009 10:06 am

Управление в областта на обществения ред
12.01.2009 г.
Проф.Хрусанов + допълнения

1. Понятие за обществен ред – понятието за обществен ред е неопределено, заради това има голямо място за оперативна самостоятелност.

2. Основни Нормативни Актове – Закон за Министерство на Вътрешните работи, Правилник за прилагане на закона за Министерство на Вътрешните работи, Указ за борба с дребното хулиганство,

3. Структурата на МВР и Система от органи

Законът за МВР обяснява всяка една съставка и правомощията им. Той се дели на две части
- Дава определение на всяка една съставка и органи, заедно с техните правомощия
- И постъпването прекратяването и осъществяването на службата в МВР

( от редактора  ) В лекцията, която изнесе проф. Хрусанов нямаше системата от органи, на която държи той, затова я добавих. Също така мисля, че националните служби, които изброи са премахнати от редакциите на закона и са се превърнали в главни дирекции (поне нищо не пише за тях в закона освен отм.) – поне така разбирам аз и може да греша .Ако някой знае или може да допълни информацията – нека заповяда  Измяната на закона е от скоро ,така че сигурно има някакво объркване.

Съставките на различните проявления на дейността по опазване на обществения ред са:
- Защита на националната сигурност
- Противодействие на престъпността
- Защита на права и свободите на гражданите и имуществото им
- Осигуряване на държавна и аварийна безопасност
- Охрана и контрол на държавната граница
- Защита от тероризъм
- Оказване на съдействие и на други държавни органи и др.
Съобразно тези проявления, различните съставки на обществения ред се изгражда системата на МВР. По закон – трябва министъра да е гражданско лице ( т.е. да не е от системата)

Главни Дирекции- те ръководят отделни елементи от дейността на МВР. Те са национални структури на МВР. Те се ръководят от директор. Към всяка една Главна Дирекция се изграждат дирекции – например Главна Дирекция „Криминална полиция” се състои от дирекция „Противодействие на общата престъпност” и дирекция „ Противодействие на организираната и тежка престъпност”.
Главните дирекции са общо пет на брой:
• Главна дирекция "Криминална полиция";
• Главна дирекция "Охранителна полиция";
• Главна дирекция "Гранична полиция";
• Главна дирекция "Досъдебно производство";
• Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване";
Областните дирекции са териториални структури на МВР. Те изпълняват възложените от закона дейности и задачи на определената им територия. Областната дирекция на МВР в София се нарича Столична дирекция на вътрешните работи. В областните дирекции на МВР сесъздават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисъкранг в зависимост от задачите и дейността им.


Управление на структурата на МВР ( Система от органи )
Организацията и управлението на основните структури и звена на МВР се осъществява на принципа на централизма , т.е. йерархичността.
-Министърът на вътрешните работи - Министърът на вътрешните работи осъществява държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и управлява архивния фонд наминистерството.
-Заместник- министри – те го подпомагат в упражняване на дейността му, като той им делегира правомощия и определя функциите им.
-Генерален комисар на МВР – ръководи дейността на главните и областните дирекции на МВР.
-Директори на Главни Дирекции – ръководят дейността на главните дирекции и изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и генералния комисар на МВР и се отчитат пред тях.
-Директори на Областни Дирекции – осъществява на съответната поверена му територия държавната политика на МВР и изпълнява заповедите на по-висшестоящите органи.
-Началници на Районно Управление – пряко подчинени на директора на областната дирекция,
-Началник на участък – пряко подчинен пък на началника на районното управление и управлява поверения му участък.

По втората част, която закона урежда – а именно постъпването, осъществяването и прекратяването на службата в МВР
Служителите са държавни служители (въпрос.10) – Законът за Държавния Служител важи за тях, т.е. те не са в трудови отношения по Кодекса на Труда. Има специални учебни заведения в системата и медицински институт ,за целите и нуждите на МВР.
Генералният Комисар и се назначават от президента на РБ, по предложение на МС. Директори на Главни Дирекции се назначават май пак по същия начин (моля за поправка и допълнение) . Министъра на вътрешните работи назначава останалите ...........................
Служителите в системата на МВР са униформени,въоръжени, силно централизирани, имат привилегии, допълнителни задължения.В изпълнение на своите задължения, те могат да използват физическа сила– при неподчинение, освобождаване на заложници, опит за бягство, групови нарушения и обществения ред. И помощни средства – белезници, усмирителни ризи, халосни патрони, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие ( целия арсенал на кънтъра :))

4. Обжалване на Админстративни Актове в отрасъла – Принудителните административни мерки се въвеждат изрично от ЗМВР, за предотвратяване,преустановяване на вреди от административни нарушения.Изброени са изчерпателно и всяка една принудителна административна мярка може да бъде обжалвана по ред на АПК, но обжалването не спира изпълнението. Тогава държавата или общината евентуално може да отговаря за вреди от действията на администрацията ( чл.299 АПК). В редица случаи гореспоменатите принудителни административни мерки са устна заповед, защото няма как да се изчаква на написването на заповедта. Но след това, по най-бързия начин трябва да бъде написана и може да се обжалва независимо, че е изпълнена.
 
Мнения: 24

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Moving » Пет Яну 23, 2009 10:52 am

5. Отговорност - Налаганите глоби и изпълнението им вървят по ЗАНН
 
Мнения: 24

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Mura » Съб Яну 24, 2009 11:57 am

Поздравления, че си си направил труда... промените в ЗМВР са достатъчно, за да направят лекцията, която имаме не много приложима :)

Интересен закон, ама голям зор да се изчете за ограниченото време, което имаме... така, че много ти благодаря (clap)
Аватар
 
Мнения: 25

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Moving » Съб Яну 24, 2009 9:22 pm

За дребно хулиганство се предвижда задържане за 15 дена - административна принуда срещу личността.
 
Мнения: 24

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Moving » Нед Яну 25, 2009 2:14 pm

Грешка - генералния секретар се назначава от президента по предложение на министъра
 
Мнения: 24

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от aahz » Пон Яну 26, 2009 8:25 pm

(clap)

По въпроса за назначаването:
Чл. 184. (1) Главният секретар на МВР и директорите на националните служби се назначават от президента на Република България по предложение на Министерския съвет.
(2) Министърът на вътрешните работи присъжда категория А, съответно главен комисар, на назначените служители по ал. 1 след издаване на указа на президента на Република България.
(3) При освобождаване от длъжностите по ал. 1 държавните служители запазват присъдената категория А.

Чл. 185. Министърът на вътрешните работи назначава държавните служители:
1. на длъжности от категория А извън случаите по чл. 184, ал. 1 , както и на длъжности от категории Б и В;
2. на длъжности от категория Г при първоначално постъпване на държавна служба;
3. стажанти.
във връзка с
Чл. 170. (1) Държавните служители в МВР съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват държавна служба в МВР в една от следните категории:
1. категория А - висш ръководен персонал;
2. категория Б - ръководен персонал;
3. категория В - експертен персонал с ръководни функции;
4. категория Г - експертен персонал;
5. категория Д - изпълнителски персонал с контролни функции;
6. категория Е - изпълнителски персонал.
(2) Категориите по ал. 1 за държавните служители с полицейска подготовка имат
специфичните наименования:
1. категория А - главен комисар;
2. категория Б - комисар;
3. категория В - главен инспектор;
4. категория Г - инспектор;
5. категория Д - главен полицай;
6. категория Е - полицай.
(3) Категориите по ал. 1 за държавните служители с подготовка по пожарна безопасност и защита на населението имат специфичните наименования:
1. категория А - главен комисар;
2. категория Б - комисар;
3. категория В - главен инспектор;
4. категория Г - инспектор;
5. категория Д - главен пожарникар;
6. категория Е - пожарникар.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.).
(5) Категории Б, Г и Е имат по три степени, отразяващи професионалния опит на служителите.
(6) Новопостъпилите държавни служители, които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават като стажанти за периода на обучението.
(7) Министърът на вътрешните работи утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР, който се обнародва в "Държавен вестник".
Модератор
 
Мнения: 81

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от DirtyVersion » Пон Фев 01, 2010 11:31 pm

Също така мисля, че националните служби, които изброи са премахнати от редакциите на закона и са се превърнали в главни дирекции (поне нищо не пише за тях в закона освен отм.) – поне така разбирам аз и може да греша .Ако някой знае или може да допълни информацията – нека заповяда  Измяната на закона е от скоро ,така че сигурно има някакво объркване.

Напълно си прав - Националните служби са трансформирани в Главни дирекции,но Правилника за прилагане на ЗМВР все още не е излязал (Към 01.02.10).
Аватар
 
Мнения: 17

Re: 43. Управление в областта на обществения ред

от Nasko_TKD » Нед Яну 23, 2011 4:56 pm

Moving написа:И помощни средства – белезници, усмирителни ризи, халосни патрони, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие ( целия арсенал на кънтъра :))


Ето с това изречение ми правиш деня преди изпита светъл! Благодаря, колега, за хубавия материал! (clap) (clap) (clap)
 
Мнения: 5


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта