39. Управление на териториално-селищното устройство

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

39. Управление на териториално-селищното устройство

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:28 am

39. Управление на териториално-селищното устройство

Конституцията урежда основните въпроси, свързани със собствеността.
ЗУТ, Закон за собствеността, Закон за паметниците на културата

Компетентни органи:
>> обща компетентност - НС, МС, областен управител, кмет, общински съвет
>> специализирана компетентност – министерство на регионалното развитие и благоустройство, агенция по геодезия, картография, кадастър, агенция по вписванията, ДНСК (Държавен национален строителен контрол)

Има териториално специализирани звена в областната и общинска администрация.
>> Национален експертен съвет – назначава се от министерството на благоустройството
>> Областен експертен съвет – назначава се от областния управител
>> Общински и районен експертен съвет

Съществени правомощия има главният архитект – предимно контролни функции

Устройство на територията – система от мерки, актове и действия с фактически и правен характер, които целят да създадат балансираност и подреденост в обществото при използването на земната повърхност като терен за строителни и благоустройствени мероприятия.
Дейност по планиране, предвидено в система от схеми и планове и което води до нормативно закрепване на краткосрочни/ дългосрочни предвиждания за развитие на територията на части от нея.
Схемите и плановете са актове са актове на държавното управление от категорията на индивидуалните административни актове и имат задължителен характер за държавата и другите правни субекти. Изискват подчинение независимо от волята на тези, които ги изискват.
Схеми и планове – ЗУТ. Схемите имат предпоставящо значение за устройствените планове.

Схеми – механизъм за стратегическо планиране, който дава регулация на териториалното развитие в дългосрочен период. Развитието, предвидено в схемите, кореспондира на социалното и икономическо развитие. Може да е за цялата страна, 1 област, няколко области. Според съдържанието те са:
>> комплексни – решават общо устройствени проблеми на територията и отчитат взаимната връзка между тях. С тях се планират и прогнозират всички елементи на устройството на територията в определена перспектива
>> специализирани – решават отделни устройствени проблеми на територията или териториалното разположение на стопански и други значими обекти, инфраструктури от национално/ регионално/ областно значение.
Устройството на територията на страната се осъществява въз основа на национално комплексна устройствена схема. Тя определя начините за постигане на целите и задачите за устройството на национално ниво като отчита общото социално и икономическо развитие на страната

Планове:
>> общи – на отделни поземлени имоти. Конкретизират устройството и определят застрояването на населените места, землища. Чл. 105 ЗУТ – различни видове общи планове от гледна точка на територията, за която се отнасят. Има процедура за изработване, съгласуване, одобряване, изменение на общите устройствени планове. Тези, които се отнасят до община или част от нея, по процедура, чл. 124 (решение на общински съвет, който възлага на кмета изработването; изработка на проекта; приемането му). Няма непосредствено инвестиционно значение
>> подробни устройствени планове – трябва да са съобразени с общия. При ПУП може да се извърши отчуждаване, определени обезщетения и да се извърши конкретно строителство. Имат пряко инвестиционно значение. Може да се отнася до населено място, част от него, квартал и пр. За да се извърши конкретното строителство е нужно да има извадка от ПУП, регулираща точно определения имот. Разрешава се от кмета в общината, областният управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството и се съгласува с проектанта на ПУП.

Видове:
>> план за регулация и застрояване на улици, поземлени имоти и е свързан с режим на застрояване
>> план за регулация на улици, поземлени имоти, но без режим на застрояване
>> план за застрояване – ако има първите два вида
>> работен устройствен план – свързан е с конкретни детайли от застрояването
>> планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места

Изработеният проект се съобщава в общината на заинтересованите лица чрез обнародване в ДВ и съобщение в общината. Могат да се правят възражения, предложения, искания в срок към общинската администрация. Те се обсъждат от общинския експертен съвет.
Планът се приема с решение на общинския съвет.

- Индивидуални административни актове – актове за устройство на територията, отказите за тях, актовете за отмяна/ оставяне в сила на актове по устройството на територията, с които се създават права и задължения или се засягат права или законни интереси на физически/ юридически лица, независимо дали те изрично са посочени като адресати. Индивидуалните административни актове могат да се издават от кметове, главни архитекти, ДНСК и други длъжностни лица. Индивидуални административни актове са актове за спиране, забрана за ползване и за премахване на незаконни строежи. Според ЗУТ индивидуалните административни актове имат подготвителен характер, според ЗУТ те нямат адресат (в АПК имат).

Не всички актове по ЗУТ подлежат на съдебно обжалване.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 39. Управление на териториално-селищното устройство

от haifisch » Съб Ное 01, 2008 12:11 am

Управление на териториално-селищното устройство

Съществува разностранна по вид нормативна уредба.

Чл.17 от КРБ урежда основните въпроси , свързани със собствеността :
Чл. 17.
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
(4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон.
(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение
.

Специални закони , в които се съдържа нормативна уредба :

• Закон за устройство на територията (ЗУТ)
• Закон за собствеността
• Закон за държавната собственост
• Закон за общинската собственост
• Закон за кадастъра и имотния регистър
• Закон за паметниците на културата
• както и в някои норми на Екологичното законодателство


Компетентни органи :

1) Органи с обща компетентност - НС , МС (чл.2 от ЗУТ) ,Областен управител (чл.4 от ЗУТ) , Кмет иОбщински съвет (чл.5 от ЗУТ).

2)Органи със специализирана компетентност - Министерство на регионалното развитие и благоустройство, агенция по геодезия, картография, кадастър, Агенция по вписванията, ДНСК (Държавен национален строителен контрол)

3)Териториално специализирани звена в областната и общинска администрация (чл.6 от ЗУТ)
- Национален експертен съвет - назначава се от министерството на благоустройството
- Областен експертен съвет - назначава се от областния управител и подпомага дейността му
- Общински и районен експертен съвет

ЗУТ дава правомощия на главния архитект на общината , който има решаващи и контролни функции (издава визи за проектиране , схеми )
чл.5.(3) Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината координира и контролира дейността на главните архитекти на райони.


Устройство на територията

Устройството на територията представлява система от мерки , актове и действия с фактически и правен характер , които целят да създадат балансираност в обществото при използване на земната повърхност като терен за строителни и благоустройствени мероприятия.
Устройството на територията може да бъде представено и като планиране т.е дейност при която система от планове и схеми води до нормативно закрепване на краткосрочни или дългосрочни предвиждания за развитието на територията на страната или части от нея.С тях се създава специфичен устройствен режим на територията в зависимост от необходимостта за нейното целесъобразно използване.
Схемите и плановете са актове на държавното управление от категорията на индивидуалните административни актове и имат задължителен характер за държавата и другите правни субекти независимо от волята им. Това важи и за случаите , когато едно производство започва по молба на заинтересуваното лице .Повелителният им характер не се променя и в случаите , когато за извършването на едно правно или фактическо действие , се изисква съгласието на заинтересованото лице.


УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА


ЗУТ установява система от планове и схеми , въз основа на които се извършва законосъобразно строителство и благоустройствени мероприятия.
Устройствените схеми имат предпоставящо значение по отношение на устройствените планове.


УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ-Глава 5 от ЗУТ

Устройствените схеми представляват механизъм за стратегическо планиране, който дава регулация на териториалното развитие в дългосрочен период(10 - 15 г ). Развитието, предвидено в схемите, кореспондира на социалното и икономическо развитие.
Чл. 99. (1) С устройствените схеми се осигурява устройство на териториите, съответстващо на социално-икономическото развитие при гарантирано опазване на околната среда.


Според територията устройствените схеми биват - Чл.99. (2) Устройствени схеми могат да се разработват за територията на цялата страна, на една или повече области или на група съседни общини 1) За територията на цялата страна - Национална комплексна устройствена мрежа - Чл. 100. Устройството на територията на страната се осъществява въз основа на Национална комплексна устройствена схема. С нея се определят начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие
2) За територията на една или няколко области или общини

Според съдържанието схемите биват - Чл.99. (3) Според съдържанието си устройствените схеми са комплексни, когато решават общоустройствени проблеми на територията и тяхната взаимообвързаност, и специализирани - когато решават отделни устройствени проблеми на територията или териториалното разположение на стопански и други общественозначими обекти и инфраструктури от национално, регионално, областно и междуобщинско значение.
1)Комплексни - решават общоустройствени проблеми на територията в тяхната взаимнообвързаност

2)Специализирани - решават отделни устройствени проблеми на територията или въпроси за териториалното разположение на обществено значими обекти.


УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - Глава 6 от ЗУТ Раздел I

Видове - Чл. 103. (1) Устройствените планове са:
1. общи устройствени планове;
2. подробни устройствени планове
.

1) Общи устройствени планове - Чл. 103 (2) Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана.
Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на територията
.

2)Подробни устройствени планове - Чл. 103. (3) Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.
Общи устройствени планове - Глава 6 от ЗУТ Раздел II
Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините.Предвижданията на общите устройствени планове са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.(Чл. 104 от ЗУТ)
Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.

Видове общи планове от гледна точка на територията, за която се отнасят - Чл. 105 от ЗУТ : Общите устройствени планове се разработват за териториите на:
1. община, като обхващат всички населени места в общината и техните землища;
2. част от община и обхващат група съседни землища с техните населени места;
3. населено място - град, заедно с неговото землище; територията - предмет на общия устройствен план, може да не съвпада със землището на града;
4. селищно образувание с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

Има процедура за изработване, съгласуване, одобряване, изменение на общите устройствени планове. Тези, които се отнасят до община или част от нея, по процедурата посочена в чл. 124 от ЗУТ.

Общите устройствени планове нямат непосредствено инвестиционно значение.


Подробни устройствени планове - Глава 6 от ЗУТ Раздел III.

Чл. 108. (1) Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.
ПУП трябва да са съобразени с общия устройствен план.Конкретизират предназначението и начина на устройство на отделните поземлени имоти.
При ПУП може да се извърши отчуждаване, определени обезщетения и да се извърши конкретно строителство. Имат пряко инвестиционно значение. Може да се отнася до населено място, част от него, квартал и пр. За да се извърши конкретното строителство е нужно да има извадка от ПУП, регулираща точно определения имот. Разрешава се от кмета в общината, областният управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството и се съгласува с проектанта на ПУП.

Видове ПУП - Чл. 110. (1) от ЗУТ
1) план за регулация и застрояване на улици, поземлени имоти и е свързан с режим на застрояване
2) план за регулация на улици, поземлени имоти, но без режим на застрояване
3) план за застрояване – ако има първите два вида
4) работен устройствен план – свързан е с конкретни детайли от застрояването
5) планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места


Производство по издаване на ПУП

Изработването на ПУП се възлага от кмета , министъра на регионалното развитие , областния управител или по искане на заинтересованите лица след съгласието на кмета.Решението на кмета за ПУП се съощава с обявление на видно място в общината или в местен вестник.Изработеният проект за ПУП се съобщява чрез пупбликуване в ДВ.Заинтересованите лица имат едномесечен срок , за да направят писмени възражения по проекта за ПУП.След този 1 месец общинският експертен съвет приема проекта , като съобщава постъпилите възражения.До един месец следва одобрение с решение на общинския съвет.решението на Общинския съвет за приемане не ПУП се обнародва в ДВ.


Индивидуален административен акт

В ЗУТ за разлика от АПК има различно определение за индивидуален административен акт - чл.214 от ЗУТ
Чл. 214. Индивидуални административни актове по смисъла на този закон са:
1. актовете за устройство на територията по чл. 1, отказите за издаване на такива актове и административните актове за отмяна или оставане в сила на актове, издадени по административен ред, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни физически или юридически лица, независимо дали изрично са посочени като адресати;
2. актовете по т. 1, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол, от кметовете на райони и кметства, от главните архитекти и други овластени длъжностни лица в областните, общинските и районните администрации;
3. актовете за спиране, за забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи
.

Според ЗУТ качеството индивидуален административен акт имат актовете , които имат подготвителен характер.Според АПК те не биха могли да бъдат индивидуални административни актове.Според ЗУТ индивидуални административни актове са и тези актове , които нямат адресати за разлика от АПК където имат.


СЪДЕБЕН КОНТРОЛ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Част пета .Глава 19 от ЗУТ


Не всички актове по ЗУТ подлежат на съдебно обжалване.

Чл. 213. Съдилищата осъществяват контрол по законосъобразността на административните актове по устройство на територията при условията и по реда на този закон, а по въпроси, които не са уредени в него - по Административнопроцесуалния кодекс.

1) За част от индивидуалните административни актове обжалването по административен ред е задължителна предпоставка за обжалване по съдебен ред.
2)За друга част от актовете не се допуска съдебен контрол
3)Подсъдноста се определя по местонахождението на недвижимия имот (вече и в АПК)
4)Основните съдилища , пред които се извършва обжалването по ЗУТ са административните съдилища и ВАС и по всички въпроси се прилага АПК

Виж чл.215 до чл.219 от ЗУТ
Аватар
 
Мнения: 35

Re: 39. Управление на териториално-селищното устройство

от sonrisa » Пон Яну 10, 2011 12:36 pm

Лекцията от тази година :

Земята е особен обект на правно регулиране. от гледна точка на правото тя се разглежда като земни ядра и повърхност.
Земята от като повърхност, от своя страна, има 2 значения и 2 начина на употреба:
1. Стопански обект, който носи плодове
2. Терен, върху който човекът, чрез фактически и правни действия, променя околната среда и, от естествена природна среда, създава изкуствена, която е пригодна за живеене. С този начин на използване на земята се занимава териториалното и селищно устройство. Другите му наименования са благоустройствено, строително право.

Нормативна уредба:

1. Конституцията на РБ - и преди всичко чл. 17: установява двата основни принципа - частната собственост е неприкосновена, но в същото време подлежи на принудително отчуждаване ( но смао след предварително и справедливо обезщетение)
2. ЗУТ - този закон урежда обществените отношения в областта на строителството, органите за управление, актовете, които издават и държавното регулиране на тези отношения
3. Специалните закони - Закон за собствеността, за дъжавната собственост, за общинската собственост, Закон за водите, за горите, за пътищата; екологичното законодателство и тн.

Компетентните органи в този отрасъл са:
1. С обща компетентност ; НС, МС, областните управители, общинските съвети, кметовете.
2. Със специална компетентност- министъра на регионалното развитие и благоустройството*, мин. на културата, на вътрешните работи, на отбраната.
* към министъра на регионалнот развитие и благоустрийството са формирани Дирекция за регионален строителен контрол и Районни дирекции за регионален строителен контрол.
Съществуват също така експертни съвети на централно ниво към министъра, на областно ниво към областния управител и на общинско ниво към кметовете.
Те са помощни органи, но закона в някои случаи превижда, че техните становища имат задължителна сила, т.е. че са част от фактическия състав при определени производства.


В областта на устройството на територията са предвидени специфични юридически актове: устройствени схеми и устройствени планове - съдържат задължителни предвижданията с различна степен на конкретизация.
1. Устройствени схеми - съдържат предвиждания за дълъг период от време - 10-15 години. Биват различни видове:
- съобразно територията: национална комплексна устройствена схема и районни комплекси устройствени схеми
- съобразно съсдържанието - комплексни и специализирани
Въз основа на тях НЕ могат да се извършват отчуждителни и обществени мероприятия.

2.Устройствени планове- биват:
- общи - определят преобладаващото предназначение и начините за устройство на територията. Също не могат да са основание за отчуждителни сделки; и
- подробни - имат най-голямо практическо значение. Могат да са основание за отчуждителни сделки и обезщетителни процедури.

Специфики в отрасъла:
1. В обалстта на ЗУТ е предвиден съдебен надзор върху АА. А последните изменеия той се извършва въз основата на обща клауза ( по реда на АПК).
2. Част от актовете не подлежат пряко на съдебен надзор - обжалването им по административен ред е задължитела стъпка към обжалването им по съдебен.
 
Мнения: 17


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта