38. Управление на образованието

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

38. Управление на образованието

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:27 am

38. Управление на образованието

Закон за просветата и закон за професионалното образование и обучение
Чл. 53 от К – задължително образование до 16 г. възраст. Основното и средното образование е безплатно за държавните и общинските училища. Има възможност за създаване на частни училища от граждани и организации. Обезпечаване на академична автономност на училищата. Има конституционно задължение на държавата за насърчаване на образованието, да създава нови училища, да ги финансира. Държавата осъществява контрол във всички видове и степени училища. Образованието е 3-степенно: основно, средно и висше.

Държавно управление – Министерство на образованието и науката  Инспекторат по образованието (28 области)  Директори на държавни училища.

При създаването на държавни и общински училища действа разрешителен режим (от министъра на образованието).
>> детска градина – в компетентността на общинския съвет
>> частни училища и частни детски градини се създават с разрешение на министъра на образованието. Представя се програма, която съответства на държавните изисквания.
>> чуждестранни училища и детски градини – разрешението се получава от правителството по предложение на министъра на образованието.
>> духовни училища – с разрешение на министъра на образованието

Който разрешава, може и да закрива.

Класификация:

>> Според степента: основно (начално до 4 клас) и прогимназиално (до 8 клас) и средно (до 12 клас)
>> Според съдържанието на подготовката: общо (общообразователен минимум) и професионално (общообразователен минимум и придобиване на квалификация по професия)

Система на висшето образование
Закон за висшето образование (1995 г.)  Правилник на висшето училище  ЗНСНЗ (Закон за научните степени и звания)

Народното събрание открива висше училище. Факултетите във висшето училище се откриват с разрешение на министерски съвет.
Органи за управление на държавните ВУ:
Общо събрание  Академичен съвет  Ректор
Общото събрание избира академичния съвет, правилника за организация и дейност и ректора. Ректорът се избира за 4 г. с право на повторен мандат.

Органи на управление във факултета:
Общо събрание  Факултетен съвет  Декан

Научни степени:

>> Доктор по „наука”
>> Доктор на ... „науки” (по-висока степен)

Според научните звания:
>> асистент = научен сътрудник 3-та степен
>> старши асистент = научен сътрудник 2-ра степен
>> главен асистент = научен сътрудник 1-ва степен
>> доцент = старши научен сътрудник 2-ра степен
>> професор = старши научен сътрудник 1-ва степен
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 38. Управление на образованието

от Moving » Съб Яну 24, 2009 12:04 am

Управление на образованието

05.01.2009 г.
Проф. Хрусанов + допълнения

1. Обществени отношения, които управлява отрасъла – различните степени и видове образование, както и статута на обучаващите.

2. Нормативна уредба - 3 закона

• Закон за народната просвета – урежда образованието до завършване на 12-13 клас
• Закон за висшето образование – урежда образованието във Висшите Учебни Заведения
• Закон за научните степени и научните звания – отнася се за статута на обучаващите


3. Система на образованието – според ЗНП - детски градини,училища,обслужващи звена, МС, министъра на образованието и науката, общински съвети, директори, Висш учебен съвет, педагогически съвет

Всеки има право на образование. В държавните и общинските училища то е безплатно и задължително до 16 годишна възраст. В България образованието е светско и се стимулира от държавата чрез финансиране на училища, отпускане на стипендии на ученици и студенти. Официалният език, който се употребява в органите на образованието е българския. Те създават условия за усвояването на книжовен български език и способстват за нормалното психическо и физическо развитие на учениците и децата. Държавата упражнява контрол върху всички видове и степени на училища.

Всяка степен на образованието трябва да завършва със съответния документ- административен акт, който е предпоставка за преминаване в по-горна степен.

Според ЗНП системата се състои от :

Детски градини, училища и обслужващи звена

Те могат да бъдат държавни, общински и частни ( обслужващите звена не могат да бъдат частни)
Държавни – са звена, с национално значение и се финансират от държавния бюджет. Ползват публична държавна собственост. Министъра на образованието и науката открива,преобразува и закрива със заповед държавни детски градини, училища и обслужващи звена.
Общински - звена, които се финансират от общинските бюджети. Предоставените им имоти са публична държавна собственост. Общинските съвети се откриват, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет. Общински училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра по предложение общинския съвет.
Частни – са тези детски градини и училища, които не са на бюджетна издръжка и се откриват/преобразуват по искане български физически или юридически лица.Използват частна държавна или частна общинска собственост. Въпреки че са частни, държавата си запазва правото да дава задължителни изисквания за откриването им. Откриват се с разрешение на на министъра на образованието и науката
Всички градини, училища и обслужващи звена са юридически лица.

Детски градини
Те са за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Подготовката им за училище започва 1 година преди постъпването им в 1ви клас. Постъпването на децата в детските градини става по желание и избор на родителите/настойниците. Деца със специални образователни потребности или заболявания постъпват в детските градини, които са задължени да ги приемат.

Училища


Училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е общо и професионално.

Според съдържанието – Общо – осигурява усвояването на общообразователния минимум и при възможност профилирана подготовка. Професионалното образование осигурява придобиване на квалификация по професия.

Според степента – Основно образование – осъществява се на два етапа – начален от 1 до 4 –ти клас и прогимназиален от 5 до 8 клас. Средно образование – 8 до 12 клас и се придобива след успешно положени зрелостни изпити.

Видове училища
- Начални – 1-4 клас
- Прогимназиални – от 5 до 8ми клас
- Основни от 1 до 8ми клас
- Гимназии – 9 до 12 клас
- Средни общообразователни – 1-12 клас
- Специализирани училища – деца с хронични заболявания или специални образователни нужди се обучават интегрирано
- Духовни училища – съответните религиозни институции трябва да поискат разрешение от министъра на образованието и науката

Обслужващи звена – за научно-информационни, за извънучищни педагогически учреждения, за организиран отдих и спорт и др.


Органи на управление на системата на народната просвета -


Държавната политика се провежда от МС, Специален орган е министъра на образованието и науката, който осъществява дейността по управление и контрол на всички видове детски градини, училища и обслужващи звена.

Общинските съвети са задължени да осигуряват образование до 16 години, здравно обслужване, финаново обслужване и др.
Всяко училище се управлява от директор, отговарящ на редица изисквания за учителски стаж, висше образование,конкурс и други. Работодател им е министъра на образованието , като той сключва и прекратява трудовите договори. Единствено на директорите на детски градини, работодател е кмета

Висш учебен съвет при министерството образованието и науката- той разработва държавните образователни изисквания, обсъжда ги и ги приема.Поне 1/3 от състава му са учители. Изискванията са за детските гради, подготвителните училища, видове училища,степени на образование и др.

Педагогически съвети – обсъждат основни педагогически въпроси

Административно-наказателни разпоредби - глоба за родители/настойници, които не осигуряват присъствието на деца до 16 г. Акта се съставя от общинските съвети, а се издава от кмета на общината- по реда на ЗАНН.

Система на Висшето образование – Закон за висшето образование

Има един принцип – академнична автономия в чл. 53 на Конституцията. Внесен е баланс между този принцип и и държавната намеса при уреждане на въпроса за висшето образование. Извън въпросите, които Законът за Висшето образование регулира, всичко останало е академична автономия –избиране на органи на управление, териториална неприкосновеност, собствени правилници, и др

Разлика между университет и висше училище – Университетът е висше училище, в което се преподават фундаментални научни специалности като основни – богословие, право, и др.

НС - с решение открива, преобразува, преименува и закрива висши училища, както и филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии; определя субсидиите на всяко училище; определя стратегиите на висшето образование

МС - утвърждава основните насоки на държавната политика, представя на НС стратегията за разискване; открива,преобразува закрива висши училища, факултети, и др. Които не са от регулираните професии на НС; утрърждава държавните изисквания; предоставя стипендии от държавата, и др.

Министъра на образованието - прави предложенията до МС за откриване,закриване на ВУ и факултети; координира взаимоотношенията между държавата и ВУЗ-овете; упражнява контрол за спазването на този закон

Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет – дава акредитация на ВУЗ-овете и следи за изпълнението на дадените препоръки


Органи на управление във висшите училища
1 ) Общо събрание –представители на всички съставки на общността – студенти , учители, лектори и т.н. То съставя правилника, избира ректор и др.
2) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на висшето училище
3 ) ректор – едноличен орган на управление и се подпомага от заместник-ректори ( помощни органи, но не могат да взимат решения )

Тази схема се повтаря в отделните факултети :
1) Общо събрание – събира се най-малко един път
2) Факултетен съвет –
3) Декан – едноличен орган на управление
4) Декански съвет – помощен орган на декана, който не може да взема решения, само обсъжда

Административни актове
- Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряванена обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления. Във всеки факултет съществуват особен вид АА – учебни планове и учебни програми.
Учебен план – приема се от Факултетния съвет за съответната специалност и трябва да посочи какви дисциплини, хорариум от часове. Съставят се за всяка дисциплина и представлява тематично представяне на всяка дисциплина, която се изучава.
Учебни програми – от съответните катедри се приема. Академичния съвет може да изменя приетите учебни планове, а факултетния съвет не може.

Статут на обучаващите - Закон за научните степени и научните звания

Според научните звания:
>> асистент = научен сътрудник 3-та степен
>> старши асистент = научен сътрудник 2-ра степен
>> главен асистент = научен сътрудник 1-ва степен
>> доцент = старши научен сътрудник 2-ра степен
>> професор = старши научен сътрудник 1-ва степен
Такава служба може да се вземе след проведен конкурс. Комисията прави предложение , Факултетния съвет взема решение, а Ректорът назначава обучаващия.

Научните степени се свързват и с научна дейност
- Доктор
- Доктор на науките
Те се защитават с хабилитационен труд, докторантура , пред съвет, съставен от различни специалисти.
 
Мнения: 24


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта