36. Административноправен режим на изобретателската дейност

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

36. Административноправен режим на изобретателската дейност

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:26 am

36. Административноправен режим на изобретателската дейност

Закон за патентите и регистрация на полезните модели – 1993 г.
Патентно ведомство – шефът се назначава от премиера

Изобретенията и полезните модели са обект на регламентация и имат правото да получат правна закрила, ако
>> имат новост – ако не е част от състоянието на техниката (включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено и устно описание, използвана или разгласяване по друг начин, където и да е по света. Преди датата на подаване на заявката за патента)
>> изобретателска стъпка – има я, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката
>> промишлена приложимост – всяко изобретение, чийто предмет може да бъде произвеждан/ многократно ползван, в който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство.

Не се считат за изобретения научни теории, материални методи, резултати от художествено творчество, компютърни програми, предоставяне на информация.
Правната закрила се предоставя с патент. С него се установява наличието на патентноспособно изобретение, приоритета, изобретателя и изключителното му право върху изобретението. Патентоването е със срок на действие 20 г. от датата на подаване на заявката. Има административна процедура, която произтича в патентното ведомство. Заявката за патент се подава във ведомството, датата на подаването е датата на получаването на заявката в патентното ведомство, заявление за патент (в него се включва заявката) с наименованието на изобретението, както и идентификация на заявителя, описание на изобретението, разкриващо същността му. Експертизата, която се извършва от компетентните лица по повод заявката е от специализирания експертизен отдел във ведомството – той извършва проучване. Взема решение – то е индивидуален административен акт за издаване на патент/ отказ от издаване на патент. Могат да възникнат спорове, които се решават и по административен, и по съдебен ред (има тази задължителна последователност).
>> по административен ред – оспорването на решенията е пред отдела по споровете (не пред председателя). Разглеждат се споровете в 3-месечен срок от постъпването на жалбите в специализирани състави на отдела. В зависимост от решенията съставите могат да са трима експерти (1 от тях юрист) или 5 експерти (2 юристи). Недоволната страна от решението може да го атакува в 3-месечен срок пред административния съд, по реда на АПК.
Полезен модел – 10 г. срок патентоване. При полезните модели процедурата по патентоване е същата.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 36. Административноправен режим на изобретателската дейност

от Moving » Пет Яну 23, 2009 10:41 am

Управление на изобретателската дейност

06.01.2009 г.
Проф.Хрусанов

1.Понятие - Лице, което е създало полезен модел или изобретение е негов изобретател. Ако е съзададено от няколко лица, те са съизобретатели. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са 1. нови, имат 2. изобретателска стъпка и са 3. промишлено приложими. Не са изобретения : открития,научни теории и математически методи; резултати от художествено творчество; планове,правила и методи за игри,интелектуална дейност, делова дейност или компютърни програми; представяне на информация; човешкото тяло ( елемент изолиран от човешкото тяло или получен по технически процес се счита за изобретение).

1. новост – изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката ( всичко което е станало общодостъпно)
2. изобретателска стъпка – когато изобретението не произлиза по очевиден начин от състоянието на техниката
3.промишлена приложимост – такива са изобретения, чиито предмет може да бъде използван и прилаган многократно в промишлеността и селското стопанство

2. Нормативен акт - Закон за патентите и регистрацията на полезни модели


3. Органи-


Патентно Ведомство – национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост със седалище София. Независимо в своята дейност, като неговите окончателни решения по закрила на обектите на индустриална собственост се обжалват в съда по съответния ред. То има няколко отдела, по важни от които са :


Отдел за експертиза на обектите на индустриална собственост , състоящ се от различни специалисти от различни области на науката и техниката, които преценват дали изобретението отговаря на 3те изисквания – решават да се издаде ли или да не се издаде патент
Отдел по споровете към отделното ведомство – разглеждат се най-различни по вид спорове, но най-често се обжалва отказа да се издаде патент или авторство (на кого принадлежи ). В тези случаи се гледа кой пръв е подал заявление ( за които ще стане дума ей сега). Съгласно закона този отдел разглежда всички решения на съответните отдели. Тези решения изобщо не се обжалват пред съд – каквото каже отдела – това е ( целта е да не се занимават съдилищата с такъва материя ). Изключение са само споровете за авторство/съавторство и дали авторството е лично/служебно, които могат да се отнесат до Софийски Градски Съд.
Целия закон е едно специално административно производство – специални Административни актове- патенти, специална процедура за кандидатстване пред съответното ведомство, което има право да издаде патент.Специален ред за обжалване, специален ред за ползване на изобретението и др.

Всеки,който смята че е изобретил нещо, следва да се обърне към Патентното ведомство, което признава изобретения. Има две фази на този процес :

Подаване на заявления – заявлението не слага началото за издаване на патент. Тя има за цел да пази приоритет – кой пръв е поискал издаване на патент. Подаване на заявлението означава, че имам намерение да искам патент ( подаване на заявка )

Подаване на заявка – искане за издаване на патент – Придружава се със скици, документи, чертежи, касаещи изобретенията.

4. Административни актове-

– Патента е специален индивидуален административен акт, с който се създава правна закрила на изобретението. Той удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението.

Правото на патент принадлежи на лицето, което има право на заявяване . Правото на заявяване принадлежи на изобретателя. Законът разграничава служебното изобретение от изобретението – създадено в изпълняване на възложени задължения от работодателя.В този случай работодателят има право да изисква патента, ако предварително не са се договорили друго. Ако няколко лица са изобретили обекта, те са съизобретатели.

Срокът на действие на патента е 20 години от датата подаване на заявката.

Обжалване - В тази материя АПК не се прилага. Отказът да бъде издаден патент се обжалва пред отдела по спорове на Патентното ведомство.
Спорове за авторство/съавторство и дали изобретението е лично/служебно се отнасят до Софийския Градски съд.
- Лицензи - видове
Лиценз по право – този,който притежава вече патента дава възможност еднократно да се предложи за публично ползване

Договор за лицинзия – конкретен договор, чрез който се предоставя конкретна,пълна лицензия

Принудителна лицензия – дава се въпреки нежеланието на патентопритежателя. Когато изобретението е от особена важност за държавата, но патентопритежателя отказва да го даде – държавата принудително започва да го ползва срещу заплащане. Има ли обществен интерес – не се водят преговори, следва принудителна лицензия.

Дори всяко заинтересовано лице може да поиска от Патентното ведомство да му бъде издадена принудителна лицензия, ако патентопритежателят не е използвал изобретението 4 години от подаване на заявката или пък не го ползвал в достатъчна степен за задоволяване националния интерес.

5. Отговорност – органи на Патентното ведомство налагат наказания и се обжалват по реда на ЗАНН
 
Мнения: 24

Re: 36. Административноправен режим на изобретателската дейност

от mitakkk » Вто Яну 19, 2010 1:25 am

Взехме на лекцията следното :
Възможни са спорове (да се откаже да се даде патент). Тези спорове се решават по административен и по съдебен ред. По административен ред е решават - чл.55 ЗПРПМ , чл.57 ЗПРПМ
След това може да се стигне до оспорване и по съдебен ред - по реда на АПК пред Административния съд в София.
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., а относно замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София" - в сила от 01.03.2007 г., предишен текст на чл. 59 - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) Страната, недоволна от решението на отдела по спорове, постановено съгласно чл. 58, ал. 3, т. 1 и чл. 58, ал. 5, в тримесечен срок от получаване на решението може да подаде жалба до Административния съд - град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) Не могат да се обжалват по съдебен ред решенията на експертизните отдели по чл. 46, ал. 1, чл. 46а, ал. 1 и 2, чл. 47, ал. 3 и 4, чл. 75г, ал. 3 и чл. 75д, ал. 3 и 4, ако не са обжалвани по административен ред.
 
Мнения: 2


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта