35. Административноправен режим за защита на природата

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

35. Административноправен режим за защита на природата

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:26 am

35. Административноправен режим за защита на природата

Закон за защита на природата – не е приложим
Закон за биологичното разнообразие – 2002 г.

Биологичното разнообразие е многообразието от всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. Под екосистема се разбира – динамичен комплекс от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, които си взаимодействат като функционална единица със специфично взаимосвързани процеси и специфичен общ облик. Биологическото разнообразие е част от националното богатство и опазването му е приоритет на държавните и общински органи и гражданите.

>> Режим за защита на природата – задължителна национална екологична мрежа. Защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитените територии. Обявяването на защитените зони става с издаването на акт, заповед на министъра на околната среда и водите. Собствеността в защитените зони не се променя, но собствениците са длъжни да се съобразяват със съответния режим.
>> За паметници на културата
>> норми относно опазване растителните и животински видове
>> норми относно вековни и забележителни дървета, отделни дървета. Със заповед на министъра на околната среда и водите се превръщат в защитени.

Органи за управление и контрол на опазване на биологичното разнообразие – министерство на околната среда и водите, неговите регионални инспекции и дирекции на национални паркове (Рила, Пирин, части от Стара планина) – специализирани паркове.

Административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗБР
>> административни наказания – глоби с максимален размер 10 000 лв. и отнемане в полза на държавата на средствата, използвани за извършените нарушения. Административно-наказателни постановления за административното наказание – от министъра или лица. Предвижда се възможност за налагане на принудителни административни мерки. Обжалването на административните актове е по реда на АПК.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от keyholder » Нед Юни 08, 2008 11:26 pm

Закон за защитените територии (1998)

Защитени територии са национално и общочовешко богатство. Те са предназначени за опазване на биологичното разнообразие на екосистемите и на естествените процеси, които протичат в тях.

Българя трябва да създава и опазва защитените територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии. (чл. 3)

Защитените територии включват гори, земи и водни площи. Населените места, които попадат в защитена територия, не са част от нея. Паметници на културата, които се намират в защитена територия се третират по Закона за паметниците на културата и музеите. (чл. 6)

Видове защитени територии (чл. 5):
- национални паркове – територии, които не включват селища и имат разнообразни естествени екосистеми с многообразие от животински и растителни видове и техните местообитания, характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа; (Националните паркове са три – „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан”)
- природни паркове – територии, които включват голямо разнообразие от екосистеми с многообразни растителни и животински видове и техните местообитания, характерни и забележителни ландшафти и форми на неживата природа;
- резервати – образци от екосистеми, включващи забележителни и/или характерни растителни и животински видове и техните местообитания;
- поддържани резервати – екосистеми, включващи редки и/или застрашени растителни и животински видове и техните местообитания;
- защитени местности – територии с: 1. характерни или забележителни ландшафти; или 2. редки, застрашени или уязвими растителни и животински видове
- природни забележителности – характерни или забележителни форми на неживата природа като пещери, водопади, скални образования и др.

Националните паркове и природните резервати са територии с площ над 1000 хка и са изключителна държавна собственост. Те са изрично посечени в приложенията на ЗЗТ. При разширяването им чрез закон собствеността се отчуждава по реда на Закона за държавната собственост.

За защитените територии има редица ограничения, посочени детайлно за всеки вид в ЗЗТ – за строеж, производствена дейност и т.н.

Защитените територии се управляват от Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекторати по околната среда и водите и Дирекциите на националните паркове.

За административните наказания по ЗЗТ се предвиждат следните наказания:
- глоба (до 10 000 лева; до 20 000 лева за строителство)
- изземване на вещите, с които е извършено нарушението.
Законът предвижда и принудителни мерки – чл. 79
Последна промяна keyholder на Вто Юни 10, 2008 10:14 pm, променена общо 1 път
Аватар
 
Мнения: 14

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от Ramzes » Вто Юни 10, 2008 9:54 pm

keyholder написа:Закон за защитените територии (1998)
Националните паркове са три – „Витоша”, „Пирин” и „Централен Балкан”

Рила, Пирин и Централен Балкан
Аватар
 
Мнения: 10

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от keyholder » Вто Юни 10, 2008 10:15 pm

Поправено е, мерси.

Извинявам се, по инерция.

Моят изпит мина днес. Успех на всички! (yes)
Аватар
 
Мнения: 14

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от Ети » Вто Юни 10, 2008 10:19 pm

Можеш ли да разкажеш как мина изпитът днес? :) Ти в кой поток си и кой те изпитва?
 
Мнения: 7

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от keyholder » Вто Юни 10, 2008 10:34 pm

Предварително се извинявам на администраторите, предвид факта, че мястото на последващата информация не е точно тук :)

Аз съм 1-ви поток, 2 група. Изпитът е в 255 и вътре изпитват едновременно и за двата потока: за 1 поток изпитваха професор Костов и доцент Сивков, а за 2 поток - професор Хрусанов и една жена, която ми е непозната. Теглиш три въпроса - от обща, специална част и процес. Имаш време около 10-20 минути, зависи. Викат те по име и ти казват при кого да седнеш. Аз бях при Костов. Започваш да говориш по въпросите, мен ме прекъсна на два от тях. Зададе няколко допълнителни въпроса, горе-долу такива, че да разбере дали наистина разбираш нещата, или му говориш наизуст. Не ме е питал за неща, които са извън трите ми въпроса, но май някои колеги са ги разхождали по конспекта. Като цяло Костов беше много добронамерен. Някои колеги ги изпитваха доста дълго, при мен мина леко. Имам 5.
Аватар
 
Мнения: 14

Re: 33. Административноправен режим за защита на природата

от Ети » Вто Юни 10, 2008 10:36 pm

Браво, поздравления!

И мерси за информацията (clap)
 
Мнения: 7

Re: 35. Административноправен режим за защита на природата

от Moving » Чет Яну 22, 2009 7:34 pm

Опазване на околната среда
12.01.2009 г.
Проф.Хрусанов

1. Понятие – Административното право работи с едно широко понятие за околната среда. Често се говори за природна среда, която е част от околната среда. Тя е съчетание на организми и естествената среда, в които те се развиват.

Определението околна среда има няколко съставки- управлението е междуотраслово, защото много министерства едновременно провеждат държавна политика в този отрасъл.
Естествена среда – човек получава на готово въздуха, земята, водата. Те съществуват независимо от хората. Уредбата на административното право в тази съставка на околната среда се състои в опазването й.
Култивирана околна среда – която търпи въздействие и се променя под въздействието на човека – селскостопански режим.
Битово- селищна среда – според всички видове населени места, заедно със стопански, културни и исторически места, свързани с живота на населението – примерно опазване на културни паметници
Работна среда - офиса 
Домашна среда – семейното огнище

Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.Управляват се и всички съоръжения , които са свързани с поддържането на околната среда – напоителни, хранилки и др.
Особеност – Административното право разработва собствено понятие за всеки компонент на околната среда. Има определение за вода, за гора ( да не е в населено място и повече от 1 дка), за земя – в три значения – като хумус (средство за селското стопанство), за терен за стоителство и като източник на земни богатства; и др.
2. Нормативна уредба - уредена е чрез
• Обща регламентация – общи закони,които включват околната среда като цяло
• Отраслови закони - отнасящи се до различни съставки и компоненти на околната среда ( пр. Закона за водите; Закона за горите)

3. Система от органи

Всяка една съставка е свързана с различна дейност на управление. Като цяло най-общо управлението се състои в използване, защита и разработване на околната среда. Всяка една съставка е поверена на различни органи на администрацията.

- Министерски съвет – висш орган на управление с обща компетентност
- Всички министерства – всяко министерство има отношение към опазването на околната среда
- Министър на околната среда и водите – има надведомствено положение, управлява околната среда като цяло и може да дава насоки на другите министерства за политиката им, свързана с околната среда.Разработва цялостната политика и следи за състоянието на околната среда в страната.

- Специализирани органи
Изпълнителната агенция по околна среда към министъра на околната среда и водите осъществява ръководството на Националната система за мониторинг на околната среда. Изпълнителен орган е директорът на агенцията.
Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище. Изпълнителни органи са техните ръководители
Опазването на околната среда среда се развива по две направления :
1) Описание на задълженията на органите, длъжностните лица, които управляват околната среда
2) Описание на задълженията на ползувателите, които могат да я увредят

4. Административни актове в отрасъла
Принудителни административни мерки – налагат се най-често от специализираните административни органи. Примерно – цех замърсява околната среда – следва спиране на дейността им чрез индивидуални административни актове. Различните наказания, които се налагат вървят по ЗАНН
5. Санкции и обжалване - обжалването става по реда на АПК. Различните отраслови закони предвиждат висок размер на налаганите глоби.
 
Мнения: 24

Re: 35. Административноправен режим за защита на природата

от Moving » Пет Яну 30, 2009 8:08 pm

Закон за опазване на околната среда
 
Мнения: 24


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта