34. Административноправен режим на земята

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

34. Административноправен режим на земята

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:25 am

32. Административноправен режим на земята

Чл. 21 от К – Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото
Административноправният режим се дели на:
>> административноправен режим на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания – ЗУТ)
>> административноправен режим на земеделските територии – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Закон за опазване на земеделските земи
>> административноправен режим на горските територии – Закон за горите
>> административноправен режим на защитените територии – Закон за защитените територии

Засилен административноправен режим на земеделските земи – базата е в чл. 21 „обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон. Законът за опазване на земеделските земи изяснява същността на земеделските земи – предназначението на земеделските земи е за производството на растителни суровини и паша. Правилата на този закон са земеделските земи в границите на населените места, щом отговарят на същността и земи, намиращи се в горския фонд. Задължение за собствениците и ползвателите на земеделските земи да ги опазват от ерозия, замърсявания, заблатяване и други увреждания и да поддържат продуктивните им качества. Възстановяване и подобряване на качеството на земеделските земи е задължение. Причинителите на увреждания и замърсявания поемат разходите по възстановяването им. Рекултивация на земи: рудници, кариери, стари корита на реки, трасета на канали, пътища, т.е. изоставени земи след съответна намеса отново да се използват за земеделски цели. Промяна на предназначението се предвижда по изключение: при задоволяване на държавна или обществена нужда или по инициатива и нужда на собствениците – минава се през разрешителен режим. Комисии към областните дирекции земеделие и гори се произнасят за искане за площ до 50 дка. Когато заявената площ е над 50 дка – комисията за земеделските земи към министерството на горите. Решенията им са индивидуални административни актове. Инициатива за откриване на такова право имат:
>> собствениците на земеделски земи за свои нужди
>> министърът на регионалното развитие и благоустройство, когато се иска промяна на предназначението за държавни нужди и земеделската земя засяга повече от една област
>> областният управител, ако земята е на територията на една област
>> кмета на общината, когато земята е за общинска нужда
Въз основа на положителното решение се създава основание за отчуждаване на имота за държавна и общинска нужда. Имотът престава да изпълнява предназначението си по земеделската земя.

Административно-наказателна отговорност за нарушение на закона – глоба с максимален размер 6000 лв. Предвидена е възможност за налагане на принудителни мерки от министъра на земеделието и храните (има право да издаде задължително предписание – индивидуален административен акт – и при неизпълнението има право да спира изграждането на съответните обекти).
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 32. Административноправен режим на земята

от Aniston » Съб Юни 07, 2008 12:22 pm

Административно-наказателна отговорност за нарушение на закона – глоба с максимален размер 2400 лв
---->максималният размер е 6000лв.
Закон за опазване на земеделските земи, Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци.
Предвидена е възможност за налагане на принудителни мерки от министъра на земеделието и горите
---->от 2008г. Министерство на земеделието и храните
 
Мнения: 27

Re: 32. Административноправен режим на земята

от Jantex » Нед Юни 08, 2008 9:58 am

Браво, добре е да се актуализират разработките своевременно (clap)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: 32. Административноправен режим на земята

от Assasiyah » Нед Юни 08, 2008 12:16 pm

Благодарим за актуализацията - поправено е и във въпроса. (smile)
Аватар
 
Мнения: 531


Re: 34. Административноправен режим на земята

от haifisch » Съб Ное 01, 2008 12:23 am

Административноправен режим на земята

Предпоставка - чл.21 от Конституцията
Чл. 21.
(1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.
КРБ засилва вниманието си към обработваемата земя , като налага забрана за ползването и за други цели.Допуска се промяна по изключение в предназначението на земеделските земи - засилен административен режим.
Чл. 21.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.


Общ административноправен режим на земята - 4 вида режим

1) Административноправен режим на урбанизираните територии - населени места ( градове и села ) и селищни образувания :
- Нормативна уредба - Закон за устройство на територията (ЗУТ)

2) Административноправен режим на земеделските територии :
- Нормативна уредба - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи , Закон за опазване на земеделските земи

3) Административноправен режим на горските територии :
- Нормативна уредба - Закон за горите

4)Административноправен режим на защитените територии:
- Нормативна уредба - Закон за защитените територии


Административноправен режим на земеделските територии

Нормативна уредба - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи , Закон за опазване на земеделските земи

Чл.2 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи определя същността на земедеските земи :.Чл. 2. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.
В чл.2 ал.2 от същия закон се дава и предназначението на земеделските земи :
Чл.2 (2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето.
Предназначението на земеделските земи не може да се променя , освен при доказана нужда и при спазването на строга процедура ( Чл.2. (3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този закон.)
Този режим се отнася до земдеските земи , които се намират в границите на населените места и в границите на горския фонд.(Чл.2.(4) Опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи се прилагат и за земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и горския фонд, които се използват за производство на растителна продукция и за паша на добитъка.)
Законът за опазване на земеделските земи налага някои основни задължения :

1) Към собствениците и ползвателите на земеделските земи , които трябва да опазват земите от ерозия , замърсяване и други увреждания ( Чл. 3 Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги опазват от ерозиране, замърсяване, засоляване, вкисляване, заблатяване и други увреждания и да поддържат и повишават продуктивните им качества.)

2)Да възстановяват и подобряват състоянието на земи , пострадали от увреждане като се ръководят от предварително одобрени проекти и технологии ( Чл. 7 .(2) Възстановяването и подобряването на ерозирани, замърсени, засолени, вкислени и заблатени земеделски земи се извършва въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти.)

3) Да извършват рекултивация на стари пътища , корита на реки и др.(Чл. 11. (1) На рекултивация подлежат:
1. рудници, кариери и други земи с нарушен почвен профил;
2. сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци;
3. стари корита на реки;
4. трасета на изоставени канали, пътища, железопътни линии и строителни площадки, след демонтаж на инженерните съоръжения, облицовки и горно строене.
(2) Рекултивацията се извършва въз основа на предварително изготвен, съгласуван и одобрен проект, който е неразделна част от проекта за изграждането на обекта.)


ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

Глава 5 от Закона за опазване на земеделските земи
За да бъде разрешена промяна е необходимо разрешение от специално създадени административни органи -Специализирана държавна администрация към Министерство на земеделие и продоволствието и Специализирани комисии за земеделските земи , които са в областините администрации в рамките на Областна дирекция "Земеделие и гори".Има и Централна комисия за земеделските земи , създадена към Министерството на земеделието и продоволствието.
Чл. 17. (Изм. доп. ДВ бр. 28/2001 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:
1. комисии към областните дирекции “Земеделие и гори" - когато исканата площ е до 50 дка и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област;
2. Комисията за земеделските земи - за останалите случаи.


КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Към Министерството на земеделието и продоволствието се създава Комисия за земеделските земи.
Министърът на земеделието и продоволствието е председател на Комисията за земеделските земи
Компетентност виж Чл. 40. (1) от Закона за опазване на земеделските земи


Имащи право да искат промяна в статута на земеделските земи:

1)Собствениците на земите - Чл. 18. (Изм. доп. ДВ бр. 28/2001 г.) Собствениците на земеделска земя могат да искат определяне и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земята, когато това им е необходимо за изграждането на обекти, несвързани с използването на земята по предназначение

2)Министърът на регионалното развитие и благоустройство - когато се иска промяна на предназначението за държавни нужди и земеделската земя засяга повече от една област

3)Областният управител - когато земята е на територията на една област

4)Кметът - когато земята е за общинска нужда

Чл. 19. (1) (Изм. доп. ДВ бр. 14 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 28/2001 г.) Предложенията за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделска земя за държавни нужди се правят от министъра на регионалното развитие и благоустройството за обекти и съоръжения на територията на повече от една област, от областния управител - за обекти и съоръжения на територията на съответната област, а за общински нужди - от кмета на съответната община.

Образуваното производство завършва с издаването на решение за промяна на предназначението на земеделски земи, което е индивидуален административен акт.Чрез него става промяната на предназначението.(Виж глава 5 от закона )
Въз основа на положителното решение се създава основание за отчуждаване на имота за държавна или общинска нужда (Закона за държавната и общинската собственост).След извършените промени имотът престава да изпълнява предназначението си по земеделската земя.


Режимът за опазване на земеделските земи е свързан със специфична административнонаказателна отговорност.(Глава 9 от Закона за опазване на земеделските земи )

1) Глоби- максимален размер 6000лв.(Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци.)

2)Принудителни административни мерки - Министърът на земеделието и продоволствието може да спира дейности , извършвани на територията на земедеслките земи .


ЗАБЕЛЕЖКА - Министерство на земеделието и горите от 2008г. е преименувано на Министерството на земеделието и продоволствието
Аватар
 
Мнения: 35

Re: 34. Административноправен режим на земята

от Moving » Чет Яну 22, 2009 7:27 pm

Административно-правен режим на земята

12.01.2009 г.
Проф.Хрусанов+ допълнения

1. Понятие за земя - земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.
Като цяло земята се разпределя в различни фондове, които се делят на основни и допълнителни. Земята, попаднала в държавен фонд се изключва от гражданския оборот.

-------------------------------- Основни фондове – държавен поземлен фонд, държавен воден фонд, държавен горски фонд, държавен пътен и железопътен фон; земята в населените места, предназначена за благоустройство ( паркове и др.)

Държавен поземлен фонд – Закон за собствеността и ползването на земеделски земи - влизат всички земи със селскостопанско предназначение, извън населените места. В тази връзка – понятието актуване – при липса на доказана собственост, областният управител актува земята и тя влиза в държавния поземлен фонд. При доказване на собственост, областният управител може да деактува земята.


Държавен горски фонд – Закона за Горите – включва всички гори и други държавни земи с горско-стопанско предназначение предназначение, а също така особеностите и съоръженията, обект на горско стопанство

Държавен воден фонд – Закона за водите- включва всички води – повърхностни, подземни, минерални, вътрешни морски води и териториално море, води на някои реки и съоръженията за ползването им. За целта се води спрециален регисътър за земни и подземни води.

Държавен пътен и железопътен фонд – Закон за пътищата, Закон за железопътния транспорт - националните и републикански пътища и прилежащите релси за нормалното осъществяване на железопътния транспорт.


------------------------------- Допълнителни фондове –

Държавен минен фонд – непостоянен, създават се с акт на МС

Държавни земи за нуждите на отбраната – непостоятенен създава се с акт на МС

Държавен Пасбищен и фуражен фонд - състои се от :

- Мера – държавна земя, която може да се използва за паша от всички жители на населеното място( естествено добитъка им) , без да се заплаща такса
- Землище – земи, които са предоставени за управление на общината
- Перекендетни земи – лице, което има собственост върху полски имоти в населено място, но не живее там.

Земята може да бъде частна държавна и публична държавна собственост

2. Нормативни Актове - Закон за собствеността и ползуването на земеделски земи , Закон за Горите, Закон за водите, Закон за пътищата, Закон за железопътния транстпорт, Закон за опазване на земеделските земи и др.

3. Органи на управление - управлението не е поверено не един единствен министър. Всички фондове земя са поверени на Министерския съвет за управление.Той може да извършва промени и преразпределения, а отделните министри управляват съответния фонд.

4. Отговорност - Налагат се административни глоби по реда на ЗАНН и имуществени санкции по ГПК
 
Мнения: 24

Re: 34. Административноправен режим на земята

от eazy » Пон Яну 26, 2009 9:28 am

Закон за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН)
 
Мнения: 4

Re: 34. Административноправен режим на земята

от Moving » Пон Яну 26, 2009 3:47 pm

Земята може да бъде частна държавна и публична държавна собственост. Имаме и изключителна държавна собственост ( не могат да бъдат придобивани от друг собственик освен държавата) , която по решение на МС се дава на концесия. Изключителна държавна собственост са : за земята : защитените територии, земята по островите и граничната територия. Изключителна държавна собственост за водите : минералните води, териториалното море и вътрешните морски води.


Държавен поземлен фонд – Закон за собствеността и ползването на земеделски земи - влизат всички земи със селскостопанско предназначение, извън населените места. Принципно положение е , че обработваемата земя се ползва според предназначението си само земеделски цели , а по изключение – може да се извърши промяна в предназначението й със закон. В тази връзка – понятието актуване – при липса на доказана собственост, областният управител актува земята и тя влиза в държавния поземлен фонд. При доказване на собственост, областният управител може да деактува земята.
 
Мнения: 24

Re: 34. Административноправен режим на земята

от sonrisa » Пон Яну 10, 2011 11:54 am

Това е тазгодишната лекция на проф. Хрусанов ( Има известни допълнения и разлики ( особено при фондовете), затова реших да е постна тук :) )

Според КРБ от 1991 година в България има няколко вида собственост:
1. Частна собственост - тя е неприкосновена; може да се отчуждава само след предварително обезщетение - т.е. актът за отчуждаването влиза в сила само след обесзщетението.
2. Общинска собственост - частна и публична
3. Държавна собственост - частна ( управлява се от Областния управител) и публична ( от МС )

Земята в АП бива разглеждана от 3 гледни точки:
1. Като терен - държавни земи за строителство в населените места, управлявани от министъра на регионалното развитие; НА - ЗУТ
2. Като субстанция - земята, използвана за земеделие, горите, пасищата; Управлява се от министъра на земеделието; НА - Закон за горите, Закон за опазване на околната среда
3. Като земни недра - земните богатсва; НА - Закон за подземните богатства

Административноправният режим на земята включва:
1. Разпределението на земите м/у отделните отраслни на урпавление
2. Правомощията за разпределение на различните фондове
3. Ползването, стопанисването и отчуждаването на земите

Земите в Б-я се разпределят в 2 вида фондове - основни и допълнителни. Ако земята влезе в един фонд, тя започва да се управлява от административните органи и се изважда от гражданския оборот. Адм. органи не могат да променят вида на собствеността.
1) Основни фондове:
1. Държавен поземлен фонд - Състои се от земи със селскостопанско предназначение извън населените места, които служат за земеделско производство. В него се включват всички земи, които нямат собственик. В тази връзка е и понятието актуване - това е акт на областните управители, с който се заповядва една земя да се впише в държавните имоти. Актуването НЕ променя вида на собствеността => всеки може да докаже, че е собственик на земята и, ако това се случи, областният управител издава нов акт - деактуване.
Към държавния поземлен фонд се включват също така землищата, мерите и перекендетните земи
2. Държавен горски фонд - гори и държавни земи с горско-стопанско предназначение + всички постройки и съоръжения, обект на горскот стопанство.
* гора - залесена с гори площ над 1 декар извън населените места
Управлява се от министъра на земеделието и горите, но при отчуждаване той може да отстъпва земи само до 10 хектара - за по-големи територии решението се взима от МС
3. Държавен пасбищен и фуражен фонд - включва пасища, поляни, ливади и тн., които са на разположението на всички. Управлява се от общините
4. Дъражавен воден фонд - включва всички води на територията на РБ и съоръженията за тяхното иползване.
* вода - съчетанието м/у водна вълна ( водостой ) и коритото ( легло ), което трябва да е постоянно или поне възможно.
Управлява се от министъра на околната среда и водите. Във връзка с този фонд се поддържа национален воден кадастър.
5. Пътен и железопътен фонд - включва държавната земя около националните, републиканските и релсовите пътища ( в разстояние от 6 м)
Пътищата биват 3 вида:
- национални - магистралите ( усправляват се от МС )
- републикански - пътна инфраструктура ( от министъра на траспорта)
- местни - от общините
6. Земи в населените места - терени за благоустройствени мероприятие, паркове, градини, улици
Управлява се от мин. на регионалното развитие и благоустройството; НА - ЗУТ

2) Допълнителни фондове:
1. Държавна земя за нуждите на отбраната - включва полигони, казарми и тн.; Управлява се от мин. на отбраната
2. Държавна земя на минно дело и геоложки проучвания

Специфики при управлението на всички фондове :
1. Отчуждаването на частната собственост в полза на държавната се извършва от МС
2. Временно ограничаване на частната собственост - временно завземане на частна собственост и органичаване на правото на ползване с цел задоволяване на нуждите на държавата
3. Прехвърлянето на земя от фонд във фонд се извършва - до 10 хектара от министъра на земеделието, над 10 хектара - от МС
4. Актовете се подчиняват на специална клауза; обжалването по административен ред е задължителна предпоставка за обжалване по съдебен ред.
5. По отношение на наказанията се прилага ЗАНН
 
Мнения: 17


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта