26. Правораздавателен надзор върху администрацията

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

26. Правораздавателен надзор върху администрацията

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:21 am

26. Правораздавателен надзор върху администрацията

Правораздавателният надзор върху дейността на органите на държавно управление е властническа контролна функция на определени по закона органи (съдилища, административни юрисдикции). Позната е като административно правораздаване, което е част от единното правораздаване на Р България заедно с гражданското и наказателното.
Правораздавателният надзор сполучливо допълва функционирането на другите юридически способи за контрол в областта на администрацията и особено по въпросите за защита на субективните права и интереси на гражданите и организациите. В много случаи този надзор е предпочитан, а понякога е и единствен способ за защита на субективните права и интереси поради специфичните гаранции за опазване на законността.
Административното правораздаване е изградено като самостоятелна и независима в решенията си контролна система, начело на която стои ВАС. Административното правораздаване, осъществявано от съдебните органи – ВАС, окръжни и районни съдилища, се нарича административно правосъдие. Когато административното правораздаване се извършва от несъдебни органи (съвети, комисии, еднолични органи), става дума за упражняване на административна юрисдикция като специална правораздавателна функция на държавата. Органите, осъществяващи административната юрисдикция по специални административноправни спорове, се наричат административни юрисдикции или особени юрисдикции в областта на администрацията.
Административното правораздаване се свързва с разрешаване на конфликтни правни положения. То има за цел разрешаването на административноправни спорове между правни субекти, които се намират в отношение на власт и подчинение. Единното правораздаване е затвърдено като постоянно действаща институция за контрол върху администрацията в самата Конституция – чл. 120 – „съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи”.

Функции:
1) защита на субективните права и интереси на гражданите и организациите в сферата на общественото управление. Тази функция спомага за последователното и пълноценно реализиране на посочените права и интереси и съдейства за поддържане на стабилитет и равновесие в правните отношения между гражданите и организациите от една страна и държавата от друга.
2) мярка за законност – зачитане и използване при издаването и изпълнението на различни административни актове от компетентните органи
3) действа възпитателно – чрез правораздавателния надзор се разкриват слабостите и недостатъците в апарата на управлението. Това е и повод за усъвършенстване
4) охранителна и стабилизираща функция
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 26. Правораздавателен надзор върху администрацията

от sonrisa » Сря Яну 19, 2011 1:38 pm

По лекцията на проф. Хрусанов :

Правораздавателният надзор е най-чистият пример за принципа на разделението на властите. Той се осъществява от професионалисти - съдиите, и може да се характеризира като компетентен, независим и обективен. Критерий за работата на администрацията са отменените от съда АА, като съществува обратна зависимост - колкото по-малко са отменените актове, толкова по- качествена е дейсността на администрацията.

Админстративното правораздаването е дейност по решаването на административни спорове със силата на пресъдено нещо. Когато адм. правораздаване се осъществява от съдебните органи, то се нарича административно правосъдие и има два инстанции - административните съдълища и ВАС. Често пъти обаче споровете се решават не от съдилищата, а от органи, извън съдебната система - административни юрисдикции ( тогава има 3 инстанции)

Административните юрисдикции са органи, които могат да са както прикрепени към администрацията и някое ведомство, така и да съществуват самостоятелно. Те се създават винаги със закон. Не се състоят от юристи, а от специалисти в съответната област, но действат по съдебните правила и принципи ( макар и не толкова развити, както са в съда). Издават решения, които имат равна юридическа сила със съдебните.
Същесвтуването на административните юрисдикции се оспорва от някои автори, тъй като Конституцията от '91 не включва уредба на тези институции. От тук произтича и спорът дали решенията на юрисдикциите имат характер на съдебно решение или на АА. Трябва да се има предвид обаче дейността, която извършва общественият орган, а не това дали е съд, или не. Т.е щом правораздава, значи издава решения.

Видове правораздавателен надзор:


1. Според това кой решава спора - съд или юрисдикция

2. Според основанието, на което се осъществя дейността по решаване на административно-правните спорове:
- обща клауза : т.е държавата възприема като общо правило, че всеки индивидуален АА може да с оспорва пред съд.
- специална клауза : нито един ИАА не може да се оспорва пред суд.
* У нас действат и двете!

3. Положителен и наказателен - при положителния съда/ юрисдикцията преценява законосъобразността на ИАА/ общите/ подзаконови НА; при наказателния - съдът преценява дали адм. орган е наложил правилно административно наказание.

4.В зависимост от компетентността на органа:
- контролно-отменителен надзор : Осъществява се от съда. Органът има право да отмени акта, но не и да го замени с нов. Съдът определя срок, в който да бъде издаден новият акт, но не може да следи за изпълнението на този срок. Адресатите обаче могат и при неизпълнение имат право да реагират.
- надзор по същество - с отмяната на акта, органът издава нов на негово място. Юрисдикциите винаги са инстанция по същество. По новия ГПК съдът също може да бъде такава инстанция . Преди се е предвиждала подобна възможност само по изключение за унищожаемите актове, издавани при обвързана компетентност. При всеки случай обаче, когато естеството на акта не позволява съсдът да бъде инстанция по същество, той трябва да върне акта отново в администрацията.

5. Според основанието, на което се осъществява надзора:
- редовни основания - това са двете съдебни инстанции - адм. съд и ВАС
- извънредни основания - по принцип в административния процес решението на 2рата инстанция е окончателно, необжалвамео и влиза в сила веднага. Но често пъти решението има някакът дефект. Ако той е особено сериозен, решението може да бъде преразгледано. В този смисъл извънредните основания са две : По АПК - отмяна на влезли в сила съдебни решения и по ЗАНН - възобновяване на административно-наказателното произдоство.

6. Съобразно предмета на спора, правораздавателният надзор бива:
- пряк: Ако сме в обхвата на АПК предмет ще бъде законосъобразността на актовете ( чл. 146 - 5те условия за законосъобразност); Ако сме в обхвата на ЗАНН - предмет ще са законосъобразността ( т.е. дали е законно наказанието, а не горните условия! ) и справедливостта
- косвен: Ако предметът на спора е гражданскоправен или наказателноправен, но страните черпят права от АА, съдът първо трябва да реши дали актът е законосъобразен.
* В зависимост от това дали контролът е пряк или косвен, има разлика в ефекта на съдебните решения - при пряк контрол решението действа erga omnes - становищетето по законосъобразността се намира в диспозицията на решението; при косвен контрол - inter partes - становището се намира в мотивите на решението
 
Мнения: 17


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта