Подвъпроси обща част

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Подвъпроси обща част

от b_one » Нед Юни 01, 2008 11:21 am

нещо като планче\подвъпроси на някои въпроси от общата част...

1. Понятие за държавно управление (изпълнителна дейност):
а)принцип на разделение на властите и какво означава
б)белези на изпълнителната власт
в)правомощия за контрол и възпиране на останалите власти

2. Предмет, система и източници на административното право:
а)предмет
б)система
в)източници

3. Административноправни норми и правоотношения:
Административните норми са или задължаващи, или разрешаващи. Съвременното административно право въвежда още един вид норми – оправомощаващи АН.
Административният орган е овластен да издаде АА, но ако е сезиран!
Разлика между задължаващи и разрешаващи АН.
Правоотношения на власт и подчинение.
Хоризонтални административни правоотношения – ПО-я между органи, административни ПО-я между административни органи. Те са на едно ниво и няма йерархия.

6. Централни органи на изпълнителната власт:
>>>Закон за Администрацията
-органи на държавна власт
-централни и териториални
-областен управител – дискусия на въпроса дали е териториален или централен орган

8. Държавна служба:
-говори се за държавните служители – дефиниция:
Чл. 2, ал.1 ЗДСл: Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.

Чл. 3. Не са държавни служители по смисъла на този закон лицата, които:
1. са еднолични органи или техни заместници;
2. са членове на колегиални органи;
3. са членове на политически кабинети или съветници и експерти към тях, с изключение на ръководителя на звеното за връзки с обществеността;
4. изпълняват технически функции в администрацията.

-служителите в администрацията са или държавни служители(по ЗДСл), или служители на трудов договор(по КТ). Служебните ПО-я възникват въз основа на ИАА или договор.

9. Форми и методи на изпълнителната дейност:
-форми
-административни(командни) методи
-икономически методи
11. Видове административни актове:
-по АПК:

Определение на индивидуален административен акт
Чл. 21. (1) Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.
(2) Индивидуален административен акт е и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече възникнали права или задължения.
(3) Индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ.
(4) Индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие.
(5) Не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

-ал.1 – изрични (писмени; устни – при форсмажорни обст-ва)
- конклудентни(изразени с действие или бездействие; изрично посочени в закон)
-ал.2 – декларативни (напр. обезщетяване на собственик на одържавени имоти)
- конститутивни (напр. правото на обезщетение)

- чл. 58 АПК – подразбиращи се (презумптивни АА):
(1) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.
(2) Когато производството е образувано в един орган и той следва да направи предложение до друг орган за издаването на акта, мълчалив отказ възниква независимо дали издаващият акта орган е бил сезиран с предложение.
(3) Когато по административен или по съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал преди решението за отмяна.
(4) Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в специални закони.

- Определение на общ административен акт
Чл. 65 АПК. Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове.

- Определение на нормативен административен акт
Чл. 75 АПК (1) Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.
(2) Нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.
(3) Всеки нормативен административен акт има наименование, което сочи вида и автора на акта, и главния му предмет.
(4) Във всеки нормативен административен акт, с изключение на нормативните актове, с които се изменят, допълват или отменят други нормативни актове, се посочва правното основание за неговото издаване.

12. Действие на административните актове
-АА влизат в силаа след като спре възможността да се обжалват въобще
-различните АА имат различно действие

17. Недействителност на административните актове
-видове недействителност
-характеристика на всеки вид
-последици
-критерий за разграничаване на нищожни и унищожаеми АА
-възможност за саниране на унищожаеми АА

18. Изпълнение на административноправни задължения
-да не се смесва с въпрос 58 - изпълнение на АА(процедура)
-материалноправни въпроси – какво е административно задължение и как се изпълнява
-подлежат на изпълнение всички АА, а се изпълняват само АЗ-я (утежняващи АА налагат АЗ-я).
-субекти
-място, срок на изпълнение
-принудително изпълнение на задължения – насочено срещу личността, предмета, вземането на задълженото лице
-изпълнителни глоби

*последици от изпълнението на административно задължение – погасява се възникналото правоотношение, но е възможно да възникне друго правоотношение!

19. Способи за обезпечаване на законосъобразно и правилно действаща администрация - обща характеристика. Контрол на представителните органи:
-способите са много и разнообразни....
-да се подчертае, че един от тези способи е контролът
-разграничение между контрол и надзор:
1) когато органите са в една и съща йерархична система има „контрол” – контрол от органите на изпълнителната власт.
2)когато органите не са в рамките на една и съща йерархична система има „надзор” – извън системата на дадената власт

20. Административен контрол - понятие. Контрол на Министерски съвет

-как се задейства – служебно; след искане
-какъв е по време
-Контролът по АПК е йерархичен, административен, но не е служебен – трябва да има искане. Оспорването е от граждани и ЮЛ.
-не кой да е по-горестоящ орган, а непосредствено по-горестоящият орган
-контрол на МС – чл. 107 КРБ: „Министерският съвет отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.”
-всеки член на МС може да сезира за отмяна на незаконен акт

21. Централистичен (ведомствен) контрол:
-неформален
-задейства се само по служебен ред

22. Специализиран административен контрол:
-от органи в системата на изпълнителната власт.
-органът издава задължителни предписания, ако не се изпълнят – глоба по ЗАНН.

23. Контрол в системата на местното управление:
-осъществяване на местно управление
-областен управител – контрол
-
Закон за Адм-ята:
Чл. 31. (1) Областният управител:
т.3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
т.4. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
т.5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кметовете и председателите на общинските съвети предоставят исканите от областния управител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му по ал. 1, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна.
Чл. 32. (1) Областният управител издава заповеди в границите на предоставените му правомощия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите на областния управител по ал. 1 и 2 могат да се обжалват пред съответния административен съд.

ЗМСМА:
Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

-Обл упр-л осъществява 2 вида контрол:
1)специализиран – по чл.32 ЗА/ чл.45 ЗМСМА – самосезиране
2)централистичен – чл.93, ал.4 АПК „Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител.” – след сезиране; контрол по АПК

-контролни функции на кмета (своеобразен началник по хоризонтала)

24. Правораздавателен надзор върху администрацията:
>>>правораздавателни органи
чл. 119 КРБ (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
(3) Извънредни съдилища не се допускат.

-разлика между правораздаване и правосъдие - правораздаването е по-широко понятие

26. Прокурорски надзор върху администрацията:
-5 вида, един от тях е общият
-прокурор....
-чл.16 АПК:
(1) Прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като:
1. предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове;
2. в предвидените в този кодекс или в друг закон случаи участва в административни дела;
3. започва или встъпва във вече образувани по този кодекс производства и когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.
(2) Прокурорът упражнява предоставените му от закона права съобразно правилата, установени за страните по делото.
(3) При участието си в административни дела прокурорът дава заключение.

27. Административна принуда - понятие, видове. Принудителни административни мерки
-3 вида ПАМ (превантивни, преустановителни, възстановителни)
-чл. 22 ЗАНН:
За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки.

-чл.23 ЗАНН:
Случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или указ.
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта