Впр. 50 Производство по издаване на ИАА

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Впр. 50 Производство по издаване на ИАА

от atanassoff » Пон Авг 13, 2007 5:00 pm

Впр. 50 Производство по издаване на индивидуални административни актове

1. Индивидуален административен акт (ИАА) е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът за издаване на такъв акт. Това е и волеизявлението с което се декларират или констатират вече възникнали права и задължения. ИАА е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. (чл.21 ал. 1 АПК)

2. Инициативата за започване на производството по издаване на ИАА се осъществява от компетентен орган или по искане на гражданин/организация, а в предвидените от закона случаи – на прокурора, омбудсмана, по-горестоящия друг държавен орган. Производството по издаване на ИАА започва по искане на държавен орган, когато той е сезиран с друго искане за издаване на ИАА.
За започване на производството се уведомяват известните заиснтересовани граждани и организации, освен заявителя.
Искането за издаване на ИАА се подава писмено или устно. Писменото съдържа пълното име и адреса на гражданина/организацията, от която изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Административният орган приема устни искания в рамките на времето за работа с посетители, а писмени искания – в рамките на работното си време.

3. Отвод. Не може да участва в производството длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои от заинтересованите лица взаимоотношения, поаждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие.

4. Доказателства и доказателствена сила. ИАА се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени. Доказателствата се събират служебно от административния орган. Страните оказват съдействие на органа при събирането на доказателства.
4.а) Писмени доказателства се допускат за установяване на всички факти и обстоятелства от значение за производството. Силата на писмените доказателства се определя зъобразно нормативните актове, действали по времето и мястото, където те са съставени.
4.б) Писмени декларации, с които се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин.
4.в) Сведения от неучастващи в производството лица (писмено).
4.г) Призоваване на страна в производството да даде обяснения
4.д) Експертиза
4.е) Оглед

5. Съгласие или мнение на друг орган се изисква, когато специален закон изисква това. Ако другият орган не се произнесе в срок, това се приема като съгласие от негова страна. Въпреки това в 53, ал. 3 АПК подтиква административните органи да изразяват становищата си изрично, а не мълчаливо.

6. Чл. 54. (1) Административният орган спира производството:
а) в случай на смърт на заинтересован гражданин - страна в производството; б). когато е нужно да се учреди настойничество или попечителство на заинтересован гражданин - страна в производството; в) когато в хода на производството се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на акта; г) когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон; д) при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано; 6. когато страните внесат заявление за сключване на споразумение.
(2) Административният орган не спира производството в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4, ако спирането може да създаде опасност за живота или здравето на гражданите или да застраши важни държавни или обществени интереси.
(3) При спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на акта, спират да текат.
(4) За спирането на производството административният орган съобщава на страните в производството по реда за съобщаване на акта.
(5) Актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV.

7. Срокове за издаване на ИАА. ИАА се издава до 14 дни от датата на започване на производството. Декларативните и коснтативни актове по чл. 21, ал.2 както и документите по ал. 3, се издават в 7 дневен срок.
Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, актът се издава до 1 месец от започване на производството.

8. Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Когато по административен или по съдебен ред бъде отменен мълчаливия отказ, смята се за отменен и изричния отказ, който е последвал преди решението за отмяна.
Непроизнасяването в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в специални закони.

9. Форма на ИАА
Чл. 59. (1) Административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение. (2) Когато административният акт се издава в писмена форма, той съдържа: 1. наименование на органа, който го издава; 2. наименование на акта; 3. адресат на акта; 4. фактически и правни основания за издаване на акта; 5. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението; 6. разпореждане относно разноските; 7. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва; 8. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му; когато органът е колективен, актът се подписва от председателя или от негов заместник.
(3) Устни административни актове, както и административни актове, изразени чрез действия или бездействия, се издават само когато това е предвидено в закон.
При липса на разпоредителната част, където се съдържа волеизявлението на органа, ИАА е нищожен. При липса на мотивите обаче съдебната практика допуска саниране чрез последващото им излагане.

10. Предварително изпълнение
Чл. 60. (1) В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. (2) Предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на акта. (3) Повторно искане на страна по ал. 1 може да се прави само въз основа на нови обстоятелства. (4) Разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. (5) Жалбата се разглежда незабавно в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. Тя не спира допуснатото предварително изпълнение, но съдът може да го спре до окончателното й решаване. (6) Когато отмени обжалваното разпореждане, съдът решава въпроса по същество. Ако предварителното изпълнение бъде отменено, административният орган възстановява положението, съществувало преди изпълнението. (7) Определението на съда подлежи на обжалване.

11. Съобщаването се осъществява в 3 дневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, вклч. и тези, които не са участвали в производството. Съобщаването се извършва чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис или чрез отправяне на писмено съобщение.

12. Поправка на очевидна фактическа грешка, допълване и тълкуване. Преди изтичане на срока за обжалване административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта. Решението за допълване подлежи на обжалване. Очевидни фактически грешки подлежат на поправяне и след изтичането на срока за обжалване.
Тълкуване не може да се иска след като актът е изпълнен.

13. Разпореждания по движение на производството – само в предвидените от АПК или специален закон случаи

14. Необжалваемост
Чл. 64. Административнопроизводствените действия на административния орган по издаване на акта не подлежат на самостоятелно обжалване, освен ако в този кодекс или в специален закон е предвидено друго.
На обжалване подлежи крайният акт на производството, той засяга гражданина или ЮЛ (120, ал 2 КРБ), а не административнопроизводствените действия по издаването на АА.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Впр. 50 Производство по издаване на ИАА

от Life-in-technicolor » Съб Мар 31, 2012 12:03 am

Дължината на тази тема ме кара да плача (crying)
(bigsmile)
 
Мнения: 5

Re: Впр. 50 Производство по издаване на ИАА

от atanassoff » Нед Апр 01, 2012 10:26 pm

Това е един от най-дългите въпроси в цялото следване. Почти със сигурност ще те питат нещо от него (smile)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта