Впр. 19 Изпълнение на административноправни задължения

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Впр. 19 Изпълнение на административноправни задължения

от atanassoff » Нед Авг 12, 2007 12:23 am

Впр. 19 Изпълнение на административноправни задължения

1. Говорим за изпълнение на АА, а на задълженията – т.е. темата за изпълнение не засяга АА, които са благоприятстващи. Администрацията е натоварена да следи само утежняващите актове.
a) Субекти на изпълнение: граждани, организации, други органи, които могат със свои действия правновалидно да изпълнят задължението.
бІ Адресати: (1) тези за които актът създава права, задължения или защитава правни интереси.
Понякога субектът на изпълнение и адресатът съвпадат, но в повечето случаи задълженията са заместими: например паричните задължения. В тези случаи задължението не е с личен характер. Но при тези актове, които се издават intuito personae (с оглед на личността) субектът и адресатът винаги съвпадат.
в) предмет на изпълнение: това какво се възлага с издадения АА. Органите не могат сами да определят предмета. От римското право са известни три вида предмети:
- facere – нещо да се направи (задължаващо)
- non facere – нещо да НЕ се направи (забраняващо)
- dare – нещо да се даде
г) място на изпълнението – административният орган е длъжен да го посочи, а ако не е посочено място, задължението следва да се изпълни по място на седалището на ограна, издал акта.
д) срок на изпълнение – админ. огран следва да посочи срок, ако не е посочен, задължението се дължи незабавно. Видове срокове: д.1) срок в полза на задълженото лице (когато и да изпълни в рамките на срока, изпълнението се счита за правомерно) д.2) срок в полза на администрацията (когато администрацията провежда мероприятия и се нуждае от по-продължителен срок).
е) разноски по изпълнението – те са в тежест на администрацията ако изпълнението е доброволно; в противен случай (при упражняване на принуда) разноските падат върху насрещното лице.

2. Начини за изпълнение
2.1. Доброволно изпълнение – когато се изпълни в срока изцяло, точно и пълно.
Последици: погасяване на задължението чрез изпълнение
2.2 а) Принудителното изпълнение представлява нов юридически факт – то се установява при изтекъл срок, неточно или непълно изпълнение или изобщо липса на изпълнение.
Способите за принудително изпълнение са разнообразни като предметът на изпълнение преопределя способите. Принудителното изпълнение може да бъде насочено към:
- Личността на задълженото лице
- Парични вземания от трудово възнаграждение, влогове или ценности в банкова касета
- Имущество на задълженото лице
Най-честият принудителен способ е запор върху трудовото възнаграждение на задълженото лице. В някои случаи се блокират влогове на лицето или направо се прихваща от влога. При публична продан на първо място се прави опис на движимите и недвижими вещи, който има за последица забраната за по-нататъшно разпореждане. Всяка сделка след описа спрямо описаните вещи е недействителна по отношение на административния орган. При семейната имуществена общност се запорира половината от влога или имуществото.
2.2 б) След пораждането на този юридически факт се предвиждат редица гаранции в полза на задълженото лице. Тези гаранции за закрепени в законодателството:
1.) Преди принудителното изпълнение – даване на допълнителен срок за доброволно изпълнение на здълженото лице като в същото време се указва и вида на принудителното изпълнение след изтичане на срока.
Чл. 277. (1) Органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й.
(2) Поканата съдържа:
1. име, съответно наименование, и адрес на длъжника; 2. данни за изпълнителното основание и произтичащото от него задължение; 3. име и адрес на взискателя; 4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок; 5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;
2.) Несеквестируемо имущество (минимални права, без които ФЛ не може да съществува.
3) Други принципи са принципът за съразмерност, за избора на характера на принудителното изпълнение в полза на длъжника и т.н.
2.3 Съществуват два допълнителни способа, характерни за принудителното изпълнение на А задължение:
- заменоизпълнение (когато задължението е заместимо) – А орган, който е издал АА изпълнява вместу задълженото лице от името и за сметка на задълженото лице.
- изпълнителни глоби (като в този случай глобата не е наказание). Прилагат се при принудително изпълнения на задължения от личен характер. Органът има право да налага глоби на длъжника неограничен брой пъти.
- заменоизпълнение за длъжника, когато административен орган не изпълнил задължението си, както и изпълнително глоби, когато длъжностно лице не изпълнява задълженията си.

3. Последици от изпълнението.
3.1) Погасяване на задължението
3.2) В някои случаи възникват нови правоотношения в ГП, финансовто право и т.н.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта