Впр. 12 Видове административни актове

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Впр. 12 Видове административни актове

от atanassoff » Нед Авг 12, 2007 12:13 am

Впр. 12 Видове административни актове (AA)

В зависимост от критериите за делене, АА биват различни видове.

1.Според това дали съдържат или не административни норми биват нормативни и ненормативни.

Нормативните съдържат общозадължителни правила за поведение, подзаконови норми. Издават се от оправомощените административни органи - МС, министри и ръководители на централни ведомства, общински съвети. Тези правомощия не могат да се делегират. Нормативните административни актове са: постановление, наредба, решения, инструкции и др. Нормативните актове се отнасят до неопределен брой адресати и се прилагат нееднократно, а докато актовете са в сила.

Ненормативните АА биват общи (ОАА) и индивидуални (ИАА). ИАА съдържат конкретни волеизявления на административния орган, насочено спрямо конкретен адресат. С тях се разрешава, отказва, забранява или предписва конкретно, обикновено с еднократното му изпълнение, действието му се изчерпва напълно, освен ако не е за по-дълъг период от време или с него не са учредени правни статути.ОАА съдържат конкретна волеизявления спрямо неопределен брой адресати. Това за заповеди. В някои случаи адресатите са ограничени до определени категории правни субекти - студенти, учители, пенсионери, водачи на МПС. Вместо да дава нареждания на всеки от тази група персонално, за управленска икономия се издава общо нареждане до всички правни субекти от тази категория. Той се състои от индивидуални нареждания. С изпълняването им от всеки отделен адресат актът преустановява действието му по отношение на него. (Ако между адресатите няма взаимовръзка. Ако между тях има, актът трябва да се изпълнява цялостно и не се разпада на нареждания ).

2. В зависимост от насочеността на волеизявлението на административния орган – авторът на акта, те биват констативни, декларативни и конститутивни.
Констативните АА констатират и удостоверяват факти с правно значение. Констативните актове в широк смисъл на думата включват констативни актове в тесен смисъл на думата (акт за установяване извършването на административно нарушение) и удостоверителни актове (документи).
Обикновено констативните актове служат като правна основа за издаване на конститутивни актове. Когато е така, липсва процесуален интерес и констативния акт не може да бъде обжалван (той нищо не постановява и не подлежи на пряко изпълнение). Правото на защита може да бъде осъществено чрез възражения до актосъставителя и след това до органа, който трябва да издаде конститутивния акт (но преди издаването им). Удостоверителните АА подлежат на самостоятелно обжалване. Може да се оспори съдържанието им пред по-горестоящия административен орган. По съдебен ред може да се осигури самоотказът да се издаде документ, а не и съдържанието му.
Декларативните АА (актове- решения) признават или отричат съществуването на едно право или задължение. Например отказът да се издаде разрешение за строеж. Този отказ (акта) може да се обжалва както по административен, така и по съдебен ред.
Конститутивните АА (разпоредителни) създават непосредствено права и задължения за адресатите и подлежат на пряко изпълнение. Например : по повод за премахване на незаконен строеж.

3. Според инициативата за издаването на административни актове се делят на такива, издадени по инициатива на своя автор, на висшестоящия административен орган, на прокурор, гражданин или организация на граждани.
4. Според характера на съдържанието им, административните актове биват престационни и облагодетелстващи. Първите създават задължения и забрани за адресатите, а вторите представят права и привилегии.
5. Според процедурата за издаването им биват административни актове по общата (запазена) и по специална клауза.
6. Според формата на волеизявлението биват писмени, устни, конклудентни и презумитивни (мълчаливи откази);
7. Според това дали адресатите са вътре или извън държавната администрация, АА биват вътрешни и външни.
8.Според времето на действието им биват срочни и безсрочни. ;
9. Според автора на издаване : еднолични и колегиални.
10.Положителни- не съдържат откази за удовлетворяване на претендирани права, отрицателни- откази. ;
11. Според обхвата на териториалното им действие : с национално, регионално, областно, общинско действие. АА нямат обратно действие,действат за в бъдеще.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Впр. 11 Видове административни актове

от Aniston » Чет Юни 05, 2008 9:23 pm

(Не знам дали е уместно поставянето на този въпрос, доколкото е плод на любопитството ми?!) Интересува ме източникът на тази разработка, тъй като съм чела и учебника по АПП и лекциите на проф.Костов и там нещата са изложени по-различно (thinking)
 
Мнения: 27

Re: Впр. 12 Видове административни актове

от sonrisa » Нед Яну 16, 2011 7:04 pm

Видове АА ( лекция - Д. Хрусанов )

(->) Според това какви са отношенията м/у двете страни в правоотношението:
1. Вътрешни ( вътрешно-служебни) АА - по-горестояш орган дава права/ налага задължения на по-долу стоящ нему орган. При тях има служебна подчиненаост м/у автора и адресата на акта. Изключени са от АПК.
В някои случаи могат да бъдат засегнати и други адресати, освен подчинените - тогава актът подлежи на обжалване ( чл.2, ал.2, т. 3 АПК). В противен случай не се обжалва.
2. Външни АА - създават се права и се възлагат задължения на асредати, които не се намират в служебна зависимост от автора на акта.

(->) Според друго деление АА биват:
1. Нормативни - чл. 75 АПК; действат на цялата териотория на страната; нямат срок за действие. Характеризират се с повтаряемост - изпълняват се толкова пъти, колкот се повторят фактите в хипотезата на нормата). Следователно тук говорим не за изпълнение, а за прилагане на АА
2. Индивидуални АА - чл. 21 АПК; те са израз на рпавоприлагащата дейност на администрацията и Не съдържат ПН. Винаги се отнасят до точно определено лице / организация на граждани, т.е. адресатите са колкото се може по-точно конкретизирани. Характеризират се с еднократност на изпълнението - т.е. погасяват се с изпълнение на задължението.
3. Общи ( ненормативни) АА - чл. 65 АПК; Еднократност на действието;адресатите са неопределен, но определяем брой лица. В теорията не се приема съществуването на общите АА, но в практиката се издават такива. Общите АА трябва да бъдат разглеждани като сбор от индивидуални АА, чиито адресати са групирани по общ за тях белег.

(->) Според промяната, която настъпва, АА биват:
1. Конститутивни АА - С издаването им възникват права/ създават се задължения. Водят до директна промяна.
2. Декларативни АА - Не пораждат промяна, само оповестяват, че дадените рпава/ задължения вече съществуват.
3. Констативни - без тяхното издаване не моце да се издаде истинският АА. ( Напр. уверение, че лицето е студент; справка и тн. )

Всички те имат еднаква правна защита, въпреки че декларативните и констативните АА не са истински АА като конститутивните.

(->) Според това дали АА възлагат лично задължение, или не, АА са:
1. АА intuito personae - т.е., актове, издадени с оглед на личността, които не могат да бъдат погасени, ако друго лице ги изпълни
2. Заместими задължения - могат да бъдат изпълнени от друго лице, от чуждо име и за чужда сметка ( паричните задължения)

(->) 1. Облагоприятстващи АА - признават определено право или привилегия на адресата на акта
2. Утежняващи - налагат някакво задължение, тежест на адресата. Въчват се задължително с/у подпис!

(->) В зависимост чия е инициативата за издаването на акта:
1. АА, които се издават служебно - за ПН, които са задължаващи и забраняващи
2. АА, които се издават при поискване - за оправомощаващи ПН

(->) Според формата:
1. Писмени
2. Устни ( при специални хипотези, свъразни със спешно реагиране. Създава се задължение за атора на акта да го възпроизведе впоследствие в писмена форма)
3. Конклудентни ( пътните знаци )
4. Презумпривни ( мълчаливите откази на администрацията )

(->) Според наименованието :
Наименованието трябва да отговаря на съдържанието на акта, въпреки че при ИАА то няма голямо значение. Но ако в закона е посочение изрично какво наименование трябва да носи АА, неспазването на разпоредбата може да доведе до отмяна на акта.
 
Мнения: 17

Re: Впр. 12 Видове административни актове

от atanassoff » Пон Май 16, 2011 4:52 pm

Aniston, източник на разработките е учебникът по адм. право на преподавателите в СУ, но актуализиран спрямо влезлия в сила от 01.03.2007 г. АПК. Видно и от лекциите, които публикува sonrisa, разработките са съобразени с тях (smile).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта