Впр. 9 Държавна служба

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Впр. 9 Държавна служба

от atanassoff » Съб Авг 11, 2007 11:49 pm

Впр. 9 Държавна служба

1. Държавна служба

Държавната служба е обществена служба преди всичко. Тук се преследва общият интерес, рзбира се, чрез него се задоволяват индивидуалните интереси. На второ място държавната служба е трайна институция. В тази връзка тя е фунцкия, дейност, която се организира на професионална основа. Трето, тя е свързана с осъществяването на държавната власт. Разгледана в свия динамичен аспект, държавната служба „се вплита” във фунцкионирането на властта. Тя се осъществява изцяло на основата на правните норми. Държавната функция обаче не бива да се отъждествява с държавната власт, тя е по-скоро организаторска фунцкия, тя не произвежда материални ценности, а подготвя, създава и организира условията за това.

2. Държавен служител. Видове

„Държавен служител е лице, което заема платена длъжност в администрацията, както и лице, на което специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване на изскванията на този закон” (чл. 2 ал. 1 Закон за държавния служител)
2.1 За да може да осъществява своите функции държавата се нуждае от „практически изпълнители”. Това са нейните служители. Най-висшата ръководна длъжност, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, е председател на държавна агенция, след което председател на държавна комисия до директор.

Основни белези:
- Това е длъжност в администрацията
- Тази длъжност е платена
- Най-висшата ръководна длъжност, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, е председател на държавна агенция, след което председател на държавна комисия до директор.
- Длъжността има постоянен гхарактер
- За държавния служител това е неговата професионална дейност
- Държавният служител изпълнява тази служба чрез назначаване (чл. 6 ЗДСл.)
По смисъла на чл. 3 СДСл. не са държавни служители 1. Членове на политически кабинети, заместник-областните управители и заместник-кметовете на общините; 2 лицата, които изпълняват технически функции в администрацията.
2.2 Видове
А) Ръководни служители – ръководят съответното административно звено или администация. Те носят отговорност за изпълнението на техните задачи пред съответния държавен орган. Те организират, контролират, координират и отчитат дейността на съответното админ. звено
Б) Експерти – те изпълняват служба подпомагаща осъществяването на функциите на държавната власт . Длъжностите, които заемат експертите, с малки изключение се свеждат до съветник, експерт и инспектор.

3. Правно пложение на държавните служители

3.1 Държавните служители притежават определен правен статут, който се установява с привличането им в държавната администрация и се преустановява в случаит, предвиденио от закона. Една група права имат чисто служебен характер: правото на професионална квалификация и преквалификация, правото на повишаване в държавна служба и др. Друга група права са политическите права – члеснтво в политически партии (доколкото не съществува забрана в специален закон); социални права и др. Задълженията на държавните служители са да изпълнява най-добросъвестно, съзнателно и коректно възлаганата му служебна работа; да спазва законността; да се подчинява на служебната и трудовата дисциплина; да защитава правата и законните интереси на гражданите и държавата; да пази служебна тайна и др.
3.2 Държавният служител е задължен служебно да изпълнява предоставените му права в кръга на службата. Всяка компетентност предствалява едновременно негово право и задължение. Подлежат на изпълнение само онези заповеди и нареждания, които не принуждават подчиениея да извърши явно престъпление или админ. Нарушение. Важна особеност на правата и задълженията на държавния служител е, че тяхното осъществяване трябва да става самостоятелно, непрекъснато и със съзнание за лична отгворност.

4. Отговорност на държавните служители

Държавните служители носят юридическа отговорност за всички свои действия, извършени в кръга на службата.

4.1 Наказателна отговорност – осъществява се поначало чрез налагане на углавни наказания от съдилищата по общия ред, предвиден в НПК. За някои по-малковажни пресъпления по служба се допуска да се налагат административно наказание от съответния районен съд
4.2 Административнонаказателна отговорност – изразява се чрез налагане на административни наказания по реда, предвиден в ЗАНН + наказания за по-маловажните престъпления, посочени по-горе.
4.3 Дисциплинарна отговорност – Чл. 90 ЗДСл.: Дисциплинарни наказия са забележка, порицание, отлагане на повишението в ранг до една година, понижение в по-долен ранг за 6 месеца до 1 година, уволнение. Преди налагането на дисциплинарните наказания, служителят задълбително трябва да бъде изслушан. Неспазването на това условие води до отмяна на дисциплинарното наказание. Те трябва да бъдат наложени не по-късно от месец от отркиване на нарушението и не по-късно от 6 месеца от извършването му.
4.4 Гражданска (имуществена) отговорност – когато чрез своите незаконосъобразни действия/бездействия са причинили вреди на държавата и на гражданите. Тези вреди трябва да бъдат причинени по повод изпълнението на служебните им задължения. Тази отговорност се осъществява по исков ред. Държавата отговаря солидарно със служителя за вреди причинени на граждани. Отговорността на виновните държавни служители спрямо държавата за изплатените от нея обезщетения се осъществяа при условията и реда на Кодекса на труда.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Впр. 9 Държавна служба

от haifisch » Сря Яну 14, 2009 5:06 pm

Определение за държавен служител според ЗДСл : Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) (1) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.


Държавни служители не са :
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Не са държавни служители по смисъла на този закон лицата, които:
1. са еднолични органи или техни заместници;
2. са членове на колегиални органи;
3. са членове на политически кабинети или съветници и експерти към тях, с изключение на ръководителя на звеното за връзки с обществеността;
4. изпълняват технически функции в администрацията.

Според чл.90 дисциплинарните наказания са :
1. забележка;
2. порицание;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) отлагане на повишението в ранг с една година;
4. понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година;
5. уволнение.За тази тема използвайте ЗДСл и Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Аватар
 
Мнения: 35


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
cron