61. Общински съвет

Разработки по Конституционно право на Р България, съобразени с актуалното учебно съдържание.

61. Общински съвет

от northern-star » Вто Сеп 11, 2007 6:11 pm

61. Общински съвет – орган на местно самоуправление. Избор, срок на пълномощията, организация и ред на дейност. Правомощия и актове

Общинските съвети са органи, формирани от населението, и чрез тях то се самоуправлява, като решава основните задачи, свързани със задоволяването на неговите потребности.
Общинските съвети не се отнасят към нито една от трите власти. Те са самостоятелни структури за самоуправление, което не значи, че са органи, стоящи извън системата на държавната организация. Те се намират в йерархическа зависимост от централните органи на изпълнителната власт. Министерският съвет осъществява общо ръководство на общинските органи, но не може да отменя техните актове. Той упражнява контрол за законосъобразност върху актовете и действията им, само в случаите, предвидени в закона. Местните органи на самоуправляващите се общности са организационно и функционално автономни.
Общинските съвети се избират от населението на основата на общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване, за срок от 4 години. Общинските съветници се избират по пропорционалната система, мандатите се разпределят между политическите сили по метода на Д’Ондт. Законността на избора може да се оспорва пред окръжния съд, съответно пред СГС. Общинските съвети са местни представителни органи с обща компетентност, чийто състав се определя на основата на броя на населението. Общинският съвет е колективен орган, който се свиква на първо заседание в 14-дневен срок от изтичането на мандата на предходния общински съвет. Начало на конституирането му е полагането на предвидената от закона клетва. За своята организация и дейност общинският съвет приема правилник, с който урежда въпросите на вътрешната структура и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация и други. Общинският съвет избира свои вътрешен ръководен орган – председател на общинския съвет. Той се избира с абсолютно мнозинство, т.е. най-малко половината плюс един от гласовете на всички съветници. Притежава организационни правомощия във връзка с организацията на дейността на общинския съвет и го представлява пред други институции. Свиква съвета на заседания; ръководи подготовката им; председателства заседанията; координира дейността на постоянните и временните комисии.
Вътрешни помощни органи на общинския съвет са постоянните и временните комисии. Те се формират от общинския съвет и го подпомагат в осъществяване на неговите правомощия в различните сфери на дейност. Общинският съвет сам преценява какви и колко постоянни и временни комисии да образува. Актовете на комисиите нямат юридически задължителен характер, не пораждат права и задължения.

Правомощия на общинския съвет:
1) Стопански. Общинският съвет приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинското имущество, определят правомощията на кметовете в тази област. Създава и прекратява общински фондации и структури за управление на дарено имущество;
2) Финансови. Приема годишен бюджет на общината, контролира упражняването му, определя размера на местните данъци и такси, определя средствата за издръжка на общинската администрация и трудовите възнаграждения на кметовете;
3) Конститутивни. Определя структурата на общинската администрация, създава постоянни и временни комисии, създава райони и кметства при условия и ред, определени със закон;
4) Социални. Териториална организация. Приема стратегии, програми и планове за развитие на общината, предлага административно-териториални промени, приема решения за създаване на общи и подробни градоустройствени планове на общината, приема решения за именуване и преименуване на улици, площади и т.н.,
5) Организационно-административни. Приема решение за провеждането на референдуми и общи събрания на населението, удостоверява с почетно гражданство българи и чужди граждани, приема решения за участие на общината в сдружения в страната и в чужбина;
Основната форма на дейност на общинския съвет са заседанията. Те се свикват от председателя, по искане на 1/3 от общинските съветници; по искане на 1/5 от избирателите; по искане на областния управител. Заседава поне 6 пъти годишно. Заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от всички съветници. Решенията се приемат с обикновено мнозинство – с гласовете на повече от половината от присъстващите, ако законът не предписва друго, някои решения се вземат с абсолютно мнозинство.

Актове.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.
Правилниците и наредбите са нормативни актове. Те доразвиват разпоредбите на актовете или на части от тях, които са с по-голяма юридическа сила. Те са подзаконови актове и уреждат вторично обществените отношения. Имат ограничено действие и не е задължително да действат върху цялата територия на общината. Те влизат в сила по реда, определен за нормативните актове. Правилниците и наредбите се довеждат до знанието на населението по подходящ начин – чрез местната радиоуредба, публикуване в местния печат и т.н. Спазването и изпълнението им е задължение за гражданите на общината и лицата, пребиваващи на територията й.
Решенията са най-системно използваните актове от общинските съвети. Могат да са нормативни и ненормативни подзаконови актове. Чрез тях се урежда материя от сферата на икономиката, културата, образованието и т.н.
С инструкции общинският съвет дава указания на подчинени на него органи или организации за прилагане на нормативни актове. Те дават указание за прилагане на правни норми, но не създават нови такива.
Law is order in liberty and without order liberty is social chaos
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 61. Общински съвет

от Pawn » Вто Юни 12, 2012 5:35 pm

northern-star написа:Общинските съветници се избират по пропорционалната система, мандатите се разпределят между политическите сили по метода на Д’Ондт.

От 2007 насам вече се ползва методът на Хеър-Ниймайер.
Аватар
 
Мнения: 15


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта