В ъ п р о с н и к по Наказателно-процесуално право

Наказателно производство.Видове. Функция и състав на съда в съдебното производство. Съдебни актове. Подсъдност. Мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Частен обвинител. Частен тъжител. Граждански ищец. Доказателствени средства. Разпит, експертиза, оглед, претърсване и изземване.

Разработки по Наказателен процес

В ъ п р о с н и к по Наказателно-процесуално право

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:36 pm

В ъ п р о с н и к
за семестриален изпит по Наказателно-процесуално право

І.Обща част
1. Предмет, задачи и система на науката за наказателния процес.
2. Източници, тълкуване и действие на наказателнопроцесуалния закон.
3. Връзка на наказателнопроцесуалното право с другите отрасли на правото.
4. Наказателнопроцесуални норми, наказателнопроцесуални действия и наказателнопроцесуални правоотношения.
5. Исторически преглед на развитието на наказателния процес.
6. Наказателният процес като дейност по разглеждане на наказателни дела. Участници- държавни органи и граждани. Задачи на процеса - непосредствена и основна.
7. Наказателнопроцесуални функции.
8. Обща характеристика на фазите и стадиите на наказателния процес.
9. Прекратяване и спиране на наказателното производството.
10. Система и обща характеристика на основните начала (принципи) на наказателния процес.
11. Участие на съдебни заседатели в наказателното производство.
12. Независимост на държавните органи. Назначаемост и несменяемост на съдиите, прокурорите и следователите.
13. Официално начало. Равенство на гражданите в наказателното производство.
14. Право на защита.
15. Процесуални гаранции за правото на защита.
16. Разкриване на истината в наказателния процес.
17. Оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение.
18. Публичност. Изключения.
19. Непосредственост. Устност.
20. Състезателност.
21. Участници, страни и субекти в наказателния процес.
22. Съдът - главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда.
23. Подсъдност на наказателните дела. Видове подсъдност.
24. Прокурор. Разследващи органи.
25. Частен тъжител. Частен обвинител.
26. Обвиняем. Уличен. Заподозрян.
27. Защитник. Повереник.
28. Граждански ищец и граждански ответник.
29. Свидетел. Защита на свидетел. Други участници в наказателния процес.
30. Мерки за процесуална принуда. Цел. Обща характеристика на мерките за неотклонение.
31. Подписка. Гаранция. Домашен арест.
32. Задържане под стража.
33. Други мерки за процесуална принуда.

II. Доказателствено право
1. Същност на доказването по наказателни дела.
2. Предмет на доказване.
3. Тежест на доказване.
4. Същност на доказателствата.
5. Преки и косвени доказателства.
6. Първични и производни доказателства. Обвинителни и оправдателни доказателства.
7. Веществени и невеществени доказателства.
8. Същност на доказателствените средства. Разлика от доказателствата.
9. Гласни доказателствени средства.
10. Писмени доказателствени средства.
11. Веществени доказателствени средства. Специални разузнавателни средства.
12. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал - обща характеристика.
13. Експертиза.
14. Оглед.
15. Претърсване и изземване.
16. Следствен експеримент. Разпознаване на лица и предмети.
17. Разпит на обвиняем.
18. Други видове разпит: разпит на свидетел: особености при разпит на малолетен и напълнолетен свидетел, на свидетел със запазена в тайна самоличност; разпит на експерт.
19. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал.
20. Връчване на призовки, съобщения и книжа. Срокове.
21. Разноски.

III. Особена част
1. Обща характеристика на досъдебното производство.
2. Форми на предварително разследване.
3. Образуване на предварително производство.
4. Ред за извършване на предварително разследване.
5. Предпоставки за повдигане на обвинение.
6. Полицейско производство.
7. Действия на прокурора след приключване на разследването. Обвинителен акт.
8. Прекратяване и спиране.
9. Връщане на делото от прокурора.
10. Обща характеристика на първоинстанционното производство.
11. Действия преди разглеждане на делото в съдебно заседание. Особености по дела, по които не се извършва досъдебно производство.
12. Действия по даване ход на делото в съдебно заседание.
13. Съдебно следствие.
14. Съдебни прения и последна дума на подсъдимия.
15. Изменение на обвинението в съдебното производство.
16. Постановяване на присъдата. Протокол на съдебното заседание.
17. Обща характеристика на въззивното производство.
18. Образуване на въззивно производство. Доказателства пред въззивната инстанция.
19. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция.
20. Правомощие на въззивната инстанция да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане.
21. Правомощие на въззивната инстанция да отмени присъдата и да постанови нова присъда.
22. Изменяване на присъдата на първата инстанция. Потвърждаване на първоинстанционната присъда.
23. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.
24. Обща характеристика на касационното производство.
25. Предмет на касационното обжалване. Предели на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест.
26. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане.
27. Касационни основания.
28. Правомощия на касационната инстанция. Изменяване на присъдата.
29. Отменяване на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. Задължителни указания на касационната инстанция.
30. Производство по възобновяване на наказателни дела.
31. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения.
32. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
33. Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
34. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.
35. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища.
36. Производства във връзка с изпълнение на наказанията. Производство за реабилитиране на осъдени лица.
37. Производство по прилагане на принудителни медицински мерки.
38. Производство по предаване на лица, извършили престъпления.
39. Правна помощ по наказателни дела.


Лектор:
проф.Екатерина Трендафилова
гл.ас. д-р Митов
Ст. ас. Десислава Давидкова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта