Конспект по Производство по несъстоятелност (ПУ)

Исково производство. Охранително производство. Изпълнително производство. Нормативна уредба.

Конспект по Производство по несъстоятелност (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 12:21 am

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

1. Понятие за несъстоятелност. Източници на правната уредба. Историческо развитие на несъстоятелността в българското право.
2. Производството по несъстоятелност като вид граждански процес - понятие, цели, фази. Съпоставка с индивидуалното принудително изпълнение по ГПК и с производството по ликвидация.
3. Материални основания за откриване на производството: Търговско качество. Търговци, за които не се открива производство по несъстоятелност. Откриване на производството за нетърговци.
4. Неплатежоспособност на търговеца.
5. Презумпции за неплатежоспособност. Свръхзадълженост на КТД.
6. Особени предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност за скрит съучастник, за неограничено отговорен съдружник, за починал или заличен от търговския регистър едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник.
7. Кредитори на несъстоятелността - понятие, видове, значение.
8. Маса на несъстоятелността - понятие, състав, съпоставка с имуществото на длъжника. Маса - съпружеска имуществена общност.
9. Органи на производството по несъстоятелност: Понятие. Съд по несъстоятелността - родова и местна подсъдност. Компетентност. Актове на съда - обжалване, публичност.
10. Събрания на кредиторите - понятие, видове, състав, свикване, компетентност. Комитет на кредиторите - състав и компетентност.
11. Синдик - понятие, видове, назначаване и освобождаване. Вписване и обнародване на данни за синдика.
12. Правомощия на синдика. Отговорност. Възнаграждение. Отчетност.
13. Откриване на производство по несъстоятелност: Молба за откриване на производството. Процесуална легитимация.
14. Разглеждане на молбата. Предмет на производството.
15. Решения на съда по молбата - постановяване, оповестяване, последици.
16. Обжалване на решенията на съда по молбата за откриване на производството по несъстоятелност. Действие на решението на ВКС по жалбата.
17. Действие на решението за откриване на производството по несъстоятелност: Ограничаване на правата на длъжника. Задължение за съдействие.
18. Спиране на съдебните и арбитражни производства срещу длъжника.
19. Спиране на изпълнителните производства срещу длъжника.
20. Мерки за обезпечаване масата на несъстоятелността: Предварителни обезпечителни мерки. Обезпечителни мерки при и след постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност.
21. Други мерки за запазване на масата на несъстоятелността - запечатване и опис.
22. Попълване на масата на несъстоятелността: Събиране на невнесен капитал. Прекратяване на договори.
23. Прихващане - понятие, цели, особености.
24. Нищожни действия и сделки - цел и особености на нищожността. Конкретни състави.
25. Отменителни искове - цел и особености. Конкретни състави. Съпоставка с Павловия иск.
26. Предявяване и приемане на вземанията на кредиторите: Предявяване на вземанията - ред, срок, значение.
27. Списъци на предявените и на приетите вземания - съставяне, обявяване, оспорване. Одобряване на списък на приетите вземания от съда. Оспорване на вземанията.
28. Производство по оздравяване на предприятието на длъжника: Понятие и цели на производството. Откриване на производството. План за оздравяване - предлагане, съдържание.
29. Допускане на плана за оздравяване. Приемане на плана от събранието на кредиторите. Утвърждаване на приетия план от съда.
30. Обжалване на решението относно утвърждаване на плана. Действие на утвърдения план. Последици от неизпълнение на плана от длъжника.
31. Обявяване на длъжника в несъстоятелност: Основания. Решение на съда за обявяване в несъстоятелност - съдържание, оповестяване, последици, обжалване.
32. Осребряване на масата на несъстоятелността - понятие, обхват, ред и начини.
33. Разпределение на осребреното имущество: Условия. Сметка за разпределение - изготвяне, оповестяване, възражения, одобряване. Ред за удовлетворяване на кредиторите. Заделяне на суми за оспорени вземания. Допълнително включване на кредитори в сметката за разпределение.
34. Приключване на производството по несъстоятелност: Основания. Отчет на синдика, заключително събрание на кредиторите. Решение на съда за прекратяване на производството. Последици.
35. Извънсъдебно споразумение - същност, цели, сключване, действие.
36. Възобновяване на производството по несъстоятелност - същност, основание, процедура, действие.
37. Възстановяване на правата на длъжника - същност, цели, предпоставки, производство.
38. Несъстоятелност на банка: Общи особености.
39. Откриване на производството. Решение на съда.
40. Действие на решението за откриване на производството. Попълване на масата на несъстоятелността.
41. Предявяване и приемане на вземанията срещу банката.
42. Осребряване на имуществото на банката. Разпределение. Прекратяване на производството.
43. Несъстоятелност на застрахователно дружество. Особени правила за несъстоятелност по други закони.

Уч. 2004-2005 г.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта