Къде да търся правосъдие?

Исково производство. Охранително производство. Изпълнително производство. Нормативна уредба.

Къде да търся правосъдие?

от bijuto1980 » Вто Апр 17, 2012 2:05 am

Р E Ш Е Н И Е
№ 58
гр. София, 14.03.2012 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойчо Пейчев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 678 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното: Производство по чл. 290 ГПК.
Обжалвано е решение от 22.03.2011г. постановено по гр.д. № 30/2011г. на Окръжен съд Монтана, с което е отменено решение от 09.12.2010г. на Районен съд Берковица по гр.д. № 618/2010г. и вместо това е отхвърлен предявения от С. Н. Я. против С. Б. Н. иск по чл. 108 ЗС за предаване владението върху входно антре с площ от около * кв.м., представляващо самостоятелен вход към югозападната стая от първия жилищен етаж на жилищна сграда с идентификатор * по кадастралната карта на [населено място] с административен адрес: [населено място], ул. “Д-р Д. И.” № 12, ет.2.
Касационната жалба е подадена от С. Н. Я. чрез пълномощника й адв. И. В.. Тя намира решението за неправилно поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост. Съдът е извършил некоректна преценка на събраните доказателства, пренебрегнал е доказателствената сила на протокола за съдебна спогодба, не се е съобразил със заключението на приетата техническа експертиза, архитектурния проект на сградата и показанията на св. Д. А..
Ответницата С. Б. Н. в писмения си отговор поддържа, че жалбата е неоснователна. В съдебно заседание претендира за справедливо решение.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!С определение № 947 от 25.10.2011г. на настоящия състав на Върховния касационен съд е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал.1,т.2 ГПК поради противоречиво разрешаване на въпроса дали когато съдът установи, че ищецът е собственик не на целия имот, а само на част от него, следва да уважи иска за съответната идеална част. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:
Производството е по иск по чл. 108 ЗС предявен от С. Н. Я. против С. Б. Н.. Ищцата основава собствеността си на наследство, съдебна делба и давност. Тя е единствен наследник на Н. М. А., починал 2004г., който при извършена през 1966г. делба на жилищната сграда чрез съдебна спогодба е получил в свой дял стая/мазе/ от сутерена, а на първия етаж: южна стая и югозападна стая с отделен вход откъм стълбището и половин балкон към южната стая - преграден. ????????????- /отбелязан допълнително е половин балкон към южната стая-преграден , но няма предоставено входно антре / ????????????- Ответницата пък е дъщеря на Б. М. А., който при делбата през 1966г. е получил югоизточната стая на първия етаж с * част от балкона и северната стая с * част от балкона; впоследствие чрез сделки е придобил североизточната стая и южната средна стая. Установено е, че след делбата къщата е била пристроена, така че са се оформили по два апартамента на етаж. ??????????????? / Като на стълбищната площадка са обособени две сервизни помещения / ?????????????? С оглед на това през 1985г. наследодателят на ищцата е признат за собственик на първия етаж от западния близнак от сградата, състоящ се от спалня, дневна, кухня, сервизни помещения, килер и едно мазе в сутерена.- ????????????? /видно от приложената по делото схема , а също така и от протокола по дело 618/2010 год. от 30.11.2010 год.в показанията си вещото лице изказва съмнения относно помещенията и не може да даде становище относно Дял осми от Протокола за съдебна делба-спогодба №388/1966 г. - а също така и че помещенията на ищцата са в повече отколкото са отразени във всички документи по делото/ ???????????? - Съответно, с договор за дарение от 1997г. Боци А. и съпругата му са прехвърлили на дъщеря си С. Б. Н. самостоятелен жилищен обект на първия етаж на сградата, намиращ се в източната част и състоящ се от вестибюл, хол, кухня, две спални и сервизни помещения. Процесното помещение от * кв.м. е означено на скицата на вещото лице под № 1 като “WС” и е безспорно, че понастоящем е преустроено в тоалетна, но се спори дали то представлява самостоятелния вход откъм стълбището към югозападната стая, описан в протокола за съдебна спогодба в дела на Н. М..
В. съд е счел, че спорното помещение не е описано изрично при делбата от 1966г. и не е поставено в дял на никой от съделителите. Изходил е от това, че в делбения протокол сервизни помещения и входно антре изобщо не са посочени като обект на разпределяне между съделителите; поделени са само отделни самостоятелни стаи. Съдът е намерил за несъмнено, че само югозападната стая е имала самостоятелен вход откъм стълбището, но е отрекъл възможността именно спорното помещение от * кв.м. да е представлявало входно антре към тази стая. Мотивирал се е и със събраните гласни доказателства сочещи, че към 1979г. процесното помещение е представлявало тоалетна, ползвана от всички обитатели. При тези констатации съдът е заключил, че помещението е било предназначено за общо ползване и не е могло да бъде придобито от наследодателя на ищцата по давност. Поради това, предвид недоказване активната легитимация на ищцата, е отхвърлил иска.
По основанието за допускане на касационно обжалване. Констатирано е противоречиво разрешаване на въпроса дали при предявен иск за собственост съдът може да го уважи само за идеална част от имота, ако установи, че ищецът се легитимира за собственик не на целия имот, а само на част от него. С влязло в сила решение от 21.07.2010г. по гр.д. № 176/2010г. на Окръжен съд Монтана е уважен иск на ищцата С. Н. Я. относно помещение на втория етаж в същата сграда. Тя е претендирала, че е собственик на самостоятелна стая от около 24 кв.м., а съдът е установил, че е собственик на * ид.ч. и е уважил иска до размера на правата й като е изтъкнал, че според съдебната практика е възможно и частично уважаване на ревандикационен иск, като последица от който се създава съсобственост между страните. - ????????????????????????/АКО НЯКОЙ ОТ УВАЖАЕМИТЕ ВЪРХОВНИ СЪДИИ СИ БЕШЕ НАПРАВИЛ ТРУДА ДА ПРОЧЕТЕ ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ , ЩЕШЕ ДА УСТАНОВИ СЛЕДНОТО :-- В представеното от ищцата в ИЗЛОЖЕНИЕ на ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСИЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ Решение от 19.02.2010 г. По гр.д. №479/2009 г.на Рсъд Берковица е отразено следното: „След представяне на отговора по делото и проектодоклада на съда в НАРОЧНО СТАНОВИЩЕ ИЩЦАТА Е ЗАЯВИЛА ПРЕТЕНЦИЯ и предвид представения протокол за съдебна спогодба – а именно, че като наследница на Сарафка Давидова – нейна баба притежава право на собственост върху процесната стая като нейна наследница. ТОВА ТВЪРДЕНИЕ НА ИЩЦАТА ЗА НАЛИЧИЕ НА ДРУГО ПРИДОБИВНО ОСНОВАНИЕ НА ПРАВОТО И НА СОБСТВЕНОСТ Е Н А П Р А В Е Н О В Д О П У С Т И М С Р О К ( ВЕДНАГА , СЛЕД ОТГОВОРА И ПРОЕКТОДОКЛАДА ПО ДЕЛОТО ) В представеното от ищцата в ИЗЛОЖЕНИЕ на ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСИЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ Решение от 21.07.2010г.по гр.д.176/2010г.на Окръжен съд Монтана е отразено следното: „ПОДДЪРЖА СЕ, ЧЕ ИЩЦАТА е изключителен собственик на процесната стая по силата на наследяването на нейния баща, който е получил делбения имот по силата на договор за доброволна делба от 28.08.1965 г. ТВЪРДИ, ЧЕ ДОБРОВОЛНАТА ДЕЛБА ПО ГР.Д.№388/1966 Г. НЕ Е ПРОИЗВЕЛА ДЕЙСТВИЕ. ЖАЛБАТА Е ПОДРОБНО МОТИВИРАНА.“ В едно и също дело на различни инстанции ищцата твърди , че Протокола за съдебна делба – спогодба по гр.д.№388/1966 г. не е произвел действие и го отрича. В една година – 2010г.- в две различни дела и двете заведени по чл.108 от ЗС ищцата се позовава на два различни документа, като в едното дело-№176/2010 г.по описа на Окръжен съд Монтана твърди, че доброволната делба по гр.д.№388/1966 г. не е произвела действие , а в другото дело №30/2010г. по описа на Окръжен съд Монтана и №678/2011г. на ВКС твърди абсолютно противното – а именно се позовава точно на отречената от нея /по предходното дело/ доброволна делба. ТОВА Е ОБИДА И ПОДИГРАВКА СЪС СЪДА И ОСТАНАЛИТЕ НАСЛЕДНИЦИ С ЦЕЛ СОБСТВЕНА ИЗГОДА И Е ВЪВ ВРЕДА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ СПРЯМО КОИТО РЕШЕНИЯТА ИМАТ СИЛА , НЕЗАВИСИМО ЧЕ ТЕ НЕ СА БИЛИ СТРАНА ПО ДЕЛАТА.
Докато при разрешаване на настоящия спор, който е иницииран от също от С. Я. за друго помещение в сградата, съдът е достигнал до извод, че помещението е обща част и следователно ищцата притежава идеална част от него, но е отхвърлил иска изцяло. ?????????????? - /иска е отхвърлен изцяло , тъй като не е предявена промяна в допустимия срок/ ?????????????
Настоящият състав намира за правилна практиката в посоченото решение на Окръжен съд Монтана по гр.д. № 176/2010г, което съответства на утвърдената практика на Върховния касационен съд по исковете за собственост. Когато съдът установи, че ищецът по ревандикационен или установителен иск за собственост се легитимира като собственик само на част от вещта, е длъжен да признае това му право. ????????????? /МОС потвърждава решението на РС-Берковица/ ???????????? !!!!!!!!!!!!!!! Касае се до частично уважаване на иска, което намира приложение както при облигационните, така и при вещните искове. !!!!!!!!!!!!!!!!
По основателността на касационната жалба.
Обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на процесуалните правила, свързани със съвкупната преценка на доказателствата и необоснованост. ????????????/А уж „е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл.280,ал.1,т.2 ГПК поради противоречиво разрешаване на въпроса дали когато съдът установи , че ищецът е собственик не на целия имот , а само на част от него , следва да уважи иска за съответната идеална част.“??????????????
Наследодателят на ищцата Н. М. А. е собственик според делбения протокол от 1966г. на югозападна стая със самостоятелен вход откъм стълбището. Това е единствената стая със самостоятелен вход, описана в делбата. Останалите съделители, включително праводателя на ответницата, също са получили при делбата отделни стаи, т.е. сервизни помещения не са поставени в ничий дял.!!!!!!!!!!! След извършеното пристрояване на къщата, на първия етаж са оформени два апартамента: западен - собственост на наследодателя на ищцата и южен - / в действителност е ИЗТОЧЕН / - на праводателите на ответницата. При извършена съпоставка на помещенията, разпределени при делбата и извършеното пристрояване, за което съвпадащи сведения са дали и двете страни, вещото лице е достигнало до извод, че процесното помещение представлява входното антре към югозападната стая, което е поставено в дял на Н. А.. ??????????????/ В ПРОТОКОЛА ПО ДЕЛОТО НА Р.СЪД БЕРКОВИЦА В ПОКАЗАНИЯТА СИ ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИЗКАЗВА СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО ПОМЕЩЕНИЯТА В СГРАДАТА И НЕ МОЖЕ ДА ДАДЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРОТОКОЛА ЗА ДЕЛБАТА – И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДРУГО , ТЪЙ КАТО В.Л. НЕ Е АРХИТЕКТ ИЛИ ИНЖЕНЕР -СТРОИТЕЛ , А ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ – което случайно разбрах на 30.03.2012г. - кой да си помисли , че съдия няма да назначи в.лице от съответната специалност – вписано е в списъка на други експертизи по времето на завеждане на делото , а има 15 в.лица в списък строително-техническа експертиза – инженер-строители и архитект / ????????????? Същото е видно и от приложения архитектурен проект на сградата от октомври 1966г. ??????????? /В дял шести на Протокола за съдебна делба – спогодба е отразено много ясно , че има приложена план – схема за поделба на дворното място и таванското помещение с права на ползване , но няма приложен Проект на жилищната сграда. Проекта е за узаконяване на жилищна сграда и пристрояване на гараж – не може да бъде обвързан с делбата. Не са необходими специални познания -необходимо е само да се направи съпоставка между Дял осми на Протокола за делба - /който вещото лице отказва да коментира/ и Проекта за узаконяване на жилищна сграда и пристрояване на гараж От протокола по гр.дело №618/2010г. в показанията и разясненията на вещо лице по делото е видно , че в. лице не може да коментира ДЯЛ ОСЕМ от Протокола за съдебна делба-спогодба по гр.дело №388/1966г. , който гласи следното: „ ДЕЛ ОСМИ Съгласяваме се да застроят със собствени средства над гаража Никола Миланов Ангелов една югозападна стая и Даринка Миланова Цепенкова северозападна стая , без да искат съгласието на останалите собственици пред техническите органи.“ От представения и неуспорен Проект за узаконяване на жилищна сграда и пристрояване на гараж е видно , че на втори /според Протокол за съдебна делба-спогодба по гр.дело №388/1966г. - първи/ жилищен етаж в пристройката над гаража са отразени две стаи – с вход откъм стълбището. От северозападната стая –за която според Протокола за доброволна делба-спогодба е дадено съгласието на останалите собственици да застрои Даринка Миланова Цепенкова - се преминава в югозападната стая – с преход врата – за която според Протокола за доброволна делба-спогодба е дадено съгласието на останалите съсобственици да застрои Никола Миланов Ангелов.Дори според всички норми за периода , когато е извършенах делбата това противоречи на разпоредбите.За да влезе в собствената си югозападна стая Никола Миланов Ангелов трябва да премине през северозападната стая , която е собственост на Даринка Миланова Цепенкова. ИМЕННО ТОВА ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ПРОТОКОЛА ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА-СПОГОДБА ПО ГР.ДЕЛО №388/1966Г. И ПРОЕКТА ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ГАРАЖ НЕ МОЖЕ ДА КОМЕНТИРА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПО ДЕЛОТО! Според свидетелските показания помещението е било обособено като тоалетна преди 1979г. и тя е била отключена и ползвана от всички обитатели на сградата. Свидетелката Д. А., която живее в имота от 1979г., сочи, че помещението е било собственост на Н., като собствеността му била изрично признавана от баба С., която е сред съделителите в делбата от 1966г. ????????????? /Извършена е преценка на показанията на един от свидетелите на ищцата , но не е извършена преценка на нито един от тримата свидетели на ответника/ ??????????? Следователно, съвкупната преценка на доказателствата налага извод, че сега съществуващата тоалетна всъщност е входното антре към югозападната стая, описано в делбата от 1966г. като собственост на Н. М. А., съответно на наследницата му С. Н. Я.. Фактът, че дълги години помещението е ползвано от всички обитатели не води до изгубване на собствеността съгласно чл. 77 ЗС. Не се спори, че понастоящем помещението е присъединено към жилището на ответницата като е зазидана входната врата откъм стълбищетои е отворена такава към помещенията на ответницата. !!!!!!!!!???????????????/ВИДНО ОТ СХЕМАТА НА ВЕЩО ЛИЦЕ ПРИЛОЖЕНА ПО ДЕЛО №618/2010 НА РС-БЕРКОВИЦА НЕ НА ПРОЦЕСНОТО ПОМЕЩЕНИЕ , А НА СЪСЕДНОТО НА НЕГО Е ЗАЗИДАНА ВХОДНАТА ВРАТА ОТКЪМ СТЪЛБИЩЕТО И Е ОТВОРЕНА ТАКАВА КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА ИЩЦАТА , А НЕ НА ОТВЕТНИЦАТА - И НЕ ОТВЕТНИЦАТА , А ИЩЦАТА ПРИСВОЯВА ВТОРОТО СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ НА СТЪЛБИЩНАТА ПЛОЩАДКА..............КАСАЕ СЕ ЗА ДРУГОТО ПОМЕЩЕНИЕ НА СТЪЛБИЩНАТА ПЛОЩАДКА , НЕ ЗА ПРОЦЕСНОТО/ ???????????????? Възражението на ответницата С. Б. Н. за придобиване на помещението по давност е неоснователно След като помещението е представлявало тоалетна, достъпна от стълбището за общо ползване, то очевидно върху него не е упражнявано самостоятелно владение от ответницата. ???????????/ В показанията си тримата свидетели на ответника доказват , че помещението – тоалетна е ползвано изключително от семейството на Б.М.А. със съгласието на наследодателя на ищцата Н.М.А./ ??????????? Затварянето на входната врата откъм стълбището е извършено през 2009г. и от този момент до завеждане на исковата молба през 2010г. не е изтекъл изискуемия от закона срок за придобиване по давност. ??????????? /Вратата на процесното помещение откъм стълбището не е затворена - широко отворена е дори на схемата на вещото лице --------без да се извинявам на УВАЖАЕМИТЕ ВЪРХОВНИ СЪДИИ - затворени са техните очи да прочетат документите по делото - изглежда са прочели само касационната жалба , но повърхностно , защото не са направили усилието да прочетат приложеното към нея Решение по гр.дело №479/2009г. по описа на РС-Берковица и Решение по гр.дело №176/2010г. по описа на ОС Монтана - не мога да си обясня ЗАЩО ??????????????/ -
При горните изводи предявената ревандикационна претенция се явява основателна и подлежи на уважаване. Тъй като въззивният съд с решението си е отхвърлил иска, то решението му следва да бъде отменено и постановено ново за уважаване на иска.
Ищцата има право да получи направените разноски по водене на делото в трите инстанции, възлизащи на 985 лв.
Водим от горното и на основание чл. 293 ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ въззивно решение от 22.03.2011г. постановено по гр.д. № 30/2011г. на Окръжен съд Монтана и вместо него постановява:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С. Б. Н. от [населено място], кв. Д., [жилищен адрес] че С. Н. Я. от [населено място], [улица], №*, ап.* е собственик на входно антре - /?????????????????? ЧУДО НЕВИЖДАНО - НЕ ЧЕТАТ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ---------------- К Ъ Д Е П Р О Ч Е Т О Х А - КАТО В НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ НЯМА ОТРАЗЕНО ВХОДНО АНТРЕ - НИТО В ПРОТОКОЛА ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА - СПОГОДБА , НИТО В НОТАРИАЛНИЯТ АКТ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ НА ИЩЦАТА - изглежда има ново право в което като доказателства се признават становище на вещо лице и показания на един свидетел на ищцата , а не документи издадени от РСъд-Берковеца ????????????????/ с площ от * кв.м., представляващо самостоятелен вход към югозападната стая, понастоящем преустроено в тоалетна, описано като помещение №* и оцветено в зелен цвят на скицата на вещото лице Л. П. И., приподписана от съда и представляваща неразделна част от решението, което помещение се намира на първия жилищен етаж с идентификатор * от многофамилна жилищна сграда с идентификатор *, построена в поземлен имот с идентификатор * по кадастралната карта на [населено място] с административен адрес: [населено място], ул. “Д-р Д. И.” № 12, ет.2 и ОСЪЖДА С. Б. Н. да предаде на С. Н. Я. владението върху описаното помещение, както и да й заплати сумата 985/деветстотин осемдесет и пет/ лв. разноски по делото за три инстанции.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
Възможно ли е да искам тълкуване на Решението по чл.251 ГПК ?
Какво би трябвало да направя , за да бъде отменено това РЕШЕНИЕ НА ВКС? А може би да обвинявам адвокатката ми , която ме уверяваше , че няма нужда от излишни коментари , тъй като всички доказателства са представени в съда и че Съдиите ще ги проверят щателно и добросъвестно и ще вземат правилното решение според законите на РБългария ??????????????
И пореден въпрос , защо съда изисква документи , като изобщо не ги четат УВАЖАЕМИТЕ ВЪРХОВНИ СЪДИИ или не ги взимат впредвид?
И още нещо ако съм запозната със законите няма да имам нужда от защитник-адвокат. Каква вина имам аз , че адвокатът ми своевременно не е предприел законовите мерки за защита на правата ми предоставени според ГПК-обжалвания и възражения-за да нося последствията отбездействието на защитника си ? Каква вина имам аз , че въпреки предоставените документи по делото УВАЖАЕМИТЕ ВЪРХОВНИ СЪДИИ не са проверили предоставените им доказателства - изобщо не са чели документите по делото , което е видно от мотивите в Решението им-че да нося последствията от тяхното необосновано и несправедливо Решение ? Защо е нужно аз да нося последствията от действията на органите на Съдебната власт , а на тях никой да няма право да търси отговорност ? Това справедлива , безпристрастна и демократична съдебна система ли е ? Та нали всеки носи последствията от действията си - категорично отказвам аз да нося последствията от действията на другите !
 
Мнения: 4

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта