Конспект по граждански процес (СУ)

Исково производство. Охранително производство. Изпълнително производство. Нормативна уредба.

Конспект по граждански процес (СУ)

от atanassoff » Пет Юли 03, 2009 9:03 pm

Конспект по граждански процес


1.Гражданският процес като защита и санкция.
2.Гражданският процес като производство и правоотношение.
3.Гражданско процесуално право.
4.Материално гражданско право и граждански процес.
5.Принципи на гражданския процес. Същност и видове. Принцип на законността в гражданския процес.
6.Диспозитивно и служебно начало.
7.Принципи на състезателността и равенството на страните.
8.Принципът за установяване на истината в гражданския процес.
9.Подведомственост. Понятие за гражданско дело.
10.Подсъдност – понятие и видове. Родова и функционална подсъдност.
11.Местна и договорна подсъдност.
12.Правно значение на подведомствеността и подсъдността.
13.Страни в исковия процес – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност.
14.Процесуална легитимация.
15.Процесуално представителство – понятие, видове. Представителна власт.
16.Процесуално представителство на физическите лица.
17.Процесуално представителство на държавата и на юридическите лица.
18.Понятие за иск. Право на иск.
19.Процесуални предпоставки.
20.Установителен иск.
21.Осъдителен иск.
22.Конститутивен иск.
23.Предявяване на иска. Правни последици от предявяването.
24.Предмет на делото. Защита на ответника срещу иска.
25.Процесуални действия на съда и страните – обща характеристика. Видове съдебни постановления.
26.Форма и време на процесуалните действия. Процесуално бездействие.
27.Същност на доказването и видове доказване. Предмет и обсег на доказване.
28.Тежест на доказване. Доказателства и доказателствени средства.
29.Обясненията на страните като доказателствено средство.
30.Писмени доказателства. Видове документи и тяхната доказателствена сила.
31.Свидетелски показания. Ограничения на свидетелските показания в допустимостта им като доказателствено средство.
32.Веществени доказателства. Заключения на вещи лица.
33.Посочване, представяне, допускане, събиране и оценка на доказателствата. Обезпечаване на доказателства.
34.Първо заседание по делото. Заседание за решаване на делото.
35.Постановяване на решението. Същност и видове решения. Стабилитет на решението.
36.Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено нещо.
37.Обективни предели на силата на пресъдено нещо.
38.Субективни предели на силата на пресъдено нещо.
39.Изпълнителна сила и конститутивно действие на решението.
40.Другарство – понятие и видове. Правно положение на необходимите и обикновените другари.
41.Процесуална субституция. Понятие , видове, хипотези.
42.Встъпване и привличане на подпомагаща страна. Главно встъпване.
43.Приемство в процеса – понятие и видове.Прехвърляне на спорно право във висящия процес.
44.Обективно съединяване на искове. Характеристика на кумулативното, евентуалното и алтернативното съединяване.
45.Форми на обективно съединяване на искове. Възражение за прихващане
46.Оттегляне на иска и отказ от иск.
47.Изменение на иска. Форми и видове.
48.Съдебна спогодба – фактически състав и правни последици.
49.Спиране и прекратяване на производството по делото.
50.Порочни процесуални действия на страните и на съда. Поправка на явна фактическа грешка, тълкуване на неясно решение, допълване на непълно решение.
51.Нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения.
52.Обжалване на решенията – понятие и видове.
53.Въззивно обжалване на решенията. Право на въззивно обжалване. Образуване на въззивното производство – проверка за допустимост
54.Разглеждане на въззивната жалба от втората инстанция. Решения на въззивния съд по жалбата.
55.Касационно обжалване на решенията. Право на касационна жалба. Образуване на касационното производство – проверка за допустимост.
56.Основания за касационно обжалване и правомощия на касационния съд. Решения на касационната инстанция.
57.Обжалване на определенията.
58.Отмяна на влезли в сила решения по чл. 231. Отмяна по молба на трето лице (чл. 233, ал. 2).
59.Бързо производство.
60.Брачен процес.
61.Съдебна делба.
62.Производство по финансови начети.
63.Същност и видове арбитраж. Арбитражно споразумение.
64.Арбитражен съд. Образуване и развитие на арбитражното производство.
65.Същност и правни последици на арбитражното решение. Отмяна на порочното арбитражно решение.
66.Изпълнителен процес – обща характеристика. Видове. Изпълнителни способи.
67.Изпълняемо право и изпълнително основание.
68.Изпълнителен лист.
69.Органи и страни на изпълнителното производство. Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес.
70.Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права.
71.Изпълнение на парични притезания. Обща характеристика на изпълнителните способи: продажба на движими вещи: продажба на недвижими вещи.
72.Особености на изпълнението върху вещи в съпружеска общност. Изпълнение върху вземания на длъжника.
73.Изпълнителни способи за непарични притезания.
74.Защита на длъжника срещу принудителното изпълнение.
75.Защита на конкуриращ взискател. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ.
76.Защита чрез обжалване действията и отказите на съдия-изпълнителя.
77.Цел и същност на обезпечаването на иска. Обезпечителни мерки.
78.Производство по обезпечаване на иска.
79.Обща характеристика на охранителните производства. Особености на производството за установяване на факти.
80.Общи правила на нотариалните производства. Нотариални актове.
81.Понятие, обхват и източници на международния граждански процес. Подведомственост на международните граждански дела.
82.Разглеждане на международното гражданско дело от български съд. Приложим процесуален закон и особености на доказването.
83.Правно значение на чуждестранния граждански процес. Отвод за висящ процес в чужбина. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения.

Катедра Гражданскоправни науки
СУ "Св. Климент Охридски"
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта