Конспект по Граждански процес (ВТУ)

Исково производство. Охранително производство. Изпълнително производство. Нормативна уредба.

Конспект по Граждански процес (ВТУ)

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:18 pm

ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО


1. Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражданските правоотношения. Форми на незаконосъобразно развитие.
2. Гражданският процес като защита и санкция.
3. Гражданският процес като производство и като правоотношение.
4. Гражданско процесуално право.
5. Материално гражданско право и граждански процес.
6. Граждански процес,наказателен и административен процес.
7. Принципи на гражданския процес – същност и видове.
8. Диспозитивно право.
9. Състезателно начало и равенство на страните в производството.
10. Обективната и формална истина като принципи на гражданския процес.
11. Подведомственост. Гражданско дело.
12. Подсъдност. Понятие и видове. родова подсъдност.
13. Местна подсъдност. Договорна подсъдност.
14. Правно значение на подведомствеността и подсъдността.
15. Страни в исковия процес – понятие и видове страни.
16. Процесуална правоспособност и дееспособност.
17. Процесуална легитимация.
18. Процесуално представителство.
19. Представляване на граждани от техните законни представители и от пълномощници.
20. Представляване на държавата и юридическите лица по граждански дела.
21. Иск. Право на иск.
22. Процесуални предпоставки.
23. Установителен иск.
24. Осъдителен иск.
25. Конститутивен иск.
26. Предявяване на иск.. Правни последици от предявяване на иска.
27. Защита на ответника срещу иска.
28. Процесуални действия на страните- обща характеристика.
29. Съдебни постановления- решение, определения и разпореждания.
30. Форма и време на процесуалните действия. Процесуални бездействия.
31. Същност, предмет и обсег на доказването.
32. Тежест на доказване. Доказателствени средства.
33. Обяснения на страните като доказателствено средство.
34. Писмени доказателства.
35. Свидетелски показания.


-2-
36. Веществени доказателства. Вещи лица.
37. Посочване, представяне, допущане и събиране на доказателствени средства.Обезпе-
чаване на доказателствата.

38. Първо /подготвително/ заседание на делото.
39. Заседание за решаване на делото. постановяване на решението.
40. Същност и видове съдебни решения. Стабилитет на решението.
41. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено нещо.
42. Обективни предели на силата на пресъдено нещо.
43. Субективни предели на силата на пресъдено нещо.
44. Изпълнителна сила и конститутивно действие.
45. Другарство.
46. Процесуална субституция.
47. Подпомагаща страна – встъпване и привличане.
48. Приемство в процеса и прехвърляне на спорно право.
49. Обективно съединяване на исковете.
50. Инцидентен установителен иск.Обратен иск.
51. Насрещен иск и възражение за прихващане.
52. Оттегляне и отказ от иск.
53. Изменение на иск.
54. Спиране и прекратяване на делото.
55. Съдебна спогодба.
56. Поправяне на явна фактическа грешка, тълкуване на неясно решение и допълване на
решение.
57. Видове порочни решения – нищожни, недопустими и неправилни.
58. Обжалване на решенията – понятие и видове.
59. Правото на въззивна жалба и образуване на въззивното производство.
60. Производство пред въззивната инстанция и решение по въззивната жалба.
61. Предмет и обсег на касационното обжалване. Право на касационна жалба и образуване
на касационно производство.
62. Разглеждане на делото от касационен съд. Касационни основания и решения на каса-
ционния съд по жалбата.
63. Ново разглеждане на делото от въззивния съд и правомощия на ВКС при повторно
обжалване.
64. Обжалване на определенията.
65. Същност ,обсег и основания за отмяна на влезли в сила решения по чл. 231..
66. Образуване и разглеждане на делата за отмяна по чл. 231. Отмяна по чл. 233, ал. 2
67. Брачен процес.
68. Съдебна делба.
69. Бързи производства.
70. Доброволен арбитраж – понятие и видове.
71. Арбитражно споразумение.
72. Арбитражно производство.-3-
73.Арбитражно решение- постановяване и правни последици. Атакуване на порочни
арбитражни решения.
73. Обща характеристика на изпълнителния процес. Видове принудително изпълнение.
Право на принудително изпълнение- предпоставки.
74. Изпълняемо право. Изпълнителни основания.
75. Изпълнителен лист.
76. Органи на изпълнителния процес. Страни в изпълнителния процес.
77. Започване на изпълнителния процес. Изпълнителни способи.
78. Спиране и прекратяване на изпълнителния процес.
79. Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права.
80. Запор върху движими вещи. Продажба на движими вещи.
81. Възбрана върху недвижим имот. Публична продан на недвижими имоти.
82. Изпълнение върху вещи в съпружеска общност.
83. Изпълнение върху вземания на длъжника и ценни книжа.
84. Изпълнение върху дялове на длъжника в търговски дружества.
85. Присъединяване на кредитори. Разпределение. Плащане.
86. Изпълнение на притезание за предаване на движими вещи и недвижим имот.
87. Изпълнение на притезание за заместими, незаместими действия и бездействия.
88. Защита на длъжника.
89. Защита на конкуриращ взискател и на трети лица при изпълнение върху чужда вещ.
90. Защита чрез обжалване действията на съдия-изпълнител.
91. Цели, същност на обезпечаването на иска. Обезпечителни мерки.
92. Производство по обезпечаване на иска.
93. Същност на охранителни производства. Общи правила на охранителните производства.
94. Производство за установяване на факти.
95. Регистърно производство.
96. Местни, чужди и международни граждански дела. Понятие, обхват и източници на
международен граждански процес.
97. Международни граждански дела, подведомствени на българските съдилища. Дероги-
ране подведомствеността на нашите съдилища по международни граждански дела.
98. Приложим закон по международни граждански дела. Особености на доказването.
Отвод за висящ процес в чужбина.
99.Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения у на


Проф.д-р Огнян Христов Стамболиев
Гл.ас.д-р Ружа Иванова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта