Конспект по Финансово право (ПУ)

Финансови правоотношения. Субекти на финансовото право. Нормативна уредба.

Разработки по финансово право

Конспект по Финансово право (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 9:58 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСПЕКТ ПО ФИНАНСОВО ПРАВО

ОБЩА ЧАСТ

1. Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите.
2. Финансова система. Финансов мениджмънт.
3. Устройство и правомощия на финансовата администрация.
4. Предмет и метод на финансовото право.
5. Разграничение на ФП от другите отрасли на правото.
6. Понятие и видове източници на ФП.
7. Кодификация на финансовото законодателство – същност, варианти.
8. Финансови правни норми – понятие, видове, действие.
9. Юридически факти във ФП, смесени фактически състави. Заобикаляне на финансовия закон.
10. Финансовоправни актове – понятие.
11. Видове финансовоправни актове.
12. Изисквания за законосъобразност на финансовите актове.
13. Недействителност на финансовите актове.
14. Финансови правни отношения.
15. Организационни финансови правоотношения.
16. Субектна организация на финансовите отношения.
17. Финансова правосубектност – компетентност и правоспособност.
18. Публични вземания.
19. Погасяване на финансовите задължения. Изпълнение на задълженията.
20. Принудително изпълнение на финансовите задължения.
21. Други способи за погасяване на финансовите задължения. Финансова амнистия, опрощаване, прихващане, давност и преклузивни срокове.
22. Производството по издаване на финансови актове като превантивен способ за обезпечаване законността във финансовата система.
23. Митническо производство.
24. Съотношение между финансовото и административното производство.
25. Административен контрол за законност във финансовата система.
26. Съдебен контрол за законност във финансовата система.
27. Контрол, упражняван от ВАС.
28. Контрол за конституционност на финансовите закони.
29. Финансовият контрол - важен способ за обезпечаване на законността в сферата на финансите.
30. Имуществена отчетническа отговорност – същност, субекти на отговорността.
31. Предпоставки за възникване на имуществена отчетническа отговорност.
32. Производство по осъществяване на имуществена отчетническа отговорност.
33. Устройство и правомощия на комисията за финансов надзор.
34. Контрол, упражняван от Сметната палата.
35. Административни нарушения и наказания във ФП.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

36. Бюджетно право. Възникване. Понятие за бюджет.
37. Бюджетен процес – съставяне, гласуване, изпълнение и отчитане на бюджета.
38. Бюджетни разходи – понятие и правен режим.
39. Бюджетни приходи – понятие, видове.
40. Приходи от данъци. Данък върху доходите на физическите лица.
41. Корпоративно подоходно облагане.
42. Данък върху добавената стойност.
43. Акцизи.
44. Местни данъци.
45. Понятие и видове мита.
46. Приходи от такси.
47. Банково дело. Лицензията и разрешението за търговска банка.
48. Правен режим на БНБ. Мястото на БНБ в банковата система.
49. Банков надзор.
50. Гарантиране на влоговете в банките.
51. Правен режим на кредитирането.
52. Видове банкови заеми.
53. Валутно законодателство. Понятието валута.
54. Валутен контрол, система на отговорностите.
55. Предмет и понятие за международното валутно право.
56. Международни валутно-кредитни организации.
57. Финансови пазари.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Иван Стоянов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта