Конспект по Финансово право

Финансови правоотношения. Субекти на финансовото право. Нормативна уредба.

Разработки по финансово право

Re: Конспект по Финансово право

от Yotov » Пон Окт 25, 2010 7:29 pm

Разработките по лекции на Сашо Пенов ли са?
Аватар
 
Мнения: 36

Re: Конспект по Финансово право

от atanassoff » Вто Окт 26, 2010 1:28 pm

Тези, вързани по конспекта - да.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Финансово право

от jbblaskovitz » Съб Дек 11, 2010 11:14 am

КОНСПЕКТ
ФИНАНСОВО ПРАВО
учебна 2009/2010 г.

ОБЩА ЧАСТ

1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република
България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране.
Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото
право с останалите правни отрасли.
2. Финансови правни норми. Същност, структура и видове. Особености на
финансовите правни норми. Финансов план и финансова правна норма. Тълкуване
на финансовите правни норми.
3. Действие на финансовите правни норми по време, по място и по
отношение на лицата. Правен режим на свободните безмитни зони.
4. Устройство и компетентност на финансовата администрация. Финансови
правомощия на органите на държавна власт и държавно управление с обща
компетентност. Специализирани финансови органи.
5. Финансови правоотношения. Обща характеристика. Същност и структура
на финансовите правоотношения. Организационни финансови правоотношения.
Възникване и развитие на финансовите правоотношения. Юридически факти.
6. Субекти на финансовите правоотношения. Финансова правосубектност.
Субектен състав. Активни и пасивни субекти.
7. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове.
Съотношение между финансовите и административните актове.
8. Усложнения в развитието на финансовите правоотношения. Промени във
фактическите състави и страните на правоотношението.
9. Санкции, налагани за нарушения на финансовите правни норми.
Особености. Видове санкции. Принудителни административни мерки.
10. Финансови вземания и финансови задължения. Обща характеристика.
Публични вземания. Системи за определяне на размера на публичните вземания.
Производство по определяне на размера на публичните вземания.
11. Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на
публичните вземания. Видове изпълнение. Срокове при изпълнението. Гаранции за
изпълнение. Привилегии.
12. Принудително изпълнение на публичните вземания. Органи.
Предпоставки. Способи и производство по принудително изпълнение на
публичните вземания. Действия по изпълнението. Запор. Публична продан. Защита

срещу принудителното изпълнение.
13. Други способи за погасяване на публичните вземания. Финансова
амнистия. Опрощаване. Прихващане. Давност и преклузивни срокове.
14. Правна уредба на финансовия контрол. Статут и правомощия на
контролните органи. Финансови контролни производства. Разграничаване от
сходни правни институти.
15. Държавна финансова инспекция. Приключване на финансово
контролното производство. Актове. Мерки за въздействие предприемани по повод
констатирани слабости, нарушения и причинени вреди.
16. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност.
Разграничаване на имуществената отчетническа отговорност от отговорността по
ЗЗД.
17. Субекти на имуществената отчетническа отговорност. Третите лица като
субекти на отговорността.
18. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа
отговорност. Определяне размера на причинената вреда и нейната оценка.
19. Основания за освобождаване от имуществена отчетническа отговорност.
20. Пълна, солидарна и бригадна имуществена отчетническа отговорност.
21. Способи за погасяване на имуществена отчетническа отговорност.
Плащане. Възстановяване в натура. Прихващане. Опрощаване на задължението.
Сливане. Погасителна давност.

СПЕЦИАЛНА

ЧАСТ

22. Бюджетно право. Понятие и източници. Правна характеристика на
бюджета. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна
класификация. Местни бюджети.
23. Бюджетен процес. Обща характеристика. Съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на държавния бюджет. Органи и тяхната компетентност.
24. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове бюджетни
приходи. Правна характеристика на данъците. Видове данъци. Данъчна
администрация.
25. Статут и правомощия на Сметната палата. Актове на органите на
Сметната палата.
26. Правен режим на таксите. Понятие и нормативна уредба. Видове такси.
Субекти. Определяне на размера на таксите. Производство. Съдебни такси.
27. Правен режим на митните сборове. Понятие и нормативна уредба.
Видове мита. Митническа политика. Представителство по митническото право.
Митническа администрация. Статут и правомощия на митническите органи.
28. Актове на митническите органи. Възникване, обезпечаване и погасяване
на митническото задължение. Възстановяване и опрощаване на митни сборове.
Митнически нарушения и наказания.
29. Статут и правомощия на Комисията по финансов надзор.
30. Банково право. Понятие и източници на банковото право. Банкова
система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия на
банковото право.

31. Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система. Устройство,
управление и правомощия на БНБ.
32. Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ. Вътрешен
банков контрол. Контрол върху търговските банки. Банков контрол върху големите
и вътрешните експозиции . Кредитни ограничения.
33. Правен режим на търговските банки. Учредяване. Собствен капитал,
капиталова адекватност. Резерви. Органи на управление.
34. Гарантиране на влоговете в банките.
35. Правен режим на влогонабирането.
36. Правен режим на кредитирането.
37. Валутно законодателство. Валутен режим. Местни и чуждестранни лица.
Правен режим на сделките, действията и плащанията предмет на Валутния закон.
38. Правна уредба на валутния контрол. Понятие. Основни задачи на
валутния контрол. Органи и тяхната компетентност. Отговорности при
упражняване на валутен контрол.
Аватар
 
Мнения: 21

Предишна

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта